Pripombe AAG na osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Kamnik št.3


V Alpe Adria Green, mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave smo skupaj s Civilno iniciativo Kamnik v zakonitem roku, na podlagi javnega povabila,  poslali pripombe na  Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Kamnik.

strahovica1

Foto: AAG – kamnolom Stahovica

V AAG imamo naslednje zahteve, pomisleke in pripombe v zvezi s predlaganim odlokom:

1. Na javni predstavitvi nas je občina Kamnik pozvala, da podamo pripombe tudi v pisni obliki. 

Občino Kamnik prosimo, da pri pripravi dokončnega akta upošteva tudi sledeče pripombe, ki smo jih podali že na javni razgrnitvi v prostorih Občine Kamnik dne 21.4.2021.

Širitev dejavnosti kamnoloma – Grohat ter izkoriščanje mineralne snovi vpliva na tri bistvene sestavine okolja, ki bodo močno vplivali na obstoječe stanje in kvaliteto življenja tako vseh občanov Kamnika kot prebivalcev področja, na katerega neposredno vpliva delovanje kamnoloma. Že obstoječa situacija je za prebivalce vplivnega območja kamnoloma dolgoročno nevzdržna, zato so že večkrat poizkušali najti skupne rešitve z lastnikom kamnoloma z namenom omilitve vplivov na okolje, vendar žal neuspešno. Predvsem ljudje, ki živijo v neposredni bližini kamnoloma, trpijo vsakodnevne posledice obratovanja kamnoloma – hrup, povečan tovorni promet, tresljaji, prašenje- kar negativno vpliva tako na njihovo zdravje kot tudi na njihovo premoženje. Namen širitve področja kamnoloma kljub drugačnim zagotovilom predstavlja podaljšanje in potencialno tudi poslabšanje takšnega stanja.

Omilitveni ukrepi, ki jih predvideva predmetni odlok, ne zadoščajo za odpravo ali izboljšanje tega stanja, kar negativno vpliva na zdravje in počutje ljudi. Tudi okoljsko poročilo, ki ga je pripravilo Zavita svetovanje d.o.o. kot elaborat za pripravo projektne naloge za širitev kamnoloma ugotavlja korenite posege tako na področje narave kot tudi okolje. Sami jih sicer ocenjujejo kot nebistvene, kar pomeni, da naj bi predvideni omilitveni ukrepi zadoščali proti negativnim vplivom na okolje in naravo.

kamnolom-v-stahovici

Foto: AAG – kamnolom Stahovica

2. Vplivi na naravo

Predvidena širitev kamnoloma na področje zaščitenih habitatov in vrst. S SD OPN 3 je predviden poseg v posebno območje varstva Grintavci (SI5000024) in ekološko pomembno območje 11300 Kamniško – Savinjske Alpe. V novo nastali EUP je tudi del POO Stahovica – Melišča (SI3000043). Na območju obstoječega posega se nahaja tudi naravna vrednota 5320 Stahovica – nahajališče kalcita in apnenca.

Poseg predviden v okviru izvedbe SD OPN Kamnik 3 pomeni zmanjšanje površine posebnega območja varstva Grintovci (SI5000024) za 20,05 ha, kar pomeni 0,063% površine cone planinskega orla, 0,08% površine cone črne žolne in 0,85 % površine cone malega muharja.

To pomeni, da se sedanje področje kamnoloma, ki je bilo na sami meji območja Natura 2000 širi tudi neposredno na sam teritorij območja. Poleg tega pa seveda sama dejavnost vpliva tudi posredno precej dlje na sam teritorij območja, kar pomeni da razne emisije v obliki hrupa in tresljajev negativno vplivajo na zaščitne vrste na tem območju.

Prav tako širjenje kamnoloma posega tudi v kvaliteto tal in gozda samega. Že v postopkih raziskav na področju novega področja kamnoloma stanje na terenu kaže, da je prišlo do velikih golosekov ter posledično tudi do nevarnosti plazenja tal predvsem proti področju potoka Gohati potok. Potok je eden izmed delov povirja Kamniške Bistrice in tudi del VVO Ivrje.

3. Vplivi na VVO Ivrje

Na območju pobude za spremembo namenske rabe se nahaja vodovarstveno območje vodnega vira Iverje, ki je zavarovan z Odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje zajetja pitne vode Iverje (Ur. l. SRS, št. 3/86). Voda iz zajetja Iverje oskrbuje vodooskrbna sistema Iverje Kamnik in Iverje Komenda in je eno izmed 2 najbolj pomembnih vodnih virov za celotno Občino Kamnik.

Že v preteklosti je prišlo do določenih težav, s katerimi je bil ogrožen vodni vir Ivrje. Ne samo prisotnost kamenine v vodi ( voda je belo obarvana) temveč tudi umik vodostaja v nižje plasti kot posledica določenih geoloških premikov sta bili že dokazani dejstvi. Zakaj je prišlo do teh pojav kljub opozorilom pristojnim službam Občine Kamnik do danes ni pojasnjeno – izključeni niso niti vplivi posledic miniranja v kamnolomu.

Analiza verjetnih scenarijev obratovanja kamnoloma v Okoljskem poročilu opredeljuje precejšnje vplive na stanje in kvaliteto voda vodooskrbnega sistema Ivrje. V primeru nesreč in okvar mehanizacije je mogoče razlitje naftnih derivatov, olj , maziv ter kemikalij, potrebnih za miniranje in predelavo kamnine. V teh primerih je možno onesnaženje podzemne vode in pitne vode izvira Iverje kar ima lahko za posledico moteno oskrbo s pitno vodo za vodooskrbni sistem Iverje Kamnik in Iverje Komenda.

strahovica kamnolom

Foto: AAG – kamnolom Stahovica

4.  Vplivi na okolje

Emisije hrupa zaradi vrtanja, razstreljevanja in manipulacij, predelave in transporta odkopanega materiala na območju širitve kamnoloma lahko vplivajo na obremenitev bivalnih območij s hrupom in s tem na zdravje in počutje ljudi. V neposredni bližini obstoječega kamnoloma se nahaja kar nekaj bivalnih objektov. Kamnolom ima lahko negativen vpliv na počutje in zdravje ljudi zaradi povzročanja onesnaževanja zraka, emisij hrupa, vplivov na pitno vodo in zaradi povzročanja vibracij. Širitev kamnoloma bo pomenila nadaljevanje vplivov zaradi nadaljnjega povzročanja onesnaževanja zraka, emisij hrupa, vplivov na pitno vodo in zaradi povzročanja vibracij.

V AAG predlagamo, da se pred sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Kamnik št.3 popravi in dopolni predlagan akt na način, da bodo upoštevani vse naše pripombe in da se dopolni predmetni odlok s dodatnimi omilitvenimi ukrepi, ki bodo zaščitili predvsem neposredno prizadete krajane področja Stahovica z namenom varovanja njihovega zdravja in zaščite njihovega premoženja.

Občini Kamnik tudi predlagamo, da izvede neposredni ogled in posvet s krajani najbolj prizadetih območij ter jim ponudi rešitve za nastale probleme zaradi izvajanja dejavnosti v kamnolomu.

Povezava:

Eko patrulja AAG: Kamnolom Strahovica

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

ČEZMEJNI POZIV: Ustavimo projekt gradnje drugega tira


Iz Italijanskega Boljunca poziv skupine posameznikov 2TIRailway italijanskim državljanom, Deželi FJK in rimski vladi, naj ukrepa za zaščito okolja

 

dolina-pri-trstu-boljunec-in-zacetek-doline-glinscice_z

»Še ni prepozno, da se oglasimo in da ustavimo projekt gradnje drugega tira, kakršen je.« To je poziv, ki ga skupina posameznikov 2TiRailway – za celovito novo ovrednotenje železnice Divača – Koper in železnic RS – prebivalce v pokrajini, italijanske državljane, Deželo FJK in rimsko vlado nasploh, z željo, da bi se jim v tej bitki za zaščito okolja pridružili in skupno prekinili milijardo (najbrž veliko več) vreden nevzdržen načrt.

Člana skupine Tomaž Štebe in Vili Kovačič sta pred boljunskim gledališčem Franceta Prešerna v družbi predstavnika Zelenih, občinskega svetnika dolinske občine Alena Kermaca predstavila svoj pogled na nepovratno škodo, ki jo gradnja drugega tira napoveduje okolju. Že nekaj let se skupina zavzeto posveča investiciji in o njej seznanja oz. poziva k razmisleku tako naslovnike v Sloveniji kot v Evropski uniji. »Pred tednom dni smo na ustavno sodišče vložili nov priziv, že tretji po vrsti. Gre za pritožbo za absolutno prednostno presojo ustavnosti in zakonitosti glede investicije drugega tira železniške proge Divača – Koper (2TDK), za takojšnjo ustavitev vseh dejanj, zaradi neskladij z akti in postopki za udejanjanje prava, pravne države in spoštovanja človekovih pravic ter varstvo najvišjega dobrega države in državljanov,« je pojasnil Štebe.

Vložitev priziva je potrebna, da preprečijo nepotrebna in nedopustna tveganja nepovratne, trajne škode v okolju ter družbenih in čezmejnih negativnih vplivov projekta, ki je povsem nezakonit, nestrokoven, zastarel in nesmiseln po njihovi oceni. Slednji je bil namreč zasnovan pred dvema desetletjema in prezrl je marsikateri predpis oz. EU direktivo, posledica tega je danes vsem na dlani – dolga trasa s številnimi tuneli (dvema daljšima 30 metrov pod zemljo) in viadukti ter izjemno tvegani poseg v gost podzemni kraški svet z jamami in vodooskrbnimi vodnimi bazeni.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Unesco bo razglasil v petih državah prvi rezervat na svetu: "Balkan bo zaščiten kot zadnja evropska divjina "


Unesco bo po desetletjih truda okoljevarstvenikov in sodelovanja z ministrstvi in ​​upravljavci zavarovanih območij razglasil prvi biosferni rezervat Mura-Drava-Donava na območju petih držav.

mura

Slika je simbolična

Biosferni rezervat Mura-Drava-Donava, kot Evropska Amazonka je edinstvena na svetu, ker nikjer ni rezervata, ki bo vključeval pet držav – Hrvaško, Avstrijo, Slovenijo, Madžarsko in Srbijo. Predvidoma bo ta rezervat razglašen septembra.

Zeleni pas dolg 700 kilometrov

To je krona dela okoljevarstvenikov, pa tudi mednarodnega sodelovanja, pokazatelj, da je tako ambiciozno pobudo mogoče realizirati na ravni petih držav, ki jo bodo izvajale.

Reke Mura, Drava in Donava tečejo skozi Hrvaško, Avstrijo, Slovenijo, Madžarsko in Srbijo in tvorijo 700 km dolg zeleni pas, ki povezuje skoraj milijon hektarjev edinstvenega območja naravne in kulturne dediščine.

Ta edinstvena rečna pokrajina je kljub številnim spremembam, ki jih je povzročila človeška dejavnost, uspela ohraniti neverjetno biotsko raznovrstnost in se ponaša s številnimi redkimi habitati, kot so veliki poplavni gozdovi, rečni otoki, prodnate in peščene obale, zaledje in zaledje.

V teh habitatih živi največ plešastih orlov in je zatočišče številnim drugim ogroženim vrstam, ko so majhne čigre, črne štorklje, bobri, vidre in nekatere vrste rib. Vsako leto več kot 250.000 ptic izbere “evropsko Amazonko” kot počivališče, preden nadaljujejo pot proti jugu.

Skoraj 900.000 prebivalcev je odvisno od Mure, Drave in Donave, poplavne ravnice varujejo naselja pred poplavami in zagotavljajo oskrbo s pitno vodo, izjemne rečne pokrajine pa povečujejo potencial za razvoj trajnostnega eko-turizma.

Razglasitev biosfernega rezervata je pomemben korak stran od škodljivih projektov, kot je gradnja novih hidroelektrarn ali izkopavanje usedlin.

Zadnja evropska divjina

Prednost te regije je, da se še vedno lahko pohvali z nekaterimi nedotaknjenimi in naravno ohranjenimi območji. Za razliko od bolj razvitega sveta lahko še vedno definirajo prihodnji eko-razvoj na tem območju.

Okoljevarstveniki ponujajo sodelovanje pri spodbujanju trajnostnega razvoja in oblikovanju razvojnih politik, ki spoštujejo naravo in okolje. S številnimi partnerji sodelujejo pri spremembah, kot so ustavitev spodbud za gradnjo malih hidroelektrarn in izboljšanje upravljanja zavarovanih območij.

Prav tako igra pomembno vlogo pri ohranjanju Jadranskega morja, ribičev in drugih, ki so od njega odvisni. Z ustanovitvijo prve cone brez ribolova, ki je bila sprejeta v sodelovanju z ribiči, v naravnih parkih in zaščitenih območjih, s spodbujanjem trajnostnega turizma in drugih gospodarskih sektorjev ter dejavnosti, ki so povezane z varstvom okolja, hkrati ščiti Jadran in krepi lokalna gospodarstva s projekti trajnostnega modrega gospodarstva.

Ponujajo rešitve za zmanjšanje ulova in povrnitev primanjkljaja s tržnimi izboljšavami (trajnostno certificiranje), ribiškimi združenji in organizacijah proizvajalcev, razvojem ribiških stranskih proizvodov in alternativnimi viri dohodka, kot je ribiški turizem.

Evropske mesojede živali v  gozdovih

V regiji živi veliko divjih živali, ki so potrebne za naše preživetje in jih želimo ohraniti in zaščititi ter izboljšati odnos med človekom in velikimi zveri, volkovi, risi in medvedi.

Po državah iz te regije se različno spopadajo z problemom, kako zaščititi živino in se preživljati z živinorejo ob spoštovanjem, da divji zveri potrebujejo tudi svoj življenjski prostor. Živinorejcem nameravajo omogočiti postavitev več električnih ograj, načrtujejo pa tudi nakup psov čuvajev, s tem pa bodo odpadli vsi izgovori za pobijanje divjih zveri.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Anton Komat: Domneva ni znanost


 

Anton_Komat-3

Anton Komat – strokovni sodelavec AAG

Že več kot leto dni nas tiranizirajo z ukrepi, ki naj bi zatrli širjenje virusa. Toda analitični pogled biologa nam razkriva drugo resnico kot puhle domneve »politične medicine«. Ukrepi so povzročili skok mutageneze in s tem pojav novih sevov virusov z večjo kužnostjo in virulenco.

Za populacijo je značilen stik med osebki, ki omogoča izmenjavo genov. Če se pojavijo pregrade, ki fizično ločujejo osebke iste vrste, nekdaj enovito populacijo fragmentirajo v več manjših. Posledice teh izolacij so predvsem genetsko-evolucijske, ki pospešujejo mutacije in speciacije v nove vrste. Pri virusih in bakterijah to vpliva na stopnjo kužnosti in njihovo virulenco. Populacijsko usklajevanje med patogenom (virusi, bakterije) in gostiteljem poteka med virulentnostjo oziroma kužnostjo patogena in imunsko reakcijo gostitelja. Vstop patogena v novo okolje pogosto izzove katastrofalne posledice pri gostiteljih, ki dotlej niso bili v stiku z njim. Po preteku določenega časa stopnja virulentnosti patogena zelo upade. Tako raziskave na živalih v naravi kot primeri epidemij pri ljudeh so pokazali, da imajo manj virulentni virusi evolucijsko prednost, saj »pustijo živeti« večje število gostiteljev in s tem ohranijo večjo gostoto njihove populacije. Po kratki osvežitvi bioloških znanj si postavimo vprašanje: ali nefarmakološki ukrepi, kot so zapiranje, nošnja mask, karantene, razkuževanje, socialno distanciranje in policijska ura povzročajo genezo nevarnejših virusnih mutantov?

Zgrešeni ukrepi

Na začetku leta 2020 se je začel globalni eksperiment, ki naj bi zajezil pandemijo virusa SARS-CoV-2. Eksperiment ni bil formalno protokoliran, kot je običaj v znanosti, ampak je temeljil zgolj na domnevi, da bo radikalno zmanjšanje stikov med ljudmi močno zmanjšalo širjenje virusa in število hospitalizacij. Po letu dni posledic uradno nihče ne obravnava, čeprav so merljive in nikakor ne podpirajo začetne domneve. To je v popolnem nasprotju z metodo znanosti. Kljub vsemu pa politika in »uradna« znanost še vedno ždita na zgrešenih ukrepih. Če primerjamo »zaprto« Anglijo in »odprto« Švedsko, lahko sicer rečemo, da je smrtnost na Švedskem nižja, vendar to ni celovita primerjava, saj nismo upoštevali številnih drugih parametrov, npr. demografije in kulture bivanja ter klime obeh dežel. Kaj pa obseg in ostrost ukrepov v primerjavi s smrtnostjo? Šolski primer se dogaja v ZDA, kjer zvezne države izvajajo različne ukrepe. Države, kjer vladajo republikanci, opuščajo ukrepe, kjer pa so guvernerji demokrati, jih zaostrujejo. Dva ekstrema poznamo, Florido in Kalifornijo. ZDA so odličen poligon za kakovostno analizo in še en dokaz, da je koronahisterija zgolj političen projekt.

Usodna napaka

Da bi se približali odgovoru na nosilno vprašanje, se moramo podati na področje evolucijske biologije. V mikro svetu bakterij in virusov so mutacije pogoste, zato evolucija poteka pospešeno.

Vemo, kako hitro se pri bakterijah razvija odpornost proti posameznim antibiotikom. Manj je znano, da z mutacijami nenehno nastajajo novi sevi bakterij, tudi taki, ki bi bili odporni proti antibiotikom. V svetu brez antibiotikov taki sevi ne bi imeli nikakršne evolucijske prednosti, povsem druge posledice pa nastanejo v svetu, kjer so antibiotiki prisotni. Predpostavimo, da vsaka oseba vsak mesec dobi preventivno krepak odmerek antibiotikov. To bi sicer radikalno zmanjšalo incidenco, npr., bakterijskih pljučnic, vendar le za kratek čas, kajti pojavili bi se odporni sevi.

Med bakterijami in virusi pri mutacijah ni velikih razlik. Večina mutacij ne vpliva na odzivnost našega imunskega sistema, ker jih uspešno »pokrivajo« NK-celice ubijalke (Natural Killer Cells) nespecifičnega prirojenega imunskega sistema. Zanimivo, da naši infektologi ne obravnavajo NK-celic, temveč limfocite B in T, ki delujejo kot pridobljeni specifični imunski odziv. To je fatalna napaka, saj so NK-celice prva linija hitrega odziva imunskega sistema, ki brez stika z mikrobi oslabi. Tu tiči past sterilnega sveta in mRNA genske terapije, ki ji rečejo cepljenje.

Nekatere mutacije lahko spremenijo naravo virusa

In to v dveh lastnostih:

1. virulenca: stopnja virulence progresivno določa stopnjo težavnosti obolenja in smrtnosti;

2. transmisivnost (kužnost): določa hitrost širjenja virusa med osebki določene populacije.

Poznamo okrog 4.000 varietet virusa SARS-CoV-2, ki se razlikujejo v stopnji izražanja zgoraj navedenih lastnosti in so predvsem odvisne od pritiska okolja, v katerem virus živi. In v tej točki se podamo v bistvo problema nefarmacevtskih intervencij, ki dramatično spremenijo okolje virusa. V okolju, ki je sovražen virusu, število mutacij eksplodira, najbolj tistih, ki prinašajo prednosti preživetja. Ob zgrešenih ukrepih fizičnega distanciranja med ljudmi se radikalizira evolucijska prednost kužnejših oblik virusa. Poglejmo si to na primeru dveh vojskujočih se držav. Prva ima rakete z dometom 4.000 km, druga pa z dometom 3.500 km. Ker je razdalja med državama 3.000 km, ni nobena v prednosti, tudi ne tista, ki ima rakete z dometom 5.000 km. Sedaj to prenesimo na dve varieteti virusa, od katerih je ena bolj kužna. V okolju, kjer se ljudje svobodno družijo in množično zbirajo, bolj kužna varieteta virusa ni v nikakršni evolucijski prednosti, zato ne bo prevladala nad manj kužno varieteto. Tudi manj kužni virusi bodo nemoteno dobili svojega gostitelja in ga »obdarili« z imunostjo. Drugačen scenarij pa poteka v človeški družbi socialnega distanciranja z omejitvami gibanja, prepovedmi druženja, razkuževanjem ter obveznimi maskami. V tem prostoru fragmentirane človeške populacije je virus pod močnim evolucijskim pritiskom, zato hitro dobi evolucijsko prednost varieteta z večjo kužnostjo. Prav tako kot v primeru, da bi bila razdalja med dvema vojskujočima se državama 4.000 km. Edina rešitev za državo z dometom raket do 3.500 km bi torej bila, da »z mutacijo« poveča njihov domet na 4.500 km.

Dokaz je pri roki

Prispeli smo do bistvenega problema, do stopnje virulence virusa. Pred koronahisterijo smo z rahlo vnetim grlom, kašljanjem, z blagim glavobolom ali nahodom še vedno hodili v službo, se družili, rekreirali, hodili v šolo, gledališče, kino, na koncerte, v cerkev ali na proteste. V posteljo smo legli, torej se izolirali, ali šli k zdravniku, in ta nas je le v primeru hujše oblike obolenja poslal v bolnišnico. Nedvomno so bili uspešnejši manj virulentni virusni sevi, ki so tudi razvili pri ljudeh odpornost proti vsem drugim sevom. Ker povečana virulenca virusa ni predstavljala nikakršne evolucijske prednosti, je virulentnost v normalni družbi hitro upadla. Danes je slika obratna, v karanteni so asimptomatske (izum za milijardo evrov) »kužne« osebe s pozitivnim PCR-testom, one z razvitimi simptomi pa se gnetejo na testiranjih in v bolnišnicah ter s tem dajejo prednost pri širjenju bolj virulentnim sevom. Dokaz je pri roki! Sedaj, ko nas strašijo z bolj kužnimi in bolj virulentnimi sevi, kot sta »angleška« in »južnoafriška« varieteta, naj poudarim, da izvirata iz okolij, kjer so bili uvedeni zelo strogi nefarmakološki ukrepi. »Nevarna mutacija«, ki so jo v ZDA imenovali »vražja«, je eksplodirala v popolnoma zaprti Kaliforniji, nikakor pa ne ogroža Floride ali Južne Dakote z blagimi ukrepi.

Kratek izlet na področje evolucijske biologije nam je razprl pogled v nespametne odločitve »politične medicine« ali pa »medicinske politike«, če hočete. »Strokovnjaki« so hoteli zavreti širjenje virusa SARS-CoV-2, razvili pa so le evolucijski pritisk na virus, ta pa je z mutacijami povzročil nastanek novih sevov s povečano kužnostjo in virulenco. Da ne omenjam katastrofalnih posledic na življenje ljudi, od uničenega lokalnega gospodarstva, propada malih podjetij in obrti do zatrtja kulturnega ustvarjanja in športnega udejstvovanja ter suspendiranja demokracije in človekovih pravic. Moramo se vrniti v običajne tirnice življenja, ki nam zagotavlja sobivanje z virusom.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Pripombe Alpe Adria Green (AAG) na javno razgrnitev OPPN Repnje-3


AVTOPREVOZ SP. STR.

Alpe Adria Green (AAG) je v predpisanem roku kot društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave v skladu z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o ohranjanju narave, poslal pripombe na OPPN_Repnje-3 (območje Re_11 Repnje), v nadaljevanju OPPN, oziroma na Odlok o OPPN za območje Re_11 Repnje (OPPN_Repnje-3), v nadaljevanju Odlok, v okviru javne razgrnitve ter vključujemo tudi več stališč krajanov naselja Repnje, ki so, kot kaže precej ustrahovani, česar občina ne bi smela dovoliti, saj je to prav nasprotno demokraciji, tudi pri obravnavi pogojev za normalno bivanje v majhnem naselju, s kmetijskimi površinami najvišje kvalitete, ki ni namenjeno izgradnji industrijskih con, kar skuša OPPN vsiliti manjšemu kraju Repnje.

PRIPOMBE AAG:

1. AAG zahteva umik OPPN_Repnje-3 in Odloka (pripombe veljajo za oba akta) iz postopka sprejemanja, ki mu v celoti nasprotujemo še iz vrste razlogov, ki jih navajamo v nadaljnjih pripombah.

2. OPPN krši Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) že v 2.členu (zametek kršitve je že v OPN Vodice, ki pa se ne bi smel nadaljevati v OPPN), in sicer krši osnovne cilje urejanja prostora:

– ne varuje prostora kot omejene naravne dobrine;

– znatno poslabšuje življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje;

– uničuje prepoznavne značilnosti naselja Repnje v prostoru, ki ni prostor za industrijske cone, ki si jo investitor skuša vzpostaviti čez cesto svojemu bivališču, ko zakon cilja na ustvarjanje in ohranjanje prepoznavnih značilnosti naselja Repnje v prostoru; saj to ni kraj za prevozniške cone množice velikih tovornih vozil.

– uničuje prepoznavnost in kakovost krajine, namesto, da bi jo varoval;

– ne zagotavlja racionalne rabe prostora in ne ohranja prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije;

– škoduje zdravju ljudi, namesto, da bi občina prispevala h krepitvi in varovanju zdravja ljudi; OPPN znatno prispeva k poslabšanju kvalitete zraka, posebno ob temperaturnih obratih, zaradi izpušnih plinov načrtovane množice velikih tovornjakov, obenem pa tudi bistveno povečuje hrup v tem okolju.

– namesto, da bi prispeval k varstvu okolja, ohranjanju narave, varovanju kulturne dediščine, še posebej varovanju kmetijskih zemljišč ter drugih kakovosti prostora; OPPN deluje ravno nasprotno temu. V Evropi je Slovenija na repu po površini kmetijskih zemljišč na prebivalca, OPPN pa še nadalje uničuje prvovrstna kmetijska zemljišča.

– ne prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe; saj na primer zmanjšuje nepozidano površino, kakršne so potrebne za odvajanje voda v primeru deževnih ujm.

– ustvarjajo razmere za povečevanje, namesto zmanjševanja, prometnih nesreč zaradi neprimernih cest, ki niso bile načrtovane skozi naselje Repnje za velik tovorni avto promet.

3. Ti cilji pa so vsebovani tudi v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, ki temelji na vzdržnem razvoju, kar pa OPPN krši. Za vzpostavljanje industrijskih-obrtnih-poslovnih con, kar skuša OPPN vsiliti majhnemu naselju Repnje, je potrebno dogovarjanje z drugimi občinami ali z izkoriščanjem že vzpostavljenih con, kot je Poslovna cona Komenda.

4. V zvezi z izjavo župana Vodic (Gorenjski glas, 5.10.2020), ” da se s sprejemom predloga rešuje zatečeno stanje (podčrtano AAG), ki ni ustrezno, z OPPN pa bo zagotovljena tudi varnost vseh drugih udeležencev v prometu, saj za zdaj ni jasne ločnice med parkiriščem in cesto.”, zahtevamo, da se preveri zgodovina nastanka ”zatečenega stanja”, saj je to stanje domnevno črna gradnja, na kateri pa OPPN ne sme biti vzpostavljen. Preveri naj se ali obstajajo dovoljenja za spremembo namembnosti prvovrstnega kmetijskega zemljišča s pozidavo, ali obstaja obratovalno dovoljenje, ali obstajajo soglasja kmetijskega in okoljskega ministrstva, ipd.

5. Tako Odlok celo poskuša legalizirati očitno črno gradnjo v 12.členu, točka 13. Zato je sum o domnevno celotni obstoječi dejavnosti in objektih ter spremembi namembnosti najboljše kmetijske zemlje upravičen.

6. Prilagamo posnetek kmetijskega zemljišča pred letom 2000, kjer naj bi zdaj vzpostavili OPPN.

Repnje - AVTOPREVOZ - PARKIRIŠČE-page-001

7. Hkrati dajemo tudi pripombe na Okoljsko poročilo za območje OPPN Re_11 Repnje (junij 2020), v nadaljevanju OP, ki je sestavni del OPPN.

8. OP ignorira navedene cilje ZUreP-2, kar posebej obrazložimo.

– OP v poglavju 2.7 obravnava alternative, kar je obvezno poglavje okoljskih poročil. Na kratko: alternative od strani naročnika niso bile predlagane, vendar to ni merodajno pri sprejemanju OPPN, pač pa je treba alternative postaviti in jih presoditi. To ni bilo narejeno, AAG pa to zahteva. Izgovor je bil, da če se OPPN ne sprejme, bo pa obstoječa dejavnost potekala naprej. Prav zaradi tega AAG zahteva ugotavljanje zgodovine kot smo navedli, ker se domnevno ta dejavnost odvija na črni, zakonsko nesprejeti gradnji brez dovoljenj ustreznih inštitucij in se mora ta dejavnost ustaviti, dokler se ne ugotovi ali ima investitor za to potrebna dovoljenja.

– Kumulativni vpliv OPPN je v OP napačno ocenjen, prav tako z njim povezan negativen sinergijski vpliv. Na bližnji lokaciji obstaja podobna dejavnost Sanimar, zato OPPN povečuje vse negativne vplive avtoprevozništva v majhnem naselju Repnje, od zraka, hrupa do zmanjševanja najboljših kmetijskih površin in slabšanja kvalitet bivanja prebivalcev. Tudi za Sanimar zahtevamo preverbo obstoja dovoljenj, saj obstaja sum črne gradnje, saj znatno prispeva k negativnemu kumulativnemu vplivu OPPN.

– OP napačno ocenjuje vpliv na lokalne ceste, tudi, če bi kak pas okrepili, ozke lokalne ceste skozi Repnje se pa mestoma ne da širiti, saj nikoli ni bila načrtovana za velik tovorni promet. Še šolski avtobus ima probleme, cesta nima sredinske črte, torej dejansko ni legalizirana za dvosmerni promet po normativih za ceste.

– OPPN (tudi Odlok) in OP navajajo vozila, ki presegajo 3,5 tone pa še priklopnike. Prometni znaki dovoljujejo 7,5 tone in posledice so vidne na mestoma uničenem asfaltu, ki ga zime zaradi razpok še dodatno uničujejo, vse na stroške davkoplačevalcev. Dejstvo, da ni predpisana zgornja meja z Odlokom, pomeni, ne glede na prometni znak (kontrola ni predpisana, kakšna vozila so parkirana in s kako težkim tovorom), tak predlog poslabšuje prometno varnost in bistveno preobremenjuje cestno omrežje, predvsem zgornji ustroj.

Poti ustavljanja in zavorne poti vozil z predlagano povečano težo tovora so bistveno

daljše, še posebej v slabih vremenskih razmerah, poledice ipd.. Zaradi tega bi bila

prometna varnost zelo poslabšana, kar je nedopustno. Težki tovornjaki poškodujejo

cestišče tudi 10.000 krat bolj kot osebna vozila.

9. Izdelana je bila Strokovna ocena o vplivih hrupa na okolje (februar 2020), ki pa ni ustrezna za lokacijo v OPPN. Izdelovalec naloge ni uporabil najprimernejše osnove za modeliranje obravnavanega  vira hrupa, temveč NMPB – XPS 31 – 133, ki se praviloma uporablja za odprte ceste. Gre za odprto parkirišče za težja vozila, ki od tam izpeljujejo, pospešujejo, se vračajo, zavirajo in parkirajo. Verjetno pa pred izpeljevanjem tudi ogrevajo motorje, oziroma povečujejo obrate motorjev, loputajo z vrati, morda opravljajo tudi kakšna hrupnejša servisna opravila, na primer menjava gum s pnevmatskimi orodji, pranje vozil, uporaba »štrajfiksov«, itd. Tovrstnih dejavnosti, oziroma omenjanja njihove odsotnosti v priloženi strokovni oceni nismo zasledili. Utegnejo pa biti prisotni še nekateri drugi viri hrupa, na primer grelniki, kompresorji na vozilih, čeprav ni nujno, da so zares prisotni ali da predstavljajo pomembnejši vir hrupa. Ali se na primer vozniki v zimskem času usedejo v hladno vozilo in se ogrevajo šele med vožnjo?

10. Hrup. Še pomembnejše je razlikovanje vpliva voženj in parkirno – manipulativnih operacij na emisije hrupa. Po drugem Newtonovem zakonu je sila sorazmerna masi in pospešku. To pomeni, da morajo motorji med pospeševanjem obratovati z bistveno večjo močjo, kot pa med vožnjo po ravni cesti s stalno hitrostjo. Med pospeševanjem vozila se sproščajo bistveno večje emisije, ne samo hrupa, temveč tudi izpušnih plinov. Izdelovalec študije pa je očitno predpostavil, da vozila vozijo z enakomerno vožnjo s povprečno hitrostjo 15 km/h, kar bi seveda sproščalo bistveno nižje emisije hrupa. Bolj primerno bi bilo, če bi izdelovalec študijo dopolnil z modelnim izračunom za parkiranje težkih vozil, kar zaenkrat ni bilo zaslediti. Zadeva je podobna, kot če bi zamenjali turbulentni tok z laminarnim in upoštevali zgolj njune povprečne hitrosti.

Drug pomemben faktor v zvezi s tem pa je masa. V oceni se omenja samo, da so prisotna tudi vozila z maso nad 3,5 tone. Iz priloženih slik je razvidno, da bi naj večinoma šlo za prikoličarje, torej še bistveno težja vozila. Zato je pri njihovem pospeševanju potrebna še bistveno večja sila oziroma moč motorja.

Iz slike je nadalje razvidno večje število vzporedno parkiranih prikoličarjev. Tovrstna parkiranja težjih prikoličarjev, očitno tudi z vzvratno vožnjo, zahtevajo kar nekaj časa, med katerim se sproščajo še dodatne emisije hrupa.

V nalogi tudi ni zaslediti, na kakšen način je izdelovalec naloge ocenil, razširjeno merilno negotovost modelnega izračuna ob upoštevanju 95% stopnje zaupanja na ±7,5 dB. Že sam pojem merilna negotovost modelnega izračuna je nejasen, saj iz študije ni razvidno, da bi izdelovalec karkoli meril in kako bi naj to uporabil v modelnem izračunu. Izdelovalec naloge sicer navaja večje število vhodnih podatkov in parametrov izračuna. Ni pa zaslediti, katere vhodne podatke in kako je upošteval pri določitvi negotovosti, za katero navaja zgolj, da znaša ±7,5 dB. Zaradi utemeljenih dvomov v pravilnost prikazanih dnevnih ravni hrupa, bi bil nujno potreben prikaz sledljivosti za navedeno negotovost.

11. Dejavnost, navedena v OPPN in Odloku je okolju in zdravju ljudi tudi lahko nevarna. Za dokaz navajamo ponudbo. V njej so tudi nevarni tovori, med katere po ADR spadajo tudi nevarne snovi, vnetljive tekočine, eksplozivi, nevarni odpadki, radioaktivne snovi, ipd. V odloku ni nobenih prepovedi in omejitev. Že samo ta navedba zahteva takojšnjo prekinitev dejavnosti na domnevno črni gradnji, ki je povzeta v OPPN. Prav tako je potrebno preveriti Sanimar (negativna kumulativni in sinergijski vpliv). Izdelana bi morala biti študija v okviru OP za možne nevarne dogodke in upoštevati najslabši možni scenarij, kar pa ni bilo narejeno, zato OP ni primeren za nadaljevanje postopka.

12. Pod območjem OPPN je 3. VVO vodni pas in našteti nevarni in podobni tovori so že zdaj stalna grožnja onesnaženju pitne vode.

13. Avtoprevoznik stanuje v Repnjah in naša slaba praksa v Sloveniji je, da si vsak hoče izgraditi še obrtno cono tako rekoč pred hišo. Potem pa izsiljuje, kar je v tem primeru očitno. Občina Vodice mora nujno to prakso prekiniti in zahtevati (in pomagati) preselitev ven iz naselja Repnje z dejavnostjo po OPPN ter tudi Sanimar.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

TARČI RTV SLO1 o zakonu o vodah na rob


V Tarči na RTV SLO 1, ki je bila predvajana v četrtek 29.04.2021 in je bila posvečena referendumu o vodah, je bil med drugim izpostavljen kanal C0. V studio so povabili ljudi, ki se do te oddaje niso ukvarjali z problemom, da bo neprimerna nova zgrajena kanalizacija ogrozila podtalnico na Ljubljanskem barju. Člane iz AAG, ki pa se resnično ukrepajo in opozarjajo na posledice izgradnje C0 kanala pa so pripravljavci Tarče preprosto izpustili – ignorilali.

image

AAG ima kritični pogled, ki izhaja iz analize neposredne operativnosti predlaganega zakona o vodah s primerom na konkretni lokaciji, na vodo zajemnem območju vodonosnika Brod Ježica. Tukaj je kot vemo ljubljanski župan Janković nezakonito, v zemljino vodonosnika vgradil kanalizacijsko cev kanal C0 premera 1200 mm. Kot se spomnite smo javnost že obvestil, da je ta mega kanalizacija del mega urbanizacije vodo zajemnega območja Kleče, konkretno, kmetijskih zemljišč na VVO Brod Ježica. 

Analiza AAG, Vizjakovega zakona o vodah z dosedanjimi nezakonitimi Jankovićevimi urbanimi posegi na VVO Brod Ježica dokazuje, da lahko Janković po Vizjakovem zakonu o vodah na VVO Brod Ježica izgradi mega stanovanjsko poslovni koncept, torej vse kar si je zamislil. In kaj si je zamislil? Kot veste je Janković na VVO Kleče, Brod, Ježica že pričel z prisilnim odkupom kmetijskih zemljišč predvsem pa vlaga velike napore, da bi izpeljal razlastitev lastnikov kmetijskih zemljišč. Nadalje, v občinski plan vnaša nepotrebno širitev Nemške ceste iz dvopasovne v štiripasovno cesto od krožišča Ježica do priključka na Gorenjsko AC v Vižmarjih. Ta cesta bi služila za prometno oskrbo novo zasnovanih poslovno stanovanjskih sosesk. Za lažjo podobo si zamislite Celovško cesto s konglomeratom Celovški dvori, kamor so nabutali stanovanj in poslovnih objektov, … skratka Novo mesto v Mestu. 

Po analizi AAG je potrebno Vizjakov zakon zavrniti. Politikantskemu referendumu o zakonu o vodah se lahko izognemo le tako, da se odpravimo na vlado, da nas sprejme premier Janša s svojo ekipo z Vizjakom na čelu in da jim povemo vzroke zakaj je potrebno zakon umakniti. Torej zato, da se urbanizacija VVO Kleče ustavi, že izvedena in vkopana kanalizacija Brod Ježica z mega urbanim profilom kanala C0 pa se mora odstraniti. Zato, ker bo ta nezakonito izvedena trasa kanala C0 na VVO Brod Ježica postala legalen kanalizacijski koridor, ki se ga bo dalo kadarkoli v prihodnje aktivirati za sprevržene investicijske namene.

Prepričani smo, da smo v ozkem krogu zavednih strokovnjakov in neposredno prizadetih lastnikov pridelovalcev hrane z zemljišč v Ježici in AAG orali ledino dvigovanja okoljske zavesti prav na primeru megakanalizacije kanala C0, ki ga je Janković umestil na najpomembnejšem slovenskem vodonosniku, v glavni vir pitne vode, ki dnevno oskrbuje od 300 000 do 500 000 prebivalcev Ljubljane (ob redno prijavljenih še vsi dnevni in ostali migranti). Vsa naša prizadevanja od obveščanja komisij EU do vseh aktivnosti v Sloveniji (dva naša člana sva bila tudi zaslišana v bunkerjih ljubljanske policije) pa do medijskega vrhunca s Tarčo na RTV SLO 1, prihaja z Vizjakovim nezakonitim zakonom o vodah (je nedvoumno v nasprotju z Ustavo RS, s 70.a členom (pravica do pitne vode) v sklepno fazo. 

Ja, smo orali ledino, sedaj pa imamo MASPOK, .. Kako usmeriti to pozitivno energijo v neodtujljivo pravico trajnostne rabe vodnih virov in predvsem zaščito vodo zajemnega mesta Brod Ježica? 

Smo proti rušenju vlade v tem kriznem trenutku. Ali se zaveda, da je njena edina rešitev v nastali situaciji ta, da zavrne Vizjakov zakon o vodah in se s tem izogne referendumu o vodah. Ki bo uspel, vlada pa se ne bo mogla izogniti kolapsu na vprašanju kanala C0. Kako absurdno. AAG je v zvezi s kanalom C0, s političnimi skupinami, najprej s SDS potem pa z vsemi ostalimi parlamentarnimi strankami, zelo učinkovito izpeljala trenutek resnice v DZ RS. Enoglasna podpora vseh parlamentarnih strank glede odstranitve kanalizacije kanala C0 med Brodom in Ježico. ta ista SDS pa sedaj Vizjakov vlaga zakon o vodah, ki bo legaliziral kanalizacijski koridor za njim pa zakonito izgradnjo poslovno stanovanjskih kompleksov. Na to poniglavost ne moremo pristati.

AAG smo oblikovali skupino v kateri že sedaj sodelujejo tako strokovnjaki kot prizadeti kmeti in lastniki zemljič na področju nameravane izgradnje. V kolikor se bo ta država odločila nadaljevati izgradnjo kanala C0 bomo “vkopili” že preizkušen način boja proti kapitalu in problem sprožila na vseh institucijah Evropske Unije, do zaustavitve in sanacije že pričete gradnje.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Kdo bo imel koristi? Ne kmetijstvo, ampak – spet – kmetijstvo


Novo gensko inženirstvo: izdelki in dobičkarji

Novo gensko inženirstvo prinaša veliko praznih obljub korporacij, ki jim to  koristi.

Odgovor kmetijske industrije na podnebno krizo v kmetijstvu so tehnične novosti, s katerimi želi le nekoliko izboljšati obstoječi kmetijski model v kozmetičnem smislu. To je mogoče izpeljati ne le iz trenutnega razvoja izdelkov, ampak tudi iz dejstva, da so procesi, kot je CRISPR (okrajšava za clustered regularly interspaced short palindromic repeats, slovensko – gruče enakomerno prekinjenih kratkih palindromnih ponovitev), sprožili pravi val patentiranja.

modified-tomato-genetically-food

Prazne obljube in dvomljivi izdelki življenjskega sloga

V svetu se komercialno gojita le dve rastlini, ki sta bili razviti z novim genskim inženiringom: repična semena, odporna proti herbicidom, in sorta soje, katere olje vsebuje manj trans maščobnih kislin, ki so zdravju škodljive – obe ameriških kmetijskih korporacij. Škrobna “voščena koruza”, prav tako iz ZDA, naj bi kmalu prišla na trg. Prvi „paradižnik CRISPR“ je bil odobren na Japonskem januarja 2021. V paradižniku je okrepljena sestavina, ki naj bi zniževala krvni tlak. Tak poseg v genom lahko povzroči tudi neželene učinke na zdravje.

Leta 2018 je CRISPR/Cas uspelo genetsko manipulirati s skupino beljakovin glutena in pridelati pšenico, ki ne vsebuje glutena. Izklop 35 (od 45) genov predstavlja globoko spremembo v genetski sestavi pšenice. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je v sedanji izjavi prišla do zaključka, da je treba za takšne rastline temeljito oceniti tveganje , saj tako zapletene spremembe presegajo tisto, kar je bilo prej mogoče z vzrejo ali „starim“ genskim inženiringom.

Ena prvih rastlin, spremenjenih s CRISPR/Cas, je bila goba, ki se pri rezanju ne porjavi in ​​je dlje videti sveža. Niti „brezglutenska“ pšenica niti ne porjavela goba doslej še nista trženi na trgu.

Lastnosti, kot je odpornost na sušo, ureja veliko število procesov v rastlinah in njihovih celicah in včasih še niso popolnoma razumljive. Analiza trenutnih tržno usmerjenih aplikacij CRISPR/Cas, v katerih naj bi se na primer proizvajale rastline, odporne na toploto, kaže: “Podnebno prilagojene” rastline za zdaj niso pričakovane.

Z lastnostmi, kot sta spremenjena maščobna kislina ali povečana vsebnost vlaknin, se podjetja skušajo obrniti na premožne kupce v bogatih industrijskih državah, ki so pripravljeni porabiti več denarja za (domnevno) bolj zdrave izdelke. Še vedno razširjena odpornost proti herbicidom krepi obstoječi, vhodno intenziven kmetijski model. Obljube o “manj pesticidov zaradi novega genskega inženiringa” s tem težko dosežemo.

To uporabljajo zlasti velika podjetja, katerih poslovni model temelji na uporabi pravic intelektualne lastnine. CRISPR/Cas– ni “demokratični” postopek za srednje velika podjetja, ampak velika podjetja- multinacionalke. Vsako podjetje, večje ali majhno, ki se želi uporabljati tehnologijo, se mora najprej pogajati z imetniki patentov in plačati licence – to za manjše rejce komajda obstaja možnost. Korporacije, kot sta Bayer (Monsanto) in Corteva (DowDuPont), morajo včasih z izumitelji skleniti ekskluzivne licenčne pogodbe.

Za kmete patenti povzročajo dvig cen semen, omejen izbor in nove odvisnosti.

Strokovnjaki zahtevajo, da je treba vzrejo rastlin organizirati na “splošno dobro”, da bi okrepili “prilagodljivost” kmetijstva ob podnebni krizi. Obstajajo številni primeri uspešne vzreje rastlin, ki s selekcijo na terenu pridelajo robustne, okusne sorte konvencionalno, brez gensko spremenjenih organizmov in ekološko gojene. Inovativni razvoj kultivarjev ne potrebuje genskega inženiringa!

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

e-novice AAG: HRAST 4/2021


E-NOVICE AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodAPRIL/2021 /20LET 1474-Document1

This is the divider

Vlada RS sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži

clip_image002

Vlada je na seji 08.04.2021 med drugim sprejela uredbo o embalaži in odpadni embalaži, s katero se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo…                    Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Neizkoriščena priložnost v Lazah

2011-09-18 17-00-34

Simon Šubic – Gorenjski Glas

Pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijo v Lazah je neizkoriščena priložnost kranjske občine, da bi celostno in trajnostno uredila kanalizacijo v Stražišču, pravi Marko Špolad iz Civilne iniciative za zeleno Stražišče…Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Nad DPN Suhorca ogorčeni domačini in velik del strokovne javnosti

suhorca1

Sabrina Mulec – RTV                 Izteka se rok za oddajo pripomb na pobudo za Državni prostorski načrt oskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo. Država bi problematiko rešila z izgradnjo velikega akumulacijskega jezera… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

DAN ZEMLJE 2021

Dan vrtnice

10 NAČINOV ZA PRAZNOVANJE DNEVA ZEMLJE OD DOMA                 Vsak 22. april praznujemo dan Zemlje! V  AAG verjamemo, da je skrb za naravo, rastline in zemljo bistvena za naše zdravje in da je vsaka od nas odgovorna zase! Ne glede na to, ali gre za zdravilni sprehod po gozdu, …              Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Svetovni dan Zemlje: Združimo se, obnovimo planet!

Dan zemlje1

22. APR. 2021 | STA-         VSAKO LETO 22. APRILA OBELEŽUJEMO SVETOVNI DAN ZEMLJE. TEMA LETOŠNJE 51. OBLETNICE JE OBNOVIMO NAŠO ZEMLJO. V OSPREDJU SO OPOZORILA PRED POSLEDICAMI…         Nadaljujte z branjem→

This is the divider

EKOLOŠKA PATRULJA AAG–VODNI VIRI NA OBMOČJU KAMNOLOMA GRIŽA

IMG_0417

Mestna Občina Koper želi pripraviti občinski podrobni prostorski načrti za območje kamnoloma Griža pri Rižani in na podlagi tega podeliti, po osmih letih ne-obratovanja kamnoloma, koncesijo za ponovno izkoriščanje mineralnih snovi in odlaganju in predelavi  “nenevarnih”  odpadkov z Asfaltno bazo že znanemu podjetju…            Nadaljujte z branjem→This is the divider

Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov.

transport odpadkov

AAG je v zakonskem roku posredoval na MOP “Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov”. (v nadaljevanju: Uredba). Pripombe AAG:                Nadaljujte z branjem→This is the divider

ODSTRELI MEDVEDOV SO ZLOČIN IN PIKA!

odstrel medveda2Pri zavarovanih živalskih vrstah, kot je naš rjavi medved, ki so ogrožene na širši ravni, ne le v posamezni državi, obstaja širši družbeni interes za poseben režim pravnega varstva. Zato lov na te živali ni dovoljen. Mogoč je le odstrel na podlagi posamičnega…  Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Parlament v EU bo obravnaval predlog resolucije, ki bo okrepil prizadevanja EU za zaščito tal.

Soil_position_paper_27_04_21-page-001

Parlament v EU bo obravnaval predlog resolucije, ki bi okrepil prizadevanja EU za zaščito tal.
Tla zagotavljajo osnovne storitve za vse nas: proizvajajo hrano, prečistijo vodo, ki jo pijemo, lahko upočasnijo podnebne spremembe, ki delujejo kot korito ogljika, in podpira biotsko raznovrstnost. Vendar po vsej Evropi  propada in procesi degradacije tal se bodo verjetno še pospešili, če se zdaj nič ne naredi za njeno zaščito .
Kot poudarja  Evropska agencija za okolje  (EEA)  kot družbo, jo moramo trajnostno upravljati, da lahko uživamo v njenih koristih , vključno s proizvodnjo hrane. Kljub … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

EU Poslanci so močno podprli Resolucijo o varstvu tal in Komisijo pozvali, naj predlaga pravni okvir

prst

Evropski poslanci so v sredo 28.04.2021 močno podprli Resolucijo o zaščiti tal, ki poziva k oblikovanju pravnega okvira za zaščito tal kot ključnega sestavnega dela v boju proti podnebnim spremembam, ohranjanju biotske raznovrstnosti…. Nadaljujte z branjem→This is the divider

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

Pri projektu E-POL smo predelali, skupaj z dijaki srednje tehniških šol, 6 invalidskih vozičkov na el. pogon po željah uporabnikov. FOTO: AAG

Svoje delovanje AAG financira tudi s pomočjo občanov preko dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi in tako zagotovite, da bo vaš denar namenjen zagotavljanju vaše in prihodnosti vaših otrok, da bodo živeli v čistem in zdravem okolju. Še do 31.05.2021 imate čas, da del dohodnine (1,0%) za 2020…  Nadaljujte z branjem→This is the divider

PLAČILO ČLANARINE AAG

PROSIMO VAS, DA ČLANARINO PORAVNATE NAJKASNEJE DO 01.06.2021

Letna članarina znaša 5 EUR.

Članarino lahko poravnate preko položnice,  ali spletne banke na TTR: SI56 3300 0000 6508 788 ( KODA QR JE PRAVILNA!)

Položnica članarina 2021-page-001

Članarino lahko preko plačate tudi preko PayPal.

Nadaljujte z branjem→This is the divider

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

This is the divider

E-NOVICE HRAST Hrastov list in plod - želodIZDAJA:

ALPE ADRIA GREEN  MEDNARODNA ORGANIZACIJA, KI DELUJE V SLOVENIJI V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVE

NASLOV ZA POŠTO: PREŠERNOVA 26, 4270 JESENICE, SLOVENIJA, EU;

PISARNA: CESTA BORISA KIDRIČA 37C, JESENICE, SLOVENIJA, EU, KI JE ODPRTA TUDI V ČASU PANDEMIJE

TEL. ŠT. MOBITEL: 051 311 450, E-POŠTA: INFO@ALPEADRIAGREEN.COM

SPLETNA STRAN: HTTPS://ALPEADRIAGREEN.WORDPRESS.COM/; HTTP://INFO630882.WIXSITE.COM/ALPEADRIAGREEN

TTR: SI56 3300 0000 6508 788

APRIL  2021

EU Poslanci so močno podprli Resolucijo o varstvu tal in Komisijo pozvali, naj predlaga pravni okvir


prst

 

Evropski poslanci so v sredo 28.04.2021 močno podprli Resolucijo o zaščiti tal, ki poziva k oblikovanju pravnega okvira za zaščito tal kot ključnega sestavnega dela v boju proti podnebnim spremembam, ohranjanju biotske raznovrstnosti in varnosti hrane.

Resolucija, za katero je glasovalo 605 od 701 evropskih poslancev, opozarja, da tla kot skupna dobrina v nasprotju z zrakom, vodo in morskim okoljem niso zajeta s posebno zakonodajo, vendar so ukrepi za zaščito tal med številnimi neusklajenimi in pogosto ne zavezujočimi razdrobljeni. instrumenti politike. Poslanci pozivajo EU Komisijo, naj pripravi in ​​predlaga pravni okvir za zaščito tal v EU ob popolnem spoštovanju načela subsidiarnosti.

Komisija EU je pozvana, da svojemu zakonodajnemu predlogu priloži poglobljeno študijo ocene učinka, ki temelji na znanstvenih podatkih in analizira tako operativne kot ne operativne stroške v smislu takojšnjega in dolgoročnega vpliva na okolje, zdravje ljudi, notranji trg in splošna trajnost.

Resolucija poudarja, da so tla večnamenski in živi ekosistem ključnega pomena, ki gosti 25% svetovne biotske raznovrstnosti. Tla zagotavljajo ključne ekosistemske storitve, kot so hrana, surovine, zajemanje in shranjevanje ogljika, čiščenje vode, uravnavanje hranil in škodljivcev, poleg tega pa služi kot platforma za človekove dejavnosti in pomaga pri preprečevanju erozije tal, poplav in suše.

Evropski parlament je v resoluciji opozoril, da erozija tal vpliva na 25 vplivov kmetijskih zemljišč v EU in se je med letoma 2000 in 2010 povečala za približno 20 odstotkov in povzročila 1,25 milijarde evrov izgube na leto.

Evropski poslanci opozarjajo, da EU nenehno izgublja mokrišča in šotišča, pomembna kmetijska zemljišča v EU pa se soočajo z zasoljevanjem in dezertifikacijo.

Če ne bomo odločno ukrepali, se bodo veliki deli južne Evrope do leta 2050 zaradi podnebnih sprememb in neprimernih kmetijskih praks spremenili v puščave. Zasoljevanje v EU prizadene 3,8 milijona hektarjev, slanost tal na obalnih območjih pa je zelo velika, zlasti v Sredozemlju.

Ocenjuje se, da sol prizadene približno 25 odstotkov namakanih kmetijskih zemljišč na sredozemskem območju, vprašanje zasoljevanja pa trenutno ne rešuje obstoječa evropska zakonodaja, je med drugim zapisano v resoluciji.

Resolucija opozarja, da je v obdobju od 2000 do -2018. površina prevzetih zemljišč je bila 11-krat večja od površine predelanih, cilj nične stopnje odvzema zemljišč do leta 2050 ne bo mogoč brez zavezujočih ukrepov za omejitev odvzema zemljišč in spodbujanja prenove, predelave in recikliranja.

Evropski poslanec Martin Hojsík, eden od poročevalcev resolucije, je na plenarnem zasedanju dejal, da Evropa ni na dobri poti k zaščiti omejenih talnih virov kot neobnovljivega vira energije, ki temelji na sedanji strategiji, in da je potrebna celovita politika na ravni EU. jasno opredeljeni ukrepi za zaščito tal.

“Pomanjkanje ustrezne zakonodaje v EU prispeva k degradaciji tal, pomanjkanje celovitega okvira za zaščito talnih virov pa je temeljni problem, ki omejuje doseganje ciljev, kot sta evropski zeleni načrt in podnebna nevtralnost,” je dejal Hoysik. .

Evropski poslanci so v ponedeljkovi razpravi poudarili, da so zdrava tla ključnega pomena za doseganje ciljev evropskega zelenega sporazuma, kot so podnebna nevtralnost, obnavljanje biotske raznovrstnosti, ambiciozno onesnaževanje, zdravi in ​​trajnostni živilski sistemi.

Komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je v razpravi s poslanci podprl sprejetje pravnega okvira in strategije za zaščito zla v skladu z napovedmi v evropskem zelenem načrtu in strategiji biotske raznovrstnosti za zmanjšanje nevarnosti za okolje.

“Tla so največji rezervoar ogljika in vsebujejo četrtino biotske raznovrstnosti, ki nam zagotavlja pitno vodo, potencialna zdravila in zdravo hrano, vendar se degradacija tal in tal poslabšuje,” je dejal Sinkevicius.

So poročevalka resolucije Maria Arena je opozorila na izgubljeni čas pri poskusu usklajene pobude za zaščito tal.

“Glede tega vprašanja smo izgubili leta in leta političnega nesoglasja, kar pomeni, da je zdaj še težje obrniti negativne trende, čeprav znanstveniki poudarjajo, da je dobra kakovost tal nujna za preživetje sistema. “Onesnaževanje države onesnažuje tudi našo prihodnost,” je dejala Arena.

Poslanci so poudarili tudi dolžnost do naslednjih generacij, da skrbijo za ohranjanje kakovosti tal, ki se ne bodo obnavljale, če jih zanemarimo kot ključni vir.

So poročevalka Idoia Villanueva Ruiz iz kluba Združene evropske levice je izjavila, da je “uničenih 33 odstotkov tal, do leta 2050 verjamemo, da bo ogroženih do 90 odstotkov tal in 60 do 70 odstotkov tal danes v Evropi velja za nezdravo. ”

V zaključni besedi je komisar Sinkevičius spomnil na finančne instrumente skladov EU za zaščito tal, ki obstajajo že vrsto let, vključno s skupno kmetijsko politiko, programom LIFE, kohezijsko politiko in instrumentom za oživitev in odpornost.

Opozoril je, da bo novi ambiciozni raziskovalni program Horizon Europe 2021-2027 s skupnim proračunom 95,5 milijarde evrov “zagotovil tudi pomemben proračun za ozaveščanje o pomembnosti tal, izboljšanje baze znanja in razvoj raziskovalnih rešitev za obnovo tal zdravje in delovanje. “

Resolucija je politično stališče Parlamenta, preden Komisija sprejme akcijski načrt “Proti onesnaževanju vode, zraka in tal” in novo strategijo EU za zaščito tal.

Prejšnji predlog za uvedbo pravnega okvira za zaščito tal v EU je bil neuspešen in je bil maja 2014 umaknjen.

Povezava:

Parlament v EU bo obravnaval predlog resolucije, ki bo okrepil prizadevanja EU za zaščito tal.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL