Eko sklad ponovno deli


Direktor direktorata za energijo Janez Kopač o pravem ljudskem gibanju v ukrepe energetske
učinkovitosti

Potem ko je slovenska vlada 13. maja potrdila letošnji
program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom za izboljšanje energetske
učinkovitosti, je Eko sklad danes objavil tri javne pozive za dodeljevanje teh sredstev v skupni
vrednosti 18 milijonov evrov za različne naložbe rabe obnovljivih virov energije in učinkovite
rabe energije v stanovanjskih stavbah. Na Eko skladu pravijo, da je sredstev dovolj za 12.000
posameznih spodbud, z ukrepi pa bi po izračunih na letni ravni prihranili 100 gigavatnih ur
energije in za 20 tisoč ton zmanjšali izpuste CO2.
Kot je na včerajšnji tiskovni konferenci pojasnil direktor Eko sklada Franc Beravs, so letos
objavili kar tri javne pozive. Letošnji osrednji poziv za nepovratne finančne spodbud je tako
namenjen občanom, ki ukrepov v ali na stanovanjskih stavbah še niso izvedli. Med desetimi
ukrepi je kar nekaj novosti, poudarja Beravs. Poleg nadaljevanja spodbujanja vgradnje
solarnega ogrevalnega sistema za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje, je
sogovornik med novostmi med drugim navedel vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne
tople vode in/ali centralno ogrevanje, vgradnjo sistema centralnega ogrevanja pri obnovi
stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije in
vgradnjo sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.
Medtem ko v preteklosti pri ukrepu zamenjave zunanjega stavbnega pohištva ni bilo razlikovanja
med lesenimi in PVC okni (za vse je veljala enaka spodbuda: 60 evrov na kvadratni meter), bo
letos drugače, poudarja Beravs. »Za vgradnjo lesenih oken bo spodbuda namreč enkrat višja in
bo obsegala 100 evrov na kvadratni meter.« Za omenjene ukrepe bo razpisanih 13,72 milijonov
evrov, javni poziv pa bo odprt do objave zaključka javnega poziva oziroma do konca leta 2010.
Pri tem je višina spodbude za posamezne ukrepe, razen za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in
pasivne stanovanjske stavbe in/ali za nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi,
zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, omejena na 25 odstotkov priznanih
stroškov naložbe, hkrati pa bo za vsak posamezen ukrep določena omejitev višine spodbude v
absolutnem znesku.
Višina spodbude za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe pa je
določena glede na izračunani energijski razred (pri tem mora stavba imeti potrebe po toploti
manj kot 25 kWh) in neto ogrevano površino stanovanjske stavbe ter vrsto in volumski delež
izolacijskega materiala in ne presega 25.000 evrov. Enaka omejitev velja tudi za višino
spodbude za nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v
pasivnem energijskem razredu, ki je določena v višini 250 evrov na kvadratni meter za največ
100 kvadratnih metrov neto ogrevane površine.
Višje spodbude za socialno šibke občane v večstanovanjskih stavbah javni poziv je namenjen

občanom, ki so že izvedli katerega od štirih ukrepov, ki so bili predmet spodbujanja v letu

2009, v času od zaključka lanskoletnega javnega razpisa dne 9. oktobra 2009, in do objave

letošnjih javnih pozivov, torej do 21. maja 2010.
V tem primeru bo Eko sklad nepovratna sredstva dodelil za nakup in vgradnjo solarnih
ogrevalnih sistemov, kotlov na lesno biomaso, ter toplotno izolacijo fasad in zamenjavo
zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb – pogoji in kriteriji za
pridobitev finančne spodbude za posamezne ukrepe ostajajo enaki, kot so bili lani. Za te ukrepe
bo razpisanih 2,5 milijonov evrov sredstev, trajanje tega javnega poziva pa bo omejeno do 31.
julija 2010.
Za občane, ki bodo izvajali naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko
učinkovitost večstanovanjskih stavb, pa je objavljen poseben javni poziv.Pri tem bodo sredstva
razpisana za izvedbo enega ali več v ukrepov, kot je toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija
strehe oziroma podstrešja; zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih;
vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso; vgradnja termostatskih
ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in vgradnja sistema delitve stroškov za
toploto. Za te ukrepe bo razpisanih 1,78 milijonov evrov sredstev, javni poziv pa bo odprt do
objave zaključka javnega poziva oziroma do konca leta 2010.

Medtem ko je tudi pri teh ukrepih višina spodbude omejena na 25 odstotkov priznanih stroškov
naložbe, hkrati pa bo za vsak posamezen ukrep določena omejitev višine spodbude v
absolutnem znesku, bodo višje spodbude pri ukrepih v večstanovanjskih stavbah deležni
socialno šibki občani – v teh primerih bo spodbuda določena v višini 100 odstotkov priznanih
stroškov naložbe. S tem bo po Beravsovih besedah lažje doseženo soglasje etažnih lastnikov,
ki imajo v lasti vsaj 75-odstotni delež nepremičnine, saj socialno šibki zaradi pomanjkanja
denarja tovrstne ukrepe po navadi ovirajo.
Vlogo oddati pred začetkom ukrepa, ko je letos na voljo 18 milijonov evrov sredstev, se bo po besedah
mag. Janeza Kopača, direktorja Direktorata za energijo na gospodarskem ministrstvu naslednje
leto preko prispevkov na cene energentov, ki se stekajo neposredno v Eko sklad, nabralo 25
milijonov evrov, v letu 2012 pa kar 32 milijonov. Kopač je mnenja, da se bo sedaj začelo pravo
ljudsko gibanje v ukrepe učinkovite rabe energije.
Mag. Vesna Črnilogar pa vse kandidate opozarja, da morajo popolno vlogo za dodelitev
nepovratne finančne spodbude oddati pred začetkom obnove ali gradnje; Eko sklad bo
najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge odločil o vlagateljevi pravici do nepovratne
finančne spodbude z odločbo, na podlagi katere bo s prejemnikom spodbude sklenjena pisna
pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Po prejemu dokazil o
pravočasnem in pravilnem zaključku naložbe pa bo izplačilo spodbude izvedeno v 30 dneh.
Spodbude tudi za pravne osebe?
Medtem ko je za občane na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov (OVE) z
nepovratnimi finančnimi sredstvi dobro poskrbljeno, nastaja velika praznina za razvoj projektov
URE in OVE pri pravnih osebah, ki so istočasno veliki porabniki energije, meni Božo Dukić z
Inštituta za obnovljive vire energije Kranj.
Velik problem vidi sogovornik v pomanjkanju znanja na tem področju in kljub omejitvam zaradi
državne pomoči tržno usmerjenim pravnim osebam, bi lahko država po njegovih besedah preko
ustreznega javnega razpisa vsaj delno sofinancirala izvedbo analiz obstoječega stanja
energetskih tokov po posameznih objektih z izdelavo idejnega predloga projekta za zmanjšanje
porabe energije. S takšno aktivnostjo bi po njegovih besedah dosegli intenzivno povezovanje
visokošolskega študija s prakso in angažirali veliko sedaj pasivnih strokovnjakov. Ker bo
prihodnje leto zbranih več sredstev za ukrepe URE in OVE, tako Dukić, bi lahko v ta namen
namenili vsaj 10 odstotkov zbrane mase sredstev. S predlogom o tovrstnih spodbudah je
sogovornik seznanil tudi že Direktorat za energijo na gospodarskem ministrstvu in Eko sklad, kot
izvajalca.
Ali bodo tovrstne spodbude za ukrepe v URE in OVE, kot so jih sedaj deležni občani, morebiti
uvedli tudi za nekatere pravne osebe, o tem po Kopačevih besedah samo še razmišljajo. V prvi
vrsti pa bodo imele po njegovih besedah prednost stavbe v javnem sektorju, kot so šole in
bolnice.