AAG zahteva preglednost v zvezi z gradnjo hitre železnice v Sloveniji


Novinarska konferenca AAG 31.03.2011

clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239

IZJAVA ZA JAVNOST

AAG zahteva preglednost v zvezi z gradnjo hitre železnice v Sloveniji

Projekt mora biti javno obravnavan

Potrebno je čezmejno ocenjevanje o vplivih na okolje

Zahtevamo, da bi projekt hitre železnice v Sloveniji postal javen. Proga za hitre vlake (TAV) spada v Prioritarni načrt 6. Koridorja Lizbona-Kiev. V projektu sodeluje pet držav, med katerimi so štiri članice evropske skupnosti (Francija, Italija, Slovenija in Madžarska). Kljub temu zgleda, da postopek ocenjevanja čezmejnega vpliva na okolje ni bil še aktiviran. Na ta način prebivalstvo ne more sodelovati pri odločitvah (konvencija UNECE Espoo iz leta 1991 o ocenjevanju čezmejnih vplivov na okolje). Mnenje lokalnega prebivalstva pogojuje normative postopka za ocenjevanje vplivov na okolje in s tem izvajanje projekta. Neupoštevanje sodelovanja prebivalstva krši Aarhuško konvencijo iz dne 25/6/1998 prav na točki, ki določa sodelovanje prebivalstva pri odločanju (6. člen).

Opozarjamo tudi na dejstvo, da neizvajanje ocenjevanja vplivov na okolje onemogoča ocenjevanje resničnega vpliva, ki bi ga ta projekt imel samo na obmejnem območju Italija-Slovenija. Tukaj so predvidena velika dela pri gradnji približno 40 km predorov pod Krasom. To pa predstavlja velika tveganja za celotno okolico in podzemne reke, ki tam tečejo (Timava).

Delitev postopka ocenjevanja vplivov na okolje (začne se v Franciji, nadaljuje v Italiji in prispe do Slovenije) obide prav to evropsko normativo (glej tudi odločitev, ki jo je sprejelo sodišče 28.2.2008 v primeru C-2/07, kar se tiče postopka o ocenjevanju vplivov na okolje, ki se ga ne sme razdeliti, ker to prepreči celotni kumulativni učinek, ki ga ima ta poseg). Direktiva 85/337/CEE, tako kot jo dopolnjuje Direktiva 97/11/CEE, določa, da informacije, ki jih je treba posredovati v študiji o vplivih na okolje, morajo še posebno vsebovati »opis fizičnih značilnosti celotnega projekta«.

AAG chiede la massima trasparenza sullaTAV in Slovenia

il progetto deve essere sottoposto alla consultazione pubblica

necessaria la VIA transfrontaliera

AAG chiede venga reso pubblico il progetto dell’alta velocità ferroviaria in Slovenia. La linea ad alta velocità (TAV) fa parte del Progetto Prioritario 6 Corridoio Paneuropeo V Lisbona-Kiev. Il progetto interessa nel suo complesso cinque paesi di cui quattro dell’Unione Europea (Francia, Italia, Slovenia, Ungheria). Ciò nonostante non risulta essere stata attivata la procedura di V.I.A. transfrontaliera non permettendo così una effettiva partecipazione della popolazione interessata (Convenzione UNECE di Espoo del 1991 sulla valutazione dell’impatto ambientale transfrontaliero). Le norme sulla procedura di V.I.A. condizionano la realizzazione del progetto al consenso informato della popolazione locale. Il mancato coinvolgimento della popolazione vìola inoltre la Convenzione di Aarhus del 25/6/1998 nella parte in cui stabilisce la partecipazione del pubblico al processo decisionale (art. 6).

AAG denuncia anche che la mancata valutazione ambientale complessiva rende impossibile valutare il reale impatto del progetto che nella sola zona di confine Italia-Slovenia prevede imponenti lavori di escavazione con la realizzazione di circa 40 km di gallerie sotto il Carso con gravi rischi per l’intero ambiente ipogeo e i corsi d’acqua sotterranei (fiume Timavo).

Il frazionamento della procedura di VIA (fin qui seguito a partire dalla Francia per arrivare in Italia e ora in Slovenia) aggira inoltre la stessa normativa comunitaria (si veda anche la sentenza Corte Giustizia 28 febbraio 2008, nella causa C-2/07, in ordine alla non aggirabilità della VIA, attraverso un frazio…”.namento dei progetti che impedisca la considerazione dell’effetto cumulativo dell’opera). La Direttiva 85/337/CEE così come integrata dalla Direttiva 97/11/CE, stabilisce che le informazioni da fornire nello studio di impatto ambientale devono comprendere in particolare “una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto

STA 31.03.2011

Okoljska organizacija Alpe Adria Green zahteva, da vlada obelodani projekt gradnje hitre železnice med Divačo in Trstom, ki bo del petega koridorja, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal predsednik organizacije Vojko Bernard. Opozoril je, da bo imela izvedba projekta zelo velike posledice za okolje oz. za Kras.

Foto: Dokumentacija DRC.SI

Kot je pojasnil predsednik tržaške naravovarstvene organizacije Greenaction Transnational Roberto Giurastante, projekt proge za hitre vlake, ki spada v peti koridor Lizbona – Kijev, zadeva pet držav – Francijo, Italijo, Slovenijo, Madžarsko in Ukrajino. Dodal je, da je bil načrt deloma že sprejet, vendar brez celotne ocene njegovega vpliva na okolje.

Tako kot Bernard je tudi Giurastante izrazil skrb, da v tem trenutku ni nobene novice o tem, kako oz. kje točno bo potekala trasa slovenskega dela proge Divača – Trst, zaradi česar se ne da oceniti njenega vpliva na okolje.

Po besedah italijanskega aktivista imajo v Italiji več informacij, za razumevanje vpliva projekta na okolje pa bi bilo nujno, da bi bili podatki dostopni tudi v Sloveniji. Okoljevarstveniki se pri tem bojijo predvsem za slovenski in italijanski Kras, je dodal.

Tu je po podatkih Alpe Adria Green predvidenih okoli 40 kilometrov predorov. "Škoda, ki bo prizadela podzemski Kras, bo nepopravljiva. Projekt bo ogrozil podzemske jame in različne vodne tokove," je zatrdil Giurastante.

Na molk slovenskih oblasti v zvezi s projektom ter možne hude okoljske posledice je opozoril tudi Edi Fabjan iz Civilne iniciative Kras. Razložil je, da bo trasa posegla v Kraški regijski park ter izpostavil učinke njene gradnje – med drugim tresenje tal zaradi vrtanja. Omenil je še možni vpliv na vodno zajetje Brestovica, ki z vodo oskrbuje celoten Kras, predvideno pa je, da bo kmalu v večji meri tudi Obalo.

Poleg tega projekt prinaša zelo visoke stroške, je dejal predsednik odbora No Tav v Furlaniji – Julijski krajini Giancarlo Pastorutti. Povedal je, da bo kilometer železniške proge pod zemljo v Italiji stal 120 milijonov evrov, Bernard pa je za STA pojasnil, da bodo stroški v Sloveniji še višji, in sicer 150 milijonov evrov za kilometer.

Iz Divače do Trsta potuje 12 vlakov dnevno, je še spomnil Pastorutti. Ti vlaki vozijo 80 kilometrov na uro, z manjšimi spremembami pa bi lahko njihovo hitrost povečali na 120 kilometrov na uro, torej bi bolj kot novo traso veljalo izboljšati že obstoječo, je menil.

Glede na informacije, s katerimi razpolagajo v Italiji, sta sicer za slovenski del trase na voljo dve možnosti, je pojasnil predsednik italijanskega Pripravljalnega odbora za novo kraško občino Dario Vremec. T.i. rdeča varianta predvideva, da bi vlaki vozili 250 kilometrov na uro, t.i. zelena varianta pa, da bi vozili 160 do 200 kilometrov na uro.

Pri izvajanju projekta je po prepričanju Giurastanteja kršena konvencija UNECE Espoo, ki predvideva ocenjevanje čezmejnih vplivov na okolje. Prav tako je kršena Aarhuška konvencija, po kateri mora pri odločanju sodelovati tudi prebivalstvo, je poudaril in dodal, da je projekt zaobšel še evropsko direktivo, ki določa, da morajo informacije, ki jih je treba posredovati v študiji o vplivih na okolje, vsebovati "opis fizičnih značilnosti celotnega projekta".

Alpe Adria Green bo zdaj zahtevo po predstavitvi projekta javnosti ter prenehanju kršenja konvencij posredovala na ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvu za promet, v vednost pa jo bo poslala še predsednikom države, vlade, DZ, in državnega sveta, je konferenco sklenil Bernard.

Posnetek celotne novinarske konference

VODA VIR ŽIVLJENJA 2011–projekt Alpe Adria Green ter Potapljaško Društvo SAVA KRANJ


Danes 22. Marca na svetovni dan voda,smo pričeli z popisom lokacij od izvira reke Save(Zelenci) do Medvod na katerih bomo vzeli vzorce vode in blata iz struge. Projekt VODA VIR ŽIVLJENJA organiziramo skupno z potapljaškim društvom SAVA iz Kranja že tretjič. Prvi je bil izveden leta 2002 ter drugi leta 2005. Glavni cilj letošnjega projekta je izpostaviti najbolj neekološka področja stanja reke, ter narediti primerjavo stanja z leti 2002 in 2005. Projekt bo končan predvidoma konec meseca aprila. Vzeli bomo približno 300 vzorcev vode in blata iz dna struge. Vzorce bomo jemali ob pritokih, jezovih in odcednih kanalih. Del projekta je tudi snemanje dokumentarnega filma, ki ga bomo skupaj z rezultati analiz prikazali javnosti v prvem tednu meseca maja v Kranju.

V naslednjih letih bomo akcijo nadaljevali, skupaj z ekološkimi društvi, ki so vključeni v mednarodno organizacijo Alpe Adria Green. Pregledali območja reke Save vse do njenega izlitja v reko Donavo.

Predvideni stroški letošnjega projekta znašajo 14500 Evrov. V kolikor želite finančno podpreti ta projekt, lahko prispevke nakažete na TTK odprt pri PB Slovenije: SI56- 9067-2000-0636-284. Za podporo se Vam že vnaprej zahvaljujemo!

clip_image001

                                                tcktcktckznak_AAG___zastava

Brez naslovagreenactionzelena akcija - vojvodinazelena brezaekokvarnermakedonijaGREENSLO Slovenija - pomanšana

clip_image001[6]

Alternativni, obnovljivi in trajni viri energije


 

Konec prejšnjega stoletja smo se prebivalci našega planeta pričeli ozirati k možnosti rabe trajnejših virov energije, za katere smo sprva uporabljali enoten naziv alternativni viri energije.

Bolj ko smo spoznavali omejenost svetovnih zalog nafte, bolj smo razvijali tehnologije za rabo fosilnih goriv. Tako tudi v Sloveniji proizvedemo po en avto na deset prebivalcev, katere dostavljamo po naročilu lastnika tovarne različnim kupcem po Evropi. Istočasno pa kupimo za slovenski trg, tudi po 60 000 vozil na leto drugih proizvajalcev. K temu pa dodajamo tudi druge porabnike energije fosilnega izvora. Tako smo pri iskanju nove energije pričeli uporabljati tudi drugačno izrazoslovje. Preprosto, iskali smo nadomestne vire energije za naše vsakdanje potrebe, zato smo začeli uporabljati izraz alternativni viri energije in takšen izraz se je vse bolj udomačeval v našem vsakdanjem pogovoru.

Spremljanje klimatskih sprememb in dogovarjanje na svetovnem nivoju v Kyotu, da lahko z rabo obnovljivih virov energije zmanjšamo vplivanje na klimatske spremembe, je v naši podzavesti pričelo spreminjati našo terminologijo. In začeli smo uporabljati ta novi izraz, obnovljivi viri energije.

In pri rabi takšnega izrazoslovja smo pričeli tudi z raziskovanjem izvora teh energetskih virov energije. Tako smo prišli do energije sonca, energije vetra in vode ter biomase z geotermalno energijo. Veter in sončno energijo so znali uporabljati že naši davni predniki, energijo vode so pričeli uporabljati sopotniki tehnoloških odkritij, rabo biomase se priporoča zaradi zaključenega naravnega ciklusa, geotermalno energijo pa začenjamo resno uporabljati zadnjih 30 let, ker smo razvili ustrezno tehnologijo tudi za njeno rabo. Posamezne tople izvire na površini zemlje pa so nas naučili rabiti prav tako že naši daljni predniki.

Pri tem našem raziskovanju smo prišli do preproste ugotovitve, da so vsi ti viri preprosto trajni viri energije, morda ostaja nekaj pomisleka le pri rabi biomase. Pri tem prihajamo do vprašanja kaj pomeni trajnost in kaj obnovljivost? Moje osebno mnenje, da je izraz trajnost primerna za rabo vseh naštetih virov energije , edino za energijo pridobljeno iz biomase bi še naprej uporabljali izraz obnovljivi vir. Do takšne ugotovitve sem prišel preprosto na podlagi dejstev, pridobljenih s spoznavanjem posameznih energetskih virov in pomena rabe posameznega vira. Zato predlagam vsem, kateri uporabljajo tovrstno terminologijo, da prvenstveno uporabljajo v svojem izrazoslovju izraz trajni viri energije.

Nesporno prihajamo v čas, ko nas bo potreba po energiji zaradi vedno dražje energije, pridobljene iz fosilnih goriv, prisilila k vedno večji rabi trajnih virov energije. Porabo energije lahko v naših klimatskih pogojih enostavno razdelimo na tri velike porabnike: industrija, promet z vso potrebno infrastrukturo in naše klimatske potrebe v objektih (ogrevanje, hlajenje in priprava tople sanitarne vode). Iz navedenega torej izhaja, da bomo jutri nesporno potrebovali električno energijo za industrijo in v velikem procentu za promet, naše klimatske potrebe pa bomo prisiljeni zadovoljevati z rabo trajnih virov energije.

Za prehodno obdobje bo zagotovo intenzivno vskočil kot energent za proizvodnjo električne energije zemeljski plin in tudi v prometu nam je pričakovati večje število vozil, prirejenih na vožnjo z rabo tega energenta. Res je, da je zemeljski plin fosilnega porekla in z njegovo uporabo proizvajamo tudi neželene toplogredne emisije, vsekakor pa bistveno manj, kakor pri uporabi premoga in nafte. O večji ali manjši uporabi jedrske energije pa bo odločitev prineslo razmišljanje naših naslednikov.

Tako smo prišli do ugotovitve, da je potrebno sedanjemu občanu in potrošniku zagotoviti ustrezno klimatsko udobje v bivalnih in delovnih prostorih v pogojih, kakršno nam določajo klimatski pogoji. Severnejše lokacije so seveda še bolj pod vplivom mrzlih vplivov in so tudi zato korak v razvoju ustrezne tehnologije naprej.

V naših pogojih so tako primerni za našo uporabo trajni viri, kateri bodo morali biti podprti z električno energijo. V slovenskem prostoru se lahko tako posvetimo rabi geotermalne energije (energija zemlje, energija podzemnih in površinskih voda (morje) in energija tekočih voda) ter raba biomase. Ob tem pa je obvezno tudi razmišljati in pristopati tudi k rabi toplotne energije, katera nastaja pri proizvodnji električne energije.

Res je, da so investicije v rabo trajnih virov energije v primeru zamenjave tovrstne opreme dražje kakor v času prve vgradnje, toda pristopiti je potrebno k izvedbi posameznega projekta z mislijo, da se pristopi tudi k izvedbi kompletne izolacije objekta. Vsekakor pa tudi nekoliko višja investicija prinaša novi prihodek, saj bo letni obratovalni strošek nižji in v primerjavi s stroški rabe fosilnih goriv ustvarja prihranek. Novogradnja pa je skladno s predpisi že dobro izolirana, in tudi del potrebne toplotne energije mora investitor zagotoviti s trajnim virom energije.

In kaj še prinaša prehod na rabo trajnih energetskih virov? Prinaša naše pozitivno ravnanje z okoljem, saj za svoje ogrevanje in hlajenje ne bomo proizvajali – izpuščali toplogrednih emisij in bomo tako vsi skupaj zmanjševali vplivanje na klimatske spremembe. In tudi to bo nekoč nagrajeno, saj bo sčasoma tudi proizvodnja toplogrednih emisij »obdavčena«. Ta trenutek v imenu države Slovenija Eko sklad podeljuje subvencije za energetsko varčno gradnjo. Prav tako Eko sklad prispeva pomoč k učinkoviti rabi energije.

Za zaključek lahko napišem, da predlagam bralcem tega sporočila resen premislek k rabi trajnih virov energije, saj bodo tako zmanjšali svoje letne izdatke za ogrevanje in veliko prispevali k našemu povratku v čisto okolje.

V Kranju 26.12.2010 Božo Dukić, IOVE Kranj

AAG se pridružuje in podpira zgoraj navedeno.

AAG - REKLAMA

Jedrska nesreča na Japonskem – kronologija


image

Vsi svetovni mediji poročajo skopo, netočno in nestrokovno. Zato za vse, ki jih zanima povzetek dogajanja v parih alinejah v lahko razumljivem jeziku:

 1. Severovzhod Japonske je 11.3.2011 prizadel izredno močan potres magnitude okoli 8.9.

 2. V bližini sta dve veliki jedrski centrali imenovani Fukushima 1 in Fukushima 2, prva s šestimi bloki, druga s štirimi (v vsakem bloku je en reaktor, turbina, generator itd). V prvi so ob času potresa delovali prvi trije bloki (drugi trije so bili v remontu). Vsi delujoči reaktorji so se takoj, ko so zaznali potres, samodejno zaustavili.

 3. Ko se reaktor zaustavi, preneha jedrska reakcija cepitve urana v gorivnih elementih, ostane pa precej tako imenovane zaostale toplote, ki jo je potrebno odvajati. Na začetku je te toplote za približno 2 ali 3% od celotne termalne moči reaktorja, potem pa količina toplote hitro pada. Še vedno je pa to toliko, da ohlajanje v normalnih pogojih traja več dni, če pustiš reaktor brez hlajenja, se pa toplote nabere toliko, da se sredica stali.

 4. Elektrarne na Japonskem so grajene tako, da preživijo pospeške do 0.47G (mimogrede naše elektrarne so grajene za pospeške do 0.3G), tako da so vse elektrarne v potresu ostale nepoškodovane. Ohlajanje zaustavljenih reaktorjev v obeh omenjenih centralah je potekalo normalno približno eno uro.

 5. Elektrarne Fukushima 1 in 2 so tipa BWR (Boiling Water Reaktor), kar pomeni, da celoten kompleks (reaktor, turbina, generator, hladilni sistem) razdeljen v 2 kroga, in sicer primarni in sekundarni. Primarni krog je zaprt in obsega reaktor, turbino in primarni hladilni sistem. Sekundarni krog je odprt in obsega zajem morske vode za hlajenje primarnega kroga preko izmenjevalnika toplote in kondenzatorja. V reaktorju med delovanjem hladilno sredstvo (ki je čista demineralizirana voda) vre in ustvarja se para, ki poganja turbino. Ohlajena para gre skozi kondenzator, ki ga hladi sekundarni krog z morsko vodo in črpalke jo ponovno črpajo v reaktor, kjer se cikel ponovi. (Mimogrede, elektrarna v Krškem je tipa PWR in je malo drugače narejena.)

 6. Po zaustavitvi reaktorja morajo primarne črpalke še vedno črpati vodo skozi reaktor, da lahko odvaja toploto do kondenzatorja, črpalke v sekundarnem krogu pa morajo črpati hladno morsko vodo na drugo stran kondenzatorja. Ker v tem stanju elektrarna ne proizvaja več elektrike, se te črpalke napajajo iz zunanjega vira oziroma iz elektroenergetskega omrežja.

 7. Po približno eni uri je prišel uničujoč tsunami, ki je uničil zunanje napajanje.

 8. Za primer, da izpade zunanje napajanje ima vsaka elektrarna (oziroma vsak blok posebej) svoj set dizelskih generatorjev in dovolj dizelskega goriva, da lahko ohladijo reaktorsko sredico samo z napajanjem iz teh dizlov.

 9. Ampak tsunami je uničil tudi dizelske agregate. Za ta primer ima vsak blok še dodatno rezervno napajanje v obliki akumulatorjev. Ti akumulatorji so dovolj za napajanje najnujnejših sistemov približno osem ur. V tem času je potrebno zagotoviti drug vir napajanja.

 10. Akumulatorji so poganjali hladilni sistem (se pravi črpalke v primarnem in sekundarnem krogu) osem ur. V tem času so v elektrarni Fukushima 2 zagotovili drugo napajanje (elektrarna rešena), v elektrarni Fukushima 1 pa ne (velik problem). Po osmih urah je zmanjkalo elektrike in črpalke so se ustavile. Trajalo je več ur preden so vzpostavili alternativno napajanje in ves ta čas ohlajanje ni delovalo.

 11. Ko se črpalke, ki črpajo hladno vodo v reaktor ustavijo, se začne temperatura v sredici dvigati. Voda ponovno zavre in izhaja para. Pritisk začne naraščati. BWR elektrarne druge generacije so sicer narejene tako, da para, ki nastaja pri tem, lahko poganja turbino in črpalko, ki vseeno malo pomaga ohlajati sredico, se pravi, da imajo pomožni pasivni sistem za ohlajanje, ki ne potrebuje električnega napajanja. Ampak ta sistem ne more sam ohladiti reaktorja in je samo za pomoč pri ohlajanju. Poleg tega je blok #1 v Fukushimi 1 prve generacije in tega sistema nima.

 12. Če se začne v reaktorski posodi nabirati para (in pritisk), jo je počasi treba spuščati iz posode, da se zniža pritisk. Reaktorska posoda (ki zdrži zelo velik pritisk) se nahaja znotraj jeklenega in betonskega zadrževalnika, ki pa ni narejen da bi zdržal posebej velik tlak (nekaj barov), zato je treba paro iz primarnega kroga še pravi čas spustiti ven iz zadrževalnega hrama. To ni poseben problem, ker je voda v primarnem krogu demineralizirana, zato se ne aktivira zelo in ni preveč radioaktivna.

 13. Problem je, da je ta para tako vroča, da popustijo vezi v molekulah vode, in ta razpade na vodik in kisik. Če je te pare (ki razpade na vodik in kisik) veliko, je eksplozija skoraj neizbežna. To se je najprej zgodilo v bloku #1, ki nima sistema za pasivno hlajenje, kasneje še v bloku #3 in nazadnje #2. Eksploziji v blokih #1 in #3 sta poškodovali samo reaktorski stavbi, zadrževalna hrama z reaktorjema in celotnima primarnima krogoma znotraj pa sta ostala nepoškodovana.

 14. Do te točke je še vse kolikor toliko pod nadzorom. Ampak več kot spustiš vode iz primarnega sistema, slabše je hlajenje. Nivo vode v reaktorju se niža in ko enkrat ostane del sredice na suhem, temperatura na tem mestu hitro naraste. Gorivo ima točko taljenja pri 3000°C, zlitina, iz katere so tako imenovane srajčke gorivnih elementov, pa ima to točko nekaj nižje, in sicer pri 2200°C. Se pravi, da se najprej stalijo srajčke, kasneje pa še sámo gorivo.

 15. Na izpustih pare so montirani detektorji sevanja. 13.3.2011 so detektorji v izpuščeni pari zaznali povečano sevanje. To je znak, da je sredica delno na suhem, stalile so se gorivne srajčke in stranski produkti cepitve urana (visokoradiativni cezij, jod in drugo) so ušli iz gorivnih elementov v hladilno vodo in prek izpuščene pare v okolje.

 16. Sredica nikakor ne sme biti na suhem, sicer se hitro stali. Ker je iz primarnega kroga izšlo že zelo veliko vode, sistem za pripravo demineralizirane vode pa ne deluje, je edina rešitev črpanje morske vode iz sekundarnega kroga v primarnega in zalitje najprej reaktorske posode in kasneje mogoče še celega zadrževalnega hrama.

 17. Točno to so Japonci naredili in zadeva je načeloma rešena. Problem je v tem, da s tem ko reaktor zaliješ z umazano vodo, ga dejansko uničiš, kar stane vsaj milijardo dolarjev za razgradnjo plus izpad ogromnih količin dohodka zaradi predčasnega končanja obratovanja elektrarne. Zato so Japonci z morsko vodo čakali do zadnjega in so to storili, ko res več ni bilo nobene druge možnosti. Najprej v bloku #1, potem v bloku #3 in nazadnje v bloku. Medtem so v bloku #1 z morsko vodo poplavili še celoten zadrževalni hram, za bloka #2 in #3 se pa za to ob času zadnjega uradnega obvestila še niso odločili.

 18. Do eksplozije vodika je nazadnje prišlo še v bloku #2. Ampak za razliko ob blokov #1 in #3 je eksplozija poškodovala nekatere pomembne sisteme, verjetno tudi zadrževalni hram, tlačno posodo in še kaj. Zaenkrat še ni znano.

 19. Sevanje se je po poškodbah gorivnih srajčk v blokih #1 in #3 in izpustu manjših količin radioaktivnih snovi nekoliko povečalo, in sicer po uradnih podatkih na 38.5μSv/h na ograji elektrarne, kar je približno 100 ali 200 krat več od normalnega vsakdanjega sevanja (mimogrede, pri nas v Krškem imamo približno 0.07μSv/h, svetovno povprečje je pa okoli 0.28μSv/h). To je malo povišano, ni pa posebej škodljivo.

 20. Po eksploziji v bloku #2 pa se je sevanje povečalo na celih 8217μSv/h (uradni podatki), znotraj elektrarne pa je na posameznih mestih celo do 400mSv/h, kar je ogromno (smrtna doza je načeloma okoli 1Sv, če jo dobiš na hitro) in je znak, da je poškodovan tako primarni krog kot tudi zadrževalni hram. To pa so že težave, ki se jih ne da popraviti samo z zalitjem reaktorja z morsko vodo. Japonci so odredili evakuacijo prebivalstva v krogu 20km in na elektrarni so ostali samo delavci, ki se ukvarjajo z reševanjem bloka #2 (in bodo v kratkem verjetno vsi umrli). Če bi že prej reaktor zalili z morsko vodo, bi ga sicer uničili, tako kot #1 in #3, bi pa preprečili najhujše.

 21. Zdaj jim ostane samo to, da nekako zaprejo primarni krog, zalijejo reaktorsko posodo in zadrževalni hram z morsko vodo, da se nadaljuje hlajenje in da v okolje spustijo čim manj radioaktivnih snovi. Če je zadrževalni hram res poškodovan, ga bodo težko v kratkem času znova zaprli.

 22. Ločeno od dogajanja v bloku #2 je prišlo do težav tudi v bloku #4. Ta je bil, tako kot tudi #5 in #6 v času potresa ustavljen, zato reaktorji v teh blokih niso pod vprašajem. Ima pa vsaka elektrarna poseben bazen, v katerem shranjuje iztrošeno gorivo, to pa čeprav je iztrošeno, še vedno oddaja relativno velike količine toplote, zato je treba bazen hladiti. 15.3.2011 zjutraj je vodik iz bazena za iztrošeno gorivo eksplodiral, poškodoval stavbo, v kateri je ta bazen in povzorčil požar, ki pa so ga že pogasili. Načeloma je to manjši problem, vseeno pa je sevanje v bloku #4 po zadnjih podatkih 100mSv/h.

To je vse, kar je do zdaj uradno znano.

DODTEK 1:

 1. Po zadnjem uradnem obvestilu črpajo morsko vodo v vse tri reaktorje in zadrževalnik bloka #1. Za črpanje vode v reaktorja #2 in #3 se še odločajo. Še vedno ni znano, ali je gorivo v reaktorju #2 poškodovano in ali je zadrževalnik #2 poškodovan. V bazenu za iztrošeno gorivo v bloku #4 je nivo vode nizek, vanj črpajo vodo. Sevanje na ograji se je znižalo na 500μSv/h.

DODATEK 2 (16.3.2011 7:00):

 1. Bel dim (para) iz bloka #3. Sumijo na poškodbo zadrževalnega hrama.

 2. V blokih #5 in #6 nameravajo odstraniti nekaj delov strehe reaktorske stavbe, da se ne bi zgodila enaka eksplozija vodika kot v ostalih blokih.

 3. Ocenjujejo, da je bilo gorivo v reaktorjih prvih treh blokov poškodovano, ko se je znižal nivo vode v reaktorjih. Mogoče se je delno stalilo. Zdaj so vsi trije reaktorji v celoti zaliti z morsko vodo.

 4. Verjetno je poškodovano tudi iztrošeno gorivo v bazenu za iztrošeno gorivo bloka #4. Nivo vode v bazenu je nizek, vanj pa črpajo morsko vodo. Temperatura v bazenih blokov #5 in #6 počasi raste. V bloku #4 je bil še en požar, vendar pa ne v bližini bazena za iztrošeno gorivo in je že sam ugasnil po približno dveh urah. Verjetno je do požara prišlo zaradi puščanja olja na črpalki, ki se uporablja za črpanje vode v bazen.

 5. Sevanje (hitrost doze) na ograji elektrarne se je znova povišalo na nekaj tistoč μSv/h (zadnji podatek: 3391μSv/h).

DODATEK 3 (17.3.2011 7:00)

1.    Ni hladilne vode v reaktorju

**PETICIJA PROTI EU PREPOVEDI ZDRAVLJENJA PO NARAVNI POTI**


**PETICIJA PROTI EU PREPOVEDI ZDRAVLJENJA PO NARAVNI POTI**

**Z aprilom 2011 hoče Evropska unija prepovedati prodajo vitaminov,****mineralov, alternativno zdravljenje z zelišči bo postalo kaznivo. S****sprejetjem Codex Alimentarius nam hočejo odvzeti našo osnovno pravico do****zdravja.****Podpišite peticijo, potrebnih je 35 milijonov podpisov. Njihov cilj je, da****bi farmacevtske družbe zavladale ljudem. Naravna zdravila bodo imela****napise, da se jih ne sme zaužiti, stevia je ze tako ali tako prepovedana,****kmalu bo kamilica postala strupena.** **Prosimo, da to pošljete vsem znancem in prijateljem. Hvala! **

**LINK:****http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/#sign_petition**

* *Prihaja Codex Alimentarius*

*Verjetno vas ni prav veliko slišalo za Codex Alimentarius,kajne? Če niste zanj slišali, je cilj elite dosežen, saj jim točno to najbolj odgovarja. Če bi vedeli kaj Codex je, bi bil njegov obstoj ogrožen. in točno to želim doseči s tem blogom, saj Codex prihaja. V veljavo pride 31. decembra letos. To vam morda v tem trenutku prav nič ne pove in nič ne pomeni, ampak v kratkem vam bo več jasno, ko vam obrazložim kaj Codex sploh je. Če boste potem začeli razmišljat o njem in vas bo zaskrbelo, pa bo moj cilj dosežen. saj nas vse lahko skrbi njegova uvedba. Kaj Codex sploh je? Codex Alimentarius je skupek pravil za regulacijo poljedelstva in popolno kontrolo hrane od semena do končnegapridelka. Pa bom čisto na enostaven način skušal napisat kaj njegova uvedba pomeni. -Pod Codexom ni več potrebno označevat živila, ki sogenetsko spremenjena, kar je sedaj obvezno.-Zelenjava in sadje bosta izpostavljena sevanju.Trenutno se to dela samo pri sadju in zelenjavi, ki mora dolgo potovati. da ostane dlje sveža. Pod Codexom bo to obvezno za vsa živila.-Po uvedbi Codexa bodo vse živali, ki se redijo za hrano ali mleko, morale dobivati Monsanto rasni hormon in Monsanto antibiotike.Naj vam ob tem še povem, da je Monsanto največji proizvajalec genetsko spremenjenih živil na svetu.-Ljudje bodo zbolevali zaradi uživanja genetsko spremenjene hrane, tukaj pa vskoči farmacija, ki jim bo nudila pomoč voblikisvojih zdravil. Praktično vsa naravna zdravila postanejo prepovedana inoznačena kot strupena in nevarna, dovoljeni bodo samo farmacevtski produkti.Pa naj mi še kdo reče, da je kemija bolj zdrava od naravnih zadev. Ampak ravnovtem je problem. naravna zdravila so konkurenca farmaciji, zato jih želijo prepovedat. Vse vitaminske dodatke bo možno dobit samo še na recept.-Codex v osnovi preprečuje in celo prepoveduje naravnoorgansko kmetovanje. Naj še enkrat povzamem vse. Codex Alimentarius bo vso kontrolo nad hrano potisnil v roke farmaciji in Monsantu kot največjemu proizvajalcu genetsko predelane prehrane. Če se vse črne slutnje uresničijo,bomo v roku 10 let na policah v trgovinah imeli le še genetsko spremenjeno prehrano, organske, ekološke in biološke ne bo več. Kmetje bodo morali semena kupovat od Monsanta vsako leto, saj imajo njihova semena vgrajen gen, ki preprečuje nadaljnje razmnoževanje. Z drugimi besedami povedano, ne proizvajajo semen, zato mora kmet vsako leto znova kupiti semena. od Monsanta seveda.Ironija je v tem, da bomo morda v povprečju dlje živeli, ampak kvaliteta življenja bo precej slabša, saj bo prehrana nekvalitetna. Veliko bo bolezni,tukaj pa nam bo farmacija prodajala svoje izdelke in nas zdravila, tako da bodo še oni dobili svoj kos pogače. Zdaj pa tisto najstrašnejše. zaradi posledic uvedbe Codexanaj bi po celem svetu umrlo okrog 3 milijarde ljudi. da, res je. 3milijarde!!!Zakaj? Zaradi pomanjkanja hrane, nekvalitetne hrane, celo zaradi ozdravljivih bolezni, ker bodo naravna zdravila seveda prepovedana, imunski sistem pa oslabljen zaradi nekvalitetne genetsko spremenjene hrane. Kakšna je rešitev in kaj se lahko naredi? Širite novico še naprej. povejte vsem prijateljem, znancem,sošolcem, sodelavcem, družini in nasploh vsem, ki jih poznate. pišite bloge,pošiljajte maile, govorite o tem. Časa je zelo malo, ampak ni še prepozno.Codex naj bi stopil v veljavo 31. decembra 2011, zato je treba pohitet. Za Codex je zadolžena posebna Codex Alimentarius komisija.Leta 1994 so poskušali uvesti Codex v ZDA, ampak ljudje so spregledali in množično pisali lokalnim politikom, kongresnikom, trgovskim verigam je postalo jasno, da bodo propadle, če se Codex uvede in so tudi same lobirale zanjegovopreprečitev. in skupaj so dosegli, da se Codex na koncu ni uvedel. Nato paseje komisija spravila nad Evropo in kot vse kaže jim bo tukaj uspelo.Računajona večjo razbitost trga in slabšo komunikacijo med državami. kar oboje drži.31. december je dan D. ni še prepozno, zato vas res naprošam, da širite to novico naprej. Kaj pa če se Codex res uvede? V tem primeru pa vam toplo priporočam, da jest čim več doma vzgojene in pridelane hrane. In pa še nekaj pomembnega. hranite semena!!! Obuvedbi Codexa bo namreč težko ali pa celo nemogoče kupiti genskonespremenjenasemena, zato jih obvezno hranite doma za naprej. Če imate to možnost,razširite svoj vrt in poskušajte narediti čim večje zaloge ozimnice, da boste tudi čez zimo jedli čim več zdrave hrane. Bodite pozorni na to kaj kupujete.Največkrat so ravno pridelki večjih in bolj reklamiranih podjetij v bistvu najslabši za zdravje.Za vse, ki znate angleško pa je obvezen ogled še sledečih treh videov:

http://www.youtube.com/watch?v=99IcZ1TtD_E&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=HhON1WN48tQ&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=h93lkcv6Ees&feature=player_embedded

Pazite nase!!!*

Podpora proti onesnaževanju železarne v Zenici – BIH


Podrška protestu “Mittal nas truje!”

Međunarodna organizacija za zaštitu okoliša i prirode ALPE ADRIA GREEN dala je podršku demonstrantima koji već uzastopno drugu sedmicu protestiraju protiv zagađivanja iz ArcelorMittal Zenica. Pismo podrške vam prenosimo u potpunosti:

PODRŠKA PROTESTU

Poštovani,

Međunarodna organizacija za zaštitu okoliša i prirode ALPE ADRIA GREEN, koja djeluje u državama jugoistočne Evrope, između ostalog i u Bosni i Hercegovini, ogorčena je nad neodzivom tamošnjih inspekcijskih službi, vlasti i političkih stranaka u slučaju teškog zagađivanja zraka, koja je posljedica proizvodnje čelika u željezari ArcelorMittal Zenica.

ArcelorMittal Zenica krši sve međunarodne ugovore Kjotskog protokola, preko zdravstvenih konvencija do konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, koja je bila prihvaćena 1992. i koja je prvi obavezujući dokumenat, koji na međunarodnom nivou obrađuje pitanje odziva na klimatske promjene. U ovom slučaju, radi se o ugrožavanju tamošnjeg stanovništva, a poznato je da su te emisije kancerogene, jer su pune teških metala i otrovnih gasova.

U AAG podržavamo demonstrante, koji već uzastopno drugu sedmicu protestiraju protiv zagađivanja iz ArcelorMittal Zenica, i na međunarodnom nivou ćemo učiniti sve da tu agoniju prekinemo. Pri tome ćemo upotrijebiti sva pravna sredstva i sredstva pritisaka na vlasnike i politiku u toj državi, da zaustavimo tu agoniju, i da očuvamo zdravlje građana.

Link za originalnu verziju pisma podrške:http://www.shrani.si/f/G/bX/2lgxXwsm/aag.png

Također, mreža međunarodnih nevladinih organizacija “Bankwatch”, koja nadgleda rad i investicije međunarodnih finansijskih institucija u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, uputila je zahtjev kompaniji “ArcelorMittal” Zenica da konačno postavi filtere na svoja postrojenja, kako bi bile smanjene štetne emisije u okoliš, javila je Onasa.

Mreža “Bankwatch” upozorila je da je prošlo pet godina od kada je Evropska banka za obnovu i razvoj investirala 25 miliona eura u projekte unapređenja poslovanja kompanije “ArcelorMittal” Zenica, pod uslovom da bude uspostavljen efikasan sistem zaštite okoliša.

Međutim, do sada na tom planu ništa nije urađeno, a saopštenjem povodom eko protesta održanih u Zenici oglasila se i međunarodna nevladina organizacija “Alpe Adia Green”, koja djeluje u državama jugoistočne Evrope.

Ova organizacija je naglasila kako je ogorčena indiferentnošću inspekcijskih službi u BiH, vlasti i političkih stranaka u slučaju teškog zagađivanja zraka koje je posljedica proizvodnje čelika u željezari “ArcelorMittala” u Zenici.

AAG dobil odgovor EU komisije, da naše pritožbe v zvezi z pl.terminalom Žavlje ne mislijo niti evidentirati


clip_image002

Jesenice: 02.03.2011

IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green mednarodna organizacija, ki med drugim vključuje tudi Italijansko in Hrvaško civilno družbo, povezano v AAG preko GREENACTION in EKOKVARNER organizacij, se že tri leta bori z Evropsko komisijo, da bi prišlo do obravnave pritožbe AAG proti izgradnji plinskih terminalov v Žavljah in Tržaškem zalivu.

Pritožba, ki smo jo še v teh letih dopolnili, temelji na nespremeljivosti umestitve plinskih terminalov na tem področju v prostor. Evropska komisija je našo pritožbo lansko leto blokirala z izgovorom, da je še vedno mogoč politični dogovor med Slovenijo in Italijo. V AAG smo se zaradi tega odločili, da konec lanskega leta na EU komisijo naslovimo novo pritožbo, ki temelji na nezagotavljanju varnosti prebivalcev ( Italijanov, Slovencev in Hrvatov) na tem območju, pri morebitni eksploziji pl. terminalov, če bi do izgradnje prišlo.

Na naše presenečenje smo včeraj dobili odgovor EU komisije, dobili odgovor, da naše pritožbe ne mislijo niti evidentirati. V AAG smatramo to potezo EU komisije, kot kršitev temeljnih človeških pravic zagotovitve po varnem življenju 120000 prebivalcev na tem območju, ki bi ob eksploziji pl. terminalov lahko izgubili življenja.

Na prvem sestanku UO AAG se bomo, odločili o nadaljnih korakih, ki jih bomo storili, da zaščitimo človeška življenja na tem področju. Razmišljamo celo, da bi predsednika te komisije prijavili Haškemu sodišču, saj zagovarja kapital in politične odločitve ne pa varnost človeških življenj.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

p.s. EU komisija direktno financira NVO v Italiji, da podpira izgradnjo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu!

 http://alpeadriagreen.wordpress.com/2011/01/08/kdo-financira-okoljsko-organizacijo-friends-of-the-earth-prijatelji-zemlje-ki-obsoja-okoljevarstvenike-organizacije-aag-evropska-komisija/

clip_image004

OGGETTO: la Vostra lettera del giorno 17.12.2010 riguardo al rigassificatore di Žavlje

Spettabile sig. Bernard,

il commissario Janez Potočnik mi ha pregato di rispondere alla Vostra lettera del giorno 17.12.2010 (la commissione l’ha catalogato sotto Ares (2011)55672, nella quale avete presentato le vostre contestazioni riguardo alla costruzione del rigassificatore di Žavlje nel porto di Trieste della ditta Gas Natural SGP S.A. (con sede in Spagna), perche’ questo rigassificatore rappresenterebbe un potenziale rischio per gli abitanti locali.

Vorremmo comunicarvi che la Commissione sta gia’ esaminando questo caso. La Commissione e’ in costante contatto con i governi sloveno e italiano, perche’ ha l’intenzione di esaminare l’adeguatezza dei procedimenti che si stanno svolgendo sulla valutazione e in particolare per quello che riguarda le conseguenze della costruzione del rigassificatore di Žavlje e anche degli altri progetti simili che si stanno progettando nel Golfo di Trieste.

A causa di questi motivi la Commissione europea non ha intenzione di registrare la Vostra lettera tra i ricorsi, ma la prendera’ in considerazione e la cataloghera’ nel contesto del caso Pilot 755/09/ENVI, che e’ stato aperto riguardo al precedente ricorso del quale siete stati informati nella lettera del 7.luglio 2010 (Ares (2010)403501) per quanto riguarda la posizione della Commissione.

EVROPSKI KOMISIJI

Generalnemu sekretariatu

B-1049 Bruxelles

Predlagatelj: mednarodna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green,

z uradnim sedežem na: Prešernova 26, 4270 –Jesenicah, SLOVENIJA

Predmet: Prijava, ki se nanaša na predlog in projekt plinskega terminala (LNG terminal) podjetja družbe “Gas Natural SDG S.A.” v Zaule-Žavljah v tržaškem industrijskem pristanišču (Italija) ob meji z Republiko Slovenijo.

Razlogi: projekt plinskega terminala krši varnost prebivalcev, ki živijo na področju Tržaškega zaliva – SEVESO direktive in posledično EPAH direktive

Jeziki obravnavanja / lingue di trattazione:

– v slovenščini, kar se nanaša na korespondenco te peticije in dokumente organizacije, tehnikov in vlade Republike

Slovenije;

– in italiano per quanto riguarda le analisi dei documenti del progetto italiano, anche nella presente petizione

(l’italiano é una delle lingue minoritarie ufficiali nella Repubblica di Slovenia).

Jesenice, 14.12.2010

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu 
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239 
GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640
Spletna stran: http://alpeadriagreen.bravehost.com
Blog: http://gezslo.spaces.live.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ALPE-ADRIA-GREEN/155572383629

RAZLAGA O NAMERAVANI KRŠITVI ZAKONA SEVESO V TRŽAŠKEM ZALIVU – PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE

Kršitve zakona Seveso in v Italiji prenesena zakonsko uredba št 21 septembra 2005 – 238, pri načrtovani izgradnji plinskega terminala v Žavljah, ob slovensko – italijanski meji, potrjuje popolno odsotnost kateregakoli načina preprečevanja nevarnosti, ki bi se lahko pripetile v industrijskih obratih. To je naša organizacija že večkrat opozarjala tudi EU institucije.

Dosje, ki smo ga pripravili, nam prikazuje pretresljiv razpad dela institucij. Že vrsto let se javne ustanove, ki med seboj konkurirajo, trudijo, da ne bi uporabile zakonov o varnosti državljanov v primeru tveganja nesreč v industrijskih objektih. In to veliko dezinformativno prikrivanje je pripomoglo, da je projekt plinskega terminala španske družbe Gas natural v Trstu dobil, prosto pot za izgradnjo.

Največjo odgovornost pri teh postopkih ima tržaška prefektura –in to vladni urad- ki je zadolžen, da pripravlja načrtovanje industrijskih nevarnosti, s tem da koordinira lokalne javne ustanove. Vendar je prefektura zaupala urejanje načrtovanja o zunanjih nevarnostih družb, ki so podvržene zakonu Seveso, zunanjemu odhajajočemu sodelavcu glede na »pomanjkanje kadra v prefekturi«. Upokojencu –kot prostovoljcu- so izročili upravljanje najbolj delikatnih nalog, ki jih mora izvršiti prefektura. Tako smo odkrili, da pri izvedbi Planov Zunanjih nevarnosti sploh niso sledili smernicam Upravne enote za javno zaščito (iz leta 2004), ampak so uporabili »ekspeditivno« metodo, ki temelji na poenostavljanju postopkov, kjer se izločijo bolj oddaljena tvegana območja v industrijskih obratih. S tem, ko namerno niso upoštevali nevarnih območij, ki ogrožajo največje število prebivalcev, se je «nevarnost drastično zmanjšala«. Seveda je šlo tukaj za virtualno zmanjšanje, saj se resnične nevarnosti ne more izbrisati. Vendar pa javne ustanove niso bile zaskrbljene zaradi tega, ker so obšle zakon Seveso. Prebivalci se namreč glede tega niso mogli pritožiti, ker o tem niso bili sploh obveščeni.

Uporabljena logika je brutalno učinkovita: če ne poznaš tveganja, se ne bojiš. In, če bi slučajno prišlo do nesreče, lahko zmeraj zaupamo »samo v usodo«.

V priloženih slikah in dokumentih vam podrobno predstavljamo kršitve:

Slika1- prikazuje realno današnje stanje – gostoto in število velikih industrijskih obratov (podvrženih SEVESO direktivi) okrog načrtovanega plinskega terminala, ki smo ga naknadno vrisali ( kvadrat z dvema redečima pikama) ter bližina stanovanjskih naselij.

Slika2 – S puščico označena je slika iz projektne dokumentacije za načrtovani pl. Terminal. Lokacijo v projektni dokumentaciji prikazujejo kot prazno in nenaseljeno – brez drugih industrijskih obratov in bližnjih stanovanjskih naselij, ki v realnosti obstajajo ( glej sliko 1).

DOC 1 – Originalna izjava o tveganju je leta 2000 predvidevala kot največjo možno nesrečo vžig rezervoarjev nafte z eksplozijami, požari in nevarnostjo za ljudi do območja stadiona in športne dvorane. Kot manjše nesreče je predvidevala izlitje nafte v morje pri pretakanju iz ladij.

DOC2 – V poročilih o napovedih tveganj iz leta 2004 (doc 2) in leta 2006 (doc 3), med projektiranjem upinjevalnika, se omenjajo samo možni izlivi v morje, povsem pa se prikriva večje nevarnosti za prebivalce. Gre za očitno ponaredbo dokumentacije o tveganju – varnostne študije iz leta 2000, ki je bila leta 2004 spremenjena, sprejeta in potrjena s strani organov, ki so bili odgovorni za ocenjevanje vplivov uplinjevalnika (plinskega terminala): Ministrstvo za okolje – Italija, dežela, pokrajina, Tržaška občina, gasilci.

DOC 3 – V poročilu iz leta 2006, ki bazira na poročilu iz leta 2004, se omenja samo možni izlivi v morje, povsem pa se prikriva večje nevarnosti za prebivalce.

DOC 4 – Pomembno: v projektu uplinjevalnika – plinskega terminala so priložene kartografije, v katerih nevarna “tank farm” ne obstaja ali pa so rezervoarji uplinjevalnika prikazani, kot da bodo zgrajeni bolj daleč od nje (doc4, tehnična analiza, str17 in 45).

Kemična tovarna Linde in škedenjska livarna sta še bližje gosto naseljenim območjem, verina nesreča ( domino efekt) bi imela katastrofalne posledice za prebivalstvo – Škedenjska livarna je v dokumentaciji prikazana, kot da ni v krogu (1,5 km)

DOC 5 – Rezervoarji podjetja Linde vsebujejo 1866 ton kisika, ki v slučaju uhajanja ustvari oblak. Ta bi v primeru nesreče ustvaril silovit vžig tudi težko vnetljivih snovi, kar lahko povzroči verižno reakcijo požarov in potencialno uničujočih eksplozij. Vendar pa uradni dokumenti o predvidenih tveganjih ne govorijo, vsebujejo samo majhna naključna uhajanja plina in ne upoštevajo dimino efekta v takih primerih.

DOC 6 – Za Škedenjsko livarno so v dokumentaciji tveganja predvidena: toksični izpusti, požar in eksplozije plina iz koksarne, eksplozija plina (gas metanato), nastanek strupenega dima zaradi izgorevanja. V primeru, da pride do razbitja merilca za plin, pride do izpusta rakotvornih plinov v okolico, zaradi že tako rakotvornega plina in samovžiga nafte. Kljub temu, da je železarna oddaljena le 150-300 metrov od najbližjih hiš, so oblasti sprejele izjavo, da se nevarnost nanasa samo na notranjost objekta ( železarne)

DOC 7 – Slike – V projektu se ne omenjajo možnosti atentatov in raznih terorističnih dejanj, ki so zaradi lahke dostopnosti bodočega plinskega terminala zelo verjetne. V AAG smo, da bi dokazali, da je tak teroristični napad mogoč izvedli 16.09.2009 “TERORISTIČNI NAPAD” z fračami. Z gradu Socerb v smeri proti lokaciji morebitnega bodočega plinskega terminala v Žaveljski dragi smo streljali z orehi.

Gre za absurdno in najbolj nesprejemljivo lego od vseh 8.500 možnih točk za postavitev terminala v Italiji. Gre za zelo zaprt zaliv, s plitvim morjem, z nadpovprečno gostim prometom, gosto naseljeno obalo z vzpetinami, z že obstoječo nevarno industrijo in pristaniško dejavnostjo (v neposredni bližini je največji naftni terminal v Sredozemlju in veliko skladišče naftnih derivatov pa tudi drugih kemikalij in plinov, železarna, sežigalnica in še kaj). Zato je to najslabša možna izbira. Italija se je zanjo odločila zato, ker je to geografsko nekakšno slepo črevo, ki je z dveh strani obdano s Slovenijo in če bi prišlo do terorističnega napada, bi posledice najbolj trpeli prebivalci Trsta in bližnjih slovenskih in hrvaških krajev. V takem primeru, bi lahko naenkrat umrlo od120 do 150 tisoč Tržačanov, prebivalcev Slovenije in Hrvaške, ki živijo v bližnjih mestih in naseljih. V kolikor bi hoteli zavarovati prebivalce, zaradi možnega terorističnega napada, ki smo ga v AAG tudi dokazali, bi morali to območje varovati tako iz morja zrake in zemlje, vendar zaradi konfiguracije terena to ne bo nikoli možno.

V Tržaškem zalivu je zelo gost morski promet in je zelo velika možnost nesreč z tankerji. Ko se zgodi nesreča, so posledice okoljske posledice, lahko rečemo katastrofalne za varnost in življenja ljudi, saj je ta del zaliva zelo ozek.

Zaključek: V AAG trdimo, da ta objekt zaradi varnosti in ogrožanja zdravja ljudi lokacisko ne more vgraditi v ta prostor. Italija je najprej končala s postopki za plinska terminala in sprejela odločitve presoje vplivov na okolje EIA. Presoje varnosti ni upoštevala in jo na način, da je presoja varnosti zaporedna izločila iz EIA presoje, četudi bi po Espoo konvenciji safety morala biti del presoje (Preambula, člen 1)
Šele posledično je Italija začela s postopkom SEA -celovite presoje vplivov na okolje in razporedila dejavnosti tako, kot so narekovale že sprejete odločitve. Tako je delovala na način utemeljitve zbranega posega in ne na način da zmanjša tveganja. Tako ni delovala po načelu preventive in menimo, da nima implementiranega 12.člena Seveso direktive na primeren način, tako da bi zmanjšala tveganje.

Italija po našem mnenju ni upoštevala Seveso direktive v celoti, še posebej pa ne 12.člena Sevesa, ki je preventivne narave in nalaga razporeditev dejavnosti v prostoru tako, da se že v fazi prostorskega načrtovanja razporedijo dejavnosti, tako da se nevarnost zmanjša.

Zaradi vseh zgoraj navedenih dejstev pričakujemo, da bo komisija ustavila to gradnjo saj bi v nasprotnem primeru kršila direktivo EU SAVESO in EPAH direktivo – za zdravo življenje naših otrok.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard