Promocija tehniških poklicev


Mateja Rant – Gorenjski Glas, ponedeljek, 11. december 2017

Na dnevu odprtih vrat v Šolskem centru Kranj so pripravili predstavitev študija na fakultetah, na katere se najpogosteje vpisujejo njihovi dijaki.

smart - kranj

Kranj – V Šolskem centru Kranj so pretekli teden pripravili že tradicionalni dan odprtih vrat. Dopoldne so se v okviru kariernega dneva dijakom predstavile fakultete predvsem tehniških smeri, popoldne pa so na Robotkovem dnevu za učence organizirali različne delavnice. »Na študijski tržnici v avli šole so imeli dijaki priložnost spoznati 21 fakultet in visokih šol, pet fakultet je za gimnazijce pripravilo tudi predavanja po predavalnicah,« je razložila koordinatorka kariernega dneva Mirjana Erlah Košnik. Pojasnila je, da tako lahko dijaki pred vpisom zberejo informacije o posameznih fakultetah ter se spoznajo s profesorji in študenti. Na ta način jim poskušajo olajšati odločitev, katere fakultete bodo obiskali ob informativnih dnevih. Na karierni dan povabijo tudi delodajalce, člane združenja Konektor. V okviru Robotkovega dneva pa so se učenci, ki jih zanimajo tehniški poklici, lahko seznanili s poklicnimi programi, za katere izobražujejo v Šolskem centru Kranj. Obiskovalci so si ves dan lahko ogledali tudi električni avto, ki so ga v okviru aktivnosti projekta E-Avto-Mladi ustvarjali tudi njihovi dijaki in mentorji v sodelovanju z Alpe Adria Green, Inštitutom Metron in Inštitutom Jožefa Stefana.

Povezava:

Predelava avta – pilotni projekt za mladino

Podprite AAG:
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Advertisements
Objavljeno v Organizacije

Učinkovitost preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja (8. 12. 2017)


RAČUNSKO SODIŠČE  REPUBLIKE SLOVENIJE

Okoljsko Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bilo učinkovito pri preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja. Republika Slovenija je ena izmed redkih držav, ki je področje svetlobnega onesnaževanja okolja prepoznala kot tako pomembno, da ga je v letu 2007 tudi pravno uredila s sprejemom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zato je po mnenju računskega sodišča postala primer dobre prakse. S kasnejšimi spremembami te uredbe in zaradi nespremljanja stanja pa Republika Slovenija po oceni računskega sodišča ni več sledila tej pozitivni praksi.
Uredba varuje ljudi, zdravje, naravo in astronomska opazovanja pred škodljivimi posledicami svetlobnega onesnaževanja okolja. Hkrati je njen namen učinkovitejša raba energije. Poraba energije za razsvetljavo naj bi se do leta 2020 namreč zmanjšala najmanj za 20 odstotkov.

Vse omejitve, ki jih določa uredba, niso več v celoti ustrezne. Predvsem zaradi tehnološkega napredka na področju razvoja svetil je uredba zastarela, saj z uporabo novejše in varčnejše tehnologije veljavne mejne vrednosti niso več skladne z namenom uredbe, torej zmanjševanjem svetlobnega onesnaževanja okolja. Računsko sodišče kot neustrezno ocenjuje tudi odsotnost določb, ki bi urejale spekter oziroma barvno temperaturo svetlobe, ki se sme uporabljati pri razsvetljavi. Čeprav vpliv svetlobe na zdravje še ni v celoti raziskan, pa se svetloba obravnava kot motilec cirkadianega ritma živih bitij. Pri tem naj bi hladna svetloba imela večji in bolj negativen vpliv na živa bitja kot topla svetloba.
Ministrstvo ne pozna dejanskega stanja na področju svetlobnega onesnaževanja okolja, saj ni redno in celovito spremljalo svetlobnega onesnaževanja okolja. Nadzor je redno izvajal le inšpektorat, pristojen za okolje. Ministrstvo ne more potrditi, ali so namen in cilji uredbe doseženi ter ali so morebiti potrebne njene spremembe. Po oceni računskega sodišča obstaja verjetnost, da bo zaradi razvoja in urbanizacije vedno več razsvetljave, predvsem cest in javnih površin, s čimer se bo večal tudi vpliv svetlobnega onesnaževanja na okolje. Zato računsko sodišče meni, da bi moralo ministrstvo področje svetlobnega onesnaževanja okolja vsaj periodično celovito spremljati.
Računsko sodišče je ministrstvu podalo več priporočil za izboljšanje učinkovitosti pri preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja.

Povezava na revizijo

VIR: www.rs-rs.si

Podprite AAG:
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Objavljeno v Organizacije

Dimnikarji: Pojasnila Ministrstva za okolje in prostor so netočna


Sekcija dimnikarjev pri OZS je novembra opozorila, da Ministrstvo za okolje in prostor javnosti posreduje številna nasprotujoča si pojasnila, s čimer se (ne)namerno povzroča nejasnosti, lahko pa tudi spore med državljani. V ta namen Sekcija pojasnjuje nekatere odprte dileme, da ne bi nastala nepopravljiva škoda pri uporabnikih kurilnih naprav. Lahko se namreč zgodi, da bi neustrezno stanje v dimnikarstvu v novem sistemu neutemeljeno pripisovali tudi dimnikarskim družbam.

dimnikar

Nov Zakon o dimnikarskih storitvah zelo jasno opredeljuje, da zaradi ekonomskih in interesov nepristranskosti ni dopustno, da bi inštalater, serviser, prodajalec ali načrtovalec opravljal tudi dimnikarske storitve in obratno. Na spletni strani ministrstva pa je konflikt interesa nerazumno pojasnjen in je v nasprotju z zakonom.

V oddaji Koda na TV SLO 1, ki je bila predvajana 7. 11. 2017, je ministrstvo tolmačilo cenik drugače, kot ga je pojasnilo Sekciji dimnikarjev pri OZS dne oktobra letos. Sekciji je bilo pojasnjeno, da so normativni časi v Pravilniku fiksno določeni, da se zmanjšuje lahko le urna postavka, dopustno pa ni dodajati niti dodatnih postavk z nižjimi normami. V oddaji je bilo tako ravno nasprotno pojasnjeno, da naj bi se normativni časi lahko zmanjševali. V Sekciji se zato utemeljeno sprašujemo, ali je cenik celo v tržni ureditvi ponovno le orodje za šikaniranje dimnikarskih družb s pomočjo različnih tolmačenj in izrekanj prekrškov. S predpisi je določeno tudi delo inženirjev in arhitektov, pa kljub temu nimajo omejenih cen, saj delujejo na trgu tako kot po novem dimnikarji.

Za redno opravljanje predpisanih storitev je odgovoren uporabnik

Zaradi uvedbe proste izbire, ki sta jo zagovarjala le iniciativa in ministrstvo, so za redno opravljanje storitev odgovorni izključno uporabniki. V Sekciji dimnikarjev pri OZS priporočamo, da se z dimnikarsko družbo dogovorite o načinu sodelovanja. Dimnikarske storitve so preventivne narave in jih je zato treba redno izvajati najmanj v predpisanih rokih. Uporabnik naj shrani vsa dokazila o opravljenih storitvah, saj državna evidenca tega ne bo nadomestila. Prva menjava dimnikarske družbe je bila mogoča do 30.6.2017, naslednja pa bo mogoča s 1.7.2018. Redne storitve se do sprejetja nove Uredbe izvajajo v rokih kot do sedaj.

Pri izbiri dimnikarske družbe v Sekciji svetujemo, da upoštevate izkušnje, opremljenost, dosegljivost ter strokovno usposobljenost dimnikarske družbe. Zaradi pravnih dilem, nejasnosti zakona in obsežnih pravil stroke je pomembno tudi poznavanje predpisov. Ker za pridobitev dovoljenj in licenc ni bilo opravljenih resnejših preverjanj, kljub nekaterim predpisanim zahtevam, dovoljenje in licenca nista nujno pravo »dokazilo«. Uporabnik naj bo pozoren, kako dimnikar opravi storitev, ali ga opozori na morebitne nepravilnosti ter določi rok za odpravo. Za varnost uporabnika je to zelo pomembno, saj neutemeljeni pozitivni zapisnik lahko ustvari lažni občutek varnosti. Dimniški požari in zastrupitve z ogljikovim monoksidom so največkrat posledica neustreznega stanja naprav in nerednih dimnikarskih storitev, na slabšanje stanja pa vpliva tudi nova zakonodaja.

Zahtevajte strokovne storitve in ne nasedajte “pozitivnim zapisnikom”

Poznane se situacije, ko je novo izbrana dimnikarska družba kljub resnim pomanjkljivostim ali kljub že v preteklosti izdanem negativnem zapisniku pripravljena izdati pozitivni zapisnik. Največkrat zaradi všečnosti in interesa pridobiti stranko. Takšni primeri so resnično alarmantni, saj lahko privedejo do resnih zapletov in posledic. Ker podzakonski predpis še ni sprejet, je s konkretnimi primeri seznanjeno tudi ministrstvo. Tehnične zahteve so predpisane tako za monterje, dimnikarje, kakor tudi uporabnike. Dovoljenja in licence je podelila država, zaradi česar je takšne prakse treba ustrezno obravnavati.

Poklicna dimnikarska šola, ki izobražuje nove generacije, ni več edini obvezni pogoj za licenco, vendar pa številnih vsebin ni mogoče pridobiti drugje kot v tej šoli. V tem pogledu pozdravljamo uvedbo obveznega dopolnilnega usposabljanja, ne glede na to, da zakon v splošnem uvaja kaos. Žal postopki dopolnilnega usposabljanja še niso stekli, do konca leta pa bo potrebno obrazložiti že podzakonske akte v pripravi.

Dimnikarska družba mora uporabniku nuditi vse predpisane storitve. Tudi zahtevnejše preglede s kamero, svetovanja, preglede pred vgradnjo ali rekonstrukcijo naprav ter odstranjevanje katranskih oblog. Prosta izbira tako po eni strani za uporabnike pomeni »svobodo«, vendar pa hkrati nalaga tudi odgovornost, še posebej v večstanovanjskih stavbah, kjer se ogroža varnost tudi vseh ostalih stanovalcev. Ni malo primerov, ko uporabniki sporočajo, da so se z menjavo ušteli in se želijo vrniti k prejšnji dimnikarski družbi – kar pa bo mogoče šele 1.7.2018.

Sproti odpravljajte napake iz negativnih zapisnikov

Ker so inšpekcijske službe pogosto prezasedene, ni smiselno čakati na odločbo inšpektorja, temveč je ugotovljene pomanjkljivosti treba odpravljati sproti. Prepričajte se, da dimnikarska družba ne opravlja vgradnje ali servisov in da ne deluje tudi kot upravnik vaše stavbe. Konflikt interesa namreč onemogoča neodvisno informiranje o dejanskem stanju naprav. Prvi pregled se vedno opravi ob vgradnji nove ali ob prenovi obstoječe naprave. S tem se preveri pravilnost vgradnje in se napravo vpiše v evidenco, pri tekočem in plinastem gorivu pa se opravi tudi prve meritve emisij. Zato je neodvisnost ključnega pomena.

VIR: http://www.dimnikarstvo.si/files/GRADIVA/dimnikarji—pojasnila-ministrstva-za-okolje-in-prostor-so-netocna—szj–10.11.2017.pdf

Podprite AAG:

ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

Zahodna obvoznica mimo Vrbe


Urša Peternel – Gorenjski Glas

Občina Žirovnica začenja pripravljati občinski podrobni prostorski načrt za zahodno obvoznico mimo Vrbe.

Vrba – Kot je povedal žirovniški župan Leopold Pogačar, so začeli pripravljati občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za zahodno obvoznico mimo Vrbe. Četudi se je Občina Žirovnica zavzemala za gradnjo vzhodne obvoznice, jim o tem ni uspelo prepričati nosilcev urejanja prostora (kmetijstvo, varstvo narave, kulturna dediščina), ki so dali vsa soglasja le za zahodno obvoznico. Tako so na Občini Žirovnica sprejeli zahodno varianto, saj je po županovih besedah gradnja obvozne ceste nujna. »Moramo nehati stopicljati na mestu, gradnja obvoznice mimo Vrbe je nujna tako z vidika vaščanov, ki trpijo zaradi prevelikega prometa skozi vas, kot zaščite vaškega jedra in Prešernove rojstne hiše, saj je prometa skozi iz leta v leto več. Čeprav smo se zavzemali za vzhodno obvoznico, smo na koncu pristali na zahodno varianto, zato da se stvari vendarle premaknejo,« je dejal župan. Idejni projekt so izdelali že pred leti, z njim so se pred časom seznanili občinski svetniki, prav tako krajani na zboru krajanov.

Obvoznica bo dolga 1,2 kilometra; prvi del bo potekal od krožišča, ki ga načrtujejo pod cerkvijo na Breznici, po obstoječi trasi lokalne ceste proti Vrbi, drugi del pa bodo na novo speljali po njivah in travnikih severno in zahodno od vasi ter ga navezali na regionalno cesto Žirovnica–Lesce. Za obvoznico ne bo treba rušiti hiš, cesto pa so odmaknili od hiš, da jih ne bo motil hrup.

Mnenja prebivalcev Vrbe o varianti obvoznice so sicer različna. Strinjajo se, da je obvoznica potrebna, o poteku pa niso soglasni. »Žal ne moremo mimo dejstva, da je v tem trenutku izvedljiva le zahodna varianta, za katero imamo, kot že rečeno, vsa soglasja in potrditev v OPN,« je ob tem poudaril župan.

Odgovor na članek Zahodna obvoznica mimo Vrbe, ki je bil v Gorenjskem glasu objavljen 17. novembra 2017.

Tony Mlakar – projektno pravna pisarna AAG Jesenice

V primeru umeščanja in izgradnje obvoznice mimo vasi Vrbe se je na Alpe Adria Green (AAG) obrnila civilna iniciativa Skupina za trajnostni razvoj Vrbe (STRV), ki se več kot deset let bori proti okoljsko in naravovarstveno nesprejemljivi trasi obvoznice mimo Vrbe, sprejete v trenutno veljavnih prostorskih aktih Občine Žirovnica (OPN). Akti namreč upoštevajo graditev obvoznice po t. i. varianti E (zahodni obvoznici), večina krajanov Vrbe ji nasprotuje in zahteva alternativno rešitev, kar so večkrat tudi javno poudarili na zborih krajanov, ob prisotnosti župana Občine Žirovnica, ki je dal zavezo za kompromisno oblikovanje trase, ki bo zadovoljila vse vpletene. Občina Žirovnica je pripravila štiri predloge trase: A, B, C in D; A in B potekata po zahodni strani vasi, C in D po vzhodni. Občina je z dajalci soglasja pred sprejetjem OPN razpravljala o trasah A, B in C, vendar nobena od tras ni dobila zahtevanih soglasij. Občina je zato pripravila nov predlog trase, t. i. varianto E na zahodni strani Vrbe, ki je dobila soglasja in bila sprejeta v okviru OPN Občine Žirovnica.

Krajani vasi Vrba so podprli graditev obvoznice po vzhodni strani, torej varianti C in D. Občina Žirovnica je v spremenjen OPN vključila vzhodno obvoznico, t. i. traso C, vendar ni dobila vseh soglasij (ministrstvo za kmetijstvo, zavod za varstvo kulturne naravne dediščine …), ker preveč posega v območje zaščitene kulturne dediščine Vrbe. Za traso D občina ni iskala soglasij. Tako kot je novinarka zapisala v članku, župan sedaj dviguje roke nad vzhodno in začenja z umeščanjem zahodne obvoznice.

Po pregledu dokumentacije ter pogovorih s krajani Vrbe in člani civilne iniciative smo v AAG prepričani, da bi Občina Žirovnica lahko umestila obvoznico mimo Vrbe na traso D, kar bi bilo sprejemljivejše tako za varstvo okolja kot za prebivalce. Ni nam jasno, zakaj župan zanjo ni iskal soglasij, zato pričakujemo odgovor.

Ali Vrba sploh potrebuje obvoznico? NE!

VIR: http://vrbljan.blogspot.si/2013/05/blog-post.html

Kakšna nepremišljenost! Poglejte na Google maps, kjer se vidi da načrtovana trasa poteka “okrog riti u varžat” Asfalt sredi neokrnjene zemlje vrtov, polj in dreves! Da gredo tkole uničevat naravo! Pri tem pa v Sloveniji manjka obdelovalnih površin. A projektant sploh ni šel pogledat? Vrba NE rabi tega! Obvoznico rabi le ena mala -Breznica! Žirovnica, Doslovče, Smokuč, Rodine uporabljajo drugo cesto in jo bodo uporaljali tudi v bodoče!!! Nepotrebno, ker že obstajajo druge rešitve.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Objavljeno v Organizacije

Krajani Stražišča ogorčeni ovadili državne varuhe okolja


Miran Šubic –dnevnik

Krajani Stražišča so leta 2014 na izsiljenem zboru krajanov zahtevali od države in občine Kranj ukrepe v zvezi s sporno gospodarsko cono Laze in onesnaženim okoljem. Zdaj je bila zoper državno agencijo za okolje vložena ovadba, ker naj ta ne bi spoštovala niti sodnih odločitev.

Okoliški prebivalci so leta in leta o onesnaženju zbirali dokaze na terenu, med drugim tudi o onesnaženju bližnjega potoka.

Ker civilna pobuda iz Stražišča v dosedanjih prizadevanjih za ureditev poslovne cone Laze z več kot 20 podjetji ni mogla biti stranka v postopkih pri državnih ustanovah, je za to pooblastila okoljsko organizacijo Alpe Adria Green. Slednja je vložila kazensko ovadbo, ker sumi, da Agencija Republike Slovenije za okolje ne spoštuje niti sodnih odločitev glede ukrepov, ki jih mora izvesti v zvezi z možnim onesnaženjem okolja v coni Laze, ki že leta jezi okoliške prebivalce. Slednji so leta in leta o spornem delovanju zbirali dokaze na terenu, a dlje od obljub odgovornih še niso prišli. »Prizadeti smo in ugotavljamo, da se od javnega protesta leta 2014 ni veliko spremenilo. Kranjska občina z županom Boštjanom Trilarjem ni naredila veliko, od nas pa so celo zahtevali podpis pod neko skupno izjavo o storjenem, kar smo zavrnili. Do zdaj namreč niso izvedli dogovorjenih meritev, ki bi koristile vsaj pri tem, da bi vedeli, kje dejansko prihaja do onesnaženja,« pravi vodja civilne pobude iz Stražišča Marko Špolad.

Nevladna organizacija AAG je ovadbo zoper Arso pred dnevi vložila na vrhovno državno tožilstvo. Kot pojasnjujejo, gre za sume zlorabe položaja ter nevestno delo v službi odgovornih, ki še naprej s svojim nedelom ogrožajo okolje. Upravno sodišče je namreč lani naložilo državni agenciji, da po uspeli pritožbi AAG začne nov postopek, ker je Arso sprva ugotovil, da nastale škode ni mogoče povezati s posameznim povzročiteljem. Sodišče je takrat ugotovilo, da Arso ni ugotovil dejanskega stanja.

Pozvali so občino…

Sprva so se v društvu AAG obrnili na generalni sekretariat in druge ustanove, ki so pozvale državno agencijo za okolje, naj pojasni svoje postopke – odgovorov pa društvo ni prejelo. Na naša novinarska vprašanja pa so iz Arsa v zvezi z ovadbo zoper odgovorne odgovorili, da ne držijo rok križem in navedbe AAG ne držijo. Res zanimiv pa je seznam narejenega do zdaj: štirikrat so poizvedovali na inšpektoratu za okolje in prostor, poslali so poziv občini Kranj, opravili so odvzem vzorcev zemljin in vode na območju Laz. O rezultatih odvzetih snovi nam niso sporočili nič, ker so očitno vzorce odvzeli šele pred kratkim in »analiza vzorcev traja 14 dni«, kot so zapisali. Povzetek storjenega torej prinese seštevek nekaj poizvedb, poslanega poziva občini in nedavne aktivnosti v Lazah – sodba pa je narekovala, da Arso izdela nov upravni akt v 30 dneh od dneva, ko so prejeli sodbo.

Kanalizacijsko omrežje je sicer obljubila kranjska občina, a se je nasploh v Lazah zapletlo tudi zaradi lastništva zemljišč, vseh podatkov o tem občina na začetku očitno sploh ni imela. Marko Špolad ugotavlja, da se za ljudi v treh letih ni zgodilo še nič res dobrega, da ostajajo vsi problemi nerešeni in da se prav lahko zgodi, da bodo pravico iskali na ravni EU, saj se pojavljajo nove in nove ovire, namesto da bi država in občina opravili svoji vlogi. »Nesporno je, da je bila škoda okolju narejena, in namesto da bi ljudem pomagali tisti, ki so za to plačani, smo prepuščeni neodzivnosti odgovornih,« je dodal Marko Špolad.

21.07. 2017 JE AAG IZVEDLA EKO – PATRULJE NA PODROČJU LAZ, DA BI UGOTOVILA ALI JE ARSO UPOŠTEVAL SODBO UPRAVNEGA SODIŠČA Z  JUNIJA 2016 :

1) Ekološko patruljo AAG na potoku Savska Reka PRI KRANJU

 

2) EKOLOŠKO PATRULJO AAG NA POTOKU IZPOD OBRTNE CONE “LAZE” – STRAŽIŠČE PRI KRANJU

Povezave:

Vlada RS zahteva odgovor na odprto pismo AAG v zvezi z problematiko LAZE – KRANJ

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Objavljeno v Organizacije

AAG je podala kazensko ovadbo zoper ARSO v primeru “okoljska škoda–LAZE, Kranj”


 

IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave, je 01.12.2017 podal na Vrhovno državno tožilstvo RS KAZENSKO OVADBO zoper: MOP – Agencijo Republike Slovenije za okolje ( ARSO) oziroma zoper odgovorne osebe, ki niso spoštovale sodbe Upravnega Sodišča RS z dne 23.6.2016 in s tem povzročitve povečanja okoljske škode na področju industrijske cone Laze, Kranj, od pravnomočnosti izrečene sodbe upravnega sodišča dalje.

Kazensko ovadbo je AAG podal zaradi suma naslednjih kaznivih dejanj:

1) Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika ( KZ-1, Ur.l. RS št.55/2008)

2) Nevestnega dela v službi po 258.členu Kazenskega zakonika ( KZ-1, Ur.l. RS št.55/2008)

AAG je na Upravno Sodišče z dne 20.11.2015 podal tožbo proti MOP, ki je zavrnil pritožbo AAG zoper sklep o ustavitvi postopka, ki ga je izdal ARSO je s sklepom dne 16.7.2015, z obrazložitvijo, da nastalo škodo v Industrijski coni Laze – Kranj, v kateri deluje 25 gospodarskih subjektov, ni mogoče vzročno povezati s posameznim povzročiteljem.

Upravno sodišče RS je na podlagi tožbe AAG, s sodbo z dne 23.6.2016 in razsodilo, da se tožbi AAG ugodi in da se odpravi sklep ARSO št. z dne 16.7.2015. Upravno sodišče je z sodbo vrnila zadevo na ARSO v ponovni postopek. Sodišče je ARSO dalo navodila glede ugotavljanja vzročne zveze med okoljsko škodo in dejavnostjo povzročiteljev in opozorilo, da v zvezi s škodo na vodah in okoljsko škodo povzročeno tlom v obravnavani zadevi dejansko stanje ni bilo ugotovljeno.

Sodišče je sodbo izdalo 23.6.2016, ARSO pa jo je verjetno prejel kmalu potem, vendar vse do danes ni pričel uresničevati sklep sodišča. S tem je ARSO kršil zakon o upravnem sporu (četrti odst. 64.člena), ki določa, da mora pristojni upravni organ v primeru, da sodišče tožbi ugodi in upravni akt odpravi, izdelati nov upravni akt v 30 dneh od dneva, ko je dobil sodbo.dim iz Laza se razširi nad Stražišče - 2017-08-31 05-45-37

Ker smo v AAG bili prepričani, da se da ta »MOLK ORGANA« rešiti na spravljiv način, smo 30.10.2017 poslali odprto pismo naslovjeno na ministrico za okolje in prostor in prostor, predsednika vlade, vlado, državni zbor in varuhinjo človekovih pravic. Od naslovnikov smo zahtevali, naj ukrepajo pri »zavlačevanju začetka postopka ugotavljanja nastanka okoljske škode na območju Industrijske cone Laze v Stražišču pri Kranju, ki bi ga morala izvesti Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) po uradni dolžnosti, vendar se temu izogiba oz. zavlačuje začetek postopka«.

Na odprto pismo AAG se je 03.11.2017 odzval MOP ter zapisal v dopisu na ARSO: »Skladno z 255. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, il. 24106 – uradno prečiščeno besedilo, 105106-ZUS-1,126107,65/08,47109-Odl.US,48/09-popr. in B/10) vas pozivamo, da nam v roku 8 dneh sporočite, zakaj odločba v zadevi ni bila pravočasno izdana«

Prav tako se je 02.11.2017 na odprto pismo odzval generalni seketariat vlade RS, ki je pozval MOP: » Prosimo vas, da posredovano gradivo proučite, pripravite odgovor in ga v roku 15 dni pošljete društvu Alpe Adria Green ter nam v vednost.«

Odgovorov na AAG vse do oddaje ovadbe nismo prejeli.

zaradi ind. cone Laze onesnažen potok Z od ind. c. (Stražišče pri Kranju) - 2017-07-21 19-08-44

Zaradi vsega zgoraj navedenega sklepamo , da zaposleni na ARSO bodisi namerno bodisi iz malomarnosti ne izpolnijo svoje obveznosti, kot jo jim je naložila omenjena sodba Upravnega sodišča ter tako povzročajo povečanje okoljske škode v industrijski cone LAZE – KRANJ.

Zaradi nespoštovanja sodbe Upravnega sodišča v Ljubljani se onesnaževanje tal, vode in zraka v Industrijski coni Laze še vedno nadaljuje. Potok pod Industrijsko cono je vidno onesnažen, poleg tega so večkrat vidni barvni izpusti v zrak, ki jih okoliški prebivalci zaznavajo kot smrad iz Industrijske cone.

Onesnaženje potoka pod Industrijsko cono Laze je ugotovila tudi Ekološka patrulja AAG dne 21.7.2017 in video posnetke objavila na spletni strani AAG.

Od tožilstva pričakujemo, da bo ugotovilo krivca za povečanje okoljske škode od pravnomočnosti sodbe Upravnega Sodišča dalje, morebitno povezanost posameznih subjektov v tej zadevi.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Objavljeno v Organizacije

e-novice AAG: HRAST 11/2017


Voda v kraškem podzemlju

Voda v kraškem podzemlju - uvod-page-001

BERI DALJE

This is the divider

Vlada RS zahteva odgovor na odprto pismo AAG v zvezi z problematiko LAZE - KRANJ

 BERI DALJE

This is the divider

Pripombe AAG na osnutek nacionalnega programa varstva okolja

AAG je v predpisanem roku s strani MOP podal  pripombe na osnutek nacionalnega programa varstva okolja. Pripombe AAG na NPVO 2030.. AAG podpira pripravo Nacionalnega programa varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030), kot tudi…

BERI DALJE

This is the divider

Rakotvorni Glifosat bo v uporabi še najmanj pet let!

Članicam Evropske unije 9.11.2017  znova ni uspelo doseči dogovora o podaljšanju dovoljenja za uporabo spornega herbicida glifosat za pet let. Evropska komisija je predlagala skrajšanje veljavnosti licence z desetih na pet let, vendar pa pri…

BERI DALJE

This is the divider

Plinski Terminal Žavlje: občina Ankaran vnovič toži Italijo

Nataša Bucik Ozebek – Dnevnik Občina Ankaran se je vnovič postavila po robu plinskemu terminalu v Žavljah. Prepričana, da je Italija izigrala pravo, toži dve njeni ministrstvi. Slovenija jo pri tem (zgolj) podpira.»Plinski terminal in plinovod …

BERI DALJE

This is the divider

Podjetje Ekosistemi ob okoljevarstveno dovoljenje

STA – Agencija RS za okolje (Arso) je na predlog okoljske inšpekcije družbi Ekosistemi, ker ni izvršila julijske inšpekcijske odločbe, odvzela okoljevarstveno dovoljenje. Ekosistemi pa morajo za vse odpadke na območju svojih naprav v …

BERI DALJE

This is the divider

PRITOŽBA NAD NAČINOM SPREJEMANJA ŠKODLJIVE UREDBE ZA HRUP

 

Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajoZADEVA: PRITOŽBA NAD NAČINOM SPREJEMANJA ŠKODLJIVE UREDBE IN HKRATI PROŠNJA PO ZAVRNITVI SPREJEMA TE UREDBE S STRANI SLUŽBE VLADE REPUBLIKE,,,

BERI DALJE

This is the divider

Arso odvzel okoljevarstveno dovoljenje lendavski bioplinarni

STA – Agencija RS za okolje (Arso) je v petek izdala odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja bioplinarni Lendava. O tem so lendavsko občino, kjer so z ukrepom zadovoljni.LendavaObčina pozdravlja to odločitev, za katero se je…

BERI DALJE

This is the divider

Zakaj ni sprejet operativni program varstva pred hrupom?

MAG. BREDA VRHUNEC: Nekdo je nekoč zapisal: »Z veseljem pišete zakone, toda s še večjim veseljem jih kršite. Kot otroci, ki se igrajo na obali morja in pridno gradijo peščene gradove, a jih smeje se spet podirajo.« A za večino ljudi življenje …

BERI DALJE

This is the divider

TERAPEVTSKA KONOPLJA PRI BOLEZNIH ŽIVČEVJA

Starši otrok z epilepsijo, pri katerih nobeno od sedmih zdravil ni pomagalo, nestrpno pričakujejo začetek prve klinične študije na Pediatrični kliniki, kjer bodo primerjali učinkovitost sintetičnega kanabidiola CBD in kanabidiola naravnega izvora iz…

BERI DALJE

This is the divider

EKO PATRULJA AAG – NA PRAGU “NAJLEPŠEGA MESTA NA SVETU”

Eko patrulja Alpe Adria Green se je v soboto, 18. 11. 2017 odpravila na vzhod Ljubljane. Sprehodila se je po Krajinskem parku Zajčja Dobrava inugotovila, da v gozdičkih, ob sprehajalnih poteh in ob železniški progi več manjših divjih odlagališč smeti.Eko patrulja AAG se je presenečena zazrla pred stanovanjskim naseljem Zalog pri Ljubljani, v neposredni bližini prometne ceste in strnjenih montažnih hišic za prelepim grmom, obarvanim z jesenskimi barvami, leži kup smeti – PVC lončkov in plastenk jogurta, mleka in vode.Pustimo se presenetiti in upajmo,  da se bo mestni inšpektorat odzval na …

BERI DALJE

This is the divider

EKO PATRULJA AAG–JE TO ZELENI PRESTOLNICI V PONOS?

Eko patrulja Alpe Adria Green  se je v ponedeljek, 20. 11. 2017 odpravila na vzhod Ljubljane. Po ogledu  Krajinska parka Zajčja Dobrava 17.11.2017, smo se nadaljevali Eko patruljo AAG  na  območju centralne čistilne naprave ter preko…

BERI DALJE

This is the divider

Pismo CI PIRAN–PIRANO Županu občine Piran

Spoštovani, Če Občina Piran tako gospodari s svojim bogastvom, dediščino inkrajino, kako potem pričakujemo, da bodo občani, vikendaši, investitorji, turisti in pristojne službe (tudi državne) ravnale drugače.Spričo vnovične degradacije…

BERI DALJE

This is the divider

Dobrodelni torek 28. november 2017

Spoštovane in spoštovani,naj vas spomnimo, da tudi v Sloveniji sodelujemo v akcijiDobrodelni torek 28. november 2017Nekateri samo na ta da pokažejo svojo PRO BONO aktivnost v AAG pa vse leto, kot prostovoljci  delamo PRO BONO….

BERI DALJE

E-novice HRAST izdaja:

ALPE ADRIA GREEN

mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;

Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450

e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 3400 0101 4687 391 Sparkasse dd

November  2017

Objavljeno v Organizacije