PODIŠITE: Peticija za mestni park Nunski vrt


Povzetek:
Podpisani stanovalci mestnega jedra Skofja Loka, obcani Skofje Loke ter ostali podpisani prebivalci Slovenije, se ne strinjamo z uveljavljeno prakso v Sloveniji, da se na obmocjih, z visoko gostoto pozidanosti, tlakuje oz. pozida se zadnje odprte povrsine ter se jih namenja parkiranju, stanovanjski in drugi gradnji, namesto parkovnim in drugim zelenim povrsinam. Obcine bi morale svojim obcanom zagotavljati visoko kvaliteto bivanja tudi z zadostnimi zelenimi povrsinami in ostale probleme resevati z vcasih pac drazjimi resitvami kot je podzemno parkirisce. Podpisniki opazamo, da se opisano dogaja povsod po Sloveniji zato zelimo s konkretnim primerom opozoriti na to problematiko. V primeru Nunskega vrta v Skofji Loki predlagamo, da se tu namesto placljivega parkirisca oblikuje mestni park z otroskim igriscem. Za potrebe parkiranja pa se naj se najprej izvede celovita prometna studija, ki bo poiskala bolj inovativne resitve in obmocja za parkiranje (morda v povezavi z drugimi vecjimi investicijami predvidenimi v centru mesta), v katera se ne vkljucuje odprtih zelenih povrsin.
Mestno jedro nima dobro dostopnih zelenih povrsin, zadostnih zunanjih povrsin namenjenih otroski igri, obmocij za srecevanje mladostnikov, starejsih; zato je nedopustno, da se se edino ravno zeleno povrsino znotraj mestnega obzidja nameni placljivemu parkiriscu. Predlagamo, da se za potrebe parkiranja najprej izvede celovita prometna studija, ki naj poisce najbolj primerna obmocja za parkiranje, v katera pa se ne vkljucuje odprtih zelenih povrsin.
Nunski vrt je kot ‘kulturna krajina Kranclja’ vpisan v Register nepremicne kulturne dediscine zaradi svoje velike kulturnozgodovinske vrednosti, ki bo z izvedbo parkirisca za vedno izgubljena. Ustrezna parkovna ureditev pa lahko kulturnozgodovinske elemente vkljuci v novo zasnovo.
Obcina naj ureja obmocje Nunskega vrta kot to predvideva prostorski plan, torej kot sportno rekreacijske zelene povrsine – parki (ZP). Ceprav prostorska zakonodaja tu sicer dovoljuje urejanje ‘zacasnih’ parkirisc menimo, da bo tako ta neprecenljiva zelena povrsina za vedno izgubljena.
Podpisniki torej predlagamo, da se na obmocju Nunskega vrta namesto placljivega parkirisca oblikuje mestni park, ki bo v novo parkovno ureditev vkljuceval kulturnozgodovinske elemente, otrosko igrisce, sprehajalisce, obmocja za srecevanje mladih, obmocja za pocitek starejsih in druge kompatibilne programe parkovnih povrsin.

image
Obrazlozitev:
Argument, ki se je veckrat slisal iz strani obcine, da mestno jedro ne potrebuje zelenih povrsin, ker ima naravo tako blizu, ne zdrzi. Okoliska naravna in kulturna krajina (gozdovi, obrecni prostor, travniki…) ni in ne more biti nadomestilo za urejene zelene mestne povrsine, ki jih v neposredni blizini mestnega jedra sploh ni. Dobra krajinskoarhitekturna ureditev Nunskega vrta bi lahko ponudila svoje povrsine vsem: otrokom, mladostnikom, odraslim ter starejsim mescanom.
Danes starsi z otroki preko celega leta iscemo primerne igralne in zelene povrsine (pre)dalec stran od doma; odhajamo na polna otroska igrisca na Novem svetu in Partizanski cesti; nekatera so v lasti sosednjih stolpnic, kar je tako za ‘lastnike’, kot tudi ‘zunanje obiskovalce’ se bolj neprijetno. Miniaturno otrosko igrisce ‘natrpano’ s, za svojo velikost, prevelikimi igrali vprasljive ‘domace’ izvedbe pri homanu je vecino leta prepolno in tudi zato nevarno, na soncu ob asfaltu pa se tudi hitro segreje. Starejsi mescani skoraj vec ne najdejo prostega mesta na klopici, kaj sele v senci drevesa. Mladostniki iscejo se redke skrite koticke za druzenje. Edina vecja zelena povrsina v mestnem jedru, ki vodi od upravne enote na grad je za vecino nastetih na zalost prestrma, brez sence in jo spremljata le dve klopici.
Kulturnozgodovinsko gledano staro mestno jedro Skofje Loke sledi urbanisticni strukturi, ki jo najdemo morda le se v dveh mestih v Sloveniji – vzporedne ulice z razsiritvami v trgih, ki se zakljucujejo z ‘zelenim’ delom – sadovnjakom. Vcasih sta obstajala dva nunska vrtova, zgornji in spodnji; zgornji je bil namenjen izobrazevanju, sprehajanju, s paviljoni in razgledi, spodnji nunski vrt (o katerem govorimo) pa je imel sadovnjak in druge utilitarne rastline (t.i. Pungert). Pricujoci (spodnji) nunski vrt je kot ‘kulturna krajina Kranclja’ vpisan v Register nepremicne kulturne dediscine zaradi svoje velike kulturnozgodovinske vrednosti, tudi zato tezko razumemo odlocitev obcine, da se v Sloveniji tako redko ohranjena kulturnozgodovinska struktura preprosto nadomesti s parkiriScem, ki za tako vredno zeleno povrsino lahko pomeni le degradacijo.
Predlagamo, da obcina uredi obmocje Nunskega vrta kot to predvideva prostorski plan, ki ga je obcina sprejela, torej kot sportno rekreacijske zelene povrsine – parki (ZP). Prostorska zakonodaja sicer tu dovoljuje urejanje ‘zacasnih’ parkirisc, vendar se moramo zavedati, da ‘zacasno’ pogosto pomeni le prvi korak k trajnemu posegu v prostor ta pa je prakticno nepovraten. Pricakovati je, kot je to praksa v celotni Sloveniji, da se bo obmocje Nunskega vrta kot parkirisce kasneje (npr. cez 10, 20 let) ocenilo za manjvredno obmocje in zato primerno za gradnjo ali pa bo v ‘najboljsem’ primeru za vedno ostalo parkirisce. Edina ravna odprta zelena povrsina znotraj mestnega jedra Skofje Loke bo tako za vedno izgubljena.
Predlagamo, da se za potrebe parkiranja najprej izvede celovita prometna studija, ki naj poisce najbolj primerna obmocja za parkiranje, v katera pa se ne vkljucuje odprtih zelenih povrsin. Sistem vecih manjsih parkirisc, ki obstaja danes v mestnem jedru Skofje Loke je mogoce dopolniti z se vec manjsimi parkirisci v okolici mestnega jedra. Veliko parkirisce nasproti avtobusne postaje danes zagotavlja parkirisce vsem, ki ga potrebujemo. Obmocje Nunskega vrta ni mestnemu jedru nic blizje kot parkirisce nasproti avtobusne postaje, se manj pa je to obmocje prometno bolje dostopno. Predlagamo, da obcina ne daje soglasij za gradnjo vecjim investitorjem, ce le ti ne bodo zagotavljali zadostnega stevila (lahko podzemnih) parkirisc tako za svojo dejavnost kot tudi za okoliske stanovalce.
Sicer pozdravljamo napore obcine, da zeli za prebivalce mestnega jedra zagotoviti cim vec parkirnih povrsin, vendar se ne strinjamo, da se le te postavlja na racun se redkih zelenih odprtih povrsin v mestu. Vsekakor kompleksnost parkiranja za stanovalce v mestnem jedru zahteva posebno studijo in inovativne resitve. Stanovalci mestnega jedra pa zelimo biti z njimi seznanjeni v zacetnih – idejnih fazah, da bomo skupaj lazje sprejemali tezke odlocitve.
Podpisniki torej predlagamo, da se na obmocju Nunskega vrta namesto placljivega parkirisca oblikuje mestni park, ki bo v novo parkovno ureditev vkljuceval kulturnozgodovinske elemente, otrosko igrisce, sprehajalisce, obmocja za srecevanje mladih, obmocja za pocitek starejsih in druge kompatibilne programe parkovnih povrsin.
Opomba: Fotografija stanja in fotomontazi obeh moznosti (parkirisca in mestnega parka) si lahko ogledate nahttp://picasaweb.google.si/nunskivrt/NunskiVrt_peticija?feat=directlink

PODPIS PETICIJE: http://www.thepetitionsite.com/15/peticija-za-mestni-park-nunski-vrt-v-skofji-loki