TRADICIONALNI VELIKONOČNI SEJEM NA BOŠTANJU V soboto, 4.4.2009


Krajinski park Radensko polje

                                                                                                                    v ustanavljanju

CENTER Grajski vrt Boštanj in Turistično društvo Boštanj

Vas vabita

V soboto, 4.4.2009

"TRADICIONALNI VELIKONOČNI SEJEM NA BOŠTANJU"

Veliko Mlačevo 59

Grosuplje

Pripravili bomo vrsto aktivnosti, katerih namen je predstavitev ljudskih običajev ob tem prazniku. Sejem sam pa je namenjen prijetnemu druženju v duhu pričakovanja Velike noči.

Na ta dan bo organizirano več dogodkov in predstavitev (glej PROGRAM)

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 040 655 796 (Leon Kebe) ali na elektronskem naslovu leon.kebe@radenskopolje.si.

PROGRAM SEJMA

Ob 10:00 – Otvoritev Velikonočnega sejma na prireditvenem odru

– Pevski zbor Lastovke

– Kulturno društvo France Prešeren Račna

– Nataša Loborec Perovšek

Od 10:30 dalje – Velikonočne stojnice na razstavnem prostoru sejma

– Prikaz izdelovanja lončenih izdelkov

– Prikaz izdelovanja pletenih košar

– Ročno izdelovanje zobotrebcev

– Velikonočne butare in oljčne vejice

– Izdelovanje oblancev za butare

– CIZA – Zavod za razvoj podeželja se predstavi

– Čebelarstvo in medeni izdelki

– Itd,

Od 10:30 dalje – Velikonočne delavnice in animacije za otroke

– Izdelovanje različnih predmetov z velikonočnim motivom (Rotaract Klub Grosuplje)

– Velikonočni zajec zabava otroke – animacija v obliki maskote (Rotaract Klub Grosuplje)

Od 11:00 – 12:00 – Ustvarjalna delavnica za otroke in mladino (Tina in Lara ; članici Turističnega društva Boštanj)

Ob 10:30 – Kratki dokumentarni film o Radenskem polju (Galerija Grad Boštanj)

Od 11:30 dalje – Ježa za otroke po Boštanju

– zborno mesto na makedamskem dvorišču v bližini Galerije grad Boštanj

Od 12:00 dalje – Vodeni sprehodi po Baronovi poti (vsako polno uro: ob 12h, 13h in 14h )

– Vodeni pohodi po Baronovi poti okrog Boštanjskega hriba (Zborno mesto pri informacijskih tablah za Radensko polje)

Ob 13:00 – Razstava starih avtomobilov in prikaz razgradnje odsluženih avtomobilov (v prostorih podjetja Avtotransporti Kastelec)

Vljudno vabljeni

Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno!


Ob tej priložnosti se že vnaprej zahvaljujemo vsem sodelujočim; pevcem, plesalcem in razstavljavcem.

Ustanovitv Gorenjskega okoljskega centra


back[1] Na pobudo Zavoda FuturaNatura ter Gorenjskega ekološkega združenja – GREEN SLO so gorenjski naravovarstveni aktivisti na podlagi memoranduma o ustanovitvi Gorenjskega okoljskega centra oblikovali skupen projekt

Ustanovitve Gorenjskega okoljskega centra

regijskih okoljevarstvenih nevladnih organizacij.

Finančno – gospodarska kriza je prehitela ekološko – socialno krizo, kar v globalnem smislu pomeni težnjo k upočasnjevanju sprememb ravnanja kapitala v življenjskem okolju. Zmanjševanje industrijske dejavnosti, rabe energetskih virov ter s tem nekaj manjši pritisk na obremenjenost okolja, je trenutni učinek gospodarske krize, ki na kratki rok vpliva na zmanjšanje okoljske obremenjenosti. Na dolgi rok pa to pomeni zmanjšanje sredstev za odpravo vzrokov onesnaževanja našega življenjskega okolja, saj bo kapitalski sistem iskal bližnjice do višje dodane vrednosti ter zmanjševanju stroškov na račun ohranjanja in varovanja narave. Tako bo tudi na mikro ravni poizkušal zaobiti določene okoljevarstvene procese, ki bi v normalnih demokratičnih procesih morali biti del investicijskih ciklov.

Dobro organiziran in predvsem dobro delujoč sistem nevladnih organizacij je podlaga za tako želeni in velikokrat omenjeni trajnostni razvoj.

Aarhuška konvencija, čigar podpisnica je tudi Republika Slovenija, med drugim predvideva aktivno sodelovanje civilne družbe v postopkih odločanja pri ravnanju z naravo in okoljem. Žal pa podpora pri delovanju subjektov civilne družbe na Gorenjskem ne dosega niti osnovnih standardov, kar se pozna pri sodelovanju in sooblikovanju rešitev za regijska okoljska vprašanja ( kot je npr. sprejemanje nove zakonodaje TNP), v katerih imajo svoj glas predstavniki organizacij, ki so locirana v Ljubljani in s svojo infrastrukturo lahko vplivajo na odločevalske procese, ne glede na to, da marsikdaj nimajo direktnih stikov s tem okoljem in posledično ne realne slike. Tudi naš del Slovenije mora slediti globalnim okoljskim spremembam ter z višjo stopnjo participacije civilne sfere v politično odločevalskem procesu prisiliti kapitalske in druge interese k oblikovanju takih posegov, ki bodo v najmanjši meri doprinesli k obremenjenosti okolja ter nadaljnjemu rušenju naravnega ravnovesja. Tudi za ceno nižjih dodanih vrednosti ter večji stopnji investiranja kapitala.blog_header[1]

  1. Namen Gorenjske okoljskega centra (GOC)

Namen GOC je združiti vse okoljevarstvene nevladne organizacije (NVO), lokalne civilne iniciative ter posameznike na Gorenjskem, ki s svojim delovanjem poizkušajo opozarjati, popravljati ali preprečevati nedopustne posege v okolje, z namenom ohranjanja narave kot splošne družbene dobrine pred interesi kapitala ali parcialnimi interesi posameznika. Poglavitni namen vzpostavitve GOC je fizično locirati center, v okviru katerega bodo omenjeni subjekti izvajali vsebinske procese, s katerimi bodo lažje dosegali svoje ciljne javnosti, za namenom obveščanja, ozaveščanja ciljnih javnosti ter sooblikovanja strategij in ukrepov okoljskih politik. Dejavnosti subjektov bodo podprte z izdelanimi komunikacijskimi strategijami za boljšo, natančnejšo ter učinkovitejšo več nivojsko komunikacijo med ciljnimi skupinami in dostopno specializirano pravno pomočjo pri oblikovanju rešitev in ukrepov pri eksplicitnih okoljskih problemih ter oblikovanju okoljskih politik.

· Stanje gorenjskih okoljskih NVOblog_header1[1]

Na področju Gorenjske nam že ohlapna analiza stanja okoljskih NVO pokaže, da je delovanje in pomen sektorja nevladnih organizacij zapostavljen in premalo cenjen, tako s strani občanov kot lokalnih oblasti. Na področju okoljskih nevladnih organizacij tako na področju gornje Gorenjske v registru nevladnih organizacij najdemo le peščico društev, ki se primarno ukvarjajo z okoljsko problematiko, nadaljnja analiza delovanja teh subjektov pa nam poda še bolj zaskrbljujočo sliko, saj je zares dejavnih samo nekaj subjektov.

· Delujoča okoljska NVO na Gorenjskem [1]Pomlad razkriva SVINJARIJO9!

Na podlagi registra društev, ki jih vodijo posamezne upravne enote na Gorenjskem, ter AJPESa so v 5 upravnih enotah ( na dan 23. 02. 2009) registrirana sledeča okoljevarstvena društva in zavodi:

UE Jesenice ( 3 )

– Gorenjsko ekološko združenje ( Gez), predsednik Vojko Bernard, občina Jesenice

– Društvo za naravo Jalovec, predsednica Polona Erlah, občina Kranjska gora

– Zavod FuturaNatura, direktor Saša Mlakar, občina Jesenice

UE Radovljica ( 4 )

– Društvo za varstvo okolja, občina Radovljica, predsednica Nives Čorak

– Društvo Dolina Draga, občina Radovljica, predsednik Andrej Čufar ml.

– Društvo za varstvo okolja Bled, občina Bled, predsednik Miro Kapus

– Društvo gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce, občina Radovljica, predsednik Miha Zalokar

UE Kranj ( 4 )

– Društvo za ohranitev Udin Boršta, občina Kranj, Miran Hude – predsednik

– Zavod za raziskavo narave in okolja-ZRNO, občina Kranj

– Gorenjsko ekološko društvo, občina Kranj

– Inštitut za obnovljive vire energije , občina Kranj, direktor Božo Dukič

UE Škofja Loka

UE Tržič

izpusti v he moste

Poleg omenjenih društev je na Gorenjskem aktivno še nekaj civilnih okoljskih iniciativ ter nekaj posameznikov-okoljskih aktivistov.

Krovne okoljske nevladne organizacije na Gorenjskem ni, saj se omenjene organizacije in aktivisti ukvarjajo z točno določenim, ozkimi vprašanji in so tako skoncentrirana na reševanje točno določene problematike, zato večinoma dejavnosti teh organizacij oz. civilnih iniciativ ob prenehanju obstoja problema ugasne oz. zamre.

K ustanovitvi Gorenjskega okoljskega centra so bila vabljena vsa društva in združenja, delujoča na podlagi zakonodaje s področja NVO: Društvo za varstvo okolja, občina Radovljica, Društvo Dolina Draga, občina Radovljica, Društvo za varstvo okolja Bled, občina Bled, Društvo gibanja proti širitvi in hrupu letališča Lesce, občina Radovljica, Društvo za ohranitev Udin Boršta, občina Kranj, Zavod za raziskavo narave in okolja-ZRNO, občina Kranj, Inštitut za obnovljive vire energije, občina Kranj, Zeg, občina Jesenice, Zavod FuturaNatura, občina Jesenice, Društvo za naravo Jalovec, občina Kranjska Gora.

  1. Cilji Gorenjskega okoljskega centra

Primarni cilj Gorenjskega okoljskega centra je združitev okoljevarstvenih subjektov z namenom okrepiti nastajanje in delovanje okoljskih nevladnih organizacij na področju Gorenjske :

– pri odkrivanju in opozarjanju na konkretne okoljske probleme ter njihove negativne posledice na okolje

– pri oblikovanju predlogov in ukrepov za reševanje konkretnih okoljskih problemov

– pri sodelovanju in sooblikovanju okoljskih politik, predvsem na področjih, ki se direktno dotikajo Gorenjske regije

– pri izdelavi in izvajanju enotne komunikacijske strategije pri ciljnih javnostih ( širša populacija, vladne strukture, pristojna ministrstva in agencije v sestavi, lokalna oblast, predstavniki kapitala ter ne nazadnje predstavniki medijev)

– spodbujanje in pomoč pri ustanavljanju novih okoljskih NVO s konkretnim ciljem ustanovitve vsaj ene krovne okoljske NVO v vsaki gorenjski upravni enoti

– oblikovanje in izvajanje okoljskih projektov v sodelovanju s partnerskimi organizacijami

– zagotovitev fizičnega prostora in sistemskega vira financiranja, ki bo pripomogel k zgoraj navedenim namenom in prioritetnim ciljem GOC

– zagotovitev komunikacijske strategije, ki bo pripomogla pri boljši predstavitvi aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij na Gorenjskem

– zagotovitev pravne podpore pri aktivnostih NVO pri reševanju točno določene okoljske problematike

Aktualni konkretni problemi in projekti, v katerih bi sodeloval GOC prek svojih članic oz. ustanoviteljev, so :

– sodelovanje pri sprejemanju novega zakona o TNP

– sodelovanje pri oblikovanju regijskega centra za odlagališče odpadkov

– ohranitev mokrišča Berje

– preprečitev širitve in preplastitve letališča Lesce

– revitaliziranje projektov kot so Aljažova fundacija

– oblikovanje in izvajanje novih projektov kot so Potenciali solarne energije v naravovarstvenih področjih ( za večjo izkoriščanje OVE in URE), Kako zelen si! ( akcija o spodbujanju ekološkega ravnanja posameznika), itd

  1. Temeljna načela delovanja GOC

Vsi subjekti Gorenjskega okoljskega centra so avtonomni v svojem delovanju, neomejeno izvajajo svoje dejavnosti, vse sodelovanje je opcijsko in neobvezujoče.

Delovanje GOC mora biti demokratično, enakopravno ter predvsem ne-izključujoče do katerikoli subjektov, s katerimi je potreben dialog za reševanje okoljskih vprašanj in oblikovanj novih okoljskih politik.

  1. Pravno – formalni okvir GOC

V Sloveniji na področju okoljevarstvenih NVO že deluje Okoljski center v okviru Ministrstva za okolje in prostor[2]. Formalna organiziranost je podobna organiziranosti, k kateri bi moral težiti GOC, na področju vsebinskih dejavnosti pa si bomo prizadevali k večji prepoznavnosti in višji uspešnosti,.

Gorenjski okoljski center je združenje okoljskih NVO na področju Gorenjske, s težnjo pridobitve statusa NVO v javnem interesu.

GOC se registrira bodisi v skladu z Zakonom o društvih kot združenje, bodisi v skladu z Zakonom o zavodih kot zavod zasebnega prava. K ustanoviteljstvu so vabljeni vsi delujoči okoljevarstveni subjekti na področju Gorenjske.

5. Infrastrukturni okvir GOC

Projekt Ustanovitev Gorenjskega okoljskega centra bo težil k oblikovanju skupnega prostora: v okviru katerega bodo okoljski NVOji imeli boljše možnosti za izvajanje projektov in dejavnosti . Taki prostori bi omogočili tudi boljši stik s prebivalci regije, kar bi na dolgi rok pripeljalo do višje stopnje ozaveščenosti tako posameznika kot družbe v svojem ravnanju z okoljem in njihovo aktivnejšo vlogo v projektnih aktivnostih.

Ker smo društva in drugi subjekti v veliki večini volontersko delujoči in nam primanjkuje osnovnih sredstev za izvajanje najbolj rudimentalnih projektov, je nujno pridobiti nekaj strateških partnerjev pri oblikovanju takega centra. V prvi fazi zagotovo računamo na pomoč pri ustanovitvi centra predvsem od inštitucij, ki so direktno involvirane v regijske okoljske procese in njihov razvoj- tukaj računamo predvsem na Razvojno agencijo gornje Gorenjske ter Zavod Triglavski narodni park. Na podlagi sodelovanja teh dveh subjektov z lokalnimi oblastmi si želimo, da bi omogočili GOC dolgoročno pridobiti prostore za izvajanje dejavnosti.

Finančna sredstva za delovanje GOC predvidevamo pridobiti iz naslova javnih razpisov za povezovanje in delovanje okoljskih NVO ( v tej fazi smo s predstavljenim projektom kandidirali za sredstva Ameriške ambasade z namenom nakupa računalniške opreme).

Z lepimi pozdravi,

GEZ in FuturaNatura

Jesenice, 25. 03. 2009


[1] Opredeljena so samo tematsko opredeljena naravovarstvena NVO, namenoma so izpuščena društva, ki se tudi ukvarjajo z vprašanjem varovanja okolja, ni pa to njihova primarna dejavnost ( Planinska, lovska, ribiška društva, turistična društva, itd)

[2]

http://www.okoljski-center.si

Nordijski center 1

SVETOVNI SHOD ZA MIR IN NENASILJE 2. 10. 2009 – 2. 1. 2010


SVETOVNI SHOD

ZA MIR IN NENASILJE


2. oktober 2009 – 2. januar 2010

Trst, 18. februarja 2009

Spoštovani Predsednik Republike Italije, Giorgio Napolitano

Palazzo del Quirinale – 00187 Rim

Spoštovani g. Predsednik,

Pošiljamo Vam pismo, ki je bilo odposlano Vašemu predhodniku leta 2002, v katerem je bilo govora o proslavljanju Državnega dneva nenasilja in miru, ki se praznuje 4. oktobra vsakega leta, medtem ko so Združeni narodi določili, da se 2. oktobra praznuje rojstvo Mahatme Gandhija in Svetovni dan nenasilja. 2. oktobra 2009 se bo na Novi Zelandiji začel Svetovni shod za mir in nenasilje, ki se bo zaključil 2. januarja 2010 v Južni Ameriki. Shod bo prepotoval vse celine in se bo pomaknil iz Aleksandrije v Egiptu preko Bližnjega vzhoda do Istanbula, Balkana in 7. novembra bo dosegel Trst, kjer bomo priredili nek dogodek za sprejem pohodnikov, ki bodo nato obiskali sedež Združenih narodov v Ženevi.

G. predsednik, predlagamo Vam, da prevzamete pokroviteljstvo nad shodom ko bo le-ta vstopil na italijansko ozemlje. To prošnjo razširimo tudi vsem ostalim predsednikom držav. Čilska predsednica ga. Bachelet je že privolila, prav tako je storil tudi hrvaški predsednik Mesić. Desmodn Tutut, Dalai Lama in številni športniki, kulturniki in druge znane osebnosti so že pristopile k pobudi.

Predsedniku Republike Slovenije g. Türku bomo predlagali naj prevzame pokroviteljstvo Shoda v imenu Danila Dolcija, trikratnega kandidata za Nobelovo nagrado, ki se je leta 1924 rodil v Sežani italijanskemu očetu in slovenski materi. Danilo je bil predhodnik nenasilnega boja proti mafiji na Siciliji. Na tak način bi lahko vzpostavili dokončno spravo med narodi, ki naj ne bodo več ločeni zaradi zgodovinskih nasprotij, temveč združeni na osnovi skupnih idealov in vrednot, kot je to predlagal novinar Paolo Rumiz v svojem članku v dnevniku Il Piccolo 10. februarja t.l.l.

Pomanjkanje objektivnosti glede zgodovinskih dogodkov, ki jo je poudaril v svojem članku, je lahko veljavna tudi za sedanjost. Po pokolu v Gazi je povsem jasno, da politika, diplomacija in vojske ne morejo kljubovati konfliktom. Zaupanje v novoizvoljenega ameriškega predsednika pa ni dovolj. Potrebno je oblikovati in izvesti nove pobude, posodobiti nauke M.L. Kinga, Gandhija in Mandele. S Shodom želimo podpreti mednarodne oporečnike, želimo postaviti temelje za model svetovne obrambe v prihodnosti z aktivno podporo ustanov. Tudi Italija, z nauki Capitinija, Dolcija, don Milanija teži k temu cilju.

Vas, g. Predsednik, in Vašima kolegoma iz Slovenije in Italije, pa prosimo, da priznate veljavnost ideala nenasilja, ki je globoko ukoreninjen v italijanski kulturi in zakonodaji. Pokroviteljstvo nad Svetovnih shodom za mir in Vaša morebitna prisotnost ob slovenskemu predsedniku Türku in hrvaškemu predsedniku Mesiću 7. novembra v Trstu, bi lahko spodbudila konstruktiven dialog med institucijami vseh treh držav. Na teh osnovah smo žačeli prejemati prijave krajevnih ustanov, društev in predstavnikov civilne družbe.

clip_image002[5]

 

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010 clip_image012

ALCUNE ADESIONI IN ITALIA

AGGIORNAMENTO AL 15 MARZO 2009

Ad oggi già molte importanti personalità e istituzioni hanno già dato la loro adesione alla Marcia:

Testimonial della Marcia in Italia

clip_image002

Gianluca Pessotto, team manager del football team della Juventus

clip_image004Francesco Sarcina, cantautore, musicista e cantante de Le Vibrazioni

clip_image006

Iván Ramiro Córdoba calciatore colombiano, difensore centrale dell’Inter e della Nazionale colombiana

Personaggi dello spettacolo

Lella Costa, scrittrice e attrice di teatro

Claudio Fragasso, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico

Claudia Gerini, attrice

Ottavia Piccolo, attrice di cinema e di teatro

David Riondino, attore, cantautore e regista

Piero Pelù, musicista e cantautore

Remo Remotti, attore, pittore, scrittore, scultore, poeta, cantante, umorista e drammaturgo.

Ascanio Celestini, autore e attore televisivo e di teatro

Daniele Biacchessi, attore e giornalista

Vladimir Luxuria, attrice, show woman ed ex parlamentare

Dario Vergassola, attore

Corrado Guzzanti, attore e autore satirico

Carmen Consoli, cantante

Susanna Tamaro, scrittrice

Francesca Neri, attrice

Maria Amelia Monti, attrice

Paolo Virzì, regista

Modena City Ramblers, band musicale

Claudio Bisio, attore

Bandabardò, band musicale

Paola Turci, cantante

Paolo Belli, musicista

Giuseppe Cederna, attore e scrittore italiano

Football Club Internazionale Milano

Juri Chechi, ginnasta campione olimpico 1996-2004

Eva Kant, fumetto

Mariangela Melato, attrice

Dacia Maraini, scrittrice

Serena Dandini, conduttrice

Moni Ovadia, attore

Mamadou Dioume, attore e regista teatrale

Ficarra e Picone, attori e comici

Roy Paci, musicista e cantante

Luciana Littizzetto, attrice (new)

Tullio Solenghi, attore (new)

Giobbe Covatta, comico (new)

Andrea Baggio, Sound Designer, Musicista (new)

Personaggi del mondo politico e delle associazioni

Luisa Morgantini, vice presidente del Parlamento Europeo, cofondatrice del Movimento "Donne in nero contro la guerra" e della rete internazionale "Donne per la Pace nei luoghi di conflitto".

Vittorio Agnoletto, eurodeputato. Medico in diverse fabbriche, nel 1987 collabora con la

fondazione della Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS, di cui è presidente tra il 1992 e il 2001.

Giulietto Chiesa, eurodeputato, giornalista. Membro delle Commissioni Giuridica ed Esteri e

della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento Europeo.

Gianni Pittella, membro delle Commissioni Bilancio, Industria, Ricerca e Energia del Parlamento Europeo.

Giusto Catania, consigliere responsabile della Cultura al Comune di Palermo, in Sicilia, e

membro del Parlamento Europeo dal 2004.

Umberto Guidoni, scienziato, astronauta ed eurodeputato. Nel 1994 effettua il suo primo volo nello spazio a bordo del Columbia.

Dennis Visioli, assessore alla Pace di Trieste

Mario Agostinelli, consigliere regionale della Lombardia

Luciano Muhlbauer, consigliere regionale della Lombardia

Paolo Cacciari, ex deputato

Alex Zanotelli, missionario comboniano, Ispiratore e fondatore di diversi movimenti italiani per la pace

Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, rappresentante di associazioni impegnate

contro la mafia

Pina Grassi, moglie di Libero Grassi, rappresentante di una delle associazioni più impegnate

contro la mafia

Manuela Dviri, scrittrice e giornalista, impegnata da anni per la pace in Medio Oriente

Mao Valpiana, segretario Movimento Nonviolento

Fortunato Zinni, sindaco di Bresso

Fausto Bertinotti, presidente Fondazione Camera dei Deputati

Nichi Vendola, presidente della Regione Puglia (new)

Organizzazioni:

Nazionali
Comuni.it  
Peacelink   
AIZO
Associazione Comboniana Servizio Emigranti e Profughi (A.C.S.E.)
Centro delle Culture 
COCIS 
CONACREIS     
Emergency 
Energia per i Diritti Umani Onlus
Greenpeace
Gruppo Abele
La Comunità per lo sviluppo Umano 
Movimento Nonviolento 
Partito Umanista 
Peace Games   
Per il bene comune
Scuola Circo Vertigo  
Semprecontrolaguerra  
Servas Italia   Nazionale
Students for a Free Tibet
UISP
Un altro mondo onlus
Un Ponte per
Women International Leage for Peace and Freedom (WILPF)
Conferenza Istituti Missionari Italiani (CIMI) (new)
Legautonomie Lombardia (new)

“New” locali di questa settimana:
Circolo Carlo Rosselli, Milano
Comitato per la pace “Rachel Corrie”, Genova
Di tutti i colori, Torino
Nuove Frontiere ONLUS, Roma
Associazione Scoprinatura ONLUS, Torino
Soleterre strategie di pace ONLUS, Milano
Associazione Umanisti nel Mondo per lo sviluppo umano ONLUS, Milano

Personaggi del mondo politico e delle associazioni

Michelle Bachelet, presidente del Cile

Stjepan Mesic, presidente della Croazia

Helen Clark, Nuova Zelanda, ex primo ministro

Dennis Kucinich, USA, deputato

Tony Benn, Inghilterra, ex parlamentare e attivista

Milan Bandic, sindaco di Zagabria

Ivan Jacovcic, presidente della Regione Istria (Croazia)

Marinko Blazevic, sindaco di Umago (Croazia)

Daniel Berrigan, USA, attivista pacifista

Ashin Sopaka, Birmania, monaco buddista

Lindis Percy, Inghilterra, attivista pacifista

Nurit Peled, Israele, attivista pacifista

Sung-Hee Choi, Corea del sud, attivista pacifista

Bassam Aramin, attivista di Combattenti per la pace, Palestina
Danielle Mitterand, presidente della fondazione France Libertés (new)

Istituzioni:

Provincia di Milano

Provincia di Roma

Comuni di: Orvieto, Siracusa, Firenze, Castagneto Carducci, Bresso, Sesto San Giovanni, Montebelluna, Castenedolo, Treviglio, Cassinetta di Lugagnano, Drizzona, Cologno Monzese, Grugliasco.

Municipio XI di Roma

Zona 9 di Milano.

Coordinamento Provinciale Bergamasco degli Enti Locali per la Pace.

Premi Nobel

Desmond Tutu, Sudafrica, Premio Nobel per la pace

Josè Saramago, Portogallo, Premio Nobel per la letteratura

Adolfo Perez Esquivel, Argentina, Premio Nobel per la pace

Dalai Lama, Tenzin Gyatso, Tibet, Premio Nobel per la pace

Jose Ramos Horta, Premio Nobel per la pace e Presidente di Timor Est

Personaggi del mondo della cultura

Noam Chomsky, USA, linguista

Eduardo Galeano, Uruguay, scrittore

Ian Gibson, Inghilterra, scrittore

Ariel Dorfman, Cile, drammaturgo

Richard Stallman, USA, creatore del sofware libero

Susan George, Francia, economista

Howard Zinn, USA, professore e storico

Jacques Grinevald, Francia, filosofo e storico

Serge Latouche, Francia, filosofo e economista

Personaggi dello spettacolo

Lou Reed, musicista e cantante di fama internazionale

Viggo Mortensen, USA, attore

Juanes, Colombia, cantante

Yoko Ono, Giappone, musicista e cantante

Noa, Israele, cantante

Pete Seeger, USA, cantante

Philip Glass, USA, compositore

Alfonso Cuaron, Messico, regista

Alejandro Jodorowski, Cile, cineasta

Carolyn Carson, USA, danzatrice

Julio Bocca, Argentina, ballerino

Bob Wilson, USA, drammaturgo

Zubin Metha, India, direttore d’orchestra

Daniel Baremboim, Israele-Argentina, pianista e direttore d’orchestra

Maximiliano Guerra, Argentina, ballerino

Maher al Sabbah, Siria, cineasta indipendente

Ornette Coleman, USA, musicista jazz

Organizzazioni:

Amnesty International di Cile, Messico e Paraguay

Greenpeace di Repubblica Ceca, Italia, Turchia e Ungheria

Abuelas de Plaza de Mayo, Argentina

Madres de Plaza de Mayo, Argentina

Mayors for peace

CAAB, Regno Unito

Global Network against Weapons in Space

Women International League for Peace and Freedom

Nuclear Age Peace Foundation, USA

Global Security Institute, USA

Pugwash, Canada

The Peace Foundation, Nuova Zelanda

Medici senza frontiere di Olanda, Messico e America centrale (new)

PRAVNO INFORMACISKI CENTER NOV


vabi zainteresirano javnost na

OKROGLO MIZO

z naslovom

»Podjetje, moj čisti sosed?«

ki bo 6. aprila 2009 ob 17.00 uri

v Mladinskem centru Jesenice,

Kejžarjeva 22, Jesenice

Sodelovala bosta:

  • Ana Matoz Ravnik, univ. dipl.prav., Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC ter
  • Andrej Klemenc, univ. dipl. politolog, Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo

Okrogla miza bo obravnavala pravne vidike pravic in obveznosti lokalnih podjetij na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (TGP), ki izhajajo iz Državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov ter drugih predpisov s področja okolja. Večina podjetij bo morala po novi EU shemi pridobivanja emisijskih kuponov v večini primerov slednje kupiti na trgu ali pa bodisi zmanjšati obseg proizvodnje bodisi investirati v tehnologije za zmanjšanje emisij TGP oz. v uporabo CO2 nevtralnih goriv kot je to biomasa. Bo to prineslo tudi zmanjšanje lokalnih obremenitev okolja ali se lahko zgodi da se bo zaradi zahtev po zmanjšanju globalnega segrevanja ozračja poslabšala lokalna kvaliteta zraka? Kakšne so pravice javnosti v primeru, ko do tega pride?

Več informacij dobite na telefonski številki 01/521-18-88 ali na e-mail naslovu pic@pic.si.

Društvo za varstvo okolja Bled ČISTILNA AKCIJA 4.4.2009


Društvo za varstvo okolja Bled

Vabi na

clip_image002

ČISTILNO AKCIJO

ob Blejskem jezeru. Očistili bomo območje pod hotelom Vila Bled, okolico in obalo na Njivicah in nadaljevali proti Kampu v Veliki Zaki. Od tam pa pod tribunami proti Veslaškemu centru in do Grajskega kopališča.

Priporočamo delovne rokavice, primerno obutev in dobro voljo. Za malico bo poskrbljeno, za vreče in ostalo potrebno opremo tudi.

Zbor udeležencev je v SOBOTO, 4.4.2009 ob 8h na obali pri Kampu v Veliki Zaki.

VABLJENI!

Voda, plastenke in deponije odpadkov


Kar naenkrat smo znašli v vrtincu dogodkov,ki jih prinaša seboj zmanjšana potrošnja dobrin in temu pravimo z lepimi besedami gospodarska kriza. Ne bom se spuščal v vzroke, saj so zato že vpoklicani razni svetovalci, pać pa želim napisati en droben primer iz naše vsakdanje prakse.

Ko sem prvič videl plastenke polnjene z vodo sem se smejal in štel to za novo modno muho. Istočasno so mediji prinašali vedno bolj alarmantne novice,kaj se dogaja z našo vodo in kako malomaren odnos do nje imamo. Takrat smo si zamišljali, da so pravzaprav vodotoki, tisti,ki bodo psprejeli naše odplake. No k sreči smo se kmalu spametovali in pričeli pridno graditi kanalizacijske sistem in tudi spremenil se je naš odnos do varovanja okolja. Saj smo pričeli zbirati tudi komunalne in druge indusatrijske odpadke ter jih voziti na deponije, za kar so služile sprva razne grape na robu naših naselij. In sedaj prihaja pravni red tudi na to področje, morda malo pod vplivom seveda našega članstva v EU.

Ob vsem tem so se spreminjale naše navade in potrebe. Začeli smo posegati po trgovskih policah z vstekleničeno vodo in drugih brezalkoholnih pijač.

Res je ,da imamo v nekatrih naših krajih izredno dobro pitno vodo, v drugih krajih pa malo manj dobro. Amapak vsi enako veselo kupujemo pitno vstekleničeno vodo. Radenska nam res ne teče po vodovodnih ceveh , zato je njen nakup vsekakor upravičen, vse ostalo pa je posledica uspešnih reklmanih potez posameznih polnilcev vode in proizvajalcev brezalkoholnih pijač. Vsi smo že pozabili na doma narejene iz naravnih sestavin narejene sirupe,ki so bili vedno v pomoč pri reševanju žejnih občutkov.

In sedaj znosimo domov velike količine takšnih in drugačnih pijač. Vse pa je lepo zapakirano v lepih oblikovalskih dosežkih industrijskih oblikovalcev.

Tako,kakor smo prinesli domov,tako tudi to plastično embalažo z veseljem odnesemo v naše smetnjake, saj jo ne rabimo več. In sedaj so nam priskočila na pomoč še komunalna podjetja,katera so postavila ekološke otoke,kjer naj bi občani sami oddajali odpadke,tako ,kot je napisano na teh velikih kontejnerjih. In to nadaljuje svojo pot v zbirne centre in potem naprej k različnim kupcem sekundarnih surovin.

Pri tem pa smo spregledali, kako drag je prevoz praznih plastenk do zbirnega centra ali kako postaja drag prevoz komunalnih odpadkov na najbližjo komunalno deponijo. In ta prevoz bo z zaprtjem še nekaj komunalnih deponij še dražji.

Komunalna podjetja poznajo vsebino naših odpadkov, ničesar pa ne storijo za zmanjšanje teh odpadkov že na izvoru. Nekaj bi bilo potrebno storiti na zmanjševanju takšnih nakupov,nekaj pa s pomočjo znanja za zmanjšanje volumna teh odpadkov.

In lepo zbrane plastenke so seveda surovina za ponovno izdelovanje teh plastenk. Pri tem največ pridobi naše okolje in tudi proizvajalci takšne embalaže,saj ne bo potreben uvoz repromateiala. In za njih bo tako gospodarska kriza v zmanjšanju nakupov manjša saj ne bodo vezani uvoz.

Morda je to droben prispevek za premišljeni naslednji nakup.

 

 

VSE SLOVENCE AAG – GREENSLO SLOVENIJA POZIVA: PIJTE VODO IZ VODOVODA JE RAVNOTAKO DOBRA KOT V PLASTENKAH. S TEM DEJANJEM BOSTE PRIHRANILI DENAR IN MANJ ONESNEŽEVALI NARAVO, TER PRENEHALI POLNITI ŽEPE KOOPERACIJAM, KI VAS Z REKLAMAMI SAMO ZAVAJAJO. ČE VODO POTREBUJETE ZUNAJ SI JO NATOČITE DOMA IN JO VZEMITE SEBOJ.

TO PORJUJEJO VSAKODNEVNE KEMIJSKE ANALIZE VODE IZ PLASTENK IN VODOVODA. V SLOVENIJI JE DOKAZANO, DA JE VODA IZ VODOVODA V 80% VZORCEV BOLJŠA KOT VODA IT PLASTENK  

image PLASTENKE ŠKODLJIVE ZA OKOLJE, VODA V NJIH PA NI NEUPOREČNA, KER NA PLASTENKAH NE NAJDEMO NIKJER POTRDILA V KAKOVOSTI!!!

image VODA IZ CEVOVODA JE VSAKODNEVNO KONTROLIRANA !!!

SLIKE SO SIBOLIČNE

28.03.2009 ugasnite luči za 1 uro – Svetobno onesnaženje – TNP –


Nočni pohod na Pokljuko je uspel

Pokljuka 21.02.2009

Gregor Kervina

 

… za zmanjševanje svetlobnega onesnaženja okolja, ki predstavlja grožnjo biotski raznovrstnosti in človekovemu zdravju, je energetsko neučinkovita rešitev ter onemogoča opazovanje naravnega zvezdnatega neba, ki je naša skupna naravna in kulturna dediščina.

UGASNITE LUČI IN SE PRIDRUŽITE MEDNARODNI AKCIJI 28.03.2009 ZA ENO URO OD 20.30 URE DO 21.30 URE – NAJ SE PLANET ZA ENO URO ODDAHNE!

Organizirali so ga predstavniki iz: Društva Temno nebo Slovenije,
CIPRA Slovenija, Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Društva za varstvo okolja
Radovljica, Alpe Adria Green, Herpetološkega društva, Društva Morigenos in
posamezniki. Udeležilo se ga je dvainpetdeset pohodnikov + psička Luna.

Z njim so opozorili na izginjanje neokrnjenega nočnega neba ter planiran grob gradbeni poseg v narodnem parku, ki bo postavil prostorsko in svetlobno potraten športni objekt v samo srce Pokljuke, v predel, ki je še v večini gozdnat.

Posledice pretirane javne razsvetljave v naseljih so daleč vidne

Športni projekti, tako kot so zasnovani v Planici in na Rudnem polju na Pokljuki, po njihovem mnenju nikakor ne zagotavljajo spoštovanja osnovnih naravovarstvenih načel za narodne parke, kot jih določa IUCN.

Na primer – le zakaj je treba tekaške proge asfaltirati in osvetljevati?

TRIESTE: NORMALI CASI DI (IN)GIUSTIZIA COME CONDANNARE GLI AMBIENTALISTI “CATTIVI”


TRIESTE: NORMALI CASI DI (IN)GIUSTIZIA

COME CONDANNARE GLI AMBIENTALISTI “CATTIVI”

Nel 2003 presentai alla Procura della Repubblica di Trieste un esposto su un rilevante illecito urbanistico del Comune di Muggia, essendovi allora sindaco l’arch. Lorenzo Gasperini (Forza Italia).

L’illecito consisteva nella ricezione ed adozione del Piano Regolatore Particolareggiato (PRPC) d’iniziativa privata “Parco Commerciale Flavia” presentato dalla società M.C.C. s.r.l., con sede in Villorba (Treviso) in violazione della L.R. n. 52/1991, art. 49, poiché proposto da soggetto (la M.C.C. s.r.l.) che non disponeva dei 2/3 del valore delle aree e degli edifici dell’ambito di intervento (ma soltanto 1/8 delle superfici), senza concorso né assenso degli altri proprietari.

Si trattava di un intervento attorno al quale ruotavano cospicui interessi speculativi privati, ad iniziare dalle progettazioni, dagli appalti e dalle forniture.

L’esposto penale era stato reso necessario dal fatto che l’amministrazione comunale aveva anche omesso di inoltrare ai Consiglieri una segnalazione dell’illecito depositata prima del voto, di modo che essi approvarono il PRPC all’unanimità confidando nella regolarità attestata dalla Commissione Edilizia Integrata, che avrebbe dovuto invece già rilevare preliminarmente l’illecito.

La Commissione era composta dal Sindaco arch. Gasperini, che si era riservato la delega di assessore all’urbanistica, e da funzionari ed altri professionisti del settore: architetti, ingegneri e geometri, anche in rappresentanza dei rispettivi Ordini professionali.

La formazione del progetto risaliva inoltre alla precedente amministrazione del sindaco Roberto Dipiazza – imprenditore di supermercati divenuto sindaco di Trieste – essendone già assessore all’urbanistica lo stesso arch. Gasperini, noto protagonista professionale e politico del settore.

L’arch. Gasperini risulta avere subito condanne per violazione delle norme di controllo dell’attività urbanistico-edilizia e di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, nonché per distruzione di bellezze naturali, e rinvio a giudizio per falsità ideologica in atto pubblico per errate asseverazioni urbanistiche; risulta poi avere ricevuto incarichi di consulente per progetti urbanistici realizzati nel Comune di Muggia (nonostante fosse contemporaneamente un pubblico amministratore in carica).

Contemporaneamente all’esposto penale indirizzai una segnalazione documentata dei fatti alle Amministrazioni comunale e regionale nonché agli Ordini professionali coinvolti, chiedendo provvedimenti adeguati alla natura e gravità del caso.

L’esposto alla Procura venne archiviato nonostante mia opposizione, ed io venni querelato per diffamazione aggravata dal Sindaco-assessore e dagli altri membri della Commissione.

La querela riguardava però soltanto l’esposto alle Amministrazioni ed agli Ordini competenti, e non quello penale.

La Procura assegnò anche questo procedimento allo stesso PM, che delegò le indagini e la citazione a giudizio allo stesso ufficiale di P.G. (indaganti quindi su proprie stesse indagini), i quali nel procedimento a carico dei querelanti per l’illecito urbanistico ne avevano accreditata l’asserita inesistenza omettendo di verificarla, ed avevano pertanto un proprio rilevante interesse a confermarla nel nuovo procedimento senza nuove indagini.

Su tali basi il sottufficiale di P.G.delegato rinviò arbitrariamente ed erroneamente a giudizio l’indagato davanti al Giudice di pace invece che al Giudice monocratico per fattispecie non incluse ed anzi negate in querela.

Il procedimento venne assegnato ad un GdP, l’avv. Umberto Ercolessi, che non se ne astenne pur essendo stato notoriamente candidato sindaco nella stessa provincia per lo stesso schieramento politico (Polo delle Libertà) del sindaco Gasperini, della sua amministrazione e di altri querelanti.

Il ruolo di PM venne affidato al nucleo PG della Polizia Urbana di Trieste, cioé a dipendenti amministrativi del sindaco Dipiazza, predecessore, già assuntore e sodale del Gasperini.

La situazione ambientale anomala delineata dai fatti sin qui esposti appare confermata dalle circostanze che inspiegatamente il primo difensore dell’imputato, (noto esponente politico locale e regionale) depositò fuori termini la lista dei testi a difesa, e chiese al Giudice di determinare direttamente il risarcimento civile in subordine alla condanna (favorendo così i querelanti).

L’istruttoria dibattimentale si svolse perciò con l’audizione dei soli testi del PM, gli stessi querelanti.

All’imputato venne negata la prova liberatoria della verità del fatto (l’illecito urbanistico) benché dovuta (art. 596, comma 3°, n. 1 c.p.) ed espressamente invocata.

Il procedimento penale si svolse con verbalizzazione irregolare, sommaria ed omissiva, ove non vennero nemmeno trascritte le dichiarazioni dell’imputato all’udienza conclusiva (in assenza di qualsiasi altra forma di registrazione probatoria).

In esito a quanto sopra il Gdp emise sentenza fuori competenza, su capo d’imputazione diverso ed anzi contrario a quello in querela ed in violazione plurima dei diritti della difesa, condannando l’imputato, con le attenuanti generiche, al pagamento della multa, delle spese processuali e del risarcimento del danno morale e delle spese di costituzione di ciascuna delle parti costituite, per un ammontare complessivo di circa 28.000 euro.

La sentenza venne confermata dal Tribunale di Trieste in appello monocratico, ove la prova della verità venne concessa ma incredibilmente disattesa assieme alla carenza di giurisdizione.

Come si indirizza un processo? Basta far sparire i documenti scomodi

Gli accertamenti difensivi svolti nel tempo hanno anche portato alla scoperta di conduzioni anomale anche nell’indagine penale sull’illecito urbanistico a due livelli concorrenti.

Le indagini di P.G. risultano infatti consistite (come documentatamente in altri casi da parte degli stessi organi di P.G.) nell’acquisire ed accreditare senza verifiche dichiarazioni false e reticenti di parte indagata che negavano l’illecito urbanistico.

Successivamente è stata inoltre riscontrata la totale assenza nel fascicolo, anche per numerazione degli atti, della mia opposizione all’archiviazione.

Gli accertamenti perciò richiesti alla Cancelleria hanno rivelato che l’atto di opposizione da me depositato in termini era stato inserito in altro fascicolo relativo ad un altro mio esposto sulle irregolarità di un progetto di sviluppo turistico (Muia Turistica).

Per il che il GIP archiviò sia il primo procedimento (numero RG 3540/03 relativo al caso MCC) in fittizia assenza di opposizione, sia il secondo procedimento (numero R.G. 3541/03 relativo al caso Muia Turistica) poiché l’opposizione in atti non riguardava quel procedimento. Gli atti vennero ritrasmessi al PM che pur in presenza della contestazione del GIP non provvide a disporre la reintegrazione dell’atto oppositivo al fascicolo di pertinenza per sanarne l’archiviazione illegittima.

Ma a fronte della mia richiesta alla Cancelleria di certificare un tanto per iscritto il P.M. le ha restituito l’atto con la notazione manoscritta “N.P.”: non procedere.

Questa sequenza di comportamenti giudiziari invero sorprendenti ed a più livelli ha in sostanza eluso ovvero impedito l’accertamento doveroso in sede penale dell’illecito urbanistico la cui prova mi è stata parallelamente impedita nel procedimento di primo grado nei miei confronti e disattesa in appello dal giudice monocratico.

Così consentendo sia l’impunità degli influenti responsabili dell’illecito, sia la mia ingiusta condanna per averlo denunciato.

Un sistema di malgoverno può prosperare a danno della collettività solo grazie all’omertà.

Quanto sopra esposto non può che destare legittime preoccupazioni anche alla luce della situazione ambientale del capolugo del Friuli Venezia Giulia dove, a fronte di un gravissimo inquinamento del territorio, si è dovuto assistere ad una sostanziale inerzia da parte dell’autorità giudiziaria. Inerzia ostacolata solamente dagli interventi (doverosi) di pochi ambientalisti trovatisi però molto rapidamente al centro di numerose azioni giudiziarie ai limiti della intimidazione.

Nessun responsabile delle decine di discariche che hanno devastato la piccola provincia di Trieste dal mare al Carso (basti pensare alle decine di grotte – circa 200 alcune con laghi di nafta formatisi a seguito degli scarichi – seppellite dai rifiuti industriali) è stato mai individuato e quindi condannato.

Invece gli ambientalisti che hanno denunciato inquinamenti e responsabili hanno subito numerosi rinvii a giudizio e, come si vede, alla fine anche le condanne.

E per finire sotto processo da queste parti, se ti trovi contro il sistema omertoso, basta decisamente poco.

E’ sufficiente ad esempio segnalare pubblicamente la pericolosità di un parco giochi per bambini sotto il quale è stata occultata una discarica di rifiuti tossico nocivi. Immediatamente i responsabili dell’inquinamento ti querelano per diffamazione e tu vieni rinviato a giudizio mentre loro – gli inquinatori – se la cavano senza problemi (nessun processo e la discarica rimane lì occultata sotto il parco giochi perché l’autorità giudiziaria ritiene che non sia di sua competenza l’intervento).

Oppure chiedere l’accesso ad atti pubblici relativi a progetti di urbanizzazione ai danni dell’ambiente (la solita cementificazione selvaggia che fa girare molti soldi). In questo caso vai a finire sotto processo per interruzione di servizio pubblico (con le tue richieste hai disturbato l’attività della pubblica amministrazione).

E, visto che tu sei fuori dal sistema, oltre a non potere avere spazio sui media locali devi anche stare zitto quando ti denigrano pubblicamente. Se un giornale pubblica una notizia falsa nei tuoi confronti non hai infatti diritto alla replica e se ti rivolgi al Tribunale come prevede la Legge sulla stampa oltre a vederti respingere la richiesta vieni pure condannato a pagare le spese a favore dell’organo di disinformazione.

Questa è solo una parte di quanto noi abbiamo dovuto subire e stiamo subendo per difendere i diritti della collettività.

E questi comportamenti persecutori non fanno certo onore alle istituzioni di un Paese democratico.

Come reagire agli abusi dei poteri forti: creare una rete di legalità

Solo facendo conoscere queste situazioni possiamo sperare di creare una breccia in un sistema che si fa scudo dell’indifferenza della gente.

Un modo efficace per reagire inoltre è certamente quello di esercitare i propri diritti di cittadini europei denunciando le storture del “sistema Italia” alle Istituzioni comunitarie.

Creare insomma una rete di legalità per opporsi all’illegalità dilagante nel nostro Paese. Una rete basata sulla rete. Lo scambio di informazioni può avvenire molto rapidamente ed efficacemente utilizzando internet e ognuno può mettere a disposizione degli altri aderenti alla rete della legalità le proprie competenze. Si tratta di essere più operativi possibili. Individuare il problema e intervenire per risolverlo.

Quali sono le Istituzioni comunitarie a cui si possono rivolgere i cittadini per chiedere il rispetto dei loro diritti calpestati dallo Stato? Il Parlamento Europeo, la Commissione Europea e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. E’ possibile inoltre, per la violazione dei fondamentali diritti umani, rivolgersi all’ONU e alle sue strutture.

Quali sono i diritti la cui negazione costituisce motivo di ricorso? Tutti quelli riconosciuti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea e dalla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo. Ambiente, salute, lavoro, uguaglianza, giustizia, sono materie che rientrano in questo ambito.

La Giustizia europea prevede che tutti i cittadini siano uguali davanti alla Legge e che tutti possano avere un equo processo (concetti non molto chiari in Italia). Tra le garanzie fondamentali assicurate ai cittadini dalla giustizia europea vi è anche quella sulla la responsabilità dei magistrati (negata in Italia in violazione peraltro della stessa Costituzione).

Una base della “rete” esiste già a Trieste rappresentata dalla nostra associazione (Greenaction Transnational) transnazionale per la difesa dell’ambiente e dei diritti civili (sito internet: http://www.greenaction-planet.org) i cui componenti da anni si battono contro le ecomafie del nord est (che per gli organi di informazione nemmeno esistono).

Roberto Giurastante