Peti koridor – Ceneje do Divače


Odprto pismo prometnemu ministru

 

Sodeč po današnjem radijskem sporočilu, je tržaška oblast le uvidela, da imajo okoljevarstveniki in občani Doline prav, ko zavračajo med Italijo in Slovenijo dogovorjeno železniško povezavo Trsta z Divačo skozi območje Natura 2000. Zato bilo prav, da bi tudi naša stran ponovno preučila okoljsko in finančno ugodnejše rešitve za koprsko »vejo« te proge.

Svetu MO Koper sem predlagal v začetku v podporo leta 2001 »zeleno varianto«, ki ima enake polmere ovinkov in naklone, torej ravno tako omogoča zahtevano hitrost 160 km/uro, odpravlja pa številne pomanjkljivosti sprejete in je še »uporabnejša« in cenejša. Dejansko gre za zrcalno podobo v območju med Nasircem in Dekani. Tu preide v tunel pod Tinjanom iz katerega izstopi pri meji z Italijo v spodnjem delu Osapske doline in jo preči v nizkem viaduktu. »S« tunel pod Socerbsko-podgorsko planoto omogoča zamikanje poteka proti jugovzhodu tako, da se pri Nasircu približa prejšnjemu predlogu.

Na ta način bi dosegli ohranitev Osapske doline, ki je že dovolj kaznovana z avtocestnim viaduktom. Izognili bi se križanju z avtocesto nad Gabrovico in s tem omogočili krajanom znosnejše bivanje. Ohranjeno bi bilo severno pobočje Tinjana, ki bi ga sicer sekal niz 5 viaduktov in s tem ne samo napolnil dolino s hrupom ampak tudi uničil protierozijske pregrade, »Istrske klauže«, tehnični spomenik, ki ga hodijo občudovati strokovnjaki do Norveške. Na ta način bi se izognili Ponorom v Korošcih, dolini z udornicami, slapom, ki pada v brezno, naravnim mostom, tj. »miniaturnemu Rakovem Škocjanu«, ohranjena bi bila tudi dolina Glinščice, naravni in kulturni spomenik evropskega pomena. Po sedanjem predlogu bi jo proga prečila v viaduktu.

Bistveno manj bi bil prizadet naravni rezervat Vižovljanski gozd, na meji s sosedo. Še več, tu bi lahko priključil progo iz tržaškega pristanišča, saj je slednja praktično do meje zgrajena za najzahtevnejše tovore.

Tehnični parametri »Zelene variante« so enaki sedaj obravnavani trasi, s tem, da so njeni elementi bistveno drugačni, cenejši (najceneje je delati tunel, ni sprememb namembnosti in odkupov zemljišč), krajinsko manj vpadljivi in glede na kamninsko podlago (po sprejetem predlogu bi potekala po prizadetih kamninah v narivu) lažje izvedljivi. Način gradnje in hidrogeološki položaj je pri obeh trasah enak, zaradi bistveno manjšega vpliva na okolje, ob upoštevanju, da bi progo koristili obe pristanišči, bi si upal skleniti, da je »Zelena varianta« sodobna proga. Prav bi jo bilo oceniti in predlagati sosedom v skupno izvedbo, kar bi bilo glede na recesijo in stiskanje »evromošnjička« hitreje izvedljivo in postavilo obe pristanišči v boljši izhodiščni položaja glede na rivalstvo Reke in Tržiča. Bi pa bilo seveda za se vprašati prej, kam z izkopanim materialom, še posebej glede na še nerešen položaj, beri krajo družbenega denarja, z izkopanim materialom za avtocestni tunel in njegovim zasipanjem s slanim blatom iz Luke. Vsekakor, če ne želite narediti iz Koprskega zaliva še večjo »fonjo«, otok pred Izolo ni rešitev.

ALPE ADRIA GREEN

 

Drudi_tir_pobuda (1)

drudi_tir_skica

 

Deset let po referendumu TET 3 – saj to ni res pa je!


božo dukič  

Minilo je že skoraj deset let, odkar smo sprejeli referendumsko odločitev proti gradnji nove TET 3 v Trbovljah. Sprejet je bil program zapiranja premogovnikov in njihovega prestruktuiranja, opredeljeni nosilci programa, opredeljeno je bilo tudi, koliko davkoplačevalskega denarja se letno nameni za izvajanje.

V medijih je bilo zaslediti vest o ponovnem odprtju izkopa premoga v Hrastniku, na lokaciji, katera je bila zaprta zaradi velike nevarnosti zasutja in vdora vode. Vse to zaradi ugotovitve, da v rudniku Trbovlje ni več ekonomske upravičenosti izkopa. Posledice slabe ekonomske upravičenosti izkopa so vidne tudi v zamenjavi vodstva v Rudniku Trbovlje zaradi slabega poslovnega rezultata v preteklem poslovnem letu. Vse to ima za posledico tudi obratovanje TET 2 z visokimi stroški. Torej zaustavljamo obratovanje zaradi našega nereševanja sprejetih obvez.

Ker se bliža čas obračuna učinkov vloženih proračunskih finančnih sredstev v tem desetletnem obdobju, bi bilo prav, da nam odgovorni s pristojnih ministrstev končno povedo, koliko je bilo teh sredstev, kako so bila porabljena in katera nova delovna mesta so se tako zagotovila.

Vse to sprašujem zato, ker sem bil eden izmed pobudnikov referenduma, in ker je potrebno povedati davkoplačevalcem, kaj je bilo z njihovim denarjem narejenega.

Za težave zaradi pomanjkanja premoga smo vedeli že v času referenduma, vedeli smo tudi, da je lignita v Rudniku Velenje dovolj tudi za obratovanje TET 2. Vemo, da je potrebno zagotoviti vsaj transport za premog iz Velenja do Trbovelj, kakor tudi vemo, da nova cesta s svojo infrastrukturo še ni niti prišla na risalne deske projektantov. In kako daleč je potem še do izvedbe projekta, imamo tudi že izkušnje.

Vse kaže na novo dejstvo, da smo z referendumom s trboveljskim dimnikom ustvarili najvišji spomenik našemu neizvajanju dogovorjenega.

Zato z nestrpnostjo pričakujem odgovore pristojnih oseb v tej državi in seveda ne samo jaz, saj je kar 79 % udeležencev referenduma glasovalo proti novogradnji.

Kranj, 30.7.2009 Božo Dukić

IOVE Kranj

 

Pisna poslanska pobuda Vladi Republike Slovenije

ZASAVJE SI ZASLUŽI RAZVOJNO PRILOŽNOST!

Zasavski poslanci od Vlade Republike Slovenije v najkrajšem možnem času pričakujemo jasno opredelitev do dveh najbolj perečih vprašanj, ki sta ključni za prihodnost Zasavja:

1.        do bodočega razvoja zasavske energetike ter

2.        do projekta tretje razvojne osi.

Vsako nadaljnje odlašanje oziroma neodločnost vlade bi za naše okolje pomenilo nepopravljive posledice. Kljub večkratnim pobudam in vprašanjem do danes še vedno nismo dobili odgovora na vprašanje, kakšna bo usoda Rudnika Trbovlje – Hrastnik. Dokazanih 2,8 milijona ton premoga zalog govori v prid temu, da se zapiranje RTH podaljša do vključno leta 2017. Prav tako pričakujemo odgovor kakšne, če sploh, ima država načrte s Termoelektrarno Trbovlje.

V memorandumu(1) "Zasavska energetika jutri, zasavska energija – razvojna, čista, konkurenčna", smo podpisniki poudarili, da povezava tradicije in znanja, ki jo premoremo v Zasavju, kaže, kako nedopustno bi bilo, da na teh temeljih ne bi gradili prihodnosti naše regije kot pomembne slovenske energetske regije.

Med ključnimi cilji smo izpostavili naslednje ukrepe:

–        podaljšanje pridobivanja energetskega premoga iz Rudnika Trbovlje Hrastnik za potrebe TET (slednja že danes prispeva 6 odstotkov proizvedene električne energije v Sloveniji, njena nadgradnja in posodobitev pa bi omogočila višanje tega deleža),

–        prenova Bloka 4 v TET z možnostjo uporabe toplotne energije za ogrevanje Zasavja,

–        izgradnja plinsko-parne elektrarne z možnostjo njene nadgradnje v IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) ter implementacija tehnologije nevtralizacije toplogrednih plinov,

–        dodelitev koncesije za izgradnjo verige hidroelektrarn na srednji Savi

Z ohranitvijo in nadaljnjim razvojem zasavske energetike bomo omogočili ne le družbeni razvoj regije, temveč – kar v danih gospodarskih razmerah ne more biti zanemarljivo – tudi socialno varnost Zasavčank in Zasavčanov.

Zasavje danes predstavlja razvojno ogroženo območje. Poleg že navedenih problemov pa spadamo tudi med območja, ki ne ležijo ob avtocestnem koridorju. Regija je zato v nekonkurenčnem in podrejenem položaju. Za nas je izjemnega pomena, kakšna bo usoda tretje razvojne osi.

Ali bo šla čez Zasavje (v prid temu govori študija Omega Consult, 2006) ali ga bo obšla? Katero izmed opravljenih študij namerava upoštevati Vlada Republike Slovenije? Katere kriterije bo pri tem zasledovala? Če bo tretja razvojna os obšla Zasavje, kakšne so druge prometne alternative? In nenazadnje, ali je tretja razvojna os sploh še realnost ali zgolj politična krilatica?

Klub Zasavskih poslancev je 12. junija 2009 v Trbovlje povabil ministra za promet dr. Patricka Vlačiča ter predstavnike Ministrstva za okolje in prostor (delovnega srečanja se je udeležil v. d. generalnega direktorja direktorata za prostor dr. Mitja Pavliha). Ugotovitev, s katero sta soglašala oba sogovornika, je, da je bilo bistvo t.i. tretje razvojne osi v preteklih letih zanemarjeno. Povedano drugače; od ideje razvojne osi so ostale samo še osi oziroma gole prometne povezave.  Razvojni element je postal sekundarnega pomena. Ali bodo regije, kot je Zasavje, torej iz leta v leto ostajale na repu razvoja in čedalje bolj stagnirale?

Vse to so dileme, ki smo jih podpisniki že večkrat naslovili na pristojne.  Soglašamo, da je bilo v preteklih letih zamujenih veliko priložnosti – tako na lokalni kot državni ravni. Do danes nismo dobili odgovorov, na osnovi katerih bi tudi v Zasavju lahko optimistično gledali v prihodnost.  Od Vlade Republike Slovenije zato pričakujemo konkretne odgovore.

Ne more in ne sme nam biti vseeno, kakšna prihodnost čaka zasavsko dolino.

————————————————

(1) Podpisniki Memoranduma so Svet zasavske regije, Razvojni svet zasavske regije, Regionalni center za razvoj, GZS – Območna zbornica Zasavje, TET, RTH ter poslanke in poslanci ter člana Državnega sveta iz Zasavja.

Melita Župevc, poslanka SD

Miran Jerič, poslanec LDS in župan občine Hrastnik

Bogdan Barovič, poslanec SNS in župan občine Trbovlje

NAPOVED REFERENDUMA ZA ZAŠČITO SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV


clip_image002clip_image004 clip_image006

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija

GSM : 051 311 450 ,http://greenslo.bravehost.com/ Blog: http://gezslo.spaces.live.com/
TR- A-banka :05100-8011891125

Datum: 24.7.2009

IZJAVA ZA JAVNOST

V kolikor bo Medresorska komisija za oblikovanje stališča Slovenije do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu v zvezi terminalom Žavlje v Italiji, kadarkoli dala zeleno luč izgradnji tega terminala in s tem ogrozila varnost in zdravje okoliških prebivalcev bomo v AAG-GREENSLO Slovenija, ki je član ZVOS-a  takoj pričeli z zbiranjem podpisov za referendumsko pobudo, za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Predsednik GREENSLO
Vojko Bernard

INQUINAMENTI TRANSFRONTALIERI ITALIA-SLOVENIA:CONTINUA L’INCHIESTA DEL PARLAMENTO EUROPEO.


image

http://www.greenaction-planet.org
NO AL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE DI ZAULE, NO ALLA
BOMBA ATOMICA NEL PORTO DI TRIESTE
Petroliere attraccate al terminale petrolifero a poche
centinaia di metri da Muggia. Il rigassificatore sarebbe
adiacente al terminale petrolifero.
CAMPAGNA DI SOTTOSCRIZIONE POPOLARE PER IMPUGNARE IL DECRETO AUTORIZZATIVO DEL
GOVERNO ITALIANO
Il Governo Italiano ha dato, con decreto del Ministero dell’Ambiente in fase di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il via libera alla realizzazione del pericoloso
terminale di rigassificazione nel porto di Trieste (vallone di Zaule). Il terminale
consiste nelle opere a mare ovvero il pontile a cui attraccano le navi gasiere per
scaricare il gas, e nei due grandi depositi a terra per una capacità complessiva di
300.000 metri cubi.
Il terminale, che sarà uno dei più grandi realizzati nel Mediterraneo (capacità di 8 – 12
miliardi di litri di gas), verrebbe collegato alla rete nazionale tramite un gasdotto
sottomarino che da Zaule, tagliando in due il Golfo di Trieste arriverebbe a Grado per
proseguire fino a Villesse (allacciamento rete nazionale). E’ previsto, ad impianto a
regime, un traffico di 110 navi gasiere (da 40.000 a 125.000 metri cubi l’una di capacità)
all’anno, che andrebbero ad aggiungersi a quello già intenso delle petroliere che
riforniscono il terminale petrolifero SIOT (il principale del Mediterraneo).
Il terminale di rigassificazione verrebbe a trovarsi al centro di un’area ad alta densità
di impianti industriali a rischio. Ben nove queste industrie in un raggio di appena 5
chilometri dal futuro terminale gas tra le quali si annoverano il terminale petrolifero
SIOT con i suoi depositi (una sessantina), i depositi di petrolio costieri, i depositi di
GPL della GTS, la Ferriera di Servola, la Linde Gas (depositi di ossigeno liquido), la
Alder (stabilimento chimico che produce la pericolosa formaldeide), l’inceneritore
ACEGAS.
Insomma, il luogo scelto è quello certamente meno adatta per realizzare un impianto di
questo tipo che porterebbe gravissimi danni non solo ambientali in fase di
realizzazione ed esercizio, ma anche rischi irrisolvibili per la sicurezza. Le navi gasiere
per approdare al terminale transiterebbero a poche decine di metri dalla cittadina
rivierasca di Muggia con conseguenze devastanti in caso di incidente o attentato.
Ma cosa capiterebbe in caso di fuoriuscita del gas dai depositi o dalle navi gasiere?
Un disastro di dimensioni apocalittiche. Il gas viene trasportato dalle gasiere a -160°C
e la nube fredda che si formerebbe entrando in contatto con l’atmosfera si
riscalderebbe lentamente aumentando il proprio volume fino ad assumere un fronte
di 1-2 Km che nel suo cammino distruggerebbe ogni cosa (compresi gli esseri
viventi) congelandola all’istante. La nube fredda si trasformerebbe poi
istantaneamente in una nube ardente in caso di innesco (scintille) bruciando ogni cosa
dovesse esserne investita. Le conseguenze non si limiterebbero a questo già
drammatico scenario: la nube ardente investirebbe i depositi di petrolio (con enormi
quantità di combustibile), di gas, di ossigeno liquido, di formaldeide delle altre
industrie a rischio, tutte a distanze ridotte dal terminale gas. Si innescherebbero così
altri incendi ed esplosioni a catena che devasterebbero Trieste, Muggia, S. Dorligo
della Valle. In pratica buona parte della provincia di Trieste verrebbe spazzata via.
Come un’eruzione vuclanica. Come una bomba atomica. I morti si conterebbero a
decine di migliaia.
La nostra Associazione si sta battendo da tre anni perché questo non possa accadere.
Grazie alle nostre denunce al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea siamo
riusciti a fare emergere la violazione da parte italiana della Legge Seveso sulla
sicurezza degli impianti industriali a Trieste. Il Parlamento Europeo ha avviato due
inchieste in merito (petizione n° 048/2007 e petizione n° 1147/08). Sul fronte interno
le osservazioni da noi presentate alle autorità italiane hanno consentito di rallentare
l’iter autorizzativo per il terminale obbligando la Commissione tecnica di VIA del
Ministero dell’Ambiente a una lunga e non agevole valutazione. Per meglio
comprendere la mole di lavoro da noi svolta alleghiamo l’elenco delle osservazioni
inviate al Ministero dell’Ambiente nei confronti del progetto della Gas Natural. Ben 28
sono quelle presentate da Greenaction Transnational; seguono (a grande distanza):
WWF (4 osservazioni), Alpe Adria Green (associazione croato-italo-slovena – 4
osservazioni), Comitato Salvaguardia Golfo di Trieste (2 osservazioni), Adriatic
GreenNet (associazione slovena – 2 osservazioni), Legambiente (1 osservazione).
Questo nostro forte impegno per garantire sicurezza e un futuro alla città di Trieste è
stato svolto senza avere purtroppo alcun supporto. La campagna sui rigassificatori è
completamente autofinanziata e in tre anni siamo riusciti ad ottenere solo 400 euro di
contributi da parte di cittadini, a fronte di spese almeno dieci volte superiori e
sempre in crescita. Ora questa situazione non potrà più essere da noi sostenuta.
Siamo infatti ad un bivio. Dopo il parere favorevole al progetto da parte del Governo
Italiano, l’unica possibilità di opposizione è rappresentata dall’impugnazione del
decreto autorizzativo al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio. I costi di
questa causa ammontano ad almeno 10.000 euro, ed altrettanti sarebbero necessari
se il T.A.R. rigettasse il ricorso e lo si dovesse impugnare al Consiglio di Stato. Questa
è d’altronde l’unica strada da seguire per bloccare subito l’iter autorizzativo e per
potere poi procedere presso le Istituzioni Comunitarie (Parlamento Europeo,
Commissione Europea, Corte di Giustizia Europea) dimostrando di avere seguito
tutte le vie di ricorso interne.
Dal momento in cui il decreto autorizzativo verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
avremo 30 giorni di tempo per impugnarlo. Considerando le ferie giudiziarie (dal 1
agosto al 15 settembre) il termine ultimo potrebbe scadere il 15 ottobre. Solo quindi
se entro la fine di settembre avremo trovato la copertura finanziaria (almeno il 50%
dell’importo necessario per il ricorso al TAR) potremo impugnare il decreto
ministeriale e bloccare l‘iter autorizzativo (Conferenza di Servizi a cui seguirà
l’approvazione del progetto esecutivo e il via libera ai lavori di realizzazione, il tutto
entro un anno – un anno e mezzo).
Da non sottovalutare che l’interesse dei cittadini a sostenere tale azione a difesa
dell’intera città, della sua sicurezza, del suo sviluppo (il rigassificatore
rappresenterebbe la fine del porto commerciale) e della qualità della vita, dovrebbe
essere basato anche sulla semplice considerazione che la realizzazione del
rigassificatore porterà ad una svalutazione globale del patrimonio immobiliare per
Trieste che potrebbe arrivare fino al 20% (a seconda della distanza degli edifici
dall’impianto). Chi, infatti, vorrebbe vivere con una bomba atomica in casa mettendo
a repentaglio la vita dei propri familiari?
Il disastro di Viareggio (28 morti, decine di feriti e la devastazione di un intero rione
della cittadina toscana) è stato causato dalla fuoriuscita ed incendio di soli 30 metri
cubi di GPL. Una sola nave gasiera trasporta 125.000 metri cubi di GNL (4166 volte il
quantitativo di gas che ha causato il disastro a Viareggio), e in caso di incidente
verrebbero direttamente investiti per l’effetto domino decine di depositi di gas,
petrolio e ossigeno liquido con fuoriuscita ed incendio di milioni di metri cubi di
combustibile.
E’ per questo che le autorità pubbliche preferiscono non informare i cittadini evitando
addirittura, e in maniera criminale, di metterli a conoscenza dei piani di emergenza
previsti dalla Legge Seveso per le industrie esistenti. Fino a quando la popolazione
non saprà quali pericoli corre ogni giorno, non ci saranno problemi ad aggiungere
rischio a rischio.
COME SOSTENERE L’AZIONE DI GREENACTION:
ADERENDO ALLA SOTTOSCRIZIONE PUBBLICA PER RACCOGLIERE I FONDI
NECESSARI PER PRESENTARE RICORSO AL TAR CONTRO L’AUTORIZZAZIONE
RILASCIATA DAL GOVERNO ALLA SOCIETA’ GAS NATURAL PER LA REALIZZAZIONE
DEL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE NEL PORTO DI TRIESTE (ZAULE).
ABBIAMO 60 GIORNI DI TEMPO PER RACCOGLIERE ALMENO 5.000 EURO!
I VERSAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SUL CONTO CORRENTE POSTALE
83762187 INTESTATO A GREENACTION TRANSNATIONAL CON LA CAUSALE “PRO
RICORSO RIGASSIFICATORI”.
ALLEGATO (PAGINE SEGUENTI): ELENCO DELLE OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DEL
TERMINALE GAS NATURAL PRESENTATE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE.
GREENACTION TRANSNATIONAL
tel/fax +39 040-2410497 – E-mail: info@greenaction-planet.org === greenaction.planet@gmail.com
PRESO ATTO che in data 20/06/2008 la Commissione Tecnica di Verifica dell’.Imp~no Ambientale – VIA
e VAS ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del progetto "Terminale di
rigassifica~.ionee ricezione GNL a terra Zaulc (Comune di Trieste)".
PRESO ATTO della docun~entazioneo riginariamente inviata da! Proponente nei limiti della sua rilcvanza ai
fini del presente parere.
VISTE le osservazioni espresse ai sensi dell’ari. 6 della I,. n. 34911986 dai soggetti di seguito elencati:
nota protocollo CVIA/2007/0388 del 24/01/2007 contenente le osservazioni del pubblico pervenute
nell’ambito della Procedura di VIA;
nota protocollo CVlA/2007/0549 del 05/02/2007 contenente le osservazioni del pubblico pervenute
nell’ambito della Procedura di VIA;
nota protocollo CVIA/2007/055 1 del 05/02/2007 contenente le osservazioni del Comitato per la
Salvaguardia del Golfo di Trieste pervenute nell’ambito della Procedura di VIA;
nota protocollo CVIA/2007/0774 del 15/02/2007 contenente le osservazioni del pubblico pervenute
ncll’ambito della Procedura di VIA;
nota protocollo CV W2007/179I del 05/04/2007 contenente le osservazioni del pubblico pervenute
nell’ambito della Procedura di VIA;
nota protocollo CW007t2762 del 06/06/2007 contenente le osservazioni del pubblico pervenute
nell’ambito della Procedura di VIA;
nota protocollo CVIA/2007/2863 del 12/06/2007 contenente le osservazioni del pubblico pervenute
nell’ambito della Procedura di VIA;
nota protocollo CVIAi2007l2933 del 15/06/2007 contenente le osservazioni del pubblico pervenute
nell’ambito della Procedura di VIA;
nota protocollo CVW2007/3008 del 21/06/2007 contenente le osservazioni del pubblico pervenute
nell’ambito della Procedura di VIA;
nota protocollo CVW2007/3236 del 05/07/2007 contenente le osservazioni del pubblico pervenute
nell’ambilo della Procedura di VIA:
nota protocollo CTVA/2007/0123 del 1911 1/2007 contenente le osservazioni del pubblico pervenute
nell’arnbito della Procedura di VIA;
nota protocollo CTVA/2008/0795 del 28/02/2008 contenente le osservazioni del pubblico pervenute
nell’ambito della Procedura di VIA;
VISTE le seguenti osservazioni pervenute in seguito all’emissione del Parere VIA n. 73 del 20/06/2008.
Dir. Reg. VVF del Friuli Venezia Giulia del 12/05/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-13300 del
19/05/2008;
Greenaction Trasnational del 20/06/2008 acquisita al prot. n DSA-2008-18030 del 30/06/2008;
Greenaction Trasnational del 02/07/2008 acquisita a! prot. n. DSA-2008- 18989 del 08/07/2008;
Greenaction Trasnational del 06/08/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-22656 del 13/08/2008;
Greenaction Trasnational del 25/08/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-24099 del 02/09/2008;
Terminale di r~ass’ficoziottee ricezione GNL a terra Zaule (Comune di Trieste) – G r e ex ari 9 2 di 39
Â¥ *.
e
. . – . . . acquisita al prot. n. DSA-2008-24135 del 02/09/2008;
L .- – I
AAG (Alpa Adria’Grcen) del 25/08/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-24836 del 09/09/2008;
M G (A lpa Adria Green) del 25/08/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-25026 del 11/09/2008;
AAG (Alpa Adria Green) del 25/08/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-26367 del 24/09/2008;
Greenaction Trasnational del 30/08/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-24914 del 10/09/2008; hV. /4
WWF del 23/09/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-27068 del 29/09/2008; \v
Grccnaction Trasnational del 06/10/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-29022 del 14/09/2008; l \
Greenaction Trasnational del 07/10/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-28674 del 10/10/2008;
Legambiente del 0111 ODO08 acquisita al prol. n. DSA-2008-28674 del 1011 O/2OO8;
Comitato Salvaguardia Golfo Trieste del 01/10/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-28674
1 011 Of2008;
Greenaction Trasnational del 13/10/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-30215 del 24/10/2008; . . .. . .
Greenaction Trasnational del 19/10/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-3 1023 del 30/10/2008, -h,
WWF del 29/10/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-3 1961 del 07/11/2008; A
Adriatic GreeNet del 30/10/2008 acquisita al prot. n. CTVA-2008-43 12 del 1211 112008; I a Greenaction Trasnational del 01/10/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-28595 del 09/10/2008;
Adriatic GreeNet del 30/10/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-33791 del 2111 112008; i Grcenaction Trasnational del 1111 112008 acquisita al prot. n. DSA-2008-33915 del 2411 112008;
Greenaction Trasnational del 12/11/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-33914 del 2411 112008;
Greenaction Trasnational del 2011 112008. DSA-2008-34741 del 2711 1/2008;
No Smog acquisita al prot. n. DSA-2008-35368 del 02/12/2008;
WWF del 1911 112008 acquisita al prot. n. DSA-2008-34568 del 2711 1/20i 8 ;
Greenaction Trasnational del 06/12/2008 acquisita al prot. n. CTVA-2008-4916 del 15/12/2008; , l v\
Greenaction Trasnational del 1 1/12/2008
Greenaction Trasnational del 1511 212008 acquisita al prol. n.
Commissione con nota prot. CTVA/2009/508 del 13/02/2009.
VISTE le controdeduzioni alle osservazioni del pubblico
VISTO Felaborato redatto da [SPRA dal titolo
del Terminale GNI, di Zaule del Ministero dell’Ambiente e tutela del Territorio della Repubblica di
Slovenia" nell’ambito dell’analisi relativa al
Zaulc/Gas Naturai sdg S.A." acquisito al prot
le controdeduzioni alle suddette osservazioni del pubblico.
VISTE le ulteriori seguenti oss
20/06/2008:
Terminale di rigassif"cazione e ricezione
Â¥?
Greenaciion Trasnational del 19/12/2008 acquisita al prot. 11.
Greenaction Trasnational del 22/12/2008 acquisita al prot. n. CTVA-2008-5157 del 29/12/2008; .
Grcenaction Trasnational del 241 l2/2OO8 acquisita al prot. n. C’I’VA-2008-5 186 del 2911 212008;
Greenaction Trasnational del 06/01/2009 acquisita al prot. n. CTVA-2009-0021 del 08/01/2009:
Greenaction Trasnational del 3 111 212008 acquisita al prot. n. CTVA-2009-0022 del 08/01/2009;
ITSTA l’integrazione dell’elaborato redatto da 1SPRA dal titolo "Controdeduzioni al Rapporto sull’impatto
transfiontaliero del Terminale GNL di 7aule del Ministero dell’Ambicnte e tutela del Territorio della
Repubblica di Slovenian nell’ambito dell’analisi relativa al progetto "Terminale di ricezione e
rigassificazione di GNL – Zaule/Gas Natura1 sdg SA." acquisita al prot. CTVA/20091754 del 26/02/2009
contenente anche le controdeduzioni alle suddette osservazioni del pubblico.
VISTE, inoltre, le seguenti osservazioni pervenute in seguito all’emissione del Parere VIA n. 73 del
20/06/2008:
Greenaction Trasnational del 14/01/2009 acquisita al prot. n. CTVA-2009-0158 del 20/01/2009;
Greenaction Trasnational del 1910 112009 acquisita al prot. n. CTVA-2009-0263 del 26/01/2009;
Greenaction Trasnational del 28/01/2009 acquisita al prot. n. CTVA-2009-0357 del 02/02/2009;
Greenaction Trasnational del 08/02/2009 acquisita al prot. n. CTVA-2009-0424 del 09/02/2009;
WWF del 15/01/2009 acquisita prot. n. DSA-2009-0201 1 del 02/02/2009;
Greenaction Trasnational del 15/02/2009 e del 2010212009 acquisite al prot. n. CTVA-2009-695 del
23/02/2009;
Greenaction Trasnational del 03/03/2009 acquisite al prot. n. CTVA-2009-892 del 09/03/2009.
CONSIDERATO che le succitate osservazioni, pervenute dal 14/01/2009, possono essere considerate sia
ripetitive – e percià già considerate nelle controdeduzioni precedentemente discusse ed eventualmente
incluse in sede prescrittiva – sia irrilcvanti ai fini dell’espressione del seguente parere.
VISTI anche i chiarimenti inviati dal Proponente e acquisiti
con nota prot. CTVN200814909 del 15/12/2008 relativi alla "Relazione della mitigazione
dell’in~pattop aesaggistico del Terminale di Rigassificazione e ricezione GNA – ZAULE (TS)";
con noia prot. CTVA7692 del 23/02/2009 relativi alla "Valutazione dei profili ambientali nella fase
di cantiere delle opere di inserimento paesistico";
con nota prot,CTVA/2009/508 del 13/02/2009 relativi alla valutazione della sovrapposizione degli
effetti tra il rigassificatorc in oggetto e il rigassificatore ofTshore del Golfo di Trieste attualmente in
valutazione di in~pattoa mbientale;
VISTO Ielaborato rodano da lSl-‘RA dal titolo "Controdeduzioni al Rapporto suli’impatto transfiontaliero
del Terminale GNL di Zaule del Ministero dell’Ambientc e tutela del Territorio della Repubblica di
Slovenia" nell’ambito dell’analisi relativa al progetto "Terminale di ricezione e rigassificazione di GNL –
Zaule/Gas Natura1 sdg S.A." acquisito al prot CTVA/2009/659 del 19/02/2009 e la successiva integrazione
dello stesso acquisita al prot. CTVA/2009/754 del 26/02/2009 per la parte che si riferisce specificatamente al
progetto paesistico ed alla sua cantierizzazione oltre che alla sovrapposizione degli effetti.
PRESO ATTO dei pareri pervenuti:
P. Terminale di r@sif"caaone e ricezione GNI. a terra Zaule (Comune di’Trieste) -parere ex ari 9 4 di 39

http://www.greenaction-planet.org
INQUINAMENTI TRANSFRONTALIERI ITALIA-SLOVENIA:CONTINUA L’INCHIESTA DEL
PARLAMENTO EUROPEO. SOTTO ACCUSA FERRIERA DI SERVOLA E IMPIANTI DI
DEPURAZIONE FOGNARIA.
APERTO UN PROCEDIMENTO DI INFRAZIONE DALLA COMMISSIONE
EUROPEA PER IL MALFUNZIONAMENTO DEI DEPURATORI FOGNARI DELLA
PROVINCIA DI TRIESTE.
Trieste 21.07.2009 – Con Comunicazione del 14.07.2009 la Commissione per le Petizioni del
Parlamento Europeo ha confermato la continuazione dell’inchiesta avviata a seguito della
presentazione della denuncia di Greenaction Transnational sugli inquinamenti transfrontalieri tra
Italia e Slovenia causati dagli impianti industriali e dai depuratori fognari della provincia di Trieste.
Nella denuncia, che ai sensi del Trattato CE è stata recepita come petizione (n° 1459/2007), veniva
affrontato in particolare il pesante inquinamento atmosferico prodotto dalla Ferriera di Servola in
concorso con l’inceneritore cittadino, e l’inquinamento delle acque marine causato dagli scarichi dei
collettori fognari (anche in zone balneari) dei cinque depuratori (da anni malfunzionanti) della
provincia di Trieste. Le conseguenze di questo inquinamento continuato vengono estese alla vicina
Slovenia, sia per quanto riguarda quello atmosferico (ferriera + inceneritore con emissioni di
diossine, biossido d’azoto, PM10), sia per quello marino (il principale depuratore della provincia di
Trieste – quello di Servola, con capacità di 170.000 abitanti – scarica con collettore di 7,5 km i reflui
fognari in prossimità delle acque territoriali della Slovenia).
L’inchiesta in corso ha confermato quanto denunciato da Greenaction determinando l’avvio di un
procedimento di infrazione per l’inquinamento del Golfo di Trieste causato degli scarichi fognari
non depurati. Nella relazione della Commissione Europea, che svolge l’inchiesta per conto del
Parlamento Europeo, viene evidenziato che: “[…] La direttiva sul trattamento delle acque reflue
urbane stabilisce l’obbligo di trattamento delle acque reflue per tutte le zone di insediamento o le
zone di attività economica con più di 2.000 abitanti o l’equivalente in termini di inquinamento da
acque reflue (‘abitanti equivalenti’). Le zone di insediamento di Trieste, Muggia e San Dorligo della
Valle rientrano senza dubbio nel campo di applicazione della direttiva. Tenuto conto che il
trattamento biologico delle acque reflue necessario non viene effettuato in maniera adeguata, la
Commissione, nel suo ruolo di custode del trattato, ha già avviato una procedura di infrazione
contro l’Italia per la mancata conformità alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane”.
Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico causato dalla Ferriera di Servola e dagli altri impianti
industriali si conferma la critica situazione della provincia di Trieste infatti: “[…] La Commissione
rileva che nella zona di Trieste la concentrazione di PM10 e di biossido di azoto supera il valore
limite oltre al margine di tolleranza, creando una situazione che richiede l’adozione di un piano
relativo alla qualità dell’aria”. La Commissione precisa inoltre che sono due gli impianti nell’area
siderurgica di Servola sottoposti alla direttiva (2008/1/CE) IPPC (prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento): l’impianto siderurgico ‘Lucchini’ e la centrale elettrica di Servola. Ma solo la
Lucchini risulta avere l’autorizzazione IPPC. La stessa Commissione Europea sottolinea comunque
che: “[…] la mera esistenza di un’autorizzazione non è sufficiente per valutare se l’autorizzazione è
valida e conforme alle disposizioni della direttiva IPCC”.
_________________________
Si tiene ad evidenziare che Roberto Giurastante (responsabile di Greenaction Transnational), autore
della petizione che ora ha portato al riconoscimento della grave situazione di inquinamento
trnasfrontaliero da parte delle istituzioni comunitarie, nel marzo del 2007 – all’epoca come
rappresentante degli Amici della Terra di Trieste – aveva presentato all’autorità giudiziaria nazionale
(Procura della Repubblica di Trieste) un esposto sugli stessi inquinamenti, ottenendo quale un’unico
risultato una richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei suoi confronti da parte
dell’allora Procuratore della Repubblica Nicola Maria Pace (attuale Procuratore della Repubblica di
Brescia). Secondo il Procuratore Pace, Roberto Giurastante non rappresentava infatti effettivamente
la sua stessa associazione e aveva: “[…] con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
al fine di procurarsi il vantaggio costituito dalla maggiore rappresentatività delle denunce sporte in
quanto all’apparenza riconducibili ad una associazione ambientalista di rilevanza nazionale […]
indotto in errore i magistrati del pubblico ministero presso il Tribunale di Trieste e dell’ufficio
G.I.P. del Tribunale di Bologna ….”.
Giurastante e la sua associazione si trovavano all’epoca al centro di un duro scontro con
l’associazione nazionale Amici della Terra Italia da cui erano stati sconfessati, ma il gruppo di
Trieste aveva sempre avuto completa autonomia giuridica e come tale poteva quindi muoversi.
Dopo essere stato rinviato a giudizio a seguito della condanna preventiva (senza possibilità di
difesa), Giurastante veniva alla fine assolto il 16 gennaio del 2009 dal Tribunale di Trieste “perchè il
fatto non sussisteva” essendo stato provato che egli rappresentava effettivamente la propria
associazione. Ma la denuncia sugli inquinamenti transfrontalieri era stata nel frattempo già archiviata
senza indagini da parte dell’autorità giudiziaria nazionale.
ALLEGATA la relazione del Parlamento Europeo sull’inchiesta in corso.
GREENACTION TRANSNATIONAL
Via Palestrina 3 – 34133 Trieste (Italy)
tel.+39 040-2410497
info@greenaction-planet.org

IZJAVA ZA JAVNOST AAG – TERMINAL ŽAVLJE


AAG org.

ALPE ADRIA GREEN 

e-mail: alpeadriagreen@gmail.com , adderess: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija GMS: 051 311 450

IZJAVA ZA JAVNOST

Mednarodna okoljska organizacija AAG z podporo WWF se trudi že dalj časa preko medijev, mednarodne konference o nevarnosti plinskih terminalov in nazadnje na srečanju zunanjih ministrov G8 v Trstu opozoriti javnost in lokalno politiko z obeh strani meje, da je izgradnja katerega koli terminala v Tržaškem zalivu nespremenljiva.

Terminala bi predstavljala tveganje ne samo za Tržaški zaliv, ki je namenjen turizmu, ampak tudi za življenje stotine tisočih ljudi, ki živijo v Sloveniji, Italiji in Hrvaški v primeru nesreč, ki bi se lahko pripetile v skladiščih ali na samih tankerjih.

V tem primeru je razvidno, da projekti ne predvidevajo narave, moči in širjenja tveganj v slučaju nesreč ali terorističnih napadov in še posebno eksplozij rezervoarjev terminalov ali tankerjev, ki bi jih lahko povzročili prodorni in ostri eksplozivni predmeti.

Med okoljskimi učinki je treba upoštevati velik problem ohladitve vode. Samo terminal Gas Natural v Žavljah bi izpustil v morje vsak dan 650.000 m3 morske vode, ohlajene za najmanj 5 stopinj. Voda je namenjena segrevanju plina je tudi klorirana, zato bo vsako leto v morju 40 ton klora več, kar bo vplivalo in spremenilo kemično in biološko ravnovesje Tržaškega zaliva. Drugi resen problem je sistem hlajenja in balastnih voda tankerjev, ki predstavljajo močno tveganje pri prevozu in za širjenje škodljivih in patogenih vodnih organizmov (Harmful Acquatic Organism and Pathogens- HAOP).

Ne smemo pa niti pozabiti, da bi odstranjevanje dna, kjer tankerji pristanejo in se usidrajo, spravilo v obtok velike količine usedlin z veliko koncentracijo toksičnih snovi, ki so se nabrale v stoletjih pristaniških in industrijskih dejavnostih Tržaškega zaliva. Ta je namreč- v svojem središču- nagnjen k onesnaževanju s težkimi kovinami v prvih 90 cm usedlin, še posebno z živim srebrom, ki so ga že našli –v velikih količinah- v ribah.

AAG se že več mesecev prizadeva dobiti uraden odgovor od Vlade RS, zunanjega, gospodarskega in obrambnega ministrstva, glede postavitve plinskega terminala Žavlje v Italiji. Za vlado in pristojna ministerstva verjetno veljajo v naši državi drugačni zakoni kot za “navadne državljane”. Dokaj skop in nerazumljiv odgovor smo prijeli z strani MOP-a, ki samo “proučuje” dogajanja v zvezi z PT . Vsa Slovenska ministrstva skupaj z predsednikom vlade plinsko krizo v Evropi izkoriščajo, kot opravičilo za izgradnjo PT Žavlje ne glede, da bodo, dali zeleno luč za izgradnjo “ tempirane bombe”. V kolikor bo prišlo, do nesreče si bodo umili roke, da so to naredili misleč na ljudi, da jih nebi “zeblo”. Sloveniji primankuje samo 3% plina, ki bi ga zlahka nadomestili z obnovljivimi viri energije.

Zadnji zgolj informativni sestanek Italijanske in Slovenske strani je potekal brez strokovnih podlag, saj na meddžavni ravni ni sestavljena komisija, ki bi imela booplastila ministerstev obeh držav za skupno oceno vplivov na okolje (priloga – zapisnik- meddržavnega sestanka Slovenija – Italija).

Po naših neuradnih informacijah naj bi Slovenska vlada podlegla grožnji Italijanskega zunanjega ministra. Ta je osem dni po tem sestanku v Ljubljani, ob robu zunanjih ministrov G8, dal izjavo, da podpira hrvaška stališča glede meje z Slovenijo. Po tej izjavi oziroma grožnji Sloveniji, je postalo vprašanje izgradnje plinskega terminala v Žavljah s strani Slovenije rešeno!

V AAG skupaj z WWF pripravljamo strateški načrt za zaustavitev izgradnje plinskega terminala, ki vsebuje tudi tožbo na evropsko sodišče zaradi kršenja Arhuške konvencije, saj ni bila javnosti predstavljena vsa projektna dukomentacija in zavestnega poizkusa ogrožanja zdravja in varnosti prebivalcev zaradi posledičnih vplivov na okolje.


Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

 

image

ZAKAJ SO V TRSTU PROTESTIRALI – Proti plinskim terminalom


 

Zadeva: Odgovor na članek objavljen v Primorskih Novicah dne 01.07.2009 » ZAKAJ SO V TRSTU PROTESTIRALI«

V tem članku je bil poleg drugih omenjena tudi mednarodna ekološka organizacija Alpe Adiria Green, ki je organizirala mirni protestni shod ob srečanju zunanjih ministrov G8 v Trstu proti izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovi okolici.

Na protestni shod smo povabili tudi nekaj vidnih politikov iz obale, ne glede na strankarsko pripadnost. Na naš poziv so se odzvali g.Aurelio Juri in g(a) Olga Franca, g(a) Franco Juri pa se je zaradi odsotnosti iz Slovenije opravičil.

Ne zanima nas, kaj podpira in kaj ne Zveza Ekoloških Gibanj Slovenije, ker AAG deluje po statutu in zahtevah svojega članstva iz pokrajine, kjer je ali bo nastal problem iz ekološkega področja. Zahtevo za zaščito Tržaškega zaliva in njegove okolice, je prišla tako s Slovenske strani ( ZVOS-DVO Sežana, CI za zaščito Slovenske obale in Krasa in ZVOS-Greenslo Slovenije) kot z Italijanske strani (GOLFO DI TRIESTE in Greenaction planet). Proti izgradnji terminalov so se opredelile tudi lokalne oblasti z obeh stani meje. Podporo našim prizadevanjem so nam dali tudi strokovnjaki, od katerih smo dobili tudi strokovno podlago za naše delo. ZEG ostaja še naprej podaljšana roka kapitala (TGE) in Socialnih Demokratov Slovenije, kjer so njihovi člani tudi kandidirali na državnozborskih volitvah.

Ob tej priložnosti se v imenu AAG iskreno zahvaljujem g.(a) Olgi Franco, g. Žaretu Preglju ter g.Aurelio Juriju, ki so se odzvali našemu vabilu in nas z pokončno držo podprli na protestnem shodu proti izgradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovi okolici.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

5330_1087307378215_1092348294_30206986_889236_n[1]

         

G. Karel Lipič

Zveza ekoloških gibanj Slovenije

 

Kardeljeva ploščad 1

Ljubljana

 

 

 

 

Zadeva : Izstop iz članstva ZEG Slovenije

 

 

Naš zavod si je kmalu po svoji ustanovitvi leta 1997 in vpisa v register NVO pri Ministrstvu za okolje in prostor, predvsem pričel ukvarjati z rabo obnovljivih virov energije na področju praktične vsakdanje rabe im  na eksperimentalnem nivoju. V času svojega delovanja smo pristopili k Združenju ekoloških gibanj Slovenije. Vse to v cilju povečanja rabe in vzporednega zmanjšanja toplogrednih emisij. Delovali smo in bomo še delovali tudi na promociji prenehanja rabe fosilnih goriv v naslednjih 20 letih na področjih, kjer lahko to nadomestimo u rabo obnovljivih virov energije.

Sedaj pa smo ugotovili iz medijskih prispevkov, da javno zagovarjate izgradnjo plinskega terminala v Kopru in vas moti nastop združenih okoljskih organizacij proti plinskim terminalom v Tržaškem zalivu pretekli teden. Ker so to vaši javni nastopi brez konsenza članstva, smo se odločili, da izstopimo iz takšne organizacije. Ne želimo več, da izrabljate naše ime v vaše propagandne namene in solistične nastope, zato zahtevamo, da nas izbrišete iz seznama vaših pridruženih članov in zahtevamo javno objavo na primeren način objavi našega pridruženega članstva.

Pri tem morate razumeti, da je naše delovanje kontradiktorno vašemu delovanju. V kolikor ne zasledimo izbrisa bomo prisiljeni uporabiti vsa razpoložljiva pravna sredstva.

Pri tem pa posebej pripomijamo, da smo ugotovili, da na ta način zlorabljate dano vam zaupanje tudi v drugih primerih.

Aktivno okoljsko politiko je mogoče voditi z dogovarjanjem in konsenzom vseh sodelujočih partnerjev, soliranje pa dolgoročno pomeni nazadovanje in izločanje samega sebe iz družbe enakomislečih.

 

Ekološki pozdrav!

 

V Kranju,7.7.2009                      Inštitut za obnovljive vire energije Kranj

                                                         Božo Dukić direktor   

 

 

 

Image2

 Reagiranje

Riba za Lipiča?

»…ne razumem Zvezo ekologov, zakaj so za terminal v koprskem zalivu?«, mi je pisal izolski okoljevarstvenik, po objavi podpore Karla Lipiča temu projektu v PN 1. julija letos.

Tega gospoda ne predstavijo lepo na povezavi: http://www.nemejebat.com/index.php?action=article&id=5031 . Istrani smo imeli priliko ga videti med zagovorniki kapitala, ki so želeli vsiliti sežigalnico odpadkov v koprskem pristanišču. Z mednarodno strokovno podporo in široko akcijo Odbora za čisto okolje koprskih krajevnih skupnosti smo uspeli to rakotvorno pobudo ustaviti. Kako se je doslej »odrezal« v prizadevanjih proti uplinjevalcem v Tržaškem zalivu lahko preberemo na povezavi: http://gezslo.spaces.live.com/blog/cns!BACFE21438672130!1128.entry. Pri zagovarjanju te naprave v Kopru navaja prijaznejšo tehnologijo od one v Žavljah. Očitno ne pozna »tajnega« gradiva, ki ga je pred kratkim predstavila italijanska stran našemu ministrstvu za okolje (po osebnih stikih preko meje, sem ga smel brati). Zapisano je, da se bo plin ogreval s sončno energijo..ali ni to bolj sprejemljivo od sežiganja plina, ki proizvaja toplogredne pline? To je povzeto po gradivih morebitnega koprskega investitorja na povezavi: http://obala.net/novice/article/21813 . Nasprotnikom slovenskega terminala očita populizem, tj. demagogijo. Spada k temu tudi podatek iz študije strokovnjakov z obeh strani zaliva, da bi stotnija tankerjev letno dvignilo toliko mulja, da bi znašala vsebnost živega srebra v ribah 0,44 mg/kg. Si kdo upa dati tako ribo svojemu otroku? To in možnost nesreče je označeno z oceno E, tj. katastrofa! Je pri tako oceni sploh potrebna simulacija nesreče? Torej konec ribištva, pa ne samo v severnem Jadranu, saj tu drstijo ribe s širšega območja! Tak poseg pomeni tudi konec pomorskega pretovora. Omenjena študija navaja, da se ladja približuje privezu s hitrostjo 60 m/uro. Pristanišči bosta blokirani vsaj za tri ure, v času, ko mednarodno rivalstvo zahteva, da se pretovori kontejner na poldrugo minuto! Zaradi, tujega, vojaškega spremstva bo zaliv »izpraznjen«. To bomo plačali seveda davkoplačevalci! Koliko turistov in potniških križark bo še prišlo v militarizirano območje?

Na spletni strani Zveze ekoloških gibanj so navedene njene članice. Ker se mi je zdelo čudno, da bi se strinjale s svojim zastopnikom, sem jih nekaj poklical po telefonu. Vsi so bili zgroženi, da se izrablja njihovo ime. Napovedali so ukrepe. V navedenem članku piše, da je g. Lipič javno vprašal Olgo Franca, če ve kaj dela. Dopis je poslal medijem in vladnim službam, le za napadeno mu je zmanjkalo korajže.

Ker zasledimo g. Lipiča še kot zagovornika okoljsko spornega tretjega luškega pomola v imenu ZEG, bi lahko sklenil, tj. odgovoril zaskrbljenemu kolegu, da je »poturica« v okoljevarstvenem gibanju in ga izkorišča za podporo kapitalu, za vnašanje razdora. Slednjega nam je sedaj najmanj potreba. Predlagam, da se vsi ljudje dobre volje združimo, nadgradimo 50.000 podpisov protesta proti samomorilskim napravam in izrazimo podporo našim predstavnikom na vseh nivojih v boju proti brezumju.

Franc Malečkar, Premančan

Pozdravljeni!
Glede na to, da javnost preko medijev ni bila niti z besedo seznanjena o obisku italijanske delegacije na Ministrstvu za okolje in prostor(MOP)  vas obveščam, da se italijanski DA za terminale hitro bliža, če ga nismo že zamudili.
LJUDJE!!!NE SMEMO DOPUSTITI, DA SE TERMINALI V NAŠEM MAJHNEM TRŽAŠKEM ZALIVU ZGODIJO
TO BI BILA KATASROFA ZA NAŠO FLORO IN FAVNO, ZA NAS LJUDI- LEPO VAS PROSIM POMAGAJTE NA KAKRŠEN KOLI NAČIN…
Predstavljam vam nekaj dejstev, če že morate videti dokaze, čeprav mislim, da zdrava kmečka pamet že sama po sebi ve, da ta možnost, da se plinski terminali zgodijo ni dobra za naše okolje in jo v sebi avtomatično odklanjamo. Če želimo uspeti, pač moramo imeti dokaze…
http://www.mop.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12118/6976/
Na tej strani MOP-a je v kratki novici navedeno, kaj je italijanska delegacija ministrstva za okolje prezentirala pri nas, kako se je odzvala na naše argumente.
Pozitivno, vsaj na prvi pogled je to, da so v popravljeni študiji uporabili naše podatke o onesnaženosti z živim srebrom in da  sami ugotavljajo, da je prav na mestu, kjer se to namerava graditi koncentracija najvišja.
Negativno je, da kljub temu zatrjujejo, da sodobni tankerji, med obratovanjem ne bodo bistveno dvigovali tega sedimenta iz dna in da so v največji možni meri upoštevali pripombe slovenske strani. Menijo, da je s tem posvetovanje s Slovenijo zaključeno ter da je v skladu z evropskim in mednarodnim pravom, da izdajo pozitivno mnenje za terminal v Žavljah.
Še bolj negativno pa je, da projekt plinovoda, ki bi terminal povezal s plinskim omrežjem, sploh ne vključuje in da je le ta predmet drugega postopka v katerega sploh nismo vključeni, čeprav smo to zahtevali ter da bo prav gradnja tega plinovoda najnevernejši del za okolje. Italija skratka po principu "rezenja salame" postopoma nevtrlizira naše ugovore.
Prometni problem manevriranja ladij in hkratne obremenjenosti tržaškega pristanišča s naftnimi in plinskimi tankerji in skladišči sploh ne omenja in prav tako je še vedno v pripravi tudi drugi terminal in sicer na morju. Zato je Italija striktno proti strateški presoji ustreznosti terminalov v Tržaškem zalivu.
Na ta še vedno odprt problem bi moral reagirati poleg MOP tudi prometni minister in zunanje zadeve. Sedaj izgleda, kot da je slovenska stran z "revidiranim" projektom zadovoljna…
Ne morem si predstavljati, da je našim ljudem tako malo za lastno okolje… kaj bi porekli, če bi se gradili taki projekti na barju ali v triglavskem narodnem parku! Ali bi takrat dovolili gradnjo ali bi se z vsemi štirimi upirali, poiskali res tehntne argumente in rekli "NE" kot starši, ki rečejo "ne" otroku, ki nekaj na vsak način hoče. Politikanstvo in dogovarjanje včasih ne zadostujeta, čas prinese svoje, dobimo vedno višjo toleranco, nato popustimo pritiskom.. če pa rečemo ODLOČEN NE, JE PAČ NE.
Lepo prosim, da posredujete mail naprej in se ob tem zamislite, kakšno morje si želite.  Čisto, polno rastlin in živali…

H. F.

17.06.2009
Sklepna faza presoje čezmejnih vplivov na okolje za terminal Žavlje
Ljubljana, 16. 6. 2009 – Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Zoran Kus je sprejel predstavnike italijanskega okoljskega ministrstva in italijanske ambasade. Tema srečanja je bila presoja vplivov na okolje za plinski terminal Žavlje. Predstavniki italijanske delegacije so predstavili fazo procesa čezmejne presoje vplivov na okolje za plinski terminal v Žavljah, način upoštevanja slovenskih pripomb in korake, ki sledijo.
Italijanska stran je ustanovila skupino za presojo, v katero so vključili eksperte iz raziskovalnega centa ISPRA. Skupina je preučila dokumentacijo čezmejne presoje vplivov na okolje, ko jo je pripravila Slovenija. Na srečanju so se zahvalili za ta dokument, saj jim je pomagal pri celotni presoji vplivov na okolje v smeri zmanjševanja obremenitev severnega Jadrana, in predstavili, kako so upoštevali pripombe in ocene slovenskih strokovnjakov.
Preučili so različne tehnološke alternative in izločili tehnologijo, ki izkorišča zrak ter izboljšali tehnologijo, ki uporablja uparjevalnik in morsko vodo. Pri izračunu spremembe temperature vode, ki jo je izdelala Univerza v Trstu, so uporabili poprečno temperaturo morja v Tržaškem zalivu, slojevitost morskih plasti do 22m in ciklonske tokove. Dodelali so svoje modele presoje vplivov, uporabili metodologijo ocenjevanja slovenskih strokovnjakov ter petstopenjsko lestvico ocenjevanja vplivov. Tehnične izračune so dopolnili z dodatnimi natančnejšimi podatki ter primerjali obe lestvici ocenjevanja. Ugotovili so, da se ocene razlikujejo v segmentu količine živega srebra. Pri oceni so upoštevali tehnologijo novih tankerjev, kjer bi bila resuspenzija sedimenta manjša in ne bi presegla 36 mikrogramov/kg v ribah. ISPRA je predlagala tudi poostren monitoring in nadzor, za kar bo Italija zagotovila poseben protokol.
Italijanska delegacija je zagotovila, da je slovenske pripombe vključila v največji možni meri in da je v novi presoji dodatno upoštevala zdravje prebivalcev in kulturno dediščino. Ocenjuje, da so bile tehnične konzultacije že opravljene in seznanja, da bo italijansko ministrstvo za okolje sprejelo končno odločitev z upoštevanjem slovenskih pripomb. Slovenijo pa bo seznanilo z revidiranim projektom in končno odločitvijo v skladu z mednarodnim in evropskim pravom.
Služba za odnose z javnostmi
Ministrstvo za okolje in prostor

Ljudem se je zaradi pohlepa razum stemnil

Upal sem, da sem narobe razumel informacijo, da želijo Italijani v Tržaškem zalivu, bolj natančno na meji Piranskega zaliva, graditi plinski terminal. Preverjanje te informacije je pokazalo, da je informacija točna in da so tehnične priprave in projektiranje že v teku. Za hlajenje pregrevanja v tehnološkem procesu bi uporabili strupeno varikino. Ta projekt bi še dodatno ogrozil morski biotop v tem že tako ranljivem delu Jadrana. Toplota, ki se sprošča ob hlajenju tehnološkega procesa, bi ogrela morsko vodo, kar bi povzročilo intenzivno rast alg in razmnoževanje dinobičkarjev, ki bodo odvzemali vodi kisik, zato bodo še hitreje izumirale številne živalske vrste v morju. Razvijali bi se saprofitna flora in favna, kar bi povzročilo mrtve vode in nastajanje smrdljive lagune. Da je zadeva še bolj tragična, k temu pripomore še hrvaška namera, da bi nekoliko niže na otoku Krku Hrvati gradili naftovod in naftni terminal. Pri tem se ne zavedamo, da je že danes v teh vodah toliko strupa, da so postali lupinarji za ljudi strupeni, če jih jedo v večjih količinah. Z realizacijo teh projektov pa bi postale strupene tudi tiste ribe, ki bi še preživele takšen poseg v morje. Upoštevati moramo, da se zaradi majhne bibavice v tem delu Jadrana morje le počasi čisti, še posebno poleti. Zato so takšni posegi na tem delu Jadrana vsega obsojanja vredni in do kraja nerazumni. Krivično je do ljudi, in teh ni malo na tem področju, ki se preživljajo z ribištvom in turizmom, ki sta mogoča le ob zdravem in čistem morju. Kateri turist pa se bo šel kopat v umazano in smrdljivo morje in jedel strupene morske sadeže?
Da bi laže razumeli, kako resne so posledice zaradi onesnaževanja morja, bom na kratko navedel le nekatera dejstva. Stanje je več kot kritično. Vsakodnevno onesnažujejo morje s kemikalijami in povzročajo evtrofikacijo, to je močno gojenje vode in dna, posledica pa je intenzivna rast organizmov, zlasti fotosintetskih, ki odvzemajo vodi kisik, kar ogroža življenje rib in drugih organizmov v morju.
Po podatkih UNEP se v Sredozemsko in Jadransko morje vsako leto izliva 120.000 ton mineralnih gnojil, 60.000 ton čistil, 1000 ton živega srebra, 3000 ton svinca, 3600 ton fosfatov, do milijon ton surove nafte, nič koliko radioaktivnih substanc pa plastike in še in še. Vse to je povzročilo hud zlom v eko sistemih in pomor živalskih vrst v morju. Prof. Basil Kostulis iz univerze v Ioanimu, ugotavlja, da je bilo v zalivu leta 1960 še 160 živalskih vrst, zdaj pa jih je le še 27. Koliko jih bo še ostalo jutri? Reka Pad je najhujša onesnaževalka morja v Evropi, nič manj pa reka Adiža, ki zastruplja ribe s težkimi kovinami in drugimi hudimi strupi, zato bivališča številnih morskih živali gredo po zlu. Zaradi onesnaževanja voda in ogrožanja živalskih vrst bi morali obtožiti Italijo kot največjo onesnaževalko voda pred Bruseljskim sodiščem, hkrati pa doseči, da se njim in Hrvatom prepreči odpiranje novih žarišč onesnaževanja morja, s katastrofalnimi posledicami.
Kako kritično je stanje v morjih, nas že dalj časa opozarjajo izredno pametni morski sesalci, delfini in kiti, ki številčno priplavajo na suho in nočejo več nazaj, da bi nas s tem opozorili na nevzdržne razmere v morju. Mi pa na to žal gledamo kot atrakcijo. Kit je priplaval po Temzi, celo do britanskega parlamenta v Londonu, kot bi hotel reči, pomagajte vi, ki ste tu notri in imate oblast, da rešite vas in nas pred dokončnim propadom.
Že ta krajši in nepopoln pregled nam kaže, da so razmere več kot kritične, zato se vprašam, kje so OZN, FAO, EU in navsezadnje tudi Cerkev in Vatikan, da nič ne storijo za preprečitev tega gorja in samomora, saj se s takimi dejanji skruni božje stvarstvo. Ali res zaradi pohlepa in grabeža ne vidijo, da umira vse tisto, kar je ustvaril Bog na zemlji in v morju. Zaradi okuženih voda danes umre vsakih 8 sekund en otrok, zaradi onesnaženega zraka pa letno 3 milijone ljudi, in kje so še mrtvi, bolni in nesrečni zaradi klimatskih sprememb. Zato bo treba odgovarjati. Če ne na tem svetu, pa na drugem prav gotovo.

F.P.

ALTERNATIVNA REŠITEV NAMESTO PLINSKIH TERMINALOV IN PLINOVODA

besede nobelovca Carla Rubbie iz oddaje Reporter, kjer je predstavljena soncna elektrarna v Spaniji, tj. en kvadratni kilometer proizvede 50 MW električne z izkoristkom sončne energije, kar je dovolj za 50.000 ljudi, smo navidezno umestili na prostor luke Koper, tj. na Gerku semo izločil okoli 100 ha površine v koprskem pristanišču…torej zakaj ta terminal in plinovod?

Luka_Sonc_elektr_Rubbia

Spoštovani!

Pošiljam Vam odgovor, ki sem ga našel na CNVOS – na naš odgovor v PN- 08.07.2009! V kolikor greste na to spletno stran boste čudno pogledali saj je namesto našega odgovora objavljena iztopna izjava IOVE – Kranj iz ZEG-a

l.p.

Vojko Bernard – AAG

http://cnvosinfo.civilni-dialog.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1685&Itemid=174

(9. julij 2009) Odziv na odgovor Alpe adria Green v Primorskih novicah na pisanje v članku ˝Zakaj so v Trstu protestirali?˝, objavljenem 8. julija 2009.

G. Vojko Bernard, iz  Alpe Adria Green v svojem odgovoru na članek »Zakaj so v Trstu protestirali?« omenja tudi našo zvezo, ki ji med drugim pripisuje popolnoma neresnične in nesmiselne povezave. Prav zato javno pojasnjujemo, zakaj so naša stališča v primerjavi z nekaterimi drugimi okoljskimi organizacijami na temo primernosti ali neprimernosti plinskih terminalov v Severnem Jadranu, drugačna.

Projekt v Kopru je zaslužil našo načelno podporo (če bi bil izpeljan tako, kot investitor obljublja) zaradi sledečih dejstev:

– V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije-ZEG, nevladni okoljski organizaciji, zagovarjamo večjo rabo zemeljskega plina v energetiki namesto večanja rabe jedrske energije, drugih fosilnih goriv -.predvsem premoga in nafte – ob tem, da seveda podpiramo tudi alternativne vire; za slednje pa je že danes jasno, da še ne morejo nadomeščati v celoti klasičnih energetskih virov.

– Za Slovenijo diverzifikacija virov za zemeljski plin pomeni stabilnejšo dobavo tega energenta, kar je ključno, če se želi zemeljski plin še širše uporabiti v slovenski energetiki; s tega stališča podpiramo projekte plinskih terminalov, ob tem, da morajo biti okoljski vplivi v skladu z vsemi standardi in predpisi, predvsem pa minimalnimi.

– Znana je primerjava tehnologij med projektoma v Žavljah in Koprom, ki se v ključni točki, to je obremenjevanje morja, razlikujeta; projekt TGE izključuje uporabo morske vode za ogrevanje plina in vključuje plinsko-parno elektrarno namesto tega, kjer gre za energetski objekt s kogeneracijo v osnovi, nadalje pa še za dodatni izkoristek odpadne toplote za uplinjanje; v tem primeru bodo emisije predvsem CO2, drugih bistvenih emisij pa ne bo.

– Taka investicija bi nenazadnje prinesla tudi prepotrebna delovna mesta in možnosti za raziskovalce in nove projekte in tehnologije na obalnih fakultetah, z možnostjo razvoja tehnologije za zajemanje CO2 tudi iz drugih emitentov (Zasavje,Šoštanj..),  pa je projekt tudi tehnološko razvojno zanimiv.

Našo podporo si je projekt TGE zaslužil tudi zato, ker ga razumemo v širšem kontekstu slovenske energetike (ZELENA KNJIGA za Nacionalni energetski program Slovenije) in okoljske problematike ter ima z lokalnega vidika vsekakor manj negativnih učinkov kot sosednji predlogi. Predvsem pa se nam zdijo nestrokovne in zavajujoče izjave AAG glede dodatnih transportnih obremenitev v Severnem Jadranu, ki bi jih imeli s terminali, saj pride že danes v Koper letno 2800 ladij, v Trst pa preko 3000 ladij, od tega je v Kopru letno 100 ladij primerljivih s plinskimi tankerji, v Trstu pa 460. Tudi glede hitrosti in možnosti trkov ladij vemo, da se le-te ne premikajo s svojim pogonom, pa tudi nadzori in blokade pomorskega prometa se nikjer ne izvajajo, še v Španiji ne, kjer imajo ETO.

Znano je, da v ZEG-u upoštevamo mnenje stroke, tako s stališča varovanja okolja, kot s stališča vplivov na okolje, zato se nam zdijo Bernardova namigovanja povsem nepotrebna in žaljiva.

Predsednik ZEG:
Karel Lipič, univ.dipl.ing.

V AAG ne mislimo odgovarjati, na take članke, saj je naša operedelitev do plinskih terminalov znana! Ne podpiramo nobene nove izgradnje energeckega objekta na fosilna goriva, ki bi dodatno vplival na klimacke spremembe ter ne podpiramo nobene izgradje plinskih terminalov, ki bi ogrozila varnost prebivalcev.  

 

Franco Juri se sprašuje  ali so (ter kaj in koliko) v ZEG-u  dobili od TGE v zameno za take neverjetne floskule. Če ZEG ne pozna študije Univerze v Ljubljani (Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za pomorstvo) in poročil vladne strokovne skupine o posledicah morebitne nesreče z utekočinjenim zemeljskim  plinom, bo prepričevanje teh gospodov, ki blatijo naziv "ekološko", le Sizifov trud. Če njihova ni preprosta ignoranca, pa je še huje. Pristanek tankerjev v načrtu TGE je predvideno pri podaljšanem in prilagojenem 2. pomolu Koprskega pristanišča, le 1000 m od mestnega jedra in mestne plaže! Če  je to za ZEG sprejemljivo, je jasno , da tega gibanja in g. Lipiča varnost in zdravje ljudi ne zanimata.

POSLANSKA POBUDA
Spodaj podpisani poslanci pozivamo vlado Republike Slovenije, da vladni medresorski strokovni skupini, ki je bila leta 2006 ustanovljena za pripravo presoje čezmejnih vplivov načrtovanih terminalov v Tržaškem zalivu, naloži oziroma omogoči nadaljevanje dela , tudi v primeru načrtovanega plinskega terminala družbe TGE Gas Engeneering v Kopru. Vlado pozivamo, da preden bo izdala kakršnokoli odločbo ali sklep v zvezi z energetskim ali drugimi soglasji, omogoči pripravo in upošteva ugotovitve novega poročila strokovne skupine. Iz dosedanjih poročil izhaja, da je bilo negativno mnenje slovenske vlade o lokaciji plinskega terminala v Žavljah utemeljeno tudi na splošnem varnostnem vidiku "zaradi tveganja za slovensko obalo zaradi možnosti nepredvidenega ali nenadzorovanega gorenja parnega oblaka ukapljenega zemeljskega plina in toplotnega sevanja, ki pri tem nastane."

Če je navedeno tveganje relevantno v primeru nesreče v Žavljah, menimo, da je še bolj skrb vzbujajoče za lokacijo v Kopru, saj bi plinski tankerji pristajali ob 2. pomolu oz. približno 1 km od samega mesta.
Hkrati vlado oz MZZ pozivamo, da nadaljuje in pospeši vse diplomatske aktivnosti, ki so potrebne za preprečitev gradnje plinskih terminalov na italijanski strani Tržaškega zaliva oziroma spoštovanje določil iz konvencije Espoo ter upoštevanje slovenskih stališč.
Obrazložitev pobude:
Ob napovedih načrtovanja dveh plinskih terminalov v italijanskem delu Tržaškega zaliva in po začetku predvidenih postopkov za izdajo potrebnih soglasij italijanske vlade, je vlada Republike Slovenije, na pobudo zainteresirane javnosti in parlamentarne opozicije, imenovala medresorsko strokovno skupino za presojo čezmejnih vplivov obratovanja predvidenih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu oziroma v Žavljah. Prvo poročilo je bilo pripravljeno in objavljeno  25.05.2006. Na podlagi poročil strokovne skupine je vlada zavzela negativno stališče do gradnje plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Med razlogi za negativno stališče in med nalogami posamičnih resorjev so v poročilu navedeni tudi naslednji:
3.    Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da bi imela gradnja in obratovanje plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju znatne čezmejne vplive na območje Republike Slovenije, in sicer:
–    s prometno varnostnega vidika zaradi zahtev varne plovbe do terminala v Tržaškem zalivu, kar ima bistven vpliv na dogovorjen in z mednarodno pogodbo potrjen režim pomorskega prometa v tem delu slovenskega morja,
–    s splošno varnostnega vidika zaradi tveganja za slovensko obalo zaradi možnosti nepredvidenega ali nenadzorovanega gorenja parnega oblaka ukapljenega zemeljskega plina in toplotnega sevanja, ki pri tem nastane,
–    z ekonomsko-socialnega vidika zaradi negativnih učinkov spremenjenega razgledišča in panorame na nadaljnji razvoj turizma in zaradi negativnih učinkov spremenjenega ekološkega stanja morja na ribištvo in marikulture na slovenski obali.     
6.    Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da Republika Italija ni upoštevala določb 4. člena Konvencije o čezmejnih vplivih industrijskih nesreč, ker o nameravani gradnji plinskega terminala ni pravočasno obvestila Republike Slovenije skladno z zahtevami priloge III predmetne konvencije.
10.    Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za gospodarstvo, da opozori Republiko Italijo na celovit pristop pri planiranju umeščanja energetskih objektov v prostor, kar je v duhu novo sprejete Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi smernic za vseevropska energetska omrežja in o razveljavitvi Odločb, št. 96/391/ES in 1229/2003/ES.
11.    Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za gospodarstvo, da  italijanski strani čimprej predlaga sestanek ministrov, pristojnih za vprašanje energetike. Hkrati je Vlada Republike Slovenije Ministrstvu za gospodarstvo naložila, da obvesti Furlanijo Julijsko krajino o stališčih Vlade Republike Slovenije glede načrtovanih plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in o predlogu Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike o posvetovanjih glede čezmejnih vplivov izvedbe planov in programov na okolje.
Ob poročilih medresorske skupine je, med stališči predstavnikov vlade, zaslediti tudi naslednje.
Tržaški zaliv je za tankerje premajhen
Po mnenju Žarka Preglja iz direktorata za pomorstvo pri ministrstvu za promet gradnja terminalov tudi iz vidika varnosti ni mogoča. Kot je dejal, problem predstavlja velikost Tržaškega zaliva; ladje, ki prevažajo utekočinjeni plin morajo imeti namreč dovolj manevrskega prostora, obenem pa mednarodna zakonodaja predpisuje, da tankerja, ki prevažata plin in nafto, ne smeta pluti v neposredni bližini, kar pa je zaradi majhnosti zaliva po Pregljevih besedah nemogoče izpolniti. Poleg tega, bi morale omenjene tankerje zaradi varnosti spremljati oborožene ladje, kar pa bi predstavljalo višje stroške in posledično višjo ceno plina, je še povedal Pregelj. (Delo, 10.07.2007)
Iz vsega navedenega izhaja, da je imela prejšnja vlada- na podlagi ugotovitev strokovne skupine- negativno stališče do gradnje plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Nevarnosti, ki jih poročila in vladni sklepi, izpostavljajo v primeru umeščanja plinskega terminala v Žavljah in sredi zaliva, bi bile toliko večje ob umeščanju plinskega terminala v Kopru.
Poslanci PS Zares:
Franco Juri
Franci Kek
Vito Rožej

Lep dan še naprej!
Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

clip_image002

COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DEL GOLFO DI TRIESTE

Trieste, 7 Luglio 2009

Replica : Rigassificatori, Viareggio serva da esempio

E’ triste che si debba prendere ad esempio una strage come quella di Viareggio per far capire alle Istituzioni che non si possono trascurare i grandi pericoli insiti a tutte le attività industriali ad alto rischio d’incidenti rilevanti, per alimentare la “ filosofia del business “. E’ triste ma, purtroppo, le cose stanno proprio così. Ce lo ha detto senza mezzi termini la lettrice del Piccolo, Paola Signorini che, nelle segnalazioni del 4 luglio scorso, rivolgendosi ai triestini, prefigura con dovizia di particolari il rapporto proporzionale tra una cisterna di GPL ed il disastro che potrebbe accadere se il rigassificatore progettato a Zaule venisse coinvolto in un accadimento incidentale di grandi proporzioni. Ci sono troppi “ pasdaran” locali che, per ragioni di lucro, vendono la faccia ed anche la coscienza, affermando sui media amici che il rigassificatore è sicuro ; che non ci sono assolutamente problemi di pericolo; in termini di sicurezza riescono a garantire perfino una percentuale di garanzia al 100%. Dilaga l’irresponsabilità ai più alti livelli e tra i vari rappresentanti delle caste politiche, sociali ed economiche, prefigurando un futuro di riscatto socio – economico, non appena le “ grande opportunità del rigassificatore “ verrà realizzata. Sono soltanto chiacchiere astratte che conseguono a comportamenti sleali e fuori dagli schemi del diritto nazionale ed europeo, che dettano regole nel rapporto con i cittadini in tema di sicurezza e compatibilità ambientale per uno sviluppo sostenibile che consenta, attraverso la salvaguardia dell’uomo, della fauna, della flora, del suolo, dell’acqua, dell’aria, del clima dei beni materiali e del patrimonio culturale, gli assetti idonei a trasferire un mondo vivibile alle future generazioni. Per ottenere questo nobile traguardo ci sono delle precise regole da seguire che, in verità, non sono quelle poco degne adottate dalle istituzioni nello svolgimento dell’iter procedurale legato al rigassificatore. Gli ambientalisti ed i vari comitati insorti contro questo rito che si propaga con furore, al ritmo pagano del “ Silenzio ! Qui comando io “, hanno tentato ripetutamente di instaurare un rapporto colloquiale in cui si potesse portare in luce le ragioni motive del contendere. Ci sono state nutrite pubblicazioni che hanno posto in evidenza : a) l’assoluta mancanza d’informazione alla cittadinanza; b) la elusione totale delle procedure secondo le regole e le leggi comunitarie; c) sulla compatibilità ambientale e sulla Valutazione strategica ambientale e lo svolgimento corretto di un piano sulla sicurezza. E’ altresì noto che un semplice metanodotto sarebbe la più utile e sicura e la meno dispendiosa delle soluzioni tecniche che possono pacificamente sostituire tutte le strutture e le infrastrutture connesse al rigassificatore. Un semplice metanodotto contro : l’impianto di liquefazione, la metaniera, i depositi, il rigassificatore e la pipeline per inviare il gas ( riportato allo stato gassoso ), alla zona di smistamento centrale verso le varie utenze. Dovrebbe essere comprensibile anche ad un essere tra i meno dotati intellettivamente, che il metanodotto non inciderebbe negativamente in nessuna delle operazioni svolte dal complesso industriale basato sul rigassificatore, se non quello del minor pasto di quattrini ingoiati dalle ingorde gole del massimo profitto. Ma qui, oltre a mangiare soldi, ti succhiano anche il sangue, le cose per cui hai sacrificato la vita e perfino la vita stessa. Nel tema proporzionale tra il vagone di GPL esploso a Viareggio, che ha provocato miliardi di danni materiali, molti feriti gravi, e alcune decine di morti è indicibile, perché sicuramente inimmaginabile, ciò che accadrebbe se ad esplodere non diciamo sia tutto il gas di una metaniera da 140.000 mc. e quello dei due depositi criogenici da 150.000 mc. ciascuno, ma soltanto il 10% di questi numeri neri : 440.000 mc : 10 = 44.000 mc !

44.000 mc. contro i 40 mc. della cisterna scoppiata a Viareggio, danno l’esatta percezione della potenza distruttiva tra le due situazioni comparate. E’ una probabilità di accadimento senza valutazione su tempistica, modalità e motivazioni. Siamo noi per primi a limitare l’ossessione delle certezze assolute, ma quando ci sono le furbe argomentazioni interessate da parte delle Istituzioni e le reiterate insistenze a volere ciò che il 70% della popolazione non vuole, cresce il sospetto che l’operazione non sia poi tanto pulita. Ci verrà chiesto come facciamo a sapere che il 70% della popolazione è contraria al rigassificatore. Lo spieghiamo. Trieste è suddivisa in sette circoscrizioni in ognuna delle quali c’è un Presidente e un numero proporzionale di consiglieri circoscrizionali. Nelle loro sedi zonali ci sono state delle apposite riunioni in cui si sono svolte delle specifiche relazioni sulle strutture dei rigassificatori con annesse delucidazioni su tutte le infrastrutture necessarie all’impianto, sulla scelta del GNL che, notoriamente è difficilmente reperibile. Sono state spese inoltre non poche parole nelle spiegazioni delle riserve che si hanno sui rigassificatori ( sulla loro inutilità stante che possono essere sostituiti dai metanodotti ), e sui margini effettivi di sicurezza che questi impianti assicurano. Queste relazioni alle realtà circoscrizionali della città, sono state supportate da persone di grande preparazione specifica e da professionisti di grande levatura. E’ in tale modo che i “ pasdaran “ circoscrizionali sono stati messi a tacere ed il 70% dei consiglieri ha detto un secco NO ! ai rigassificatori. Questa operazione “ verità “, è stata perseguita dagli ambientalisti e dal Comitato per la Salvaguardia del Golfo, come successiva risposta al diniego del Sindaco di Trieste di far svolgere una consultazione popolare, benché questo democratico supporto sia specificamente previsto tra le modalità di svolgimento del D.Lgs. 16/01/2008 n°4 – Art. 11 Punto 1 lettera c.

Poiché le Circoscrizioni cittadine rappresentano la massima autorità di etica e diffusione sociale, il risultato chiaro raggiunto doveva essere raccolto sia dal Sindaco della città che dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. HANNO FINTO CHE NON FOSSE ACCADUTO NULLA !

Tornando sulla sicurezza diciamo che la società proponente, attraverso le pagine dello S.I.A. ( Studio impatto ambientale ), ha perseguito un programma di eccellente disinformazione, asserendo che gli eventuali accadimenti incidentali SE dovessero verificarsi, sarebbero di lieve entità e rimarrebbero confinati nell’ambito ristretto della zona di accadimento.

NON E’ COSI’. E’ difficile che accada, ma se dovesse accadere, cosa di cui nessuno ha la presunzione di prefigurarlo con certezza, così come non si può asserire ( non è una battuta ! ) che su modello matematico delle probabilità, l’accadimento incidentale potrebbe verificarsi una volta ogni milione d’anni. Questa gente deve essere tolta dalla circolazione perché è ignorante e pericolosa. Come giustamente aveva previsto la lettrice Signorini, un accadimento all’impianto di Zaule ( che verrebbe costruito contro la Legge Seveso tre le abitazioni ), potrebbe comportare la totale distruzione delle zone di : Aquilinia, S. Dorligo della Valle, Muggia, Servola e San Sabba. Continui a lottare così, cortese signora Signorini ; chissà, prima o poi, forse, qualche Istituzione capirà che Trieste è una città che è già stata privata sfortunatamente e ingiustamente dei suoi territori. Non voglia il Fato, concordare con i megalomani della politica e dell’economia, per privarla anche della presenza umana.

Sede: V. Udine n° 4/c Trieste

Mail : amici.golfo.ts@gmail.com L’addetto stampa Sito : http//amici.golfo.ts.googlepages.com Arnaldo Scrocco

image