Prijava nevarnega streljanja


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji deluje kot društvo v javnem interesu, Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239

Ministrstvo za notranje zadeve

ga. Katarina Kresal

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Jesenice: 28.09.2010

Zadeva: Prijava nevarnega streljanja

Na Jesenicah v upoščenem kamnolomu, nad avtocesto Hrušica – Vrba, se že daljše obdobje izvaja vadba streljanja iz vseh vrst orožij. Tako streljanje je po nam znanih podatkih sicer dovoljeno na zasebnem zemljišču, če je to ustrezno zavarovano. Žal v tem primeru ni tako. Na prostor kjer se izvaja streljanje, je možen dostop poleg dostopa iz dovozne ceste, še iz najmanj dveh gozdnih poti na katerih ni nobene oznake ko prideš na prostor za streljanje, da je to življenjsko nevarno! Po teh gozdnih poteh se namreč »potepajo« otroci!!! Vadba streljanja se najpogosteje izvaja med tednom ob popoldanskem času, ko je lepo vreme. Hrup, ki prihaja iz strelišča moti tudi okoliške prebivalce, ki so nam posredovali že več pritožb. Pritožbo smo dobili tudi iz KS Podmežakla – občina Jesenice.

Na vas smo se obrnili zaradi dejstva, ker policija v zvezi z to zadevo, ne ukrene ničesar, čeprav se hrup od strelskega orožja, zaradi odmevanja od skal v kamnolomu, sliši do njihove policijske izpostave. Prosimo Vas, da takoj ukrepate v smislu zaprtja tega nevarnega strelskega poligona!

V upanju, da se bo zadeva razrešila v mirnem dialogu, Vas lepo pozdravljam!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

clip_image004 clip_image006

Dostop iz gozdne poti Dostop iz dovozne poti

V vednost:

Varuhinja za človekove pravice

Triglavski “KRAJINSKI” park se mora braniti že z NATURO 2000!


V ALPE ADRIA GREEN OB TEM ODGOVORU NE DAJEMO KOMENTARJA, KER SMO PRED SPREJETJEM NOVEGA ZAKONA O TNP TAKOREKOČ TULILI V NEBO, DA BO ZAKON SKUPAJ Z LOBIJI POKOPAL ZA VSE VEČNE ČASE TRIGLAVSKI NARODNI PARK. PA IMEJMO RUDNO POLJE OSVETLJENEGA IN ASFALTIRANEGA KOT VELEMESTO, DA BO ZA PAHORJEVO VLADO PONOS SLOVENIJE! TA VLADA BO UNIČILA TOLIKO, DA TUDI ČE ČLOVEŠTVO OBSTAJA ŠE NEKAJ MILJONOV LET TEGA NE BODO MOGLI NIKDAR POPRAVITI!!!

Spoštovani,
v nadaljevanju Vam pošiljamo odgovor na Vašo zahtevo, poslano 20.9.2010 21:29:07:
1. Informacija: v zvezi Naturo 2000 na Pokljuki:
a) Ali je v letu 2010 Evropska komisija poslala Ministrstvu za okolje in prostor RS uradni opomin v zvezi za Naturo 2000 na Pokljuki npr. v območju Rudnega polja?
REPUBLIKA SLOVENIJA V TEJ ZADEVI NI PREJELA URADNEGA OPOMINA OD EVROPSKE KOMISIJE.
EVROPSKA KOMISIJA JE V ZVEZI Z IZGRADNJO BIATLONSKEGA CENTRA NA POKLJUKI DNE 29.7.2010 ODPRLA "EU PILOTNI PROJEKT".
V PRIPONKI PRILAGAMO PISMO EVROPSKE KOMISIJE.
b) Če je odgovor na prejšnje vprašanje DA: želimo vedeti za vsebino tega uradnega opomina Evropske komisije in odgovor slovenskih oblasti nanj.
ODGOVOR SLOVENSKIH OBLASTI NA PRILOŽENI EU PILOTNI PROJEKT JE V PRIPRAVI. 
ROK ZA ODGOVOR JE  7.10.2010.
2. Način prevzema: Z informacijo se želimo seznaniti na elektronski način ali v obliki skena dokumentov.
3. Namen ponovne uporabe: Informacijo želimo uporabiti za neprofitni namen – preverjanje kakovosti ohranjevanja neokrnjene gorske narave na Pokljuki.
1000 Ljubljana
S spoštovanjem,
dr. Samo Kopač
v.d. generalnega direktorja
Acting Director General
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje
Dunajska 48
1000 Ljubljana
Republic of Slovenia
Ministry of Environment and Spatial Planning
Environment Directorate
Dunajska 48
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
tel.: + 386 1 478 7302
fax.: +386 1 478 7425
e-mail: samo.kopac@gov.si

European Commission clip_image002

EU Pilot

30/07/2010

File ref n°: 1308/10/ENVI

Member State: SI

Commission service: ENVI

Issue area: Environment/NATURE

File nature: Complaint / Citizen

Contact person Commission

service: ENV EU PILOT

Contact person Member State: Ms STERLE Nevenka

File history

29/07/2010: Draft file created by CHAP – File transfered from CHAP

29/07/2010: File submitted to Member State in EU PILOT database – Environment / DETHIEGE

Benoit

File status

File status: Awaiting acceptance by Member State

Title:

Construction of a Sport Recreational Centre Pokljuka inside the Triglav National Park (a Natura

2000 area)

Issue Description:

Commission service language: Zdi se, da za gradnjo Biatlonskega centra na Rudnem polju

(Pokljuka) v osrčju Triglavskega narodnega parka, ki je tudi območje Nature 2000, ni bila narejena

presoja vplivov na okolje v skladu z Direktivo 1985/33/EGS niti presoja v skladu s členom 6(3)

habitatne direktive. Zdi se, da ustrezna presoja vplivov ni bila narejena tudi za lokalni prostorski

ureditveni akt, ki je bil podlaga za ta projekt. Nezakonito gradbeno dovoljenje ni bilo nikoli

razveljavljeno, vendar pa je ARSO vseeno izdal "drugo verzijo" naravovarstvenih pogojev oz.

soglasja, v katerem je določila določene omilitvene ukrepe. Vendar pa slednji niso bili upoštevani

med gradnjo objekta, pri čemer pristojni nacionalni organi (okoljski inšpektorat), kljub temu, da so

bili o tem obveščeni, niso sprejeli ustreznih ukrepov za sankcioniranje. Poleg tega se zdi, da obstajajo

tudi določena neskladja v slovenski zakonodaji, in Komisija prosi, da Slovenija o tem da ustrezna

pojasnila.

English: It would seem that no EIA assessment and not Article 6(3) assessment under the Habitats

assessment has been done for the construction of a Biathlon Centre in Rudno polje/Pokljuka, located

insider the Triglav National Park, which is a Natura 2000 area. It would equally seem that no

appropriate environmental assessment has been done for the underlying local spatial plan. While the

illegal construction permit has never been annullled, the second version of nature protection

conditions and/or consent issued by ARSO contained some conservation measues; however, during

the construction, these measures have not been respected, and the competent national authorities (the

inspectorate), while having been informed, didn’t take the appropriate actions to sanction this. These

seem to be also some inconsistencies in the Slovenian legislation, which the Commission would like

Slovenia to clarify and, if needed, change.

Correspondent details

Identity disclosure unauthorised

Disclaimer – The aim of the EU Pilot is to find rapid and better responses to enquiries and positive solutions to complaints concerning the correct interpretation, implementation and application of EU law by Member State authorities. To

solve these problems as quickly as possible, EU Pilot often relies on informal advice from experts within the European Commission. No aspect of the treatment of a file in EU Pilot constitutes a formal position of the Commission.

1 Direktiva Sveta z dne 27. junija 1985 o presoji nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

(85/337/EGS), (UL L 175, 5.7.1985, str. 40-48) (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL), posebna izdaja v slovenščini:

poglavje 15 zvezek 01 str. 248 – 256).

I. Komisija je prejela pritožbo glede gradnje Športnega rekreacijskega centra Pokljuka (v

nadaljevanju ŠRC) na Rudnem polju, ki leži znotraj območja Natura 2000. Na podlagi

informacij, ki jih je predložil pritožnik, se zdi, da:

1. se poseg nahaja znotraj posebnega varovanega območja Julijske Alpe – Triglav (SPA – koda

SI5000019) ter na vplivnem območju potencialnega posebnega ohranitvenega območja Julijske

Alpe (pSCI – koda SI3000235);

2. na širšem območju posega in njegovem območju neposrednega (50 m) ter daljinskega vpliva

(250 m) se nahaja življenjski prostor številnih kvalifikacijskih vrst. Nekatere od njih imajo rastiš

ča v vplivnem območju posega (npr. divji petelin – Tetrao urogallus) in so zelo občutljive na

nemir v svojem življenjskem prostoru (npr. divji petelin in gozdni jereb – Bonasa bonasia);

3. projekt temelji na Odloku o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za Triglavski narodni

park v občini Radovljica za območje U-R6/7 Rudno polje iz leta 2006 (Uradni vestnik Občine

Bohinj, št. 1/6, januar 2006).

4. v postopku je pristojni organ, to je Agencija RS za okolje (v nadaljevanju ARSO), izdal

"naravovarstveno soglasje" (19. junija 2007), ki pa je bilo kasneje razveljavljeno s sodbo

upravnega sodišča RS z dne 6. decembra 2007.

5. Za poseg ni bila opravljena presoja vplivov na okolje.

6. Na podlagi izdanega naravovarstvenega soglasja (ki je bilo kasneje s sodbo razveljavljeno) je

UE Kranj izdala gradbeno dovoljenje za izgradnjo dela ŠRC, in sicer za gradnjo ve

čnamenskega centralnega objekta. Glede na informacije, s katerimi razpolaga Komisija,

navedeno gradbeno dovoljenje ni bilo nikoli razveljavljeno.

7. ARSO je namesto razveljavljenega naravovarstvenega soglasja najprej pristopil k izdaji

naravovarstvenih pogojev in nato naravovarstvenega soglasja za celotni ŠRC Pokljuka (in ne le

ločeno za večnamenski centralni objekt, kot je to nepravilno storil v prvem postopku). Pri tem

je upošteval priporočila TNZ in Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj, in določil nekatere

omilitvene ukrepe.

8. Na podlagi rednih terenskih pregledov je TNZ večkrat ugotovil in o tem tudi obvestil In

špektorat RS za okolje in prostor ter investitorja (Smučarska zveza Slovenije), da se v

naravovarstvenem soglasju navedeni omilitveni ukrepi ne spoštujejo.

9. Gradnja navedenega centra je bila sofinancirana s sredstvi evropskih strukturnih skladov.

Natančna višina prispevka Komisiji ta trenutek ni znana (jo pa lahko preveri), a ocena

investitorja je bila, da bo potrebno sofinanciranje v višini 6,6 milijonov evrov.

II. Na podlagi navedenega, Komisija meni, da je verjetno treba upoštevati naslednje EU

okoljske predpise:

1. Direktiva o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (v nadaljevanju:

EIA Direktiva)1:

– člen 2(1) v povezavi s členom 4(2) in (3) ter Prilogo II, točka 12, in Prilogo III Direktive,

– člen 3,

– člen 6(2), (3) in (4),

– člen 8,

– člen 9 in

– člen 10a.

2 Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih

in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT), posebna izdaja v

slovenščini: poglavje 15 zvezek 02 str. 102 – 145).

3 Direktiva Sveta z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic, (UL L 103, 25.4.1979, str. 1–18 (DA,

DE, EN, FR, IT, NL), posebna izdaja v slovenščini: poglavje 15 zvezek 01 str. 98 – 117.

Zdi se, da za poseg ni bila opravljena presoja vplivov na okolje, kljub zahtevam zakonsko dolo

čenega upravljavca parka, to je Javnega zavoda Triglavski narodni park (v nadaljevanju TNZ),

ter stališču Zavoda RS za varstvo narave, OE Kranj. Presoja ni bila opravljena kljub temu, da

je upravno sodišče v sodbi z dne 6. decembra 2007 izrecno navedlo, da je za posege v naravo z

vplivi na okolje presojo treba opraviti v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja (in ne v

postopku izdaje naravovarstvenega soglasja).

Poleg tega se zdi, da slovenska zakonodaja dopušča izdajo in izvršitev gradbenega dovoljenja

na podlagi zgolj dokončnega in ne tudi pravnomočnega naravovarstvenega/okoljevarstvenega

soglasja. Zakonodaja ne predvideva, da je organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega

dovoljenja, dolžan po uradni dolžnosti preveriti pravnomočnost teh dokumentov. Prav tako

tudi ne predvideva, da je potrebno gradbeno dovoljenje, izdano na podlagi nepravnomočnega

soglasja, razveljaviti po uradni dolžnosti (vsaj po določenem času). Na podlagi informacij, s

katerimi razpolagamo, se zdi, da takšno ravnanje omogoča Zakon o graditvi objektov (ZGO-

1), zlasti četrti odstavek člena 89, ki ne zahteva, da mora biti gradbeno dovoljenje ob zahtevi

za vložitev uporabnega dovoljenja pravnomočno (potrebno je navesti zgolj datum in številko

gradbenega dovoljenja), investitor pa lahko na lastno odgovornost začne z gradnjo že po

dokončnosti gradbenega dovoljenja. Zdi se, da se ta pravna možnost v Sloveniji nemalo

uporablja, kar v končni fazi privede do pravno nevzdržnih situacij, ki pa jih je izredno težko

naknadno popravljati.

Situacija se zdi neusklajena s 1. odstavkom 50. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki

glede na odgovor Slovenije v zadevi EU-Pilot 1047/10/ENVI (prenos Direktive 2003/35/ES v

slovensko zakonodajo) v zvezi s prenosom člena 3(4) Direktive, ki spreminja člen 6(4)

Direktive 85/337/EGS, navaja: "poudarjamo, da je v 1. odstavku 50. člena ZVO-1 določeno,

da je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje pred

začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje. V prvem odstavku 63. člena

je določeno, da lahko nosilec poseg izvede le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega

soglasja, če pa je za izvedbo posega potrebna gradnja, se gradbeno dovoljenje lahko izda šele

po pravnomočnosti okoljevarstvenega soglasja. Iz povedanega izhaja, da je presoja vplivov na

okolje postopek, ki mora biti pravnomočno zaključen, da lahko investitor sploh lahko začne z

izvajanjem posega ali pridobivanjem gradbenega dovoljenje, če je to zahtevano".

Zdi se, da ta pravna možnost povzroča probleme tudi v drugih primerih; kot primeroma

Komisija navaja, da je seznanjena s situacijo v zvezi z gradnjo asfaltne baze v Planinski vasi na

Kozjanskem.

2. Člen 6(2), (3) in (4) v povezavi s Prilogama I in II ter členom 7 Direktive o ohranjanju

naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (v nadaljevanju: Habitatna

direktiva)2 ter člen 4(1) v povezavi s Prilogo I Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (v

nadaljevanju: Ptičja direktiva)3.

4 Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih na

črtov in programov na okolje (UL L 197, 21.7.2001, str. 30–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV), posebna

izdaja v slovenščini: poglavje 15 zvezek 06 str. 157 – 164).

3. Člen 3(1), (2), (3) v povezavi s Prilogo II, člen 4, 5, 6, 8 Direktive 2001/42/ES o presoji

vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (v nadaljevanju: Direktiva SEA)4.

III. Na podlagi navedenega, bi Komisija od slovenskih oblasti želela prejeti naslednje

informacije:

1. Informacije o gradbenem dovoljenju, ki je predstavljal podlago za izvedbo dejanskih del

(zahteva se tudi kopija gradbenega dovoljenja);

2. Pojasnilo, zakaj v konkretnem primeru ni bila opravljena ustrezna presoja vplivov na okolje.

3. Pojasnilo, zakaj v konkretnem primeru tudi v ponovljenem postopku ARSO ni bilo izdano

okoljevarstveno soglasje temveč le naravovarstveno soglasje? V zvezi s tem, želi tudi

pojasnitev razlike med naravovarstvenim soglasjem in okoljevarstvenim soglasjem. Zdi se, da je

okoljevarstveno soglasje potrebno izdati v primeru posegov v naravo z vplivi na okolje, pri

čemer je v tem postopku potrebno izdelati tudi predhodno presojo vplivov na okolje, medtem

ko ta obveznost ne obstaja v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. Komisija bi

Slovenijo prosila za razjasnitev teh postopkovnih pravil.

4. Ali je bil za Odlok o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za Triglavski narodni park

izdelana celovita presoja vplivov na okolje v skladu z Direktivo 2001/42/ES? V kolikor takšna

ocena ni bila izdelana, Komisijo zanima, zakaj ne? Ali so točne navedbe v dokumentaciji, da

navedeni projekt ni v celoti v skladu s sprejetim Odlokom?

5. Povzetek in kopija poročil o monitoringu, ki jih je moral investitor izdelati v času med in po

končanju gradbenih del glede stanja divjega petelina oz. drugih zadevnih vrst.

6. Kako so pristojni organi ukrepali po prejemu opozoril TNZ, da se omilitveni ukrepi ne spo

štujejo? Zakaj pristojne inšpekcijske službe niso takoj posredovale in npr. zahtevale ustavitev

gradnje?

7. ali je v trenutno v teku kakšen sodni postopek v zvezi z zgoraj navedenim projektom?

Čeprav se ta preiskava primarno nanaša na gradnjo ŠRC Pokljuka, pa je v priloženi

dokumentaciji tudi nekaj dokumentov, ki se nanašajo na gradnjo Nordijskega centra v Planici.

Komisija prosi, da se ji pošljejo tudi informacije o tem, v kateri fazi je ta postopek in ali je bila

v postopku izdelana ustrezna presoja vplivov na okolje. V kolikor presoja ni bila izdelana oz.

se ne načrtuje, Komisija želi prejeti ustrezna pojasnila.

Ponoven napad na Roberta Giurastanteja


clip_image002clip_image004

IZJAVA ZA JAVNOST

Ponoven napad na Roberta Giurastanteja

Tržaški okoljevarstvenik Robert Giurastante je bil  ponovno napaden. V nedeljo 26. septembra so neznanci skušali vdreti v stanovanje in so pri tem uničili zvonec.

 clip_image006clip_image008

Robert Giurastante odgovoren v Organizaciji Greenaction Transnational in predstavnik Italije v organizaciji Alpe Adria Green, je bil že 6 aprila  ustrahovan, na način značilen za mafijske organizacije, ko je na vhodu v svoje stanovanje

Pod predpražnikom našel odsekano kozličkovo glavo. Preiskave s strani orožnikov tržaškega državnega tožilstva so bile ustavljene v zelo kratkem času, saj so trajale samo mesec dni.

 clip_image010

Javni tožilec (g.Pietro Montrone), ki je bil zadolžen za to preiskavo, je celo ukazal uničiti dokazni material (odsekano kozličkovo glavo) in s tem onemogočil nadaljnje preiskave.

Kljub grožnjam, ki jih je bil Robert Giurastante deležen, ga oblasti niso zaščitile. Po vsem tem, kar se dogaja, smo zaskrbljeni. Če preiskava (po mafijski grožnji, ki je prva te vrste v Trstu)  s strani sodišča ne bi bila ustavljena in bi upoštevali minimalne varstvene ukrepe, ki bi v tem primeru bili potrebni, bi verjetno  že odkrili koristne elemente, ki bi pripeljali do odgovornih za to dejanje in s tem preprečili naslednje ustrahovanje.

Robert Giurastante je avtor pomembnih prijav na EU glede: nezakonitega uničevanja odpadkov na severo-vzhodu (Italije), kršenja pravil pri razpisih za javna dela, pomanjkljivosti  v italijanski zakonodaji

Pri preprečevanju tveganj v primeru nesreč v industrijskih objektih (zakon Seveso), nuklearke (kršenje norm EURATOM) in o čezmejnem onesnaževanju.

Je tudi eden glavnih nasprotnikov projektov plinskih terminalov v tržaškem zalivu. Je avtor knjige »Tracce di legalita’« (Sledi zakonitosti) , ki obravnava umazane posle in okoljske katastrofe v prestolnici Furlanije Julijske krajine.

Napadi in grožnje se na člane AAG zaradi blokade, evropske komisije in komisije za peticije pri EU parlamentu prijav Alpe Adria Green, kar vrstijo. Še več evropska komisija prav vspodbuja »vlagatelje«, ki nameravajo zgraditi plinski terminal Žavlje in morski plinski terminal, da ustrahujejo okoljevarstvenike, da bi čim prej pričeli že z načrtovano izgradnjo terminalov na tem področju severnega Jadrana, kateri so predvideni v razvojnih planih EVROPSKE UNIJE.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

L’ambientalista triestino Roberto Giurastante è stato oggetto di una nuova aggressione.


clip_image002

AMBIENTALISTI NEL MIRINO:

NUOVA AGGRESSIONE CONTRO ROBERTO GIURASTANTE

Trieste 27.09.2010 – L’ambientalista triestino Roberto Giurastante è stato oggetto di una nuova aggressione.

Nella giornata di domenica 26 settembre ignoti hanno cercato di scardinare e sfondare la porta di ingresso della sua abitazione distruggendo anche la pulsantiera del campanello. Giurastante, responsabile dell’associazione Greenaction Transnational e portavoce per l’Italia dell’associazione Alpe Adria Green,

aveva subito il 6 aprile scorso una pesante e macabra intimidazione di stampo mafioso trovando davanti alla porta della propria abitazione una testa di capra mozzata. Ma le indagini dei carabinieri per conto della Procura della Repubblica di Trieste erano state chiuse infruttuosamente in un tempo record di appena un mese, ed il PM incaricato (Pietro Montrone) aveva pure ordinato la distruzione del corpo del reato (la testa dell’animale ucciso) precludendo così ogni accertamento successivo (la richiesta di archiviazione della Procura è stata infatti impugnata davanti al GIP).

clip_image004

La tes ta di capra lasciata davanti alla porta

dell’abitazione di Roberto Giurastante il

6 aprile 2010. Macabro avvertimento ma-

!oso.

Nonostante le minacce continuate Giurastante non ha ricevuto alcun tipo di protezione da parte delle autorità di pubblica sicurezza italiane. Non si può quindi che esprimere la massima preoccupazione per quanto sta accadendo. Se dopo l’intimidazione mafiosa (la prima di questo tipo a Trieste) l’inchiesta della

Procura non fosse stata bloccata e se fossero state adottate quelle minime misure di sicurezza che il caso avrebbe consigliato, probabilmente sarebbero già emersi elementi utili per individuare i responsabili, scoraggiando inoltre ulteriori aggressioni.

clip_image006

La pulsantiera del campanello all’ingresso

dell’appartamento di Giurastante

distru"a durante il tentativo di e#razione

del 26 se"embre 2010.

clip_image008

Il tentativo di scardinamento/sfondamento della porta dell’appartamento

di Giurastante (26 se"embre 2010)

Roberto Giurastante è autore di rilevanti denunce all’Unione Europea sul sistema di smaltimento illecito dei rifiuti nel Nord Est, sulla violazione delle norme sugli appalti, sulle carenze della legislazione italiana in materia di prevenzione dei rischi degli incidenti agli impianti industriali (Legge Seveso), sul nucleare (violazione delle norme Euratom) e sugli inquinamenti transfrontalieri. E’ anche uno dei principali oppositori

dei progetti dei terminali di rigassificazione nel Golfo di Trieste. E’ autore del libro denuncia “Tracce di legalità” inchiesta sugli affari sporchi e sui disastri ambientali nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

emitovanje TV serijala “Zelena patrola na delu


 

Poštovani,

obaveštavamo Vas da je počelo emitovanje TV serijala "Zelena patrola na delu" na TV B92 Info od 17. septembra 2010. godine. To je projekat Vojvođanske zelene inicijative koji finansira Fond za zaštitu životne sredine RS, Fondacija Hajnrih Bel i FTN – Departman za zaštitu životne sredine i zašitu na radu iz Novog Sada.

Večeras je druga emisija pod nazivom "Osuđeni na blato, prašinu i buku!" u 21 h, repriza je u subotu u 02:00 h i 13:30 h, ponedeljak u 10:30 h.

Srdačan pozdrav

Ruža Helać, autor i urednik TV serijala

Odgovor EU komisije na protest AAG zaradi blokade pritožbe s strani komisije AAG


clip_image002

GMS: +386 51 311 450

Jesenice: 02.08.2010

g. Julio Garcia Burgues

g. Janez Potočnik

Evropska komisija

Zadeva: Pisna odgovora: ENV.A1/LT-MDL/mm/ARES(2010)403501 z dne 07.07.2010

In ENV.A1/MDL/mm/ARES(2010)450963 z dne 22.07.2010

Najprej bi se Vam v imenu Alpe Adria Green rad zahvalil za odgovora, ki ste nam jih poslali, vendar se v AAG ne moremo strinjati z njimi.

OBRAZLOŽITEV

Zamrznitev naše pritožbe v zvezi z nameravano izgradnjo plinskih terminalov, ki smo jo podkrepili z vsemi dokazi, smatramo, da EU komisija daje prednost političnim dogovorom med državami ( Italija – Slovenija) ne pa zaščiti državljanov EU pred izgradnjo objektov, ki so nevarni za prebivalce na tem območju EU.

Od komisije v AAG pričakujemo, da takoj odmrzne našo pritožbo, ter ji da prednost pred političnimi spletkami med vladama Italije in Slovenije. Ti dve vladi sta že v preteklih letih dokazali, da jim je v prvi vrsti dobiček, šele zatem pa je na vrsti zaščita ogroženih državljanov.

To trditev v AAG podkrepimo z dejstvom, da bi v Sloveniji ( Koper), že gradili plinski terminal, če jih nebi zaustavila civilna družba in dokazala, da bi bila gradnja tega objekta šodljiva in nevarna za prebivalce in celotno okolje na tem območju. V Italiji pa bi tudi že pričeli graditi plinski terminal ( Žavlje – Trst), če nebi civilna družba odkrila, da so nekateri dokumenti za gradnjo ponarejeni.

V pričakovanju, da bo EU komisija takoj pričela z prednostno obravnavo naše pritožbe, Vas lepo pozdravljam!

Predsednik med. nevladne org. Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Odgovor EU kom. na pismo 1.08

Največja Srbska organizacija za zaščito okolja in človekovih pravic » POKRET ZELENIH BREZA«, je kolektivno pristopila v mednarodno organizacijo ALPE ADRIA GREEN


clip_image002

Zadeva: Največja Srbska organizacija za zaščito okolja in človekovih pravic » POKRET ZELENIH BREZA«, je kolektivno pristopila v mednarodno organizacijo ALPE ADRIA GREEN

V nedeljo 19.09.2010 je bil v Kragujevcu podpisan dogovor, da zgoraj omenjena organizacija kolektivno pristopa v mednarodno nevladno organizacijo, za zaščito narave in okolja Alpe Adria Green. Ta organizacija mrežno deluje v celotni Republiki Srbiji, poleg prostovoljcev, so vanjo vključeni tudi zavodi in podjetja, ki delujejo na področju zaščite okolja ali pa proizvajajo ekološke izdelke.

 Slenjen dogovor o pristopu zelenih brez k AAG

Naslednji dan 20.09.2010 je bil že organiziran pod novim imenom ALPE ADRIA GREEN – POKRET ZELENIH BREZA, seminar z naslovom » Varno odlaganje živalskih ostankov«, ki se ga je udeležilo preko 60 udeležencev. Na seminarju so bili poleg nevladnih organizacij, prisotni še sodelavci iz projektne skupine DREPR, ki deluje v sklopu kmetijskega ministrstva Srbije, predstavniki kmetijskega ministrstva Srbije, župan občine Kragujevac, predstavniki okoljskega ministrstva ter strokovnjaki iz tega področja iz celotne Srbije. Seminar je bil sofinanciran s strani Republike Srbije in občine Kragujevac.

V mesecu oktobru tega leta, bo Alpe Adria Green, pričela delovati še v Črni Gori ter v naslednjem letu še v Makedoniji. V teh dveh državah že tečejo pogovori o kolektivnem prestopu nekaterih nevladnih organizacij v mednarodno organizacijo Alpe Adria Green.

 

 

 

Jesenice dne: 22.09.2010

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard
Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina,  Bosna in Hercegovina.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu 
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239
GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640
Spletna stran: http://alpeadriagreen.bravehost.com
Blog: http://gezslo.spaces.live.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/ALPE-ADRIA-GREEN/155572383629

Dipiazza: congelato il progetto del rigassificatore


IL PICCOLO SABATO, 18 SETTEMBRE 2010

Pagina 15 – Trieste

Dipiazza: congelato il progetto del rigassificatore

Il sindaco: petrolio a buon prezzo, non c’è convenienza. Ma Razeto: cresce il traffico delle navi gasiere. Menia: la situazione non è affatto cambiata. Silenzio dagli spagnoli

di PAOLA BOLIS e SILVIO MARANZANA

Precisa subito di non averne parlato durante l’incontro – appena concluso in Municipio – con l’ambasciatore sloveno a Roma Iztok Mirosic. Perché, dice, «sono le diplomazie dei due Paesi a essersi confrontate sull’argomento». Ma un proprio parere in materia, Roberto Dipiazza non esita a offrirlo: «Credo che un investimento del genere, 600 milioni di euro per la realizzazione del rigassificatore, sia a oggi un po’ congelato dal fattore internazionale della crisi. Sia chiaro – puntualizza subito – io resto assolutamente favorevole al progetto. Ma faccio un ragionamento da imprenditore e puramente personale, del quale sono però abbastanza convinto: fino a quando il petrolio costerà 75-80 euro al barile, l’impianto non si farà. Non c’è convenienza, manca il ritorno economico. Certo – prosegue Dipiazza – se il prezzo dovesse tornare a salire con la ripresa del mercato, allora il gas probabilmente tornerà a essere competitivo». Ma allora, il rigassificatore progettato a Zaule da Gas Natural quale tampone – seppure parziale – all’emorragia di posti di lavoro che si profila con la chiusura della Ferriera? Ma allora, la centrale termoelettrica progettata da Lucchini? «Ci sono tutta una serie di opere contenute nel progetto strategico per la città che possono partire», mette subito le mani avanti Dipiazza: «E poi la centrale può andare avanti da sola, servendosi del gasdotto che arriva dalla Siberia». Bocce ferme comunque al momento, riprende Dipiazza ricordando che comunque gli spagnoli «un ufficio a Trieste lo hanno aperto. Finora hanno parlato con Roma: quando le cose riprenderanno il Comune diventerà protagonista». «Questa è nuova ed è anche buona – il commento immediato da parte del sottosegretario all’Ambiente Roberto Menia – la situazione per quanto concerne il rigassificatore di Trieste è chiara e non è affatto mutata ultimamente. Punto primo: attendiamo lo sblocco politico del contenzioso che si è aperto con la Slovenia e le diplomazie sono al lavoro per raggiungerlo. Punto secondo: si aspetta la Valutazione d’impatto ambientale per il metanodotto che dovrà collegare l’impianto triestino con la rete nazionale». Menia ribadisce anche che il piano del governo per l’approvvigionamento energetico prevede di utilizzare per il 50 per cento le fonti tradizionali, per il 25 quelle alternative e per l’ultimo 25 per cento il nucleare e che rimane l’obiettivo di realizzare sei o sette rigassificatori. «Cosa c’entrano le fluttuazioni del prezzo del petrolio del resto non prevedibili a medio lungo termine? – si chiede il sottosegretario all’Ambiente – Si tratta in realtà di non essere dipendenti dagli altri Paesi perché il gas ci servirà sempre, basti ricordare la crisi passata alcuni anni fa a causa del gas ucraino. Niente a che fare con il petrolio. E allora se scoppia un’altra guerra del Golfo, cosa dovremmo fare?» Estremamente sorpreso della dichiarazione del sindaco anche il presidente di Confindustria Trieste, Sergio Razeto. «Una dichiarazione di questo genere – afferma – semmai avrebbe potuto farla Gas Natural e non certo Dipiazza. Comunque non abbiamo visibilità su quello che potrà essere il prezzo del petrolio fra un anno, figurarsi di cosa ne sappiamo di come sarà il mercato tra alcuni anni quando il rigassificatore potrà entrare in funzione. Io comunque ho un altro dato attuale, che semmai va nella direzione opposta: il traffico di gas carrier, cioè delle navi gasiere, è ultimamente in forte crescita il che, se si vuole giudicare in base alla situazione attuale, farebbe ritenere la realizzazione ancora più conveniente». Ribadendo la netta posizione favorevole da parte di Confindustria Trieste, Razeto sottolinea che il rigassificatore è necessario in quanto si tratta di un impianto strategico a favore del Paese intero. «In seconda battuta poi – precisa – vi sono i vantaggi a favore dell’economia locale con l’opportunità di assorbimento di occupazione se vi sarà la chiusura della Ferriera e con l’indotto che potrà creare a partire dalla catena del freddo». Ma è il discorso nazionale complessivo che in questo caso prevale, secondo il presidente degli industriali, «perché in realtà costa molto di più essere un Paese che dipende dalle pipeline ed è sottoposto all’arbitrio di chi può aprire o chiudere una valvola». Gas Natural ieri non è intervenuta in alcun modo «anche perché – hanno fatto sapere i referenti locali – è difficile che una multinazionale replichi a quella che è stata definita un’opinione». Da registrare invece una presa di posizione di Franco Bandelli, leader di ”Un’altra Trieste”. «A noi era stato detto – ha affermato – che chi esprimeva dubbi sul rigassificatore era fuori dal Pdl. Mi aspetto ora che la scure del coordinatore regionale Isidoro Gottardo si abbatta sul capo di Dipiazza. Quanto al sindaco è sempre più un inno al decisionismo: prima della marcia indietro sul rigassificatore ha cambiato quattro volte sito al Parco del mare prima di eliminarlo, sul superporto ha detto prima bellissimo e poi non so, il Piano regolatore lo ha congelato. Il Piano del traffico adesso aspettiamo che ce lo porti la Befana, ma soprattutto aspettiamo con ansia un nuovo sindaco».

IL NUOVO AMBASCIATORE SLOVENO: TRIESTE-DIVACCIA, UN OBIETTIVO

Mirosic: su infrastrutture ed energia puntiamo a piani coordinati con l’Italia

L’INTERVISTA di MAURO MANZIN

Classe 1968, fa parte di quella nuova schiera di diplomatici formatisi nella Slovenia indipendente. E Iztok Mirosic, il nuovo ambasciatore sloveno in Italia, dimostra tutta la formazione europea ed europeista che costituisce il suo imprinting diplomatico. La Slovenia sta già lavorando al raddoppio della ferrovia Capodistria-Divaccia, il Porto di Capodistria si sta ingrandendo, mentre l’Italia e Trieste camminano a passo d’uomo. Non è che Lubiana ci sorpasserà? Io sono per la cooperazione, non per il confronto. Slovenia e Italia devono lavorare assieme altrimenti gli altri ci sorpasseranno in Europa. Siamo Stati vicini, non possiamo fare la gara a chi sorpassa l’altro, ma dobbiamo collaborare. Quali sono allora i vostri interessi? I nostri interessi sono di avere progetti energetici e infrastrutturali coordinati con l’Italia, coordinati con l’ambiente, con tutto quanto sia a beneficio per entrambi i Paesi. Siamo, dunque, molto interessati al Corridoio ferroviario Trieste-Divaccia il cui accordo sarà sottoscritto il prossimo mese. Un progetto che Italia e Slovenia pongono sul piano europeo come due Stati che collaborano e non si confrontano. Lei ha parlato di politica energetica. Qual è allo stato di fatto la posizione della Slovenia sul rigassificatore di Zaule? La posizione della Slovenia è chiara. Noi aspettiamo dall’Italia uno studio completo che contenga tutti gli effetti determinati dalla costruzione dei rigassificatori che poi dovranno essere esaminati. E l’Italia non ci ha ancora presentato questo studio. Dunque, voi aspettate ancora questo documento? Assolutamente sì. Ma la Slovenia nell’attesa come si sta muovendo? Il governo sloveno sta preparando un quadro complessivo di tutti i programmi infrastrutturali ed energetici che riguardano il Nord Adriatico. Programmi che saranno da noi esaminati e su cui successivamente ci confronteremo con l’Italia per vedere soprattutto quale sarà il futuro per il golfo di Trieste. Del resto sia noi che l’Italia assieme alla Croazia collaboriamo già nella Commissione mista per il Nord Adriatico. E in quest’ambito stiamo elaborando proprio una strategia interna che riguarda molto da vicino proprio le acque del golfo di Trieste. Quindi tutti i nuovi progetti, vuoi infrastrutturali, vuoi energetici dovranno essere coordinati tra i vari Paesi interessati. Costruirà un rigassificatore anche la Slovenia? La nascita di un rigassificatore non è stata inclusa dal governo nei suoi piani per il futuro. Restate fermi che il gasdotto debba andare da Zaule a Grado via terra e non via mare?

Noi preferiremmo un gasdotto via terra, perché il progetto via mare avrebbe pesanti ricadute sul piano dell’impatto ambientale sulle acque del golfo di Trieste che già ora si trova in condizioni abbastanza critiche. Cambiando argomento. Dopo gli accordi di Roma del 1983, quando l’allora Jugoslavia si impegnò a versare 110 milioni di dollari all’Italia come risarcimento per i danni di guerra, per ora solo la Slovenia ha versato la sua parte in un conto fiduciario presso la sede lussemburghese della Dresdner Bank. Soldi che, per ora, l’Italia non ha neppure sfiorato…Per noi la questione è conclusa e lo abbiamo anche ribadito all’Italia. Per Lubiana la questione relativa agli Accordi di Roma è definitivamente risolta. In Italia si parla però di una possibile rivalutazione al valore odierno di quei 110 milioni di dollari…Sì, ma il conto lussemburghese produce i suoi interessi bancari. Tema minoranze. Qual è la situazione?Dobbiamo lavorare sullo spirito che si è creato dopo il concerto dei tre presidenti a Trieste. Uno spirito nuovo, con i triestini che hanno apprezzato il gesto fatto per le vittime del Narodni Dom. In questa nuova temperie dobbiamo inserire la collaborazione tra i due Stati, il che significa anche la collaborazione per le rispettive minoranze e vederle non come un mezzo di confronto, ma come strumento di ulteriore cooperazione. Non esiste più la frontiera tra Italia e Slovenia e stiamo costruendo un’Europa nuova. Però ogni anno, soprattutto in vista del varo delle rispettive leggi finanziarie, ci sono problemi per il finanziamento della minoranza slovena in Italia e di quella italiana in Slovenia… Dobbiamo evitare tutto questo. Il governo Pahor, di fronte alla crisi economica che sia Slovenia e Italia stanno attraversando, ha assicurato che non diminuirà i contributi per la minoranza italiana in Slovenia. Il problema però è come stabilire un finanziamento stabile della minoranza slovena per non avere problemi che si ripetono annualmente. Noi proponiamo un coordinamento presso il governo italiano dei vari ministeri che si occupano delle problematiche della minoranza slovena per avere un tavolo comune su cui discutere e confrontarci, anche perché il Comitato paritetico previsto dalla legge 38 non copre tutte le questioni relative alla minoranza slovena.

A SEI MESI DAL DEPOSITO INOLTRATO UN SOLLECITO

San Dorligo della Valle e Muggia non mollano: «Il Tar del Lazio si esprima sul nostro ricorso»

Sul rigassificatore, Dipiazza-pensiero a parte, i sindaci di Muggia e San Dorligo della Valle non mollano. Nerio Nesladek e Fulvia Premolin, infatti, attraverso l’avvocato Francesco Longo hanno inoltrato un sollecito al Tar del Lazio che, dopo sei mesi, non si è ancora espresso sul ricorso presentato congiuntamente dalle due amministrazioni comunali. Ma non solo. Muggia e San Dorligo della Valle hanno proposto di inoltrare quattro istanze differenti. Una ciascuno verso il ministero dell’Ambiente italiano e la Regione con l’intento di verificare se, dopo il decreto di compatibilità ambientale, siano stati prodotti altri documenti da poter impugnare. Un altro verso il Tar del Lazio per intervenire nel procedimento aperto dal Comune di Capodistria e infine uno al ministero dell’Ambiente sloveno. L’obiettivo dichiarato da Nesladek e Premolin è di fotografare al meglio la situazione amministrativa della vicenda rigassificatore. «Con questi nostri nuovi interventi – dice Nesladek – siamo gli unici enti pubblici, assieme alle associazioni ambientaliste, ad intraprendere questa via del ricorso». Sulla stessa lunghezza d’onda la collega Premolin: «È una battaglia importante per le nostre comunità e, anche se adesso tutto sembra più tranquillo, il discorso rigassificatore non è ancora affatto chiuso». (r.t.)

Problemi z vertnimi elektrarnami


Wind Energy’s Ghosts

By Andrew Walden

Bankrupt Europe has a lesson for Congress about wind power.

Wiwo…wiwo…wiwo.  

The sound floats on the winds of Ka Le, this southernmost tip of Hawaii’s Big Island, where Polynesian colonists first landed some 1,500 years ago.

Some say that Ka Le is haunted — and it is. But it’s haunted not by Hawaii’s legendary night marchers. The mysterious sounds are "Na leo o Kamaoa"– the disembodied voices of 37 skeletal wind turbines abandoned to rust on the hundred-acre site of the former Kamaoa Wind Farm.

 The voices of Kamaoa cry out their warning as a new batch of colonists, having looted the taxpayers of Spain, Portugal, and Greece, seeks to expand upon their multi-billion-dollar foothold half a world away on the shores of the distant Potomac River. European wind developers are fleeing the EU’s expiring wind subsidies, shuttering factories, laying off workers, and leaving billions of Euros of sovereign debt and a continent-wide financial crisis in their wake. But their game is not over. Already they are tapping a new vein of lucre from the taxpayers and ratepayers of the United States.

The Waxman-Markey Cap-and-Trade Bill appears to be politically dead since Republican Scott Brown’s paradigm-shattering Massachusetts Senate victory. But alternative proposals being floated by Senator Byron Dorgan (D-ND) and others still promise billions of dollars to wind developers and commit the United States to generate as much as 20% of its electricity from so-called "renewable" sources.

The ghosts of Kamaoa are not alone in warning us. Five other abandoned wind sites dot the Hawaiian Isles — but it is in California where the impact of past mandates and subsidies is felt most strongly. Thousands of abandoned wind turbines littered the landscape of wind energy’s California "big three" locations — Altamont Pass, Tehachapi, and San Gorgonio — considered among the world’s best wind sites. 

 Built in 1985, at the end of the boom, Kamaoa soon suffered from lack of maintenance. In 1994, the site lease was purchased by Redwood City, CA-based Apollo Energy. 

Cannibalizing parts from the original 37 turbines, Apollo personnel kept the declining facility going with outdated equipment. But even in a place where wind-shaped trees grow sideways, maintenance issues were overwhelming.  By 2004 Kamaoa accounts began to show up on a Hawaii State Department of Finance list of unclaimed properties. In 2006, transmission was finally cut off by Hawaii Electric Company. 

California’s wind farms — then comprising about 80% of the world’s wind generation capacity — ceased to generate much more quickly than Kamaoa.  In the best wind spots on earth, over 14,000 turbines were simply abandoned.  Spinning, post-industrial junk which generates nothing but bird kills.

The City of Palm Springs was forced to enact an ordinance requiring their removal from San Gorgonio.  But California’s Kern County, encompassing the Tehachapi area, has no such law. Wind Power advocate Paul Gipe, who got his start as an early 1970s environmental activist at Indiana’s Ball State University, describes a 1998 Tehachapi tour thusly:

"Our bus drove directly through the Tehachapi Gorge passing the abandoned Airtricity site with its derelict Storm Master and Wind-Matic turbines and the deserted Wind Source site with its defunct Aeroman machines. We also got a freeway-close glimpse of Zond’s wind wall with its 400 Vestas V15 turbines, the former Arbutus site on rugged Pajuela Peak where only the Bonus turbines are still in service, and steep-sided Cameron Ridge topped with FloWind’s few remaining Darrieus turbines before reaching SeaWest, our first stop.

"As we approached SeaWest from the desert town of Mojave, the old Micon 108s were spinning merrily, but the Mitsubishis with their higher start-up speed were just coming to life. SeaWest and Fluidyne had done a commendable job of cleaning the Mitsubishis of their infamous oil leaks for the tour’s arrival."


Tehachapi’s dead turbines
(image via webecoist, sky#walker; Center for Land Use Interpretation; Terminal Tower)

Writing in the February, 1999 edition of New Energy, Gipe explains:

From 1981 through 1985 federal and state tax subsidies in California were so great that wealthy investors could recover up to 50 percent of a wind turbine’s cost. The lure of quick riches resulted in a flood of development using new and mostly untested wind turbines. By the end of 1986, when projects already underway in 1985 were completed, developers had installed nearly 15,000 wind turbines. These machines represented 1,200 MW of capacity worth US$2.4 billion in 1986 dollars.

It took nearly a decade from the time the first flimsy wind turbines were installed before the performance of California wind projects could dispel the widespread belief among the public and investors that wind energy was just a tax scam.

Ben Lieberman, a senior policy analyst focusing on energy and environmental issues for the Heritage Foundation, is not surprised.  He asks:

"If wind power made sense, why would it need a government subsidy in the first place?  It’s a bubble which bursts as soon as the government subsidies end."

After the collapse, wind promoters had a solution to their public image problem.  Hide the derelict turbines.  Gipe in 1993 wrote for the American Wind Energy Association: 

Currently most of the older, less productive wind turbines are located within sight of major travel corridors such as I-580 and I-10. Many first generation turbines and some of the second generation designs are inoperative, and all turbines of these generations are more prone to mechanical failure than contemporary designs. Public opinion surveys have consistently found that inoperative wind turbines tarnish the public’s perception of wind energy’s efficacy."

Gipe then quotes a 1991 UC Davis study, which explains:

"Our research and that of others show that turbines’ non-operation and public fear of wind farm abandonment is still a critical issue, and it therefore behooves the wind industry to return to the ‘big three’ wind farm sites (Altamont, San Gorgonio, and Tehachapi) and to ensure that these areas are operating as efficiently as possible, and all turbine arrays which do not contribute significantly and conspicuously to power production are either replaced or, if necessary, removed."

Altamont’s turbines have since 2008 been tethered four months of every year in an effort to protect migrating birds after environmentalists filed suit.   According to the Golden Gate Audubon Society, 75 to 110 Golden Eagles, 380 Burrowing Owls, 300 Red-tailed Hawks, and 333 American Kestrels (falcons) are killed by Altamont turbines annually.  A July, 2008 study by the Alameda County Community Development Agency points to 10,000 annual bird deaths from Altamont Pass wind turbines. Audubon calls Altamont, "probably the worst site ever chosen for a wind energy project."  In 2004 the group unsuccessfully challenged renewal applications for 18 of 20 Altamont wind farms.

From its beginnings as a slogan of the anti-nuclear movement, wind energy has always been tied to taxpayer support and government intervention.  Wind farms got their first boost with the Carter-era Public Utility Regulatory Policies Act of 1978 (PURPA) which encouraged states to enact their own tax incentives.  PURPA also for the first time allowed non-utility energy producers to sell electricity to utilities — the first step towards a bungled half-privatization of electricity supply which would come two decades hence.

In the 1985 book "Dynamos and Virgins" a San Francisco based PG&E utility heir tells the story of how he joined forces in the 1970s with lawyers from the Environmental Defense Fund.  Together they worked for years to obstruct coal and nuclear power plants until utilities were forced to do business with wind energy suppliers.  

Protest and litigation remain among the foremost competitive tools used by the now multi-billion dollar "alternative" energy industry.  Reviewing the book, Robert Reich, a Kennedy School of Government professor who would later become Clinton’s Secretary of Labor, wrote:

"The old paradigms of large-scale production, centralized management, and infinite resources are crumbling.  We are on the verge of a new political economy."     

The new paradigm created by the generation of 1968 is more political and less economy.  Without government intervention, utilities normally avoid wind energy.  Wind’s erratic power feed destabilizes power grids and forces engineers to stand by, always ready to fire up traditional generators.  Wind does not fit into an electric supply model made up of steady massive low cost "base load" coal or nuclear plants backed up by on-call natural gas powered "peaker" units which kick in during high demand.  No coal or nuclear power plant has ever been replaced by wind energy.

Although carbon credit schemes often assign profitable carbon credits to wind farm operators based on a theoretical displacement of carbon emitted by coal or natural gas producers, in reality these plants must keep burning to be able to quickly add supply every time the wind drops off.  The formulae do not take into account carbon emitted by idling coal and natural gas plants nor the excess carbon generated by constant fire-up and shut down cycles necessitated to balance fluctuating wind supplies.  

But with PURPA on the federal books, the State of California quickly created "Interim Standard Offer" (ISO4) contracts guaranteeing a purchase price based on utilities’ "avoided costs"–launching the first "California Wind Rush".  By 1982 turbines were sprouting from the dusty terrain of Altamont Pass, Tehachapi, and San Gorgonio.  The ISO4 contracts were written with the assumption that fuel prices would continue to soar. 

But that’s not what happened. 

By 1985 oil and natural gas prices were dropping.  This changed the "avoided cost" calculations to the disadvantage of alternative energy producers.  ISO4 contracts no longer guaranteed a price sufficient to attract investment in wind energy.  Construction of new turbines stopped.  As the old ten-year contracts began to expire in the late 1980s, renewals were pegged at much lower avoided cost estimates.  As a result, many California wind developers quickly closed up shop, abandoning their turbines to moan out the one note song.

Then Enron got involved. 

Building on the foundation laid by PURPA, 1992 Energy Policy Act (EPAct) began the partial deregulation of wholesale — but not retail — electricity.  Reich in 1985 had lauded the "crumbling" of "large-scale production (and) centralized management".  He got his wish.  EPAct set the stage for Enron’s California energy market manipulations which led to the 2003 recall of Governor Gray Davis (D-CA).  The movement started by a PG&E heir led to the bankruptcy of PG&E.  Perhaps this is why some call the children of the 1960s "the destructive generation."

Designed to create a renewable energy trading market, EPAct — much of which took effect in 1997 — created a combination of mandates, incentives, and tax credits.  These included:

  • laws requiring large wind producers to be allowed to tie into the existing utility grid
  • "Renewable Portfolio Standards" forcing utilities to buy intermittent wind generated electricity.
  • "Renewable Energy Certificates" tradable separately from the electricity itself to sell to companies needing to meet the portfolio standards.
  • A 10-year "Production Tax Credit" that now equals $.019/kWh
  • Accelerated depreciation allowing tax write-off using an accelerated 5-year double-declining-balance method (40% per year).

Wind capacity had stagnated through the mid-1990s.  But Enron in January, 1997 bought out Tehachapi-based industry leader Zond Corporation – launching the second California Wind Rush. 

Four years later, Enron would implode.  The company which gamed a government-crippled artificial marketplace was deconstructed as poster boy for unbridled capitalism. 

But the tax credits, mandates, and regulations which made Enron possible did not die with it.  Enron Wind’s turbine manufacturing subsidiary was purchased by General Electric.  Many of its wind farms went to Florida Light and Power.  By 2009, the US Department of Energy estimates mandate-and-subsidy-driven wind capacity would rise to 28,635mw. 

That much coal or nuclear "capacity" would power 28.635 million homes, but wind "capacity" is calculated assuming perfect wind 24 hours a day, 365 days of the year.  At the best wind sites, such as Kamaoa, newly installed turbines generate only 30-40% of "capacity".  At most sites, the figure is 20% or less.  After 30 years of development, wind produces only 2.3% of California’s electricity.  

And then there is maintenance.  The turbines installed in the first wind rush were not very reliable.  Some never worked at all.  As the years passed and the elements took their toll, downtime climbed ever closer to 100% and production dwindled to negligible amounts.  Developers often set malfunctioning turbines to "virtual" mode — blades spinning without generating electricity — in order to keep oil circulating inside the turbine drive.  Of course this habit also gives passing drivers an illusion of productivity.

Wind developers claim that today’s American and European-made turbines are more reliable and longer-lasting than their old-tech predecessors.  But new Chinese turbine manufacturers of untested quality are crowding the marketplace Europe’s subsidy-driven turbine meisters are chased from their home markets.

After the debacle of the First California Wind Rush, the European Union had moved ahead of the US on efforts to subsidize "renewable" energy–including a "Feed in Tariff" even more lucrative than the ISO4 contracts.  EU governments provided government-backed securities to support utilities burdened by Feed-in Tariff costs.  But last year, as the national debt of wind-intensive EU countries became unbearable, the EU subsidy bubble burst.

Wind maven Gipe proudly takes a page from the disastrous European playbook, crediting himself with "Almost single-handedly launch(ing) a campaign for Advanced Renewable Tariffs (electricity feed laws) in North America." 

But addressing a Heritage Foundation seminar last May, Dr. Gabriel Calzada, Professor of King Juan Carlos University in Madrid explained what Feed In Tariffs and other wind subsidies did to Spain (as well as Portugal and Greece) got into debt:

"The feed-in tariff… would make (utility) companies go bankrupt eventually.  So…the government guarantees…to give back the money in the future — when (they) are not going to be in the office any more.  Slowly the market does not want to have these securities that they are selling.  Right now there is a debt related to these renewable energies that nobody knows how it is going to be paid — of 16 Billion Euros." 

In early 2009 the Socialist government of Spain reduced alternative energy subsidies by 30%.  Calzada continues:

"At that point the whole pyramid collapsed.  They are firing thousands of people.  BP closed down the two largest solar production plants in Europe.  They are firing between 25,000 and 40,000 people…."

"What do we do with all this industry that we have been creating with subsidies that now is collapsing?  The bubble is too big.  We cannot continue pumping enough money.  …The President of the Renewable Industry in Spain (wrote a column arguing that) …the only way is finding other countries that will give taxpayers’ money away to our industry to take it and continue maintaining these jobs."

That "other country" is the United States of America.

Waxman-Markey seems dead, and Europe’s southern periphery is bankrupt.  But the wind-subsidy proposals being floated in Congress suggest that American political leaders have yet to understand that "green power" means generating electricity by burning dollars.