50. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni


REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI SVET
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Številka: 0651-05/08-50/1                                                       
Ljubljana, 19. 5. 2010                                                                        

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 70/08 in 73/09)

SKLICUJEM
50. sejo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo v
sredo, 26. maja 2010, ob 14. uri
v sobi 209/II, Ljubljana, Šubičeva 4.

Dnevni red:
1.        Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2.        Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) – druga obravnava, EPA 806-V
–        Predlog zakona je objavljen v Poročevalcu DZ št. 164/2009 z dne 14. 12. 2009.
–        Predlog zakona ste prejeli po elektronski pošti.

–        Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora ste prejeli po elektronski pošti.
–        Stališče Koalicije nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka ste prejeli po elektronski pošti.
–        Stališče Alpe Adrie Green ste prejeli po elektronski pošti.
3.        Potrditev zapisnika 49. seje komisije
–        Osnutek zapisnika ste prejeli po elektronski pošti.

* * *

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. Morebitno odsotnost sporočite sekretarki komisije Meti Štembal na telefon 01 478 9807 ali 041 735 081 oz. po elektronski pošti: meta.stembal@ds-rs.si
                                                                                                         Predsednik
                                         Darko Fras, l. r.
Vabljeni:
–        Ministrstvo za okolje in prostor
–        Javni zavod Triglavski narodni park, Ljubljanska 27, 4260 Bled
–        Bogomir Vnučec, državni svetnik
–        Rastislav Jože Reven, državni svetnik
–        Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
–        Občina Kobarid, Trg svobode 2. 5222 Kobarid
–        Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
–        Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
–        Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
–        Občina Bovec, Mala vas 121, 5230 Bovec
–        Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled
–        Občina Gorje, Spodnje Gorje 22, 4247 Zgornje Gorje
–        Alenka Bizjak, za Koalicijo nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka,  Streliška 1, Ljubljana
–        Alpe Adria Green, Prešernova 26, 4270 Jesenice
–        CIPRA Slovenija, Trubarjeva 50, Ljubljana
–        Skupnost občin Slovenije
–        Združenje občin Slovenije

Pokljuka_011