Dopis državnim organom RS, poslancem RS ter drugim v zvezi z sprejemanjem nove uredbe o hrupu.


Iz Alpe Adria Green sm0 18.02.2018 poslali poslancem DZ RS, Državnim institucijam, Ministrstvom RS, Varuhu za človekove pravice, KPK in drugim dopis z prošnjo, da nam pomagajo zaustaviti samovoljo našega Ministrstva za okolje in prostor pod taktirko ga. Irene Majcen, ki naredi vse da ustreže lobijem na račun okoljske in zdravstvene škode, vas naprošamo, da naredite nekaj za dobrobit slovenskih državljanov.

K dopisu smo priložili komentarje na verzijo Uredbe o hrupu z dne 2. februar 2018.

Rezultat iskanja slik za hrup

Dopis, ki smo ga poslali zaradi resne zaskrbljenosti, saj je po naših informacijah to že 4. verzija, ki kroži med resornimi ministrstvi v fazi medresorskega usklajevanja. Če slučajno kdo misli, da se na medresorskih usklajevanjih podajajo strokovne obrazložitve, strokovno in utemeljeno presojajo predlagane spremembe, predlagamo, da si pridobite od ga. Tanje Bolte zapisnike teh medresorskih usklajevalnih sestankov in mnenja, ki so jih resorna ministrstva že posredovala Ministrstvu za okolje in prostor na tematiko nove Uredbe o hrupu. Toplo priporočamo – zanimivo branje.

Koliko verzij Uredbe o hrupu je bilo že pred 2. februarjem 2018, nam ni poznano. Glede na strokovno nedodelano verzijo, ogromno napak, pa tudi na dejstvo, da niti preambula ni pravilno napisana, izražamo resno zaskrbljenost nad strokovnostjo Ministrstva za okolje in prostor in se sprašujemo, kdo je dejanski avtor tega predloga.

Prav tako ves čas, kar se Uredba o hrupu spreminja, Ministrstvo za okolje in prostor ni predložilo nobenih strokovnih podlag, katere bi utemeljevale predlagane spremembe. Prav tako Ministrstvo za okolje in prostor niti ni poskušalo podati resnih odgovorov zakaj se Uredba o hrupu sploh spreminja. Navajanje, da je potrebno uskladiti Uredbo z direktivo 2002/49/EC, kar po medijih javnega obveščanja rada počne direktorica direktorata za okolje ga. Tanja Bolte, je brez pomensko, saj v kolikor se Uredba sprejme takšna kot je predlagana sedaj, bo pa resnično neusklajena. Pravi namen je potešiti apetite

gospodarskega in prometnega lobija, seveda na škodo zdravja ljudi in okoljske škode.

Po informacijah javnega značaja naj vse verzije Uredbe sploh ne bi bile usklajene med organi v sestavi na Ministrstvu za okolje in prostor, zato po internem navodilu Ministrstva št. 0071-165/2008/2, z dne 5. avgust 2008, predlog Uredbe sploh ne bi smel biti poslan v medresorsko usklajevanje, kar pomeni da vsa resorna ministrstva podajajo svoja mnenja na neusklajen predlog Uredbe o hrupu. Pripravljavcu Uredbe o hrupu se očitno strašno mudi ta predpis še v času vladavine te Vlade spraviti v življenje, mimo vseh pravil, za vsako ceno. V tem trenutku ne igra več pomembno vlogo nobena strokovnost, ampak zgolj še politična moč, kdo bo koga preglasoval in kdo bo komu dolžan kakšno uslugo, ko se bodo delila nova delovna mesta po bližajočih se volitvah.

Na osnovi videne verzije Uredbe, je več kot očitno, da avtor Uredbe sploh ni niti poskušal upoštevati ogromnega števila predlogov zainteresirane in strokovne javnosti, temveč je brez kakršnih koli strokovnih podlag pripravil osnutek, ki popolnoma ignorira javnost, še več, na enormen način zmanjšuje že dosežene standarde, ki veljajo v Sloveniji. Da to ni dovoljeno početi, tako po ZVO-1, kot tudi po direktivi 2002/49/EC, je avtorju očitno malo mar. Danes veljavne kritične mejne vrednosti se s to uredbo ukinjajo, pa se ne bi smele, saj ZVO-1 (23. člen) posebej navaja, da mora Vlada določiti standarde okolja (ciljne, opozorilne, alarmne in kritične vrednosti). Danes veljavne kritične mejne vrednosti bodo postale mejne vrednosti. Na tak način Ministrstvo za okolje in prostor dejansko poslabšuje stanje hrupa v Sloveniji. Že preobremenjena območja se bodo sanirala zgolj če bo sanacija ekonomsko upravičena za upravljavce virov hrupa. Generalna sekretarska na Ministrstvu za infrastrukturo (Radovanka Petrič) javno poziva, da je nujno potrebno odpraviti pravno podlago za čezmerno obremenjenost s hrupom zaradi obratovanja infrastrukturnih virov hrupa (dopis 010-9/2017/8, datum 4.5.2017). Dodatno, kot vir hrupa se izključuje prenekatere pomembne vire hrupa. Največji fiasko pa je, da ladje v pristaniščih niso vir hrupa. Kaj še od pomembnih virov v pristaniščih še sploh ostane kot vir hrupa?

Moramo pa izraziti tudi veliko zaskrbljenost nad vsemi resornimi ministrstvi, ki so sodelovali oziroma še sodelujejo v medresorskem usklajevanju in niso podali niti ene pripombe nad predloženim gradivom. Da se strinjajo s takšnim strokovnim delom, kjer mrgoli nepravilnosti iz strokovnega stališča kot tudi iz nomotehničnega pristopa priprave predpisa, je milo rečeno škandalozno.

Pričakujemo, da bodo ta ministrstva v kolikor se bo medresorsko usklajevanje nadaljevalo, uspela vsaj prebrati naše pripombe, ki jih podajamo na predlog uredbe o hrupu in se zamislila, kaj potrjujejo.

Vsa resorna ministrstva pozivamo, da zavrnejo ta predlog Uredbe o hrupu, ker je nedodelan, napačen, nima nobenih strokovnih podlag, niti ni interno usklajen in sploh ne upošteva nobenih pripomb zainteresirane in strokovne javnosti.

 

Advertisements
Objavljeno v Organizacije

ZMAGOVALCI ČRNE LISTE AAG ZA LETO 2017


Na predlog Komisije pri UO AAG ”ZA IZBIRO NAJBOLJ NEEKOLOŠKE OSEBNOSTI LETA” je UO AAG v petek 09.02.2017 potrdil da se, kot  >ZMAGOVALCE ČRNE LISTE AAG ZA 2017<  razglasi krivce za požar v Kemis-u ter prepočasno ukrepanje odgovornih pri požaru in sicer:

A. Gospodu Emilu Nanutu, direktorju podjetja Kemis d.o.o. zaradi povzročitve splošne nevarnosti in nevestnega upravljanja podjetja Kemis, katerega posledica je bila izjemen in strupen požar na Vrhniki, dne 15.maja 2017, ko so zagoreli odpadki, v več deset tonskih količinah, med njimi več kot polovico nevarnih.

B. Podjetju Kemis, ki je v sestavu podjetja Gorenje, prav tako zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

C. Ministrstvu za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje in Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki sta v sklopu ministrstva ter ministrico za obrambo gospo Andrejo Katič, ki je zaspala, skupaj z obema, njej podrejenima enotama ministrstva in ni takoj reagirala v primeru izjemnega požara v Kemisu na Vrhniki.

Rezultat iskanja slik za kemis požar

Obrazložitev:

A)

1. Gospod Emil Nanut, direktor podjetja KEMIS kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov d.o.o., kot odgovorna oseba (tudi po Zakonu o varstvu pred požarom – 9.člen), je z nevestnim upravljanjem in nespoštovanjem predpisov o požarni varnosti omogočil razvoj požara do izjemnega obsega na Vrhniki in okolici, ki je zelo močno onesnažil okolje, vode, tla, kmetijske in vrtne pridelke in predvsem zrak in s tem deloval zdravstveno zelo škodljivo na prebivalce in druge prisotne na področju delovanja strupenih produktov gorenja več deset ton odpadkov, med njimi več kot polovica nevarnih.

2. Zakon o varstvu pred požarom je močno usmerjen v preventivo pred požarom in med drugim zahteva (10.člen), da so ukrepi varstva pred požarom načrtovani in izvedeni tako, da čim bolj preprečijo nastanek požara, ob požaru pa omejijo njegovo širjenje. Podjetje Kemis d.o.o. je namreč skladiščilo in predelovalo več sto ton odpadkov, med njimi tudi nevarnih, ki spadajo med požarno nevarne snovi po Zakonu o varstvu pred požarom, to so gorljive trdne, tekoče in plinaste snovi (5.člen). V času izbruha požara (okrog dvajsete ure) ni bilo v podjetju nikogar. Ni bilo varnostnikov, usposobljenih za gašenje požara, ki bi takoj evidentirali lokacijo nastanka požara in nemudoma pogasili goreče snovi, ter s tem omejili širjenje požara po Zakonu o varstvu pred požarom (10.člen) in ne bi prišlo do izjemnega požara. Dokaz, da je bilo 24 urno fizično varovanje objekta, še posebej zaradi zelo velikih količin gorljivih snovi, nujno, je posredno tudi uvedba take službe po požaru. Preventiva pa je odpovedala na celi črti, za kar je odgovoren direktor podjetja.

3. Očividci so poročali in razpolagajo s slikovnim materialom, da je požar pridobival na moči dalj časa (vsaj 15 minut), kar potrjuje potrebo po ustrezni preventivi, kar v tem primeru, z ozirom na prisotnost več sto ton gorljivih snovi, pomeni zaposlitev dveh varnostnikov za čas izven delovnega časa, ki se je zaključil ob 15 uri. Gasilci in drugi so prišli do požara šele, čeprav relativno hitro, ko je bil požar močno razvit, s plameni nad streho stavbe. Direktor podjetja z ničemer ne more opravičiti grobega kršenja Zakona o varstvu pred požarom, saj ni bilo ustrezne preventive z ozirom na njegovo dejavnost.

4. Posledice požara in njegovega gašenja so številne in izjemno velike, mnoge od teh tudi dolgoročnega značaja. Gasilne vode so se razlile v potok Tojnica, v Naturo 2000 in ga popolnoma uničile. Ker v konstrukcijo stavbe ni bila vgrajena ustrezna preventiva, so se gasilne vode, kljub večjemu lovilnemu bazenu razlile v glavnem v potok Tojnico z vsemi strupi in ga uničile z vsem življenjem. Stavba bi morala tudi ob polnem bazenu za razlivne vode, prekomerne vode zadržati znotraj ustreznih zidov stavbe, ki pa jih ni bilo.

5. Dolgoročne škodljive posledice za zdravje ljudi na Vrhniki in bližnji okolici niso pravilno ovrednotene, saj ni meritev največjega onesnaženja zraka, ki so se ga nadihali krajani in drugi prisotni v noči in drugi dan po požaru. Drugi dan je bil meglen in so se strupi še zadrževali v zraku, sledil je dež, vendar so tudi meritve izpranih vod s streh izostale. Te bi namreč dodatno pokazale, kako strupen je bil zrak v tistem času, kar je najbolj vplivalo na možnost močne škodljivosti za zdravje, ki se lahko pokaže kasneje, saj je bilo dokazano po več dneh, da so bili prisotni v prekoračeni koncentraciji tudi zelo strupeni dioksini, katerih del je padel na tla iz zraka.

6. Izjemno škodljivost neodgovornega ravnanja direktorja so obsodili tudi svetniki občine Vrhnika, ki so sklenili, da se mora Kemis d.o.o. izseliti iz Vrhnike.

B)

Vse napisano, tako kot za odgovornost direktorja velja po predpisih tudi za podjetje kot gospodarsko družbo. V tem je tudi posredna odgovornost podjetja Gorenje, v katerega sklopu je Kemis d.o.o.

C)

1. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se očitno ne zaveda, kaj pomenijo sto tonske količine gorljivih odpadkov na majhni lokaciji. Kemis d.o.o. je posloval na tej lokaciji več let in se jim ni zdelo pomembno, da zahteva odpravo ključne napake pri preventivnih ukrepih po Zakonu o varstvu pred požarom, ker ni bilo uvedeno 24 urno fizično varovanje. Kršenje preventivnih ukrepov je trajalo več let, do lanskega izjemnega požara. Tako varovanje bi zanesljivo preprečilo razvoj začetnega vžiga v izjemno strupen požar velikega obsega. Zato je njegova uvrstitev na Črno listo 2017 povsem upravičena. Še toliko bolj, ker sta enaki njihova malomarnost in kršenje Zakona o varstvu pred požarom botrovala tudi drugima dvema izjemno strupenima požaroma ob gorenju velikih količin gorljivih odpadkov v Zalogu pri Novem mestu in v Ljutomeru. Tudi tam ni bilo 24 urnega fizičnega varovanja pred požarom.

2. Enaka utemeljitev za uvrstitev na Črno listo 2017 velja za slabo delo Uprave RS za zaščito in reševanje. V opisu njihovih nalog so tudi preventivni ukrepi, ki so v primerih treh lanskih požarov izostali, pa bi jih lahko preprečili.

3. Ministrica gospa Andreja Katič prav tako zasluži uvrstitev na Črno listo 2017, saj spada spoštovanje Zakona o varstvu pred požarom in preventivno protipožarno ukrepanje v njen resor. Očitno se ne zaveda, kaj pomeni prisotnost več deset ali sto ton gorljivih materialov na majhni lokaciji za požarno varnost. Ker ni zahtevala od podrejenih organov evidence in ustreznih preventivnih protipožarnih ukrepov, je posredno odgovorna za vse tri že omenjene velike požare v letu 2017, zaradi kršitve Zakona o varstvu pred požarom. Prav tako je odgovorna za napačna in zavajajoča poročila komisij, ki so ugotavljale morebitno kršenje predpisov podjetij, v katerih so izbruhnili veliki požari, saj so ta poročila ugotavljala, da so bili po predpisih potrebni ”papirji” več ali manj ustrezni. Kljub temu pa so izbruhnili izjemno veliki požari. Torej je preventiva odpovedala, kar bi ministrica morala sankcionirati kot kršenje Zakona o varstvu pred požarom in zahtevati, da se v poročilih ugotovi, da ni bilo potrebnega 24 urnega fizičnega varovanja (velike količine gorljivih materialov) in so zaradi izostanka take nujne preventive nastali obsežni strupeni požari, pa tega ni storila. Tako je posredno odgovorna za škodljive posledice omenjenih požarov za zdravje prebivalcev, za okolje in za naravo. Morala bi razmisliti o svojem odstopu.

Objavljeno v Organizacije

S predlogom zakona za sanacijo okolja v Celjski kotlini


26. januarja je Poslanka SMC Janja Sluga je s podporo podpisov poslancev SMC in poslanca SD  v parlamentarni postopek vložila predlog zakon o sanaciji čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline. Kot je pojasnila, predlog zakona omogoča takojšnje reševanje problematike sanacije na širšem območju Celja, na katero Celjani čakajo že desetletja.

V AAG ta predlog zakona podpiramo, saj se skupaj z CI CELJE že vrsto let prizadevamo, za sanacijo “STARIH GREHOV” na območju Celjske kotline. V Državni zbor smo zato v petek 02.02,2017 pismo podpore.

podpira Zakonu o sanaciji - Celje

Vlada nasprotuje predlaganemu zakonu za sanacijo okolja v Celjski kotlini

petek, 9.2.2018

Ljubljana, 09. februarja (STA) – Vlada podpira zahtevo po sanaciji degradiranih območij, a nasprotuje sprejemu predloga zakona za sanacijo okolja v Celjski kotlini. Kot so po današnji dopisni seji sporočili z vlade, je treba k reševanju te problematike na območju celotne Slovenije, torej tudi na območju Celjske kotline, pristopiti sistemsko in ne z zakonom za posamični primer.

“Vlada se zaveda problematike sanacije degradiranega okolja, pri čemer meni, da je treba k reševanju te problematike na območju celotne Slovenije, torej tudi na območju Celjske kotline, pristopiti sistemsko, z jasnimi končnimi cilji, metodologijami in postopki,” so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Nasprotujejo sprejemu predloga zakona za posamičen primer, saj takšen pristop po mnenju vlade ruši veljavno sistemsko ureditev na področju sanacije degradiranega okolja in jo v pomembnih vidikih poslabšuje.

Zakonski predlog, ki ga je s podporo poslancev SMC in poslanca SD v parlamentarni postopek vložila poslanka SMC Janja Sluga, je po mnenju vlade v vrsti predlaganih rešitev tudi neizvršljiv ali pa je izvršljivost povezana z dodatnimi predpisi in ukrepi, ki pa jih zakon ne predvideva. Vzpostavlja tudi dvojno pravno ureditev tega področja, dodajajo na vladi.

Na uradu vlade za komuniciranje so še spomnili, da je vlada že leta 2007 sprejela odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, leta 2017 pa sedem odlokov o načrtih za kakovost zraka na območjih Mestnih občin Ljubljana, Maribor, Kranj, Murska Sobota, Novo mesto, Celje in na območju Zasavskih občin.

Sluga je ob vložitvi zakona v parlamentarni postopek sicer pojasnila, da predlog omogoča takojšnje reševanje problematike sanacije na širšem območju Celja, na katero Celjani čakajo že desetletja. Poslanka je ob vložitvi predloga zakona izpostavila, da obe občini, na kateri se zakon nanaša, torej Mestna občina Celje in Občina Štore, zakon podpirata in pričakujeta njegov sprejem v DZ.

Prva obravnava zakona bo prihodnji petek v okviru februarske plenarne seje DZ.

Objavljeno v Organizacije

Alpe Adria Green v EU še naprej proti terminalu v ŽavljahSTA

Mednarodna nevladna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green nadaljuje opozorila Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu zaradi kršitev evropskih direktiv s strani Italije v primeru predlaganega plinskega terminala Žavlje v Trstu in povezovalnega plinovoda. Komisijo so pozvali, naj bolje preuči obstoječo dokumentacijo.

plinski terminal Trst

LJUBLJANA > V zvezi s strateško okoljsko presojo veljavnega prostorskega načrta za pristanišče in veljavnega občinskega prostorskega načrta občine Trst pred direktoratom za okolje Evropske komisije je prišlo do nesporazuma, so prepričani v organizaciji. V ponedeljek so zato na Evropsko komisijo in Evropski parlament naslovili pritožbo, v kateri so izrazili svoje pomisleke.

“Dejansko v omenjenih veljavnih načrtih, za katere je bila opravljena presoja strateške okoljske presoje, ni na noben način predviden plinski terminal, ki ga je predlagal Gas Natural v Žavljah in se pravzaprav iz teh načrtov jasno vidi neskladnost le-teh s samim plinskim terminalom,” so poudarili. Zato je bila opravljena presoja strateške okoljske presoje za načrte, ki ne predvidevajo predlaganega plinskega terminala in ki niso skladni z delom, o katerem je govora.

Poudarjajo še, da je veljavni prostorski načrt opravil čezmejno presojo in pridobil ugodno mnenje Slovenije prav zato, ker je bilo iz takšnega načrta izključeno vsakršno predvidevanje predlaganega plinskega terminala in je bila poudarjena neusklajenost samega plinskega terminala s takšnim načrtom, so zapisali.

Vztrajajo, da Italija še naprej krši evropsko zakonodajo o presoji vplivov na okolje in pozivajo evropske institucije, da zadevo ponovno ocenijo.

Kot je pojasnil Franc Malečkar iz Alpe Adria Green, je govora o treh ločenih projektih: uplinjevalniku, plinovodu, ki bi povezal uplinjevalnik z omrežjem, in električnim daljnovodom. Vsak je bil dan v obravnavo posebej, čeprav so medsebojno odvisni. “Tako ni skupne ocene vplivov na okolje, ker je tudi zaradi časovno različno oddanih projektov ni možno pripravit,” je pojasnil.

Ob tem vsak od projektov v prilogah “skrije” uplinjevalnik, očitajo v organizaciji. “Ocena vplivov na okolje tudi za slednjega ni popolna oz. ni v skladu z navodili. Sodna praksa iz preteklosti je že pokazala, da je Sodišče EU zavrnilo poskus zavajanja na način, da bi en projekt razdelili na več manjših enot z namenom lažje pridobiti potrebna dovoljenja.”

Postopek pred Evropsko komisijo, v katerem je organizacija Alpe Adria Green opozorila na “nepravilnosti in laži” italijanskih organov, je sicer odprt.

Projektom, povezanim z izgradnjo terminala v Žavljah, nasprotuje tudi Slovenija. V začetku januarja so na ministrstvu za okolje in prostor povedali, da se je država pridružila vsem petim upravnim tožbam pred rimskim sodiščem za izpodbijanje že izdanega okoljevarstvenega soglasja za plinovod Trst-Gradež-Vileš. Okoljevarstvenemu soglasju nasprotujejo tudi dežela Furlanija – Julijska krajina ter občine Ankaran, Milje in Trst.

POVEZAVA :

PRITOŽBA NA EU –  ALPE ADRIA GREEN

Objavljeno v Organizacije

EKO PATRULJA AAG KO-OP MOJSTRANA


EU je 16.01.2018 sprejela prvo vseevropsko strategijo za “Plastične odpadke” za varstvo planeta, obrambo EU državljanov in krepitev položaja EU industrije.

Strategija med drugim navaja:  Evropska unija bo na podlagi nove strategije dosegla, da bo reciklaža koristna za podjetja. Novi predpisi bodo izboljšali možnosti za reciklažo plastike in povečali povpraševanje po reciklirani plastiki. S tem se bo povečala potreba po izboljšanju zmogljivosti za reciklažo ter sistema ločevanja in sortiranja odpadkov po vsej EU. Strategija bo pripomogla tudi k zmanjšanju količine plastičnih odpadkov.

IMG_0001

Da bi se prepričali, kako resno pristopa Slovenija k temu problemu, smo 25.01.2017 člani AAG izvedli na robu TNP v Mojstrani EKO-PATRULJO, ki je pokazala realno sliko, kako se država misli resno spopasti s tem problemom.

EKO PATRULJO smo izvedli na zemljišču podjetja KO-OP Mojstrana, ki ga sedaj upravlja Družba za upravljanje terjatev ​bank, d.d., ki je v lasti Države Slovenije in le tega prodaja. Na svoji spletni strani, kjer prodajajo to območje z objekti, so med drugim ironično zapisali:

“Iz Mojstrane vodijo poti v osrčje Triglavskega narodnega parka, zato je kraj postal pomembno izhodišče za planinske ture v Julijske Alpe in sprehode v tri čudovite alpske doline Vrata, Krmo in Kot. Širše območje Mojstrane je odlična izhodiščna točka za adrenalinske športe v naravi.”

Niso se zlagali samo niso zapisali, da na tem prostoru, ki ga prodajajo, kopičijo predvsem plastične odpadke, večinoma iz avtomobilske industrije. Po pogovoru z domačini, bi to območje moralo biti sanirano že pred dvema letoma, pa se do danes, razen odvoza manjše količine odpadkov in odstranitve nekaterih strojev iz stavb ni zgodilo nič.

IMG_0002IMG_0008IMG_0011IMG_0012IMG_0004IMG_0014

To odlagališče krši vso slovensko in EU zakonodajo, naj samo omenimo, da nima nima niti lovilcev izcedne vode, niti proti proti-požarnega varovanja.

 

IMG_0019

Na zemljišču smo opazili tudi “SKLADIŠČE ZAPALJIVIH IVERI”, kaj se je dejansko nahaja tam pa je drugo vprašanje.

Kljub temu, da v AAG ne zaupamo okoljski inšpekcijskim službi in MOP, bomo vseeno ta primer prijavili, da ne bodo kdaj rekli “SAJ NISMO VEDELI”.

Objavljeno v Organizacije

Bruselj Slovenijo poziva k izboljšanju na več okoljskih področjih


 

22.01.2018  – STA – Predstavniki Evropske komisije so v pregledu izvajanja okoljske politike EU, novem mehanizmu Bruslja za dialog z državami članicami, Slovenijo opozorili na tri glavne izzive. To so racionalizacija pravnega okvira, ohranitev območij Natura 2000 ter prednostna obravnava naložb v zvezi z odpadno vodo.

Bruselj Slovenijo poziva k izboljšanju na več okoljskih področjih

Vodja predstavništva evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič, generalna direktorica direktorata za okolje na okoljskem ministrstvu Tanja Bolte in namestnica generalnega direktorja generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji Joanna Drake

Foto: Borut Hočevar

Pregled izvajanja okoljske politike EU (EIR) ima za osrednji cilj dialog in sodelovanje z državami članicami, je poudarila namestnica generalnega direktorja generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji Joanna Drake. Kot je spomnila, je ugotovljenih kršitev pri izvajanju evropske okoljske zakonodaje veliko, precej težav s tem ima tudi Slovenija.

“Okoljska politika je izjemen primer javne politike, ki se je ne da oblikovati, niti izvajati brez dialoga,” se je strinjala generalna direktorica direktorata za okolje na okoljskem ministrstvu Tanja Bolte. Novo orodje za izboljšanje dialoga z državami članicami na ministrstvu tako pozdravljajo in ocenjujejo, da nadgrajuje dosedanjo politiko korenčka in palice, je pojasnila.

Pomen pogovora in spoznavanja dobrih praks je podčrtal tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič. Po njegovem bi morali že zdavnaj preseči dilemo, ali želimo gospodarski razvoj ali varstvo okolja. “Jasno je, da s celostnim razmišljanjem in dialogom lahko pridemo do veliko boljših in trajnostnih rešitev,” je poudaril.

“Vaša država je med članicami, ki precej dobro izpolnjujejo cilje zakonodaje EU,” je ocenila Drakeova. Pregled med drugim izpostavlja visok delež recikliranih odpadkov v Sloveniji, dodaja pa tudi, da so v Sloveniji prispevki prihodkov od okoljskega davka med najvišjimi v EU.

Na drugi strani poročilo za leto 2016 izpostavlja tri glavne izzive. Prvi je racionalizacija pravnega okvira v zvezi z načrtovanjem in okoljskimi presojami z zagotovitvijo upoštevanja okoljske zakonodaje EU ob sočasnem zmanjšanju upravnega bremena in ovir za naložbe.

Drugi glavni izziv je ohranitev obsežnega omrežja Natura 2000 v Sloveniji z vključevanjem gospodarskih in naravnih vidikov v sistem načrtovanja in okoljske presoje. “To je nacionalni zaklad, sedite na naravnem rudniku zlata,” je poudarila predstavnica Evropske komisije. Ohranjanje okolja je med drugim izrednega pomena za nadaljnji razvoj slovenskega turizma, je spomnila.

Tretji izziv za Slovenijo je prednostna obravnava naložb v zvezi z odpadno vodo, saj ima Slovenija na tem področju težave z izpolnjevanjem evropskih standardov. “Ni edina, vemo, da gre za ogromne investicije,” je poudarila Drakeova. A za izpolnitev pristopnih zavez mora Slovenija to vprašanje umestiti med svoje prioritete, je poudarila.

Predstavnica Evropske komisije je precej pozornosti namenila tudi prehodu v krožno gospodarstvo, ki ga Bruselj razume kot veliko priložnost. “Čeprav vlada v svojih strateških dokumentih močno podpira krožno gospodarstvo, se zdi, da je operacionalizacija tega koncepta še vedno izziv,” med drugim navaja pregled izvajanja okoljske politike. “Zasebni sektor je poleg pomanjkanja finančnih spodbud kot glavno oviro za prehod na krožno gospodarstvo opredelil vrzel med deklarativno in dejansko podporo.”

Prisotni iz nevladnih organizacij so slovenskemu okoljskemu ministrstvu med drugim očitali pomanjkanje dialoga s civilno družbo, tak primer naj bi bila tudi uredba o hrupu, ki je trenutno v medresorski obravnavi. Boltejeva je zagotovila, da na ministrstvu postopke vodijo v skladu z Aarhuško konvencijo.

ALPE ADRIA GREEN je na tem dogodku zastopal mag. Tomaž Ogrin

Objavljeno v Organizacije

ODKRITO O GLIFOSATU


GOSTJE:

dr. JERNEJ DROFENIK,namestnik generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,

dr. GORAZD PRETNAR, ČLAN UO ALPE ADRIA GREEN ,

dr. LUCIJA PERHARIČ, dr. med., spec. interne medicine,

RENATA FRAS PETERLIN, prokuristka GIZ fitofarmacije
TEMA ODDAJE: Novembra 2017 je vlada sklenila, da prepove uporabo glifosata v letu 2018 na javnih površinah, za kmetijstvo pa bo prepoved začela veljati po prehodnem obdobju petih let. Kaj te spremembe pomenijo z Slovenijo, kaj sploh je glifosat in kako ga je mogoče nadomestiti?

VIDEO:

Slika ni prikazana

 

Odkrito o glifosatu

Odkrito je pogovorna oddaja o aktualnih družbenih vprašanjih. V njej sogovorniki z voditeljem analizirajo in komentirajo aktualna politična, gospod…

povezava:

Rakotvorni Glifosat bo v uporabi še najmanj pet let!

Objavljeno v Organizacije