KAKO PREDLOG ZAKONA O TNP (MOP, avgust 2009) IZPOLNJUJE ZAHTEVE SPOMENICE ZA TRIGLAVSKI NARODNI PARK


KAKO PREDLOG ZAKONA O TNP (MOP, avgust 2009) IZPOLNJUJE ZAHTEVE SPOMENICE ZA TRIGLAVSKI NARODNI PARK

(Koalicija nevladnih organizacij za TNP, 2004)

ZAHTEVA SPOMENICE

KAKO JE IZPOLNJENA V PREDLOGU ZTNP

Povzetek

– negativna ocena

+ pozitivna ocena

O delno doseženo

 

Na območju Triglavskega narodnega parka naj se uveljavijo cilji in nameni narodnega parka, kakor ga definira IUCN (Zavarovano območje kategorije II – narodni park)

Kljub zatrjevanju avtorjev predloga zakona ta temeljna zahteva NI izpolnjena!

_

 

Zavaruje in ohrani naj se gorska divjina z vsemi dolinami in planotami ter njihove krajinske značilnosti z vsemi pojavnimi oblikami, kot so naravni gozdovi, travniki in pašniki, barja, zakrasele visokogorske planote, različni kraški pojavi (brezna, škraplje, jame, kotliči);

· Divjina kot kakovost prostora se ne varuje;

· deloma se kakovosti divjine varujejo le na ožjih zavarovanih območjih znotraj parka, kjer gre za naravni rezervat;

· naravnost gozdov (brez poseganja človeka) se ne ohranja, saj so celo v coni I dopustni posegi gozdarjev, kot na primer požarne preseke in gojitveni posegi

· v cono I, kjer je »najstrožji varstveni režim«, praviloma sodi samo visokogorje in ne zajema dolinskih delov parka in predgorja

· celo v coni 1 so dovoljeni posegi, ki spreminjajo površinske in geomorfološke lastnosti območja (z izjemami od prepovedi)

_

 

Ohrani in neguje naj se kulturna krajina in kulturni spomeniki ter bogata kulturna dediščina od arheološke, zgodovinske, umetnostne, arhitekturne, naselbinske, etnološke in tehniške do spomenikov oblikovane narave;

To, da se kulturna dediščina in njeno ohranjanje omenja med cilji narodnega parka, je velik napredek od 2003.

TODA:

– Kulturna krajina se sicer omenja, vendar pa je v ZTNP daleč premalo natančno opredeljena in načini njenega ohranjanja nedorečeni, če vemo, da sicer sploh ni zakonov, ki bi v Sloveniji varovali kakovost krajine;

– niso podrobno opredeljene krajinske komponente (ključni gradniki) , ki jih je treba varovati

– izpostavljena je le etnološka kulturna dediščina, kar pa še zdaleč ni vse – niso vse zvrsti kulturne dediščine enako ustrezno obravnavane;

– zlasti ni nikjer omenjena nesnovna kulturna dediščina, katere nosilci so domačini in ki je izjemnega pomena za ohranjanje narodnega parka

– spremljanje stanja kulturne dediščine v parku ne sodi med dolžnosti upravljavca

o

 

Zavaruje in ohrani naj se življenjski prostor za več tisoč rastlinskih in živalskih vrst, od katerih so mnoge endemične, redke ali ogrožene;

V zakonu se omenja varstvo vrst samo na ravni, ki tako ali tako velja za vso državo oziroma za vsa območja NATURA 2000 v Sloveniji

o

 

prepreči onesnaževanja okolja, povzročanje hrupa; onesnaževanje površin, vključno vode, zraka;

Deloma izpolnjeno;

Nikjer ni omejeno obremenjevanje s hrupom.

Nikjer ni omenjen problem onesnaževanja zraka na daljavo.

o

 

Zavaruje naj se zbirno območje pitne vode vseslovenskega pomena (Slovenija dobiva iz tega območja 20 odstotkov pitne vode) z vsemi rekami in ledeniškimi jezeri ter vodnimi pojavi, kot so slikoviti slapovi, tesni in korita;

Pomen TNP za zagotavljanje pitne vode ni nikjer izrecno omenjen.

Nikjer ni izrecne obveznosti, da se za nastanitvene objekte v parku obvezno pripravi upravljavske načrte, ki bi morali vsebovati tudi vprašanje varstva kakovosti voda in ravnanje z odpadnimi vodami

o

 

uredi prometne režime za motorni promet v zraku in na tleh ter v največji možni meri omeji oziroma zmanjša tak promet v robnem območju ter izloči iz osrednjega območja narodnega parka z izjemo nekaj cest (npr. Vršič);

Pozitivno je določilo, da se v TNP lahko posebej ureja tudi režim prometa na državnih cestah. TODA:

– Ni dovolj jasnih prepovedi glede motorizirane rekreacije v naravi

– Režim uporabe gozdnih prometnic je daleč prevel liberalen in dopušča vožnjo z motornimi vozili povsod v coni 3, marsikomu pa celo v coni 1 (kar bi moralo biti dopuščeno res le izjemoma, za potrebe zaščite in reševanja!)

o

 

Prebivalstvu v narodnem parku naj se zagotovi uravnotežene življenjske in delovne pogoje, posebej še pri dejavnostih obrti in turizma, ter primerne pogoje za kmetijstvo, gozdarstvo in prometne potrebe, vse pa v skladu s cilji in nameni narodnega parka, ter uvede poseben sistem spodbud in sofinanciranja projektov in investicij na območju narodnega parka;

V veliki meri doseženo;

TODA:
ni sklada za razvoj

Premalo jasno opredeljena merila za določanje , kateri razvojni projekti so v skladu s cilji parka in tako upravičeni do 80% financiranja

Posebej opozarjamo, da trajnostni turizem NI enako ekoturizem; da je treba nekatere pašne planine obravnavati tudi kot kulturne spomenike in ne le kot objekte kmetijske dejavnosti… itd)

+

 

Zagotovi naj se ustrezne programe razvoja v vplivnem območju narodnega parka in za projekte in investicije lokalne skupnosti na območju narodnega parka v državnem proračunu zagotovi dodatna sredstva za sofinanciranje ne glede na določbe predpisov, ki urejajo financiranje občin, v višini 80 odstotkov predračunske vrednosti projekta ali investicije;

Zahteva je dosežena – ni pa v zakonu vplivnega območja narodnega parka!

+

 

Uredi naj se tak sistem urejanja prostora, ki bo v celoti sledil ciljem in namenom narodnega parka, in uveljavi načelo nezazidljivosti zavarovanega naravnega območja, kmetijskih in gozdnih površin ter racionalno rabo prostora na zazidljivih območjih le v robnem območju narodnega parka, in sicer za potrebe lokalnega prebivalstva in za potrebe upravljanja narodnega parka;

V predlogu zakona so določila, ki to ogrožajo – na primer določilo, da je za potrebe kmetijske dejavnosti dovoljeno graditi nove objekte tudi v naravnem okolju; da je znotraj narodnega parka dovoljeno graditi hotele z 80 ležišči (kar je zelo velik objekt, ki daleč presega gabarite tradicionalne naselbinske kulture v parku!), dovoljeno je graditi nova smučišča…

Lahko se načrtuje nove objekte športne infrastrukture v naravnem okolju.

Dopuščena je širitev naselij v parku!

o

 

Prepove naj se vsako gospodarsko izrabo naravnih virov v osrednjem območju parka, v robnem območju pa omogoči gospodarske dejavnosti lastnikom in uporabnikom zemljišč, ki niso prebivalci narodnega parka, če to ni v nasprotju s cilji in nameni narodnega parka;

Ni doseženo!

V celotni coni 2 so dopuščene dejavnosti kmetijstva in gozdarstva brez kakršnih koli omejitev – v skladu s predpisi, ki veljajo tudi sicer povsod po Sloveniji ali na območjih NATURA 2000.

_

 

Prepove naj se vsako dejavnost, ki bi bila v nasprotju s cilji in nameni parka, predvsem pa ekstremne športe, masovne prireditve itd., ter prepreči neurejeno (divjo) pašo;

Doseženo samo deloma; presoje primernosti so povezane s predpisi o presojah vplivov na okolje po splošni zakonodaji – ta pa je tako ohlapna, da nikakor ni primerna za narodni park!

Celo v coni 1 so dopuščene množične prireditve, če so tradicionalne.

o

 

Zagotovi naj se, da se vsa zemljišča v državni lasti na območju narodnega parka prenesejo v upravljanje upravljavcu narodnega parka, na njih pa preneha z vsemi gospodarskimi dejavnostmi (prehodno obdobje), predvsem pa ukine komercialni lov in ribolov na celotnem območju narodnega parka;

Predvideno v ZTNP

+

 

Uvede naj se sistem nadomestil in odškodnin, omogoči odkup zemljišč ter uveljavi predkupna pravica države na vseh zemljiščih na območju narodnega parka;

Doseženo – čeprav v zakonu ni dovolj natančno predvideno, kako in komu ter za kakšne storitve naj bi se finančna sredstva namenjala.

+

 

Naj usmerja gorništvo v narodnem parku, ki naj postane več kot le šport in rekreacija, saj je narodni park učilnica kjer se spoznavamo z zakonitostmi narave, vse to pa naj postane pomemben element načina življenja Slovencev;

Razen tega, da ima PZS zajamčeno mesto v svetu parka, ni nobenih posebnih zahtev do PZS kot predstavnika gorniških interesnih združenj;

v uvodu se pri tolmačenju izrazov enači planinsko kočo in bivak.

Nikjer ni obveznosti, da morajo imeti nastanitveni objekti (vsaj v osrednjem območju parka) upravljavske načrte

Nikjer ni dolžnosti, da morajo koče sodelovati kot infrastruktura za obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje obiskovalcev parka

_

 

Uredi in vzdržuje naj se ustrezen sistem objektov in naprav, namenjenih za oddih in rekreacijo obiskovalcem parka iz območij izven narodnega parka (domačih in tujih), ter organizira vodenje obiskovanja s posebnim poudarkom na spoznavanju, doživljanju ter telesni in duhovni obogatitvi obiskovalcev narodnega parka;

Zajeto v vsebini zakona

+

 

Zagotovi naj se učinkovito upravljanje in ustvari pogoje za kadrovsko, strokovno, organizacijsko uspešno javno službo s primernim financiranjem nalog upravljavca;

V veliki meri doseženo;

TODA:

Še zmeraj imajo v svetu parka predstavnike le občine (kar vsaka svojega!), nobenega predstavnika pa nimajo prebivalci parka! (Samo dolžnost predstavnika občine, da se posvetuje z njimi)

Zagotovljenih je več vzvodov za učinkovitost upravljavca, kot jih ima zdaj – še zmeraj pa ni zagotovljena suverenost upravljavca nad vsemi procesi v parku, saj se marsikaj predvideva po predpisih in odločitvah gozdarskega, kmetijskega ali drugih sektorjev.

+

 

Takoj naj se pripravi in sprejme načrt upravljanja za dobo najmanj 10 let in na tej podlagi pripravi letne plane upravljanja;

???

JAVNOST NE VE NIČ O TEM; V KAKŠNI FAZI JE NAČRT UPRAVLJANJA!

0

 

Uveljavi naj se sodobne načine sodelovanja civilne družbe in prebivalcev v narodnem parku pri upravljanju narodnega parka;

Deloma… deloma…

0

 

Zagotovi naj se učinkovit nadzor nad izvajanjem zakona in načrta upravljanja ter natančno opredeli načine medsebojnega usklajevanja in odgovornost posameznih upravnih organov in inšpekcijskih služb po tem zakonu (okolje, prostor, kmetijstvo in gozdarstvo, lov, ribolov, vode, promet, obramba, zdravje, turizem in gostinstvo itd.);

Deloma so vgrajene nekatere nove prvine, ki dajejo upanje, da bo nadzor odslej bolj uspešen; predvidene pa so le za delo inšpektorja na področju ohranjanja narave. Vse drugo poteka pod inšpekcijskim nadzorom, kakršen velja za državo v celoti

Naravovarstveni nadzorniki – in ne parkovni nadzorniki – nimajo jasno opredeljenih nalog in pristojnosti glede kulturnih in duhovnih vrednot parka (kulturne dediščine, hrupa, svetlobnega onesnaženja itd.)

0

 

Zagotovi naj se ustrezna finančna sredstva za izvajanje nalog varstva in razvoja, vključno za nadomestila, odškodnine, spodbude, sofinanciranje, odkup, zakup, najem in drugo;

Deloma doseženo – niso jasno opredeljeni proračunski viri; dobro pa je, da so finančne posledice zakona vsaj deloma primerno prikazane!

0

 

Zagotovi naj se izvajanje nalog, ki jih nalagajo druge mednarodne razglasitve – Biosferni rezervat – UNESCO MAB, Evropska diploma, in projekt PAN Parks.

Deloma doseženo.

Naloge biosfernega območja Julijske Alpe so pomanjkljivo prikazane, območje ni jasno definirano; napačna je definicija, da gre zgolj za znanstveno-raziskovalno funkcijo (ključna je funkcija inovativnega trajnostnega razvoja!)

Priporočila evropske diplome niso opredeljena kot obveznost (nasprotno – nikjer ni zajamčeno,da bo na primer več gozdov izvzetih iz gospodarske rabe…)

0

 

Alpe Adria Green je izročila slovenski vladi dokaze – plinski terminal Žavlje


AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/

Datum: 28.08.2009

IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green je izročila slovenski vladi dokaze o škandalu italijanskega plinskega terminala.

Ljubljana 28.08.2009. – Danes ob 10 uri je AAG uradno predala ministrstvu za okolje in g. Karlu Erjavcu celotno dokumentacijo o ponaredbi projekta za plinski terminal, ki ga italijanska vlada želi zgraditi v tržaškem zalivu (Milje) blizu meje s Slovenijo. AAG je kopije teh dokumentov z včerajšnjo pošto poslala tudi predsedniku države RS, predsedniku vlade RS in predsedniku parlamenta RS.

sestanek z ministrom Erjavcem

Izročena dokumentacija italijanskih sodnih oblasti vsebuje dokumentirano gradivo in raziskave s pomočjo katerih bi omogočili odobritev tega projekta:

1. Skupina projektantov podjetja Gas Natural je izpustila in ponaredila osnovne tehnične informacije: pravo globino in realno temperaturo morja v Miljskem zalivu, (povzeli so splošne podatke severnega Jadrana), bližino drugih nevarnih objektov kot so naftovod, skladišča goriv, plina in drugih nevarnih industrijskih snovi, predvsem pa neizvedljivost varnostnih con predvidenih po mednarodnih IMO normah (prepoved plovbe v obsegu 1,5 milj ali 2,8 km in varnostni pas za civilno prebivalstvo v obsegu 2 km)

2. italijanska vlada je prikrila te nepopolne podatke in ponaredbe, o katerih je bila obveščena s strani sodnih in upravnih organov.

3. italijansko kazensko sodišče ni zanikalo ponaredb, navedenih v dokumentaciji sodne policije (Finančne policije), ampak jih je arhiviralo z navedbo , naj bi to bilo v pristojnosti sodstva javne uprave.

Gas Natural in italijanska vlada sta skušali prikriti dejstva, da bi plinski terminal in ladijski promet uničili življenje v morju v Italiji, Sloveniji in celo na Hrvaškem, ohromili bi promet v tržaškem pristanišču, oškodovali bi tudi promet v koprskem pristanišču, izpostavili pred grožnjo atentatov katerih eksplozije bi lahko uničile vse v obsegu 2 – 10 km na področju Italije in Slovenije, kjer živi več kot 200.000 ljudi in posledicami, ki jih podobno lahko povzroči piroklastični plaz ob izbruhu vulkana.

Italijanska vlada se sedaj skuša opravičiti s tem, da je sodstvo arhiviralo kazenski postopek,

to opravičevanje pa je samo še ena nova prevara.

Arhiviranje kazenskega postopka (ki poleg tega, da je nepravilno in o tem bomo zahtevali preiskavo) ne zanika obstoja tehničnih ponaredb, ki jih je odkrila sodna policija, ampak se omejuje na presojo, da so le-te administrativni-upravni in ne kazenski prekrški.

Torej so tehnične ponaredbe dokazane in s tem je, s tehničnega vidika, projekt ponarejen, tudi če proti odgovornim ni bil sprožen sodni postopek in niso bili obsojeni!!!

In ostane tudi dokazano, da je bila italijanska vlada obveščena o ponaredbah (s strani kazenskega sodišča in s strani pokrajine), jih je prikrivala , da bi lahko odobrila

projekt.

Alpe Adria Green zahteva, da slovenska vlada in evropske inštitucije odločno nastopijo proti neodgovorni in škandalozni gradnji tega projekta, ki je tako usodno nevaren za prebivalstvo in okolje v Sloveniji in Italiji.

Alpe Adria Green opozarja na ta problem tudi hrvaško vlado in poziva k skupni zaščiti morja in varne plovbe.

Alpe Adria Green med drugim obžaluje nesprejemljive in žaljive reakcije pomočnika ministra na italijanskem ministrstvu za okolje Roberta Menia in tržaškega župana Roberta Di Piazza.

Predsednik AAG

Vojko Bernard

potrdilo o poslani pošti - Žavlje

NOVO VODSTVO ALPE ADRIA GREEN


Na skupščini AAG 14.08.2009 so bili za predsednika in člane upravnega odbora izvoljeni:

1) Za predsednika AAG Vojko Bernard

2) Za predsednika komisije za varstvo narave Tony Mlakar

3) Za predsednika komisije za varstvo okolja Franci Maleckar

4) Za predsednika komisije za energetiko Božo Dukič

5) Za predsednico komisije za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno varstvo življenja, varstvo potrošnikov, higieno okolja ter odpadke Romea Zbogar

6) Za sekretarko Saša Mlakar

7) Za blagajnika Robert Rogič

8) Za predsednika podružnice v Italiji Roberta Giurastantea

9) Za predsednika podružnice na hrvaškem Vjeran Piršič

10) Za predcednico podružnice v Vojvodini Ruža Helać

Mednarodna organizacija AAG ima sedež v Sloveniji na Jesenicah, Prešernova 26

Sedež podružnice v Italiji –  na sedežu Greenaction Transnational v Trstu

Sedež podružnice na Hrvaškem – na sedežu EKO KVARNER v Njivicah na otoku Krku

Sedež podružnice v Vojvodini – na
sedežu VOJVODINSKE ZELENE INCIATIVE v Novem Sadu

Enostranska odločitev italijanske vlade o postavitvi plinskega terminala v Žavljah


Spoštovani predsednik vlade,

spoštovani minister za okolje in prostor,

enostranska odločitev italijanske vlade o postavitvi plinskega terminala v Žavljah v neposredni bližini slovenske meje in v osrčju izjemno okoljsko občutljivega Severnega Jadrana je nedopustna, protipravna in v nasprotju z načelom dobrih sosedskih odnosov.

Že stoletja velja stvarnopravno in mednarodnopravno pravilo sic utere tuo, ut alienum (alterum) non laedas, torej vsakdo naj uporablja svoje tako, da ne bo prizadel drugega. Če ravna drugače, je odškodninsko odgovoren. O tem piše tudi naš predsednik republike v svoji imenitni knjigi Temelji mednarodnega prava.

Zato odločno podpiram prizadevanja ministra Erjavca, da do izgradnje tega ekološko katastrofalnega projekta ne bo prišlo, tudi za ceno tožbe pred Sodiščem Evropskih skupnosti v Luksemburgu, menim pa, da bi se morala uradno odzvati celotna vlada oziroma njen predsednik, morda celo državni zbor s posebnim sklepom.

Italija ne spoštuje evropskega in mednarodnega prava, zlasti ne glede čezmejnega vpliva plinskega terminala, za nameček pa je bilo izdelanih že nekaj študij pri njih in pri nas, ki na znanstveni osnovi argumentirano nasprotujejo tovrstnim projektom.

Na podlagi 72. člena ustave Republike Slovenije ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, za katerega mora skrbeti država! V današnjih časih »skrb« ne pomeni le celote preventivnih, kurativnih in represivnih ukrepov, temveč tudi izboljšanje okolja.

V Evropski uniji smo menda vsi skupaj »združeni v raznolikosti«, a vendarle enaki. Naj slovenska vlada ne dopusti, da bodo nekateri bolj enakopravni od nas.

Lep pozdrav,

Marko Pavliha

ITALIJANSKI ŠKANDAL OB UPINJEVALCU V TRSTU


AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GMS: 051 311 450

ITALIJANSKI ŠKANDAL OB UPINJEVALCU V TRSTU

Zahteva Alpe Adria Green slovenski vladi in parlamentu

Vsebina:

 1. Uvod
 2. Pritiski, ponarejanje, dokazi in škandal
 3. Sklepi
 4. Priloge

1. Uvod

Italijanska vlada želi zgraditi v industrijskem delu tržaškega pristanišča, pri meji s Slovenijo, uplinjevalec, načrtovan na željo močnega španskega holdinga Gas Natural. Imel bi močan temperaturni in kemijski (ne glede na morebitno segrevanje plina z vodo iz sežigalnice, saj bi pretočnost cevi vzdrževali še vedno s klorom, op.p.) vpliv na morsko vodo. Atentat na tanker ali rezervoarja (nista načrtovana vkopana, op.p.) ali nesreča lahko upepelili stvari in ljudi v krogu dveh do 10 km, z učinkom podobnim piroklastičnemu oblaku (žareč oblak) ob vulkanskem izbruhu. Zato so lahko te naprave zgrajene (a) le na nenaseljenih, odprtih obalah z močnim tokovanjem, (b) na morju, najmanj 15 km od obale. Obkrožajo jih koncentrični varnostni območji: (1.) s prepovedjo plovbe in (2.) za izvedbo državljanskih in vojaških varnostnih zahtev.

IMO – International Maritime Organisation – je določil za gornji Jadran 1. cono (prepovedjo plovbe) v polkrogu 1, 5 Nm in 2. (vojaških varnostnih zahtev) v radiu 2 km (priloga 1: IMO, SN 1/Circ. 257, 11 December 2006).

Ravnanje s stisnjenimi plini določa smernica EU 96/82/CE, ki prepoveduje bližino več rizičnih naprav zaradi nevarnosti nesreč ob medsebojnem součinkovanju.

Italija je upoštevala ve te določbe pri uplinjevalcu pred krajem Porto Viro (Rovigo), delujočem od leta 2008 (priloga 2 in 3: ordinanza n. 63/2008 di sicurezza della navigazione e suo allegato 1; in poslansko vprašanje 2.10.2008).

V nasprotju s tem bi se žaveljski uplinjevalec nahajal (a) v pristanišču, v naselju, v ozki, plitvi, onesnaženi dragi (2) pri naftovodu (cilj atentata leta 1972) in tovarnah in skladiščih strupenih, vnetljivih in eksplozivnih snovi in (3) morski in kopenski meji s Slovenijo. Zato bi bile: (a) neizvedljive varnostne zahteve, (b) nesreča ali atentat bi povzročila morijo med prebivalstvom in pustošenje in obeh državah, (3) prepoved plovbe bi paralizirala dejavnosti tržaškega in koprskega pristanišča in (4) voda za potrebe delovanja naprave bi kemijsko in temperaturno onesnažila Miljski zaliv (različni dokumenti predstavljeni italijanski -izliv sredi Tržaškega zaliva- in slovenski – izliv v Žaveljski dragi – javnosti, op.p.) od koder bi jo tokovi zanesli v slovenski akvatorij!

V skladu z evropskimi predpisi je izvedba vplinjevalca odvisna tudi od soglasja Republike Slovenije.

Ne glede na zgornje navedbe in nasprotovanje prebivalcev okoli Tržaškega zaliva (kljub ponarejenim podatkom in izsiljenim soglasjem, o katerih je finančna policija obvestila ministrstvo za okolje, op.p.) je italijanska vlada soglašala s projektom podjetja Gas Natural. Sedaj pritiska na slovensko vlado, da bi dosegla njeno privoljenje.

2. Pritiski, ponarejanje, dokazi in škandal

Rim izvaja pritiske s politično-medijskimi manipulacijami, ki žalijo čast in pravice slovenske države. Na strokovnem področju jih opravičuje z dejstvom, da je njihovo okoljsko ministrstvo sprejelo projekt, ki naj nebi ogrožal ali škodil okolju in ljudem.

Pritiski niso sprejemljivi. Projekt, ki ga italijanska stran predstavlja slovenski je osnovan na strokovnih ponaredkih.

Imamo dokaze, da so v projektu ponarejene ocene vplivov na okolje in posledice nesreč in, da so državne in pokrajinska oblast podprle in prikrile to potvarjanje.

Gre za brezdvomno dokumente pridobljene in potrjene od Sodne policije (Polizia Giudiziaria Italiana), točneje Pomorski odsek tržaške finančne policije na račun Tožilstva pri tržaškem sodišču na prijavo naravovarstvenikov (priloga 4). Pridobili smo kopijo celega sodnega spisa, od katerega je tu priloženo poročilo preiskovalcev (priloga. 5) in imamo na razpolago ostalih 1040 strani dokumentov

Italijansko pravosodje je zaključilo prvo preverjanje kaznivega dejanja potvorbe in ugotavljanja odgovornih svetovalcev podjetja Gas Natural marca letos. Preiskava je bila predana rimskemu tožilstvu, ki jo je prekinilo in doseglo arhiviranje (pril. 6 e 7).

Zatrdilo je, v nasprotju z resnico, da dejanja nimajo kazenskega pomena (je pa sodišče usmerilo prijavitelje na upravno sodišče, tj. ni kazenski ampak upravni prekršek!, op.p.). Z izgovorom je zavrglo ugovor prijaviteljev (priloga 8). Na ta način je bilo doseženo nekaznovanje svetovalcem in vodstvu Gas natural in italijanskim političnim pomagačem.

V nebo vpijoč je nerazsoden, prepotenten in sleparski poskus italijanskih politikov vsiliti prebivalcem okoli Tržaškega zaliva in Sloveniji uplinjevalec v nasprotju z nacinalnimi, evropskimi in mednarodnimi varnostnimi standardi. Logično obrazložitev je moči dobiti samo v sprijenosti politikov in podjetnikov v Italiji in drugod. Gre torej za nov italijanski, nacionalni in mednarodni, škandal.

2.1. Najpomembnejši ponaredki

Raziskana Italijanske sodne policije (priloga 5) je prepoznala Španca José Maria Medina Villaverde, strokovnega svetovalca družbe DHI in Italijana Giuseppe

Pastorelli, odgovorni za postopke pri privolitvah projekta, kot odgovorna za ponarejanje podatkov o temperaturi morja.

Poročilo preiskovalcev je previdno pri drugih elementih prijave. Daje pa informacije, ki potrjujejo ponarejeno oceno tveganja javne varnosti in politične pritiske na javne zavode, da bi odobrili projekt.

2.1.1. Ponarejanje podatkov o temperaturi morja

Dok.5, str. 14, zaključki , točka 2: italijanska sodna policija je ugotovila, da študija g. Villaverde –v španščini- o izpustu vode v morje za plinski terminal predstavlja lažne podatke o temperaturi vode na območju Trsta, navajajoč da je temperatura v tem delu morja enaka temperaturi celotnega severnega Jadrana. Poleg tega je ugotovljeno, da je bila ponaredba namerno narejena, da bi dosegli pozitivno oceno o vplivih na okolje, ker bi drugače ne bilo možno. Ta ponaredba je dovolj, da izniči veljavnost celega projekta.

Isti dokument, točka 1: italijanska sodna policija je ugotovila, da je Pastorelli prevedel v italijanščino in sintetiziral študijo g. Villaverde tako, da je boljše prikril ponaredbo podatkov o temperaturi vode.

2.1.2 Lažna ocena o tveganjih za javno varnost

Dok.5, str.13, točka 1: italijanska sodna policija je potrdila – tudi če ne ugotovi kaznivega dejanja- študijo, ki jo je opravil svetovalec, profesor Bevilacqua, za »domino« efekt o možnosti verižne eksplozije nevarnih naprav blizu predvidenega plinskega terminala. Zanika to možnost samo na osnovi nedoločenih pomirjujočih mnenj in neažuriranih javnih kartografij, brez potrebnih tehničnih ugotovitev, poglobljenih s posameznimi napravami, ki se nahajajo v območju možne eksplozije plinskega terminala.

Ta lažna ocena glede javne varnosti je v resnici najhujša in je tudi sama dovolj, da izpodbije celoten projekt.

2.1.3 Dokazi o pritiskih in prikrivanjih

Dok.5, str.5 točka (3) in priložen zapisnik o zaslišanju 7: sodna policija je ugotovila, da je v letu 2007 pokrajina Furlanija Julijska-Krajina zavrnila izdajo izjave o okoljski združljivosti (skladnosti) plinskega terminala, s tem da je seznanila Ministrstvo za okolje in Ministrstvo za kulturo s številnimi pomanjkljivostmi, vključno z neverodostojnostjo podatkov o temperaturi vode; Ministrstvo za okolje je opustilo potrebo preverjanja in je vseeno odobrilo (leta 2008) projekt, s tem da je sprejelo prejšnjo lažno izjavo g. Pastorellija (2006), ki je pod prisego rekel, da so podatki pravi.

Dok.5, str.7, točka (2): z zaslišanji, ki jih je izvedla italijanska sodna policija, so ugotovili, da se je Služba ocenjevanja vplivov na okolje Avtonomne pokrajine Fulanije Julijske-Krajine zavedala, da v dokumentaciji ni (ponarejene) študije o varnosti »domino« efekta, ki pa je ni pridobila, da bi izrazila svoje mnenje. Urad je poiskal in dobil manjkajoči dokument šele potem, ko je to zahtevala sodna policija.

Dok.5, str.9, točka (1): z zasliševanji sodne policije so ugotovili, da pri pokrajini obstaja (hranijo) študija(o) podjetja Alatec S.A. za Gas Natural, na osnovi katere vode iz plinskega terminala ne smejo izpuščati v Miljski zaliv, ker bi ga to preveč ohladilo; namesto tega bi jih morali izpuščati na odprtem morju in v globini. Te študije niso upoštevali pri vrednotenju vplivov na okolje.

Dok.5, str.9, točka (2): ugotovitve italijanske sodne policije potrjujejo, na osnovi dokumentov in zasliševanj, da je funkcionar predstojništva za kulturo iz Trsta, odgovoren za oceno o vplivu na krajino, dal (kar 4 x, op.p.) negativno mnenje, ampak ga je moral spremeniti v pozitivno na zahtevo nadrejenega, potem ko je le ta bil namenoma poklican v Rim s strani Ministrstva za kulturo.

Iz dok. 8 (str.542 fascikla o kazenskem postopku) je razvidno, da je državno tožilstvo iz Trsta dne 17.03.2008 (to je dan preden so poslali fascikel o preiskavi na rimsko sodišče) podalo kopijo dela fascikla o preiskavi Ministrstvu za okolje in zaščito teritorija in morja »za ocenjevanje in odločanje v vaši kompetenci«.

Gre za verjetno nedopustno kršitev tajnega preiskovalnega postopka, ki so ga izvedli tako, da so izročili raziskave eni od ustanov, ki bi jih morali preiskati in posebno podtajniku (podministru) tistega Ministrstva- Tržačanu , neofašistu, Robertu Menia, ki je eden od glavnih pristašev Gas Natural in tudi eden najbolj zlohotnih in omalovaževanih politikov napram Sloveniji in Slovencem.

Ta huda nepravilnost in datum le-te bi torej lahko potrjevala sum, da sta bila to Ministrstvo ali italijanska vlada tista posredovala pri sodnih oblasteh, ustavno neodvisnih, in sta od rimskega sodišča pridobila nepravilno zaustavitev raziskave z zahtevo po arhiviranju z dne 03.04.2009.

3. Sklepi

Alpe Adria Green zahteva od slovenske vlade in parlamenta, da se odločno upreta nelegitimnim pritiskom Italije in prijavita ta resnični škandal evropskemu parlamentu in evropskim inštitucijam.

Alpe Adria Green smatra, da mora slovenska vlada potrditi, tudi v luči teh hudih kršitev, svoje negativno mnenje glede tega nevarnega plinskega terminala v Trstu.

Alpe Aria Green smatra tudi, da mora slovenska vlada zahtevati, na prihodnjem medministrskem srečanju, ki bo 09.09 v Ljubljani, od italijanske vlade nujna pojasnila zaradi tako neprimerno hudega obnašanja pri kršitvah mednarodnega prava.

AAG bo pričela z akcijo zbiranja denarja, z katerim bi lahko vložili tožbo na Italjanskem upravnem sodišču,zaradi nepravilnosti pri izdaji okoljskega dovoljenja za izgradnjo plinskega terminala Žavlje. Celotni stroški skupaj z pritožbo na EU sodišče bodo znašali približno 20.000 evrov!

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

 

Finančna straža Luška kapitanija Trst

Operativni center

ZAPIS SODNE POLICIJE , ex art.357 kodeks kazenskega postopka

3. ZAKLJUČKI

Na osnovi raziskav kot zgoraj navedeno, razen različnih ovrednotenj z Vaše strani, ta sodna policija, smatra, da so se združile skrajne situacije za naslednja hujša kazniva dejanja:

1.

Člen. 48, 56, in 477 kazenskega zakona v povezavi s členom 2,21 odst. 2 in 47 dekret predsednika republike 445/2000, in čl. 2, odst. 3 D:P:C:M. 27.12.1988 in čl. 22 2odstavek D:lgs (ur. List) 152/2006 proti gospodu PASTORELLI Giuseppeju, ki je z ustreznimi dejanji na nedvoumen način (v nasprotju s tem kot se je obvezal pod prisego z dne 11,12,2006) pripravil (na papirju brez uradnega naslova in brez podpisa) povzetek poročila v italijanskem jeziku, na 27 straneh , imenovano » TERMINALE GNL DI TRIESTE – STUDIO BELLA DILUIZIONE SCARICO DELL’ACQUA DI MARE« (ŠTUDIJA RAZREDčEVANJA IZPUSTOV PRED IZLIVOM V MORJE) ki vsebuje informacije , ki ne odgovarjajo tistim navedenim v španskem jeziku v študiji »PLANTA DE GNL EN TRIESTE – ESTUDIO DE DILUICION DE VERTIDO DE AGUA DE MAR« OCTUBRE 2006 napisana na 51 straneh v španskem jeziku s strani ing.Jose Maria MEDINA VILLAVERDE, podjetja »DHI«; oba dokumenta sta bila predana v obravnavo uradu Presoje vplivov na okolje pokrajine Furlanija – Julijska Krajina in tehnični komisiji Presoje vplivov na okolje na ministrstvu za okolje za presojo študije vplivov na okolje tega projekta za izgradnjo in delovanje plinskega terminala v Žavljah z namenom, da pridobi predlagatelj GAS NATURAL pozitivno mnenje vplivov na okolje za predlagani terminal; dogodek se ni zgodil zaradi pozornosti osebja v uradu Presoje vplivov na okolje v centralni upravi za prostor in javna dela pokrajine F.V.G., ki je v »zaključnem poročilu o predstavljenih spremljajočih dokumentih« odkrilo razlike med dvema dokumentoma in med temi   »(…) da v originalni verziji v španskem jeziku te študije se smatra da so rezultati uporabljenega modela veljavni samo če so predpostavke, med katerimi je profil temperature , taki kakor so bili označeni. Klavzula (natančna določitev) ni prisotna v italijanski verziji.«

(V Trstu, Rimu 11.12.2008 datum predstavitve »povzetek poročila«)

2.

Čl. 6, 48,477c.p. v povezavi z čl. 2 odst. 3 D.P.C.M. 27.12.1988 IN čl. 22,2 ODST. D.LGS 152/2006, proti Jose MARIA MEDINA VILLAVERDE, svetovalcu podjetja«DHI« ZA GAS NATURAL SA , ki je sestavil dokument »ESTUDIO DE DILUICION DE VERTIDO DE AGUA DE MAR DE LA TERMINAL DE REGASIFICATION DE ZAULE » FEBRERO 2008 , ker je navedel (tudi če mu je ing.Crise, direktor OGS = Državnega Geofizičnega observatorija iz Trsta predstavil potrebo, da mora narediti tematsko studijo. izhajajoč iz realnih pogojev, ne upoštevajoč srednjih vrednosti, ki se uporabljajo za cel severni Jadran. ker niso značilne za Miljski zaliv), podatke temperature morske vode najdene na povezavi http: , dodga.ogs.trieste.it/medar/ciiiTiatologies/DJl/temp djl inv.htm. in že uporabljeni v Študiji z imenom »PLANTA DE GNL EN TRIESTE – ESTUDIO DE DILUCIN DE VERTIDO DEAGUA DE MAR« OCTUBRE 2006 (kot se je že pojavilo pri preverjanju pri sodelavcu/pomočniku sodne policije dr.Mosettiju), brez specificiranja te okoliščine in celo navajajoč, da so ti podatki tisti. ki se nanašajo na območje sev. Jadrana blizu Trsta; predstavljeni podatki so dejansko srednji profili temperature vode morja v sev. Jadranu med Ancono in Trstom (in že predmet izpodbijanja s strani služb Presoje vplivov na okolje centralne direkcije okolja in javnih del pokrajine F.V.G.). Poleg tega je ponovno navedel v Študiji oktober 2008. ki je bila predstavljena prostovoljno s strani GAS NATURAL SA, diagrame (od tega na slikah 5 in 6) predstavitve srednje temperature morske vode med Ancono in Trstom že navedene (slika 6 in 7) v študiji iz leta 2006, ampak v spremenjenem merilu ne da bi specificirala to situacijo. Dejanja, ki so v svojem kompleksu imela edini namen prikazati verodostojnost» (…) dati odgovarjajočo tehnično rešitev, da bi prikazala prostorsko kompatibilnost za izpust hladne vode v Miljski zaliv (…)_»_ nova študija iz leta 2008, je v resnici zavedla Ministrstvo za okolje in prostor da je sprejelo sklep št. 73 datiran 20.06.2008, pozitivno mnenje je okoljsko kompatibilno za projekt gradnje in delovanja plinskega terminala GNL v Žavljah (TS); se posebej (gl. stran 27) je napisano to mnenje »Vzorec so dali spremenljivo temperature glede na globino, situacija, kije trenutno v zalivu.«

(V Boadilla del Monte (ES) 21.02.2008; datum študije) – (Rim 10.04.2008; predstavitev študije na Ministrstvu za okolje) – (Rim 20.06.2008; izdaja pozitivnega mnenja št. 73 s strani Ministrstva za okolje).

Vse zgoraj navedeno za ocenjevanje Vaši sodni oblasti

(zastavnik. Adriano D’Onofrio)

Lastnoročni podpisi: ^^^^^^^^^

(desetnik. Massimiliano Giuffreda)

 

AAG org
ALPE ADRIA GREEN
LO SCANDALO ITALIANO DEL RIGASSIFICATORE A TRIESTE
Richieste di Alpe Adria Green al Governo e al Parlamento della Repubblica di Slovenia
DOSSIER STAMPA
1. Premessa.
Il governo italiano di Berlusconi vuole costruire nel porto industriale di Trieste, vicino al confine con la
Slovenia, un terminale marittimo di rigassificazione progettato e richiesto dalla potente holding spagnola
Gas Natural.
I rigassificatori hanno un pesante impatto termico e chimico sull’acqua del mare, ed un incidente o
attentato ai serbatoi o alle navi gasiere può incenenerire cose e persone in un raggio da due ad oltre dieci
chilometri, con effetto simile alla nube piroclastica (nube ardente) di un’eruzione vulcanica.
Per questi motivi i rigassificatori possono essere costruiti soltanto su coste deserte ed aperte con forte
ricambio d’acqua oppure a 15 o più chilometri al largo, e devono essere circondati da due aree protettive
concentriche, una di interdizione della navigazione e una per le misure di sicurezza civili e militari.
Per l’Alto Adriatico l’IMO-International Maritime Organisation ha stabilito che la zona di interdizione
della navigazione deve avere un raggio di 1,5 miglia nautiche (2,8 km) e quella di sicurezza un raggio di 2
km (doc. 1: IMO, SN 1/Circ. 257, 11 December 2006).
Il trattamento dei gas compressi è inoltre sottoposto alla direttiva comunitaria europea 96/82/CE sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, che proibisce anche la
vicinanza di più impianti a rischio.
L’Italia ha rispettato tutte queste prescrizioni per il suo primo rigassificatore, costruito dalla società
Terminale GNL Adriatico / Adriatic LNG s.r.l. al largo di Porto Viro (Rovigo) ed attivo dal 2008 (doc.ti 2
e 3: ordinanza n. 63/2008 di sicurezza della navigazione e suo allegato 1; interrogazione parlamentare dd.
2.10.2008).
Al contrario, il rigassificatore di Gas Natural verrebbe costruito entro il porto di Trieste, sulla stretta,
poco profonda e già inquinata baia di Muggia, a ridosso della città, dell’oleodotto transalpino (già colpito
da un attentato nel 1972) e di altri depositi e fabbriche di sostanze tossiche, infiammabili ed esplosive, e in
prossimità dei confini terrestre e marittimo della Repubblica di Slovenia.
Le misure di sicurezza civile e militare sarebbero dunque inattuabili, ogni incidente o attentato causerebbe
stragi di popolazione e distruzioni del territorio sia in Italia che in Slovenia, e le misure di interdizione
della navigazione oltre a paralizzare il porto di Trieste condizionerebbero il traffico del vicino porto
sloveno di Koper-Capodistria; il prelievo e lo scarico dell’acqua di mare per il rigassificatore causerebbe
l’inquinamento chimico e termico delle acque della baia di Muggia o, se portato al largo, delle acque e delle
correnti del Golfo di Trieste al confine con la Slovenia.
La realizzazione del rigassificatore è perciò condizionata, secondo le norme europee, anche al consenso
della Repubblica di Slovenia.
Nonostante tutto questo, e nonostante la contrarietà delle popolazioni, il governo italiano di Berlusconi ha
autorizzato il progetto presentato da Gas Natural, ed ora preme sul governo sloveno per ottenere il suo
consenso.
2. Le pressioni, la falsificazione, le prove e lo scandalo.
Roma esercita queste pressioni con manovre politico-mediatiche che offendono la dignità ed i diritti dello
Stato sloveno, e le giustifica sul piano tecnico col fatto che il Ministero italiano per l’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ha accertato che il progetto del rigassificatore non presenta rischi o danni
né per l’ambiente né per le popolazioni.
Le pressioni sono inaccettabili, ed il progetto che il Governo italiano presenta al Governo sloveno è
costruito su falsificazioni tecniche.
Abbiamo infatti le prove che il progetto di Gas Natural ha falsificato la valutazione dei rischi e dei danni, e
che le autorità governative e regionali italiane hanno appoggiato e coperto questa falsificazione.
Si tratta di prove documentali certe, perché acquisite e confermate dalla Polizia Giudiziaria Italiana, e
precisamente della Sezione Navale di Trieste della Guardia di Finanza per conto della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trieste su denuncia (doc. 4) presentata da Greenaction Transnational,
membro di Alpe-Adria Green, con altre organizzazioni ambientaliste (WWF, Italia Nostra, Legambiente) e
comitati di Trieste (Comitato per la Salvaguardia del Golfo di Trieste) e di Muggia (Comitato SOS
Muggia).
Abbiamo potuto così ottenere copia dell’intero fascicolo giudiziario, del quale alleghiamo qui la relazione
degli investigatori (doc. 5) tenendo a disposizione le altre 1040 pagine di documenti.
La giustizia italiana ha concluso nel marzo 2009 un primo accertamento dei reati di falso e l’identificazione
dei responsabili, consulenti di Gas Natural. Ma a questo punto le indagini sono state trasferite alla Procura
di Roma, che le ha bloccate e ne ha chiesta e ottenuta l’archiviazione (doc.ti 6 e 7) affermando,
contrariamente al vero, che i fatti non avevano rilevanza penale e respingendo con un pretesto
l’opposizione delle associazioni denuncianti (doc. 8). In questo modo è stata garantita l’impunità sia ai
consulenti e dirigenti di Gas Natural che ai loro complici politici in Italia.
È inoltre evidente che il tentativo irragionevole, prepotente e fraudolento di tanti politici italiani di imporre
alle popolazioni locali e alla Slovenia questo rigassificatore contro le norme di sicurezza nazionali, europee
ed internazionali può trovare spiegazioni logiche soltanto in legami di corruzione tra politici ed
imprenditori interessati in Italia ed all’estero.
Si tratta quindi di un nuovo scandalo nazionale ed internazionale della politica italiana.
3. Le falsificazioni principali.
L’indagine bloccata della Polizia Giudiziaria italiana (doc. 5) ha individuato come responsabili della
falsificazione dei dati sulla temperatura del mare lo spagnolo José Maria Medina Villaverde, consulente
tecnico della società DHI che ha elaborato il progetto per Gas Natural S.A. e l’italiano ing. Giuseppe
Pastorelli, responsabile delle procedure di autorizzazione del progetto.
La relazione degli investigatori si dimostra cauta su altri elementi della denuncia, ma fornisce informazioni
che confermano anche la falsa valutazione dei rischi per la sicurezza pubblica e le pressioni politiche sulle
istituzioni pubbliche locali perché approvassero il progetto.
3.1. Falsificazione dei dati sulla temperature del mare.
Doc. 5, pag. 14, Conclusioni, punto 2: la Polizia Giudiziaria italiana ha accertato che lo studio di
Villaverde in lingua spagnola sulla diffusione dello scarico dell’acqua di mare per il rigassificatore presenta
falsamente come dati sulla temperatura dell’acqua nella zona di Trieste quelli di tutto l’Alto Adriatico, e
che questa falsificazione è stata fatta intenzionalmente per ottenere una valutazione d’impatto ambientale
favorevole, che altrimenti non era possibile. Questa falsificazione è sufficiente ad annullare la validità
dell’intero progetto.
Ibidem, punto 1: la Polizia Giudiziaria italiana ha accertato che Pastorelli ha tradotto e sintetizzato in
italiano lo studio di Villaverde in modo da coprire meglio la falsificazione dei dati sulla temperatura delle
acque.
3.2. Falsa valutazione dei rischi per la sicurezza pubblica.
Doc. 5, pag. 13, punto 1: la Polizia Giudiziaria italiana ha confermato, anche se non vi individua un reato,
che lo studio redatto dal consulente prof. Bevilacqua sull’effetto “domino”, cioè sulla possibilità di
esplosione a catena degli impianti pericolosi vicini al progettato rigassificatore, nega tale possibilità
soltanto in base a pareri rassicuranti generici e cartografie pubbliche non aggiornate, senza i necessari
accertamenti tecnici approfonditi di tutti i singoli impianti situati entro il raggio di possibile esplosione
del rigassificatore.
Questa falsa valutazione in materia di sicurezza pubblica è in realtà la più grave, ed é anch’essa sufficiente
ad invalidare l’intero progetto.
3.3. Prove di pressioni e coperture politiche.
Doc. 5, pag. 5, punto (3) e verbale d’interrogatorio alleg. 7: la Polizia Giudiziaria italiana ha accertato che
nel 2007 la Regione Friuli Venezia aveva rifiutato di dichiarare la compatibilità ambientale del
rigassificatore segnalandone al Ministero per l’Ambiente ed al Ministero dei Beni Culturali numerose
carenze, inclusa l’inattendibilità dei dati sulla temperatura dell’acqua, ma il Ministero per l’Ambiente ha
omesso le doverose verifiche ed ha approvato egualmente (2008) il progetto, accettando la precedente
(2006) falsa dichiarazione giurata di Pastorelli che i dati erano esatti.
Doc. 5, pag. 7, punto (2): gli interrogatori effettuati dalla Polizia Giudiziaria italiana hanno accertato che il
Servizio di Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si
era accorto che nella propria documentazione mancava lo studio (falsato) di sicurezza sull’effetto
“domino”, ma non se lo era procurato per dare il proprio parere. L’Ufficio ha cercato e trovato il
documento mancante soltanto dopo le richieste della Polizia Giudiziaria.
Doc. 5, pag. 9, punto (1): gli interrogatori effettuati dalla Polizia Giudiziaria italiana hanno accertato
presso la Regione l’esistenza di uno studio della Alatec S.A. per Gas Natural, secondo cui le acque del
rigassificatore non potevano essere scaricate nella Baia di Muggia perché l’avrebbe raffreddata
eccessivamente, e dovevano essere invece scaricarle al largo ed in profondità. Tale studio, non sarebbe
stato considerato nelle valutazioni d’impatto ambientale.
Doc. 5, pag. 9, punto (2): gli accertamenti della Polizia Giudiziaria italiana sulla base dei documenti e degli
interrogatori confermano che il funzionario della Soprintendenza ai Beni culturali di Trieste responsabile
delle valutazioni d’impatto paesaggistico aveva predisposto un parere negativo, ma lo ha dovuto
modificare in parere positivo su richiesta del Sovrintendente, dopo che questi era stato appositamente
convocato a Roma dal Ministero dei Beni Culturali.
Dal Doc. 8 (pag. 542 del fascicolo del procedimento penale) risulta che la Procura della Repubblica di
Trieste il 17.3.2009 (cioè il giorno prima di inviare il fascicolo delle indagini alla Procura di Roma) ha
trasmesso copia di parte del fascicolo istruttorio al Ministero per l’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare «per le valutazioni e le determinazioni di Vostra competenza».
Si tratta di una violazione inammissibile del segreto istruttorio, compiuta consegnando addirittura gli atti
delle indagini ad uno degli enti che dovevano essere indagati, ed in particolare al sottosegretario
(viceministro) di quel ministero, il neofascista triestino Roberto Menia, che è uno dei principali sostenitori
di Gas Natural ed anche uno dei politici italiani più ostili e sprezzanti verso la Slovenia e gli Sloveni.
Questa gravissima irregolarita e la sua data confermerebbero dunque che sia stato quel Ministero, o
comunque il governo italiano di Berlusconi, ad ottenere dalla Procura di Roma l’anomalo blocco delle
indagini con la richiesta di archiviazione del 3.4.2009.
________________
Alpe Adria Green chiede al Governo ed al Parlamento della Repubblica di Slovenia di opporsi fermamente
alle illegittime pressioni italiane e di denunciare questo vero scandalo al Parlamento Europeo e alle
Istituzioni Comunitarie.
Alpe Adria Green ritiene che il Governo della Repubblica di Slovenia debba confermare, anche alla luce di
queste gravissime violazioni, il proprio parere negativo nei confronti del pericoloso terminale gas di
Trieste.
Alpe Adria Green ritiene inoltre che nel prossimo incontro interministeriale del 9 settembre a Lubiana
debbano essere chiesti urgenti chiarimenti al Governo Italiano per questi gravi comportamenti in
violazione del Diritto internazionale.
e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Presernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija
GMS: 051 311 450

 

Lubiana , 21 agosto 2009

LE INGANNEVOLI MORALITA’

SUL RIGASSIFICATORE DI ZAULE – TRIESTE

PRECISAZIONI sulla P. G. ( perizia giurata ) resa da alcuni personaggi che hanno concorso in modo, più o meno decente, a “ oltraggiare “ la verità, per rendere la V.I.A. ( Valutazione Impatto Ambientale ), meno esposta alla critica di “ scelleratezza “ nel programmare favori nel nome del “ dio profitto “. La storia è finita con un’aspra quanto inattesa archiviazione.

Succinto preambolo dei fatti : ambientalisti e comitati di cittadini hanno presentato in data 12.11.2008 un “ esposto “ alla Procura della Repubblica di Trieste ( successivamente trasferito per competenza a Roma ), sul presupposto di atti tecnici non corrispondenti a verità relativamente alla Valutazione d’Impatto Ambientale del rigassificatore di Zaule ( Trieste ).

La Procura della Repubblica, ha affidato l’espletamento della P.G. ( perizia giurata ) alla Sezione Operativa della Guardia di Finanza della Stazione Navale di Trieste.

I personaggi coinvolti : Pastorelli Giuseppe, Medina Villaverde Josè Maria per supposti atti tecnici non rispondenti a verità ; prof. Bevilacqua del Consorzio Interuniveristario CINEGEO per supposta presentazione di documenti illeciti ; l’arch. Monti dirigente – D.G. del Paesaggio presso il Ministero ai Beni Culturali, interrogato in qualità di teste, come in qualità di teste ha reso dichiarazione il suo collega arch. Caputo, entrambi sui presupposti di azioni di pressione indebita da Roma per ottenere un parere favorevole alla V.I.A.

Altri due testi sono stati escussi sui dati riguardanti gli studi della diffusione dello scarico dell’acqua di mare : dott. Mosetti e dott. Crise entrambi dell’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste.

Qui non siamo presenti per riaprire un procedimento che, bene o male, si è già concluso : con le CONCLUSIONI di P.G. che boccia severamente l’operato dell’ing. Pastorelli e dell’ing. Medina Maria Josè Villaverde, per avere scientemente alterato i dati delle proprie perizie tecniche per favorire ad arte il proponente GAS NATURAL e fargli ottenere in modo agevole il responso favorevole della Commissione di V.I.A. e ciò sulla base testimoniale dei dirigenti dell’O.G.S. Mosetti e Crise.

L’arch. Monti, che prima della sua convocazione a Roma presso gli studi romani del dott. Prosperetti, dirigente della D.G. del Paesaggio del Ministero dei Beni Culturali, era stato severamente e “ cocciutamente “ contrario a rilasciare parere favorevole nel sito di Zaule ( lo ha negato per ben quattro volte insieme e preceduto anche da suoi colleghi ), improvvisamente, “ stordito “ dall’importanza che gli veniva attribuita, ha cambiato parere ; ordina al suo sottoposto arch. Caputo ( testimone che aveva già approntato il parere per emettere un ulteriore parere negativo ( come era uso fare, conoscendo bene ( ? ) l’arch. Monti), di riscriverlo e convertirlo in “ parere favorevole “ seppur con prescrizioni pesanti ( che, a leggerle, è chiaro che non potevano essere rispettate ). Sulla sua considerazione, espressa con terminologia offensiva verso se stesso : “ frase infelice “, dobbiamo valutare quelle parole per quello che sono. E’ indicativo avere detto “ NO “, quattro volte, disporre un nuovo parere negativo per mano del sottoposto arch. Caputo; trafficare a Roma con il dott. Prosperetti e tornare a Trieste per compiere un incredibile triplo salto mortale con cui sottolinea la sua resa. Più che la frase è stato “ infelice “ il comportamento. Giustamente, la P.G. sommessamente, si esprime affermando la scarsa credibilità della versione Monti che, in tal senso, purtroppo, è l’unico a conoscere la verità. Per tale ragione, tutto è chiaro ma non dimostrabile, ragione per cui il Decreto di archiviazione nemmeno nomina l’arch. Monti.

Così pure l’ing. Bevilacqua non compare nel Decreto pur essendo pesante la sua asserzione con la quale “ sentenzia “ che in nessun caso un evento di danno del rigassificatore potrebbe coinvolgere i DCT ( depositi costieri triestini ). E’ un’affermazione di parte “ pesante “, ma in P.G. viene “ scusato “, per il fatto che egli ha espresso un suo punto di vista. Giusto ! Però è un punto di vista che porta ossigeno alla Gas Natural. Non si giustifica l’asserzione dell’ing. Bevilacqua, secondo cui non si evince in maniera chiara la presenza dei depositi costieri triestini ( DCT ), ma solo perché IMPERA la sua trascuratezza : per il fatto che nella riduzione della planimetria per l’adattamento al foglio A4 si sono persi alcuni dati di dettaglio. E in mancanza della completezza grafica del sito dei DCT, ci si consente la libertà soggettiva di dichiarare che “ … in nessun caso un evento di danno del rigassificatore potrebbe coinvolgere i DCT “. Le figure ed i colori nominati dall’ing. Bevilacqua dicono quello che vuole lui, ma non quello che è la situazione reale. Egli nella sua relazione detta “ tecnico – scientifica “, ipotizza ma, nell’ipotizzare, si entra nel campo della convinzione personale che non fa assolutamente da modello scientifico. Tuttavia i denuncianti PREVALGONO, perché le “ loro supposizioni “ sono supportate dalla Legge Seveso, erroneamente nominata dall’ing. Bevilacqua per le funzioni che le attribuisce. La Seveso non si riferisce, disquisendo su un possibile “ effetto domino “, esclusivamente al rigassificatore, ma a tutto ciò che di pericoloso c’è in quel sito, e questo “ quantum “ oggettivo di pericolosità espansiva, può partire da uno qualsiasi degli impianti ritenuti pericolosi, come lo sono, nello specifico, i DCT e coinvolgere, nel caso peggiore dell’effetto domino, tutta l’estensione dell’area in cui insisterebbe anche il rigassificatore della Gas Natural Sdg. Punto ! Forse l’ing. Bevilacqua si riferiva a leggi sue personali. Comunque, nelle more del mandato ricevuto, egli si poteva “ sprecare “ con una fotogrammetria della zona in cui centrare i DCT e capire che tali depositi gravitano nei pressi del rigassificatore in modo inconciliabile, oltre alle altre attività in sito ed alla vicinanza di case di civile abitazione densamente abitate e MAI fatte figurare in alcuno dei grafici che favoriscono la politica di interesse economico di Gas Natural.

C’è in prosieguo anche la testimonianza del dott. Castro, geologo presso l’amm.ne della Regione F.V.G. Sezione Ambiente che, a seguito della presentazione da parte della Gas Natural del progetto del rigassificatore, in Commissione V.I.A. regionale ha ritenuto di non essere in grado di esprimere un parere per le troppe manchevolezze rilevate, posizione mantenuta anche dopo la presentazione di documentazione cartacea integrativa.

Fin qui abbiamo potuto notare che in diverse testimonianze, c’è qualche reticenza : l’arch. Caputo che parla al telefono con un collega di Roma, che lo sollecita a redigere la V.I.A. con parere positivo, del quale non ricorda il nome ( è inverosimile che in presenza di siffatto “ suggerimento “, non ci si preoccupi di annotarsi il nome dell’interlocutore ). Non ricorda, nemmeno, che l’arch. Monti sia stato chiamato a Roma dal dott. Prosperetti. Non ricorda neanche di eventuali pressioni esercitate sull’arch. Monti. Quanto è valida questa deposizione?

Nelle CONCLUSIONI la P.G. non cavalca in modo esacerbato l’escussione dei testi, prontamente raccolta dal P.M. C’è invece, condanna severa per l’ing. Giuseppe Pastorelli, e pure per l’ing. Maria Josè Medina Villaverde. Il primo, in P.G. viene così gratificato :

Procedendo in modo diverso, L’ing. Pastorelli ha violato palesemente l’impegno assunto con la dichiarazione giurata a sua firma “. La P.G. l’ha cassato così pesantemente, perché il Pastorelli, sulle risultanze emerse a conclusione degli accertamenti peritali a lui riferiti, non avrebbe dovuto redigere una “ relazione di sintesi “ su carta priva di qualsivoglia intestazione e sottoscrizione, tanto da lasciare ignote la paternità dell’atto medesimo, senza adoperarsi in arbitrarie decisioni, ciò, proprio al fine di attestare fedelmente l’esattezza del contenuto dello studio tecnico spagnolo. Egli ha quindi violato pesantemente il mandato ricevuto con la dichiarazione giurata a sua firma, confezionando scientemente atti contenenti dati non rispondenti a verità : assolto !

Per l’ing. Maria Josè Medina Villaverde, durante lo studio sulla temperatura del mare della baia di Muggia, ha indicato una media di temperatura che fa riferimento al tratto di mare che va da Ancona a Trieste, falsando in tal senso l’esatta situazione della baia di Muggia per conferire alla baia l’unico intento di rendere credibile la compatibilità ambientale che, viceversa, non c’era. Il Villaverde non ha ceduto nemmeno alle nozioni scientifiche del dott. Mosetti e del dott. Crise dell’O.G.S. che gli avevano fornito i dati reali e completi sulle acque della baia di Muggia, ma ha mantenuto un indice di rapporto non corrispondente, contenente il parere favorevole di compatibilità del progetto di costruzione e funzionamento del rigassificatore GNL di Zaule ( TS ), traendo in errore il Ministero dell’Ambiente che adottava la determinazione n° 73 dd. 20.06.2008 contenente il parere favorevole alla compatibilità ambientale, che, per le ragioni esposte, dev’essere considerato alterato al punto di non poter essere accettato per atto corretto e valido. Assolto !

CONCLUSIONI

In tutta la vicenda è prevalso sia la ragione politica sia quella economica, ma ciò non ha fatto altro che alimentare il sospetto che tutto il nostro mondo ruoti intorno a ciò che da alcuni anni è determinante definire “ SUDDITANZA PSICOLOGICA “ che si è sviluppata come un cancro inarrestabile nella vita sociale del Paese. Ma ciò crea estremo disordine morale, insofferenza verso le leggi che regolano la disciplina del dovere e favorisce, a tutti i livelli, il compiersi di gravi atti di viltà.

POPTV:

Mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) dvomi o pristnosti dokumentov o vplivih na okolje, ki jih je Gas Natural, ki naj bi gradil plinske terminale v Žavljah, predložil za gradnjo projekta. AAG naj bi imel namreč dokaze, da so v projektu ponarejene ocene vplivov na okolje in posledice morebitnih nesreč ter da so državne in pokrajinska oblast podprle in prikrile to potvarjanje. Gas Natural naj bi po njihovem mnenju ponaredil podatke in izsilil soglasje italijanske vlade o okoljski primernosti gradnje terminala.

Znak pohoda proti terminalom

Pohod proti terminalom junija 2006 (Foto: Dare Čekeliš)

AAG naj bi dokaze pridobil od italijanske sodne policije. Kot pravijo, je italijansko pravosodje zaključilo prvo preverjanje kaznivega dejanja potvarjanja in ugotavljanja odgovornosti svetovalcev podjetja Gas Natural marca letos. Preiskavo so predali rimskemu tožilstvu, ki pa jo je prekinilo in doseglo njeno arhiviranje. Tožilstvo je zatrdilo, da dejanja nimajo kazenskega značaja.

Raziskava italijanske sodne policije naj bi prepoznala dve osebi, odgovorni za ponarejanje podatkov o temperaturi morja. Ponarejeni naj bi bili tudi podatki o dviganju usedlin z dna Tržaškega zaliva, prav tako pa naj ne bi upoštevali domino efekta ob morebitni nesreči. Poročilo preiskovalcev naj bi obenem podalo informacije, ki potrjujejo ponarejeno oceno tveganja javne varnosti in politične pritiske na javne zavode za odobritev gradnje omenjenega projekta.

Plinska terminala

Lokacija plinskih terminalov v Tržaškem zalivu (Foto: POP TV)

V AAG menijo, da mora slovenska vlada na medministrskem srečanju 9. septembra od italijanske vlade zahtevati nujna pojasnila za omenjene poneverbe podatkov. Obenem pričakujejo, da bodo zaradi potvarjanja podatkov zaustavljeni vsi postopki gradnje terminalov.

AAG bo vložil tožbo zaradi nepravilnosti pri izdaji okoljskega dovoljenja za terminal Žavlje na Italjanskem Upravnem sodišču. Stroški tožbe in pritožbe znašajo 20.000 evrov, ki pa jih AAG nima, zato bomo poizkusili z različnimi akcijami zbrati ta denar. 

AAG naj bi vložil ovadbo proti nekaterim italijanskim in slovenskim javnim uslužbencem, ki so bili vpleteni v ponarejanje dokumentov. Sprožili naj bi tudi civilno tožbo, s katero želijo zaustaviti vse postopke pri projektu gradnje plinskih terminalov v Žavljah.

Karl Erjavec

Minister Karl Erjavec (Foto: Dare Čekeliš)

Erjavec: Zaprosili bomo za dokaze

"V vsakem primeru bom od italijanskega ministrstva za okolje zahteval informacijo, kaj je s temi podatki, hkrati pa bom tudi zaprosil od mednarodne organizacije, da nam dajo te dokaze, ki naj bi dokazovali, da so podatki ponarejeni,“ je za 24UR dejal minister za okolje Karl Erjavec.

Na vprašanje, ali bo Slovenija tožila Italijo, če se sum poneverbe potrdi, Erjavec odgovarja: "Slovenija bo uporabila vsa pravna sredstva, ki so na voljo. Tudi glede čezmejnih vplivov še nimamo podatkov, ali plinski terminal vpliva na okolje … Če bi se izkazalo, da so podatki ponarejeni in da bi italijanska stran vztrajala pri izgradnji tega terminala, bi mi kot ministrstvo za okolje vladi predlagali, da vloži tožbo na Evropsko sodišče."

Odzivi …

Podpredsednica SLS Olga Franca je ob tem izpostavila, da gospodarski interesi ne smejo imeti prednosti pred zdravjem ljudi in okolja, in spomnila, da je to tudi temeljno načelo Frankfurtske listine o okolju in zdravju iz leta 1989.

Plinski terminal in trajni viri energije


 

Plinski terminal in trajni viri energije

Nekaj časa nam že sosedje iz tržaškega zaliva obetajo postavitev pakirnice za plin v tržaškem zalivu. Poznano nam je, da je najekonomičnejši način transporta plina v vtekočinjenem stanju z ladjo do najbližje uplinjevalnice in potem do potrošnika.

Poznano pa nam je tudi, da plin pri zgorevanju soproizvaja tudi toplogredne emisije, med njimi največ CO².

Na jesenskem zasedanju predstavnikov EU v Helsinkih , naj bi se pogovarjali in tudi dogovorili o ukrepih za zmanjšanje toplogrednih emisij zaradi klimatskih sprememb.

Kakor pa nam je poznano je naša soseda Italija tudi članica EU in preprosto ne razumemo. da pripavljajo izgradnjo celo 14 takšnih pakirnic ob svoji obali. Takšno ravnanje nam da razumeti, da bo njihov prihod v Helsinke sodelovanje s »figo« v žepu, saj s postavitvijo pakirnic preprosto povečujejo soproizvodnjo toplogrednih emisij.

Najdobičkonosnejša podjetja na svetu so podjetja s področja pridelava in predelave nafte . Trajni viri energije in vsi ukrepi za zmanjšanje emisij postajajo tarča vsakršnih napadov in spodkopavanja povezovanja držav pri povečanju vplivov na zmanjšanje vplivanja na klimatske spremembe.

Na površje prihajajo najbolj umazane posledice kapitalske povezave posameznih državnih uradnikov in kapitalskega lobija v sosednji državi pri ustvarjanju pravnih podlag za postavljnje plinskih pakirnic.

In tudi v naši deželi ni kaj dosti boljše, tudi pri nas se skoraj vsi župani radi pohvalijo kako napredujejo s plinifikacijo svojih naselij. Nihče od teh naših županov se še ni pohvalil, da so v njegovi občini pognali v obratovanje objekt z rabo trajnih virov energije.

Ti naši župani dajejo vtis,da so zadovoljni če pomagajo plinskim trgovcem in širjenju njihovega kapitala, kljub temu, da vedo, da je izključna prihodnost v trajnih virih energije in je prehod v plinifikacijo samo manj črna prihodnost.

In zaključujem z ugotovitvijo, da je gradnja plinskih pakirnic pri sosedih samo posledica njihovega nepoznavanja možnosti, ki jih nudi raba trajnih virov energije ali pa sprega z njihovo mafijo.

ALPE ADRIA GREEN

Apetiti v TNP


Novica

12.08.2009

Predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:

Predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku s publikacijsko karto.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 11. septembra 2009 na e-naslov: mladen.berginc(at)gov.si na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za okolje

Dunajska c. 48

1000 Ljubljana

Prijazno vabljeni!

primorske 1

primorske 2

ITALIJANSKI ŠKANDAL S PLINSKIM TERMINALOM V ŽAVLJAH


AAG org.

ALPE ADRIA GREEN

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/
TTK A-banka :Sl56-0510-0801-1891-125

Datum: 17.08.2009

PONAREJENI DOKUMENTI IN ŠTUDIJSKE OCENE DRUŽBE GAS NATURAL

ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA GRADNJO TERMINALA V TRŽAŠKEM ZALIVU

TER NAMERNO, NEZAKONITO ZAVAJANJE ITALIJANSKE VLADE.

VABIMO

V PETEK 21.08.2009 OB 10.00 URI V PROSTORIH SVETOVNEGA

SLOVENSKEGA KONGRESA NA CANKARJEVI ULICI , 1/IV V LJUBLJANI, VHOD PRI NAMI.

AAG organizira tiskovno konferenco in javno predstavitev ponarejene dokumentacije družbe Gas Natural za izgradnjo tržaškega terminala na osnovi katere je italijanska vlada odobrila dovoljenje.

Ponarejene dokumente je italijanska vlada namerno prikrila tudi z namenom diplomatskega pritiska na slovensko vlado za izdajo pozitivnega mnenja glede terminala.

Uraden policijski dosje in vsi sodni dokumenti bodo podrobno predstavljeni in razdeljeni

na novinarski konferenci.

Prikazana bo tudi dokumentacija in postopek v nasprotju z evropskimi normativi za izvedbo plinovoda Žavlje – ustje Soče.

AAG se bo pritožila na Italjansko upravno  sodišče. Stroški za tožbo znašajo približno EUR 5000,00,  ki pa jih AAG ne zmore pokriti, zato bomo pričeli z akcijo s katero bomo zbirali ta sredstva. TRR za nakazilo pomoči je:  Sl56-0510-0801-1891-125


Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

Nekatera onesnažena območja v Sloveniji in zdravje ljudi.


Nekatera onesnažena območja v Sloveniji in zdravje ljudi.

Celje je najbolj onesnaženo mesto s kadmijem v Sloveniji. Najvišja izmerjena vrednost v zemlji je kar 593 mg/kg s.s. Po meni znanih podatkih je to tudi žalosten rekord v urbanem področju, vsaj v Evropi.

Problem tega onesnaženja na področju stare Cinkarne je, da se ne postopa strokovno pri izkopih in gradnji. Sanacija tega področja ni izvedena pred gradbenimi posegi. S tem nestrokovnim ravnanjem na tem področju in onesnaženjem okolja dodatno ogrožajo zdravje ljudi.

Po raziskavah dr. Lobnika je v Celjski kotlini 6000 ha onesnažene zemlje od tega je 2200 ha obdelovalne na kateri vsa leta pridelujejo pridelke za lastno uporabo in prodajo. Predvsem je zelo velika onesnaženost povrtnine, krompirja, solate, pese, pšenice in koruze.

Celje je za Trbovljami in Zagorjem najbolj onesnaženo mesto s prašnimi delci PM10- koncentracije rastejo. Prašnih delcev PM 2.5 ki so še mnogo bolj nevarni zdravju sploh ne merijo. Utemeljeno sumimo, da je to onesnaženje zelo prisotno v Celju, saj je kar 55,2% prašnih delcev v analizirani odpadni sadri pod PM5.

Celje je med najbolj onesnaženimi mesti z ozonom, ki je v kombinaciji s kontaminiranimi prašnimi delci morilska kombinacija za ljudi in naravo. Analiziran podstrešni prah je okvalificiran, zaradi velike vsebnosti cinka, kot kvalitetna cinkova ruda.

V Celju je preseženo onesnaženje z NO2 za 50% na letni ravni, max. urna koncentracija pa je presežena za 450%. Podatki so za leto 2006.

Kot posledica vseh teh onesnaženj pa je porazno zdravstveno stanje ljudi, ki na žalost kaže, da so v vseh starostnih strukturah prebivalstva bolezni dihal na prvem mestu. V starejši populaciji so še bolečine mišic in bolečine v kosteh, ter nenormalni klinični izvidi.

Umrljivost zaradi raka v Celjski regiji leta 2003 je bila 25% večja in leta 2004 30% večja od slovenskega povprečja. Samo ta podatek je skrajno zaskrbljujoč in strašljiv.

Povedati moram, da v 29 hišah okoli Cinkarne Celje, kjer so ljudje najbolj izpostavljeni, živi 85 ljudi od tega jih 69 potrebuje stalno zdravstveno oskrbo. Takšna so dejstva. Ljudje potrebujemo pomoč in ukrepanje za zaščito okolja in s tem zdravja prebivalstva.

Seznaniti vas moram z barbarskim dejanjem navoza kontaminirane zemlje iz področja stare Cinkarne na travnik zraven hiš in ljudi, ki so že do sedaj najbolj izpostavljeni onesnaženju Cinkarne. C.I. smo same naročile in plačale analizo te zemlje, ko so organi pregona in inšpekcijske službe popolnoma zatajile in niso ukrepale in preprečile navoz teh strupov, kljub temu, da so bili obveščeni. Ljudje smo se morali sami organizirati in zaščititi pred storilci kriminalnih dejanj ogrožanja okolja in zdravja ljudi. V analizi so pri devetih od desetih težkih kovin presežene kritične dopustne vrednosti. Arzen, svinec in cink presegajo 1300%, baker kar 26 krat in kadmij 600% presega kritično vrednost onesnaženja. Ti strupi so navoženi nad pomembnimi vodonosnimi viri Celja. Ljudje zgubljamo zaupanje v pravno državo, če je takšno dejanje mogoče in se storilce ni nemudoma ustavilo in kazensko preganjalo. Moram prav tako z zgroženostjo povedati, da so se celjski veljaki odločili, da te črne deponije ni, ker so mogoče kaj soodgovorni za njo, in če nečesa ni, tudi ni nevarno za okolje in ljudi. Tudi to je mogoče, verjetno samo v Celju-žal. Še to, arogantno so zavrnili plačilo materialnih stroškov te študije, gre zgolj za 1152 evrov, če verjamete ali ne !

Moram prav tako povedati, da je odvzet vzorec podzemne vode v vodnjaku imel pri -13 stopinj Celzija temperaturo plus 20 stopinj in vsebnost železa nad mejo določljivosti instrumenta. Odvzeti vzorci vode so imeli vonj po žveplovih spojinah in od štirih vzorcev nobeden ni bil piten, eden je bil celo označen kot neprimeren za pranje avtomobilov, zaradi vsebnosti kloridov. Zaradi vseh teh dejstev iz analiz, ki so bile opravljene že v preteklosti in dodatnih analiz stanja okolja, ki so opravljene v zadnjem času, je nujno potreben zakon o sanaciji celjske kotline, ki mora v temelju spremeniti mišljenje odgovornih, ki so vsa leta držali glavo v pesku in niso ukrepali in sestavili vseh podatkov, ki so res strašljivi. Naša opozarjanja niso namenjena širjenju panike temveč ozaveščanju ljudi v kako izjemno degradiranem okolju živimo in kako se moramo vesti, da vsaj naši otroci in vnuki ne bodo tako zelo bolni, kot so starejši.

Še nazadnje, da ne bom predolg, dne 10.4. se je iz stolpa Cinkarne valil črno rjav smrdeč dim, dne 22.4. 2009 se je v Cinkarni Celje zgodila eksplozija prašenja, ko smo nekaj ur bili izpostavljeni prašenju s prahom iz proizvodnje TiO2, ki je potencialno kancerogen. In še zadnja huda ura se je zgodila 1.7. 2009, ko kar pol ure niso delali filtri in uprava Cinkarne trdi, da so izpustili v okolje le 32 kg SO2. Slike tega onesnaženja in dejstvo, da spustijo v okolje vsako uro okoli 20 kg SO2, ko filtri delujejo pa govorijo vse o resničnosti navedb teh ljudi. To niso incidenti, to so ekscesi, ki se vrstijo zelo velikokrat in zato ta najbolj ekološko sporen del proizvodnje ne sodi v urbano okolje. Izpusti H2S, zelo strupenega plina so v fazi razklopa v proizvodnji TiO2 normalen pojav in samo srečo imamo, če veter dovolj močno piha, da ga ljudje zaznajo v manjši količini. Samo za informacijo, Celjska kotlina ima v povprečju kar 114 dni v letu temperaturno inverzijo in je ne prevetrena, lahko si samo mislite, kako je vonjati vonj po gnilih jajcih H2S in oster pekoč vonj SO2, poleg vsega ostalega, kar se ne vonja in se ne vidi. Sicer pa so najbolj v nebo vpijoča neumnost izjave odgovornih, da so njihova onesnaženja sto in večkrat manjša od dopustnih. Pa se zavedamo, da ni samo Cinkarna Celje onesnaževalec. Občinska oblast nas je po nasvetu »strokovnjakov«, ki skrbijo predvsem za svoje finančne koristi, osrečila še s sežiganjem blata iz komunalne čistilne naprave v sežigalnici komunalnih odpadkov, ki ji pravijo v posmeh zdravi pameti toplarna. Še samo ta podatek kompost, ki ga pridobivajo v centru za ravnanje z odpadki ima tako zelo veliko kadmija, da ni primeren za revitaliziranje zemlje. Pa hkrati je uprava Cinkarne izjavila, da trideset let nimajo več kadmija v proizvodnji.

In zaradi tega in takih izjav odgovornih potrebujemo pomoč vas znanstvenikov in organov oblasti, saj, če bi njihove izjave bile resnične, bi živeli v bistveno bolj čistem okolju kot živimo. Opozarjamo na dejstvo, da je premalo merilnih naprav za meritve aktualnega onesnaženja, tako, da lahko prikrivajo resnično stanje aktualnega onesnaževanja, ko tudi tako hud izpust SO2 1.7. 2009 ni bil zabeležen na obstoječi napravi. Ker so po izjavah uprave vsi izpusti v okolje v skladu z zakonom, nas torej zastrupljajo v skladu z zakonom, res smo potolaženi. Pogoltnost kapitala na račun zdravja ljudi ne more in ne sme biti vodilo razvoja naše družbe. Opravite analizo stroškov in koristi, kaj pomeni toliko bolne populacije in zastrupljenih otrok in kaj to pomeni za prihodnost našega lepega in z zgodovino bogatega mesta Celja in prihodnost Slovenije.

Odprto pismo Vladi Republike Slovenije ob
nameravani prodaji
Acroni-ja d.o.o.

Spoštovani predsednik vlade in odgovorni ministri. Gorenjsko ekološko
združenje od svoje ustanovitve naprej opozarja odgovorne na sanacijo
akumulacije Moste in sanacijo železarniškega odlagališča halde,
ter prilagoditev poslovanja ACRONI-ja
ekološkim
evropskim direktivam.

Zasipanje jezeraPoznano
nam je, da je podana strokovna ocena zatrpanosti
akumulacije Moste preko 2 milijona m3 usedlin iz bivše
proizvodnje
Železarne Jesenice in sedanjega ACRONI-ja,
vprašljive
pa so tudi odplake izpod halde. Nevarne
usedline,
vsebujejo težke kovine in fosfate. Področje na katerem je zgrajena HE
Moste, je
na plazovitem terenu, poleg tega pa stoji na potresni prelomnici. Ob
morebitnem
večjem potresu predstavlja akumulacija pravo ekološko bombo za celotno
porečje
reke Save. Poznana nam je tudi okoljska
problematika
ACRONI-ja, ki si kljub ekološko sporni
proizvodnji
poskuša pridobiti okoljsko dovoljenje IPPC,
čemur v
GEZ-u odločno nasprotujemo, vse dokler ne bo
sanirana
streha jeklarne ter izvedena sanacija odpraševalne
naprave, saj je po rezultatih meritev jasno razvidno, da je količina
izpustov v
okolje iz nedefiniranih virov tudi do 80%. Skupaj z zeleno inciativo
smo zbrali več kot 450 podpisov podpore krajanov, ki živijo v neposredni
bližini ACRONI-ja, proti podelitvi enotnega okoljskega dovoljenja IPPC ali kakršnega koli okoljskega dovoljenja, dokler ne bo izvedena
sanacija
jeklarne.

Izpusti v zrakTla
v okolici ACRONI-ja na območjih Koroška
Bela, Sl. Javornik ter Lipce,
kjer
stoji poleg stanovanjskih naselij še osnovna šola, vsebujejo težke
kovine in dioksine. V preteklem obdobju so
bile narejene meritve, ki
pa niso zanesljive, predvsem meritve dioksinov,
ki bi
morale biti izvedene po evropski direktivi EHAP. Dejstvo, da ministrstvo
za
zdravstvo bioloških testov še ni uvedlo v nacionalni monitoring,
je danes velik problem Slovenije. Evropska unija je 9. 06. 2004 sprejela
okoljski akcijski program (EU EHAP – European
Environmental & Health
Action Plan 2004-2010), ki naj bi povezal
pojavljanje
različnih bolezni s stopnjo onesnaženosti okolja. Poudarek plana je na
zdravem
življenju otrok, zato je geslo tega načrta “Prihodnost naših otrok”.
Akcijski plan za obdobje 2004-2010 povezuje vseh 25 članic Evropske
unije.
Ključni elementi plana so razdeljeni v tri sklope s skupno 13.
aktivnostmi – z
njimi bodo spremljali pojav alergij, nevroloških in razvojnih motenj, kancerogena obolenja in učinke hormonskih
motilcev (disruptorjev). Plan Evropske unije
EHAP je osredotočen na
kemične snovi v okolju, kot so dioksini, PCB
(poliklorid bifenili),
težke
kovine in hormonski motilci.

Iz medijskih poročil smo zasledili informacijo, da vlada želi prodati
ACRONI
d.o.o.

Od vlade Republike Slovenije zahtevamo, da se pred prodajo:

 1. sanira jeklarno v ACRONI
  d.o.o.
 2. sanira akumulacijski jez HE
  Moste
 3. sanirajo brežine bivše
  Železarne Jesenice
 4. sanira izpuste odpadnih vod
  iz ACRONI-ja
 5. izplača pravično odškodnino
  lastnikom zemljič, ki so posledično
  onesnažena
  zaradi strupenih izustov iz Jeklarne!
 6. Izvede meritve
  onesnaženosti okolja po direktivi EU EPAH

V kolikor naše zahteve ne bodo upoštevane, bomo aktivirali širšo
javnost ter
sprovedli tudi druge ukrepe, vse dokler naše
zahteve
ne bodo realizirane.

Protest septembra 2004

Ekološki pozdrav!

Gorenjsko ekološko združenje

Vojko Bernard

glavni tajnik

Dostavljeno po E- pošti:

 • g.Janez Janša PREDSEDNIK
  VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
 • g.dr.med. Janez Podobnik
  MINISTER ZA OKOLJE IN PROSTOR
 • g.mag. Andrej Vizjak
  MINISTER ZA GOSPODARSVO
 • g.mag. Andrej Bručan
  MINISTER ZA ZDRAVSTVO
 • mediji

Vlada Republike Slovenije

g. Janez Janša – predsednik

Spoštovani!

V Gorenjskem Ekološkem Združenju smo Vam poleti
posredovali
odprto pismo v zvezi z sanacijo ACONI-ja
d.o.o. ter
jezu hidroelektrarne Moste. Vlada je to problematiko uvrstila, po
posredovanju
Varuha za človekove pravice,  v obravnavo
oktobra tega leta vedar je bila ta
problematika
črtana iz dnevnega reda.

Od ministerstva za
gospodarstvo
smo kot odgovor prejeli le obsodbo, češ, da je Gorenjsko Ekološko Združrenje krivo, da ni bila izvedena sanacija HE
Moste,
ker smo po njihovem mnenju mi preprečili sanacijo HE Moste z zaščito
barja,
vendar smo bili edina nevladna organizacija, ki je podprla projekt in v
projektu Modro sožitje tudi aktivno sodelovala.

Od Vlade RS pričakujemo, da bo v razumnem roku,
t.j. v roku
enega meseca, obravnavala problematiko Acroni
d.o.o.,
ter HE moste. V kolikor do obravnave v tem
roku ne bo
bomo prisiljeni obvestiti ustrezne institucije v EU ter seznaniti z ignoranckim odnosom Vlade RS širšo Slovensko
javnost.

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO

Z mučenjem slovenskega jezika pomagamo naftnim trgovcem !


V slovenskih elektronskih in tiskanih medijih se vse pogosteje uporablja izraz »alternativni viri energije«, ki naj bi nadomeščal izraz »obnovljivi viri energije«. Pri našem delu pa namesto naštetih izrazov rajši uporabljamo besedno zvezo »trajni viri energije«, ki se nam zdi najprimernejša in najbolj slovenska.IMAGE0267Poganjaj – poganjaj, rabim energijo za klimo!!!!

 

V ta namen vam pošiljamo naš tekst za objavo v vašem mediju. Ker nismo slavisti, nam bodo k pravilnejši rabi le oni pripomogli.

Z mučenjem slovenskega jezika pomagamo naftnim trgovcem !

Zaradi vedno večjega pritiska na zmanjševanje toplogrednih plinov, kot stranskega produkta pri gorenju fosilnih goriv, se vse več uporablja izraz »alternativni viri energije« namesto besednih zvez »obnovljivi viri energije« ali »trajni viri energije«.Po našem mnenju (glede na tolmačenje v slovenskem pravopisu), pomeni izraz »alternativen » v resnici nadomeščanje. Pri tem vsi spregledamo naravne danosti, kakršne nam dejansko nudi naše okolje.

Vendar pa z rabo trajnih virov energije ( obnovljivih virov) energije ne nadomeščamo, pač pa zamenjujemo rabo kurilnega olja in plina. In ker to počnemo z namenom trajnega koriščenja naših naravnih danosti, se moramo temu namenu prilagoditi tudi v našem izrazoslovju.

Ne poznamo natančno, kolikšne so zaloge nafte in plina v nedrih zemlje, vemo pa, da lahko z rabo trajnih virov energije ( sonce, voda, biomasa, veter in geotermalna energija ) ob primerni gradnji naših objektov, zamenjamo fosilna goriva v celoti. In trajne vire energije lahko koristimo skoraj na vsakem dvorišču, ne da bi s tem ogrožali okolje. Ne bo nam potrebno kupovati emisijskih kuponov, uporabniki trajnih virov energije pa bodo kmalu pričeli ugotavljati, da se ogrevajo s cenejšim virom, kot ga ponujajo trgovci.

Vedeti je potrebno, da z zamenjavo energenta vsi pridobimo, tudi država. Le trgovci s tem počasi tanjšajo svoj kapital.

Zato predlagamo, da pričnemo uporabljati besedno zloženko »trajni viri energije« namesto izraza »obnovljivi viri energije«, na »alternativne vire energije« pa preprosto pozabimo.

Božo Dukić

IOVE Kranj