Analiza tveganja na vodovarstvenih območjih za zajetje Malni – GEOLOŠKI ZAVOD


GEOLOŠKI ZAVOD je oktobra 2018 izdelal “Analizo tveganja na vodovarstvenih območjih za zajetje Malni”  iz te analize objavljamo dejstva iztrgana iz konteksta:

Vojaški objekti in naprave predstavljajo za podzemne vode podobne nevarnosti kot primerljivi gradbeni objekti (stavbe, gradbena dela, podzemna dela, ipd. Naprave za proizvodnjo in preizkušanje streliva in razstreliv in tudi strelišča pa predstavljajo posebna tveganja. Ostanki izstrelkov, neeksplodiranih nabojev in onesnaženost tal (s svincem, antimonom, živim srebrom in drugimi kovinami) so lahko pomembni viri onesnaževal.

Strelišča (strelni položaji) za orožje z ravnimi trajektorijami (stalne ali začasne naprave) in tudi položaji za orožja s paraboličnimi trajektorijami v ožjem vodovarstvenem območju načeloma niso sprejemljiva. Izjema je sprejemljiva le s soglasjem na širši ravni in na podlagi podrobnejše preučitve posameznega primera.

Strelišča z uporabo eksplozivnega, zažigalnega ali dimnega streliva v ožjem vodovarstvenem območju načeloma niso sprejemljiva, prav tako pa bojne naprave blizu naseljenih območij. Enako velja za ciljna območja vseh vrst izstrelkov, razen morda izjemoma za civilna območja.

Za vse vrste navedenih onesnaževal (poglavje 2.1) privzemamo, da so toksična za vodne organizme in zdravje ljudi.

Za večino predvidenih posegov ni bolj podrobnih projektnih podatkov, iz katerih bi lahko natančno predvideli količine onesnaževal. V analizi zato ocenjujemo, kakšna je kritična količina vnosa snovi (na mestu iztoka ali izlitja), pri kateri pride do prekomernih vplivov na zajetju.

Največja možna razlitja: na poligonu Poček – Bač se uporablja Vozilo (kolesno) z največjo prostornino rezervoarja Patria, po tovarniških podatkih 415 litrov.

Podatki o uporabljenih razstrelivih za Rajon ciljev Poček (20. člen Uredbe o DPN) in Zelena dolina (PO 26 – 26. člen Uredbe o DPN):

»Povprečje (čistega eksploziva in smodnikov) za zadnjih pet let je cca 8.000 kg na leto. (+5%, -5% na letni ravni), v civilni policiji pa 2.000 kg. Pri tem ni upoštevano: količina uničenega NUS, ostalih MS, artificij in sredstev za uničenje po streljanjih enot SV ter letno čiščenje OSVAD Poček, kjer pa, iz izkušenj količine, ne presegajo 1.000 kg na leto. Civilna zaščita običajno nima večjih aktivnosti, oziroma so te količine razmeroma zanemarljive.«

Kovačič (2009) ugotavlja: »Na osnovi več parametrskega spremljanja vodnega vala kraškega izvira Malenščica novembra 1997 ter rezultatov sledenja s Počka je moč sklepati, da predstavlja dotok infiltrirane vode z območja Javornikov njegovo primarno napajanje, medtem ko dotok površinskih voda iz ponorov na Cerkniškem polju in Pivškega podolja pomeni sekundarno napajanje.

Kogovšek J. (1999) ugotavlja, da »rezultati sledilnega poskusa, tako hitrosti pretakanja, kot deleži sledila, ki so se pojavili v Malenščici in Vipavi, narekujejo veliko previdnost pri načrtovanju aktivnosti na območju Počka.

Izbrane računske metode so poenostavitev naravnih razmer.

Pri razlitju 450 l goriva bi bila koncentracija onesnaževala v vodi v Malnih pod mejno vrednostjo po Pravilniku o pitni vodi šele, če bi se razlitje zgodilo na razdalji večji od 8.880 m.

Če upoštevamo podatek, da se porabi 11.000 kg razstreliv na leto in da ostane 1 % neizgorenih razstreliv, gre za 110 kg neizgorenih ostankov. To pomeni 11 g/m2 (na zemljišču 100 x 100 m), kar je pri 1.200 l/leto infiltracije 9,2 mg/l. To je teoretična koncentracija, če bi se ves preostanek idealno izlužil kot eno onesnaževalo. Iz te ocene sklepamo, da navedene količine niso kritične, če ne prihaja do stalnega kopičenja skozi leta.

2.3.1.1.Scenarij alternativnega razvoja dogodkov

Onesnažena zemljina je redno odvažana in menjana, tako da ne prihaja do kopičenja onesnaževal v tleh, ki so izpostavljena spiranju s padavinami.

VODODOVARSTVENA OBMOČJA MALINA

Smeri toka - Malina

Povezava in vir:

https://www.postojna.si/files/other/news/105/160633Analiza%20tveganja%20na%20VVO%20za%20zajetje%20Malni_oktober%202018.pdf

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Advertisements
Objavljeno v Organizacije

AAG zahteva takojšnjo zaustavitev del na izgradnji kanala C0


Alpe Adria Green in 17 civilnih iniciativ so 05.02.2019 poslali na Urad predsednika RS, Erjavčeva, Urad predsednika vlade RS, Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,  Predsednika Državnega zbora, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, Odbor DZ za obrambo ter poslanskim skupinam DZ

Zahtevo:

Za takojšnjo zaustavitev del na izgradnji kanala C0 po projektu “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, investitorja Mestne občine Ljubljana, zaradi ogrožanja pitne vode za 300 000 prebivalcev Ljubljane in prestavitev na Celovško cesto.

Spoštovani!

Pošiljamo vam zahtevo,skupaj z utemeljitvami, za takojšnjo zaustavitev delna območju z II A vodovarstveno zaščito(VVO IIA),pri gradnji kanala C0 po projektu ”Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, investitorja Mestne občine Ljubljana.

Trajnostno varovanje ključnega vira pitne vode za glavno mesto, brez stalnega ogrožanja zaradi nepotrebnih tveganih posegov, je strateška, okoljska, zdravstvena in obrambna dolžnost Republike Slovenije in mesta Ljubljane.Poleg tega gre za vir, ki po zakonu spada v kritično infrastrukturo, zato njegovo varovanje presega pristojnosti Mestne občine Ljubljana.

Opozarjamo na dejstvo, da obstaja alternativna trasa poteka C0 kanala, ki ne pomeni tveganja za onesnaženje glavnega vira pitne vode za 300.000 prebivalcev Ljubljane in 150.000 vsakodnevnih obiskovalcev Ljubljane.

Povzetek zahteve:

I) Takojšnja zaustavitev del na trasi kanala C0, ki poteka preko območja s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA) Ljubljanskega polja

II) Izdelava in izvedba projekta poteka C0 kanala po alternativni trasi po Celovški cesti,kjer kanalizacijski kanal že sedaj potrebuje obnovo. Evropska sredstva se obdržijo.

III) Naprošamo in zahtevamo, v imenu javnega interesa, da spodaj naslovljeni takoj ukrepate v skladu s svojimi pristojnostmi za rešitev vodovarstvenega območja Ljubljane pred hudim tveganjem za onesposobitev tega, nenadomestljivega vira pitne vode.

Obrazložitev:

Zaradi številnih kršitev vam pošiljamo poziv za takojšnjo zaustavitev gradnje kanala C0, ki je predviden v dolžini 4,5 kilometra kanalizacijskih cevi s premerom 1,2 metra in s potekom po območju s strogim vodovarstvenim režimom.

1. Zloraba kohezijskega projekta.

Zbirni kanal C0 je kanalizacija velikega pretoka in del kohezijskega projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, in je namenjen izključno odvajanju odpadnih voda iz sosednjih občin Medvode in Vodice na čistilno napravo Ljubljana Zalog in ne priključkom ljubljanskih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

2. Del kanala C0 na odseku Brod–Ježica poteka skozi območje s strogim vodovarstvenim režimom VVO IIA,zato ga je nujno potrebno prestaviti na drugo, že obstoječo, traso in s tem dolgoročno odpraviti ogrožanje pitne vode.

Že obstoječa trasa kanalizacije po Celovški cesti mora v kratkem tako ali drugače v posodabljanje, kar je lepa priložnost, da se v bližnji prihodnosti poveča kapaciteta tega kanalizacijskega voda.

Sporni del kanala C0 ne potrebujeta ne občini Medvode ali Vodice, niti ne Mestna občina Ljubljana (MOL). Investitor MOL, del trase kanala C0 (med Brodom in Ježico) gradi na vodonosniku Ljubljanskega polja, ki je glavno vodooskrbno območje Ljubljane, ki zagotavlja 90 % vse pitne vode Ljubljane. Načrtovani kanal C0 bi tukaj potekal neposredno preko geološke prelomnice, kjer se ustvarja potresno zelo aktivno območje (redni letni manjši potresi in pričakovani močnejši potresi; rušilni potres magnitude 6,1 po Richterjevi lestvici iz leta 1895 je imel epicenter prav na tem območju) in v polju močnih hidravličnih napetosti, ki jih sprožajo sunkovita in visoka nihanja podtalnice v vodonosniku. Kanal C0 s predvideno maso tisočih ton kanalizacijskih odplak, bi v svojem poteku predstavljal stalna grožnjo onesnaženju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegove podtalnice. Obstaja tudivelika možnost katastrofalne posledice in izničenja filtracijskih sposobnosti vodonosnika v primeru močnega potresa ali diverzije, zaradi česar bi Ljubljana za dolgo obdobje ostala brez glavnega vira pitne vode, saj druge večje rezerve nima.

Rešitev se ponuja sama po sebi, :saj je trasa po Celovški cesti varna tudi v smislu (ne)prepustnosti v podtalnico. Trasa namreč leži na zgornji, pleistocenski terasi, ki vsebuje vododržno zaščitno plast konglomerata in gline,kipreprečuje vdor fekalij ali onesnaženih tekočin v podtalno pitno vodo.

3. Ogrožanje kritične infrastrukture

Gradnja na tem območju je, tudi zaradi ogrožanja kritične infrastrukture (Zakon o kritični infrastrukturi– ZKI: ULRS 75/2017) in po Uredbi o evropski kritični infrastrukturi (ULRS 35/2011) in s tem tudi obrambne sposobnosti države, nesprejemljiva in presega pristojnosti župana ali mestnega sveta Ljubljane. V primeru izgradnje kanalizacijskega kanala C0območju s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA) bi prišlo do stalnega ogrožanja pitne vode za praktično celotno Ljubljano, kar je v nasprotju tudi z veljavno državno obrambno doktrino. Popolnoma zanesljiva obramba pred različnimi napadi in diverzijami , ki bi zanesljivo onesnažili največji vir pitne vode za Ljubljano, bi bila zaradi dolžine in lokacije kanala praktično nemogoča. Že samo stalna grožnja izgube glavnega vira pitne vode za Ljubljano, pomeni veliko ranljivost in ogroženost Ljubljane in s tem celotne Slovenije.

4. Obrambni pomen podtalnice za Ljubljano in Slovenijo – kršenje zakonodaje

Na obrambni pomen območja s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA) so bili opozorjeni investitor Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor in ARSO, Ministrstvo za obrambo, Vlada RS,Predsednik RS, JASPERS in EU Komisija. Zaradi bistvenega zmanjšanja obrambnih sposobnosti glavnega mesta bo v primeru vztrajanja na vkopavanju cevi kanala C0 s fekalijami čez vir pitne vode obveščen tudi NATO, saj projekt za kanal C0 nima ustrezne strateško-varstvene in obrambne dokumentacije.

5. Ustavna zaščita vode – Slovenija pitno vodo in vodne vire varuje z Ustavo.

Ogrožanje virov pitne vode je kaznivo dejanje (KZ126.čl., 356. čl., 357. čl.)! Obenem je ogrožena uveljavitev 70.a člena Ustave RS (pravica do pitne vode), po katerem so vodni viri javno dobro v upravljanju države.

6. Potek C0 kanala čez VVO IIA področje je strokovno nesprejemljiv.

Strokovnjaki s področja komunalnega inženirstva, geomorfologije, varstva okolja, hidrogeologije in drugih sorodnih strok so že ocenili, da predvidena izvedba ne omogoča popolne neprepustnosti kanala za fekalije in je pitna voda bakteriološko hudo ogrožena, saj ni vododržne plasti, ki bi pod kanalom ležečo podtalnico varovala pred izlivi oz. onesnaževali.

7. Stopnja ogroženosti podtalnice je zelo velika.

V poročilu tveganja za onesnaženje vodonosnika in podtalnice bi morale biti navedene značilnosti in pojavi na tem območju, ki bi lahko vplivali na varnost (potresno območje, potek geološke prelomnice, sunkovita nihanja podtalnice, pojav močnih vzgonskih sil v vodonosniku). Iz teh okoliščin izhaja objektivna verjetnost poškodovanja kanalizacijskih cevi in izlitje velikih količin onesnaževalcev mikrobiološkega in kemijskega sestava v vodonosnik in podtalnico, kar bi lahko ogrozilo oskrbo prebivalcev s pitno vodo ter zdravje in življenja ljudi za zelo dolgo obdobje. V Sloveniji že imamo primer smrti 1-letnega otroka zaradi pitne vode okužene s fekalijami (Loška dolina, 2011) in primer smrti drugega, 4–6 let starega otroka zaradi fekalij v pitni vodi (vodovod Cerkno). V vodarni Kleče so morali zapreti za več kot 20 let 12. črpalno vrtino zaradi izlitja samo ene banje iz galvanizacije v Šentvidu. V tujini sta znana dva odmevnejša primera mikrobioloških zastrupitev. V ZDA (Milwaukee leta 1993) je zaradi fekalne bakterije kriptosporidija zbolelo 400.000 ljudi, od tega umrlo 69. Podoben primer onesnaženja s katastrofalnimi posledicami je razkril še vedno pereči primer Flinta v Michiganu, ZDA (deformacije ploda pri nosečnicah, okvare živčevja, prebavnega trakta itd.). V Kanadi (Walkerton leta 2000) pa je zaradi bakterije E-coli zbolelo 2.300 ljudi, 7 pa umrlo.

8. Projekt za kanal C0 od Broda do Ježice je v nasprotju z evropsko zakonodajo.

Projekt je v nasprotju z EU Direktivo 2011/92/EU in Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta Evrope o Aarhuški konvenciji v povezavi s slovenskim pravnim redom. Prostorski akt, projekta za gradbeno dovoljenje za traso kanala C0 med Brodom in Ježico, je Občinski prostorski načrt 2010 (OPN MOL-ID), ki za izvedbo kanalizacije čez to vodovarstveno območje najvišjega nacionalnega pomena, nima primerne, v skladu z veljavnimi predpisi izdelane, presoje vplivov na okolje.V OPN MOL-ID ni ustreznih grafičnih prikazov in zemljevidov, ki bi bili osnova za presojo vplivov na okolje, v Okoljskem poročilu (OP) pa ni navedeno, da je kanal C0 zahteven infrastrukturni objekt, v katerem se bo na tem območju stalno zadrževala velika količina odpadnih voda.

9. Vodno soglasje je neustrezno – izdano za dejansko ne projektirani objekt.

Za projekt za kanal C0 je bilo, v nasprotju z »Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja« s prilogami (Uredba), brez presoje vplivov gradnje na vodni režim in vodno telo, izdano vodno soglasje. V vodnem soglasju je območje vodonosnika med Brodom in Ježico obravnavano kot neproblematična gradbena parcela in se ji ne namenja posebne obravnave, torej ločeno od preostale trase kanalizacije.Ni upoštevano, da gre za gradnjo kanalizacije, kot zahtevnega objekta, na potresno in hidrološko aktivnem območju, zaradi česar obstaja nevarnost poškodb kanalizacijskih cevi in razlitje nevarnih odplak, kar bi ogrozilo delovanje vodonosnika, ki je življenjskega pomena za oskrbo prebivalcev Ljubljane s pitno vodo za zelo dolgo obdobje.

10. Gradbeno dovoljenje št. 351-2245/2013-35 z dne 12.3.2014, ki omogoča gradnjo pretežnega dela trase znotraj območja IIA, je bilo pridobljeno nezakonito.

Kljub pravnomočnosti je bilo gradbeno dovoljenje(GD), pridobljeno nezakonito, saj so z zakonom zahtevana soglasja namesto predhodno prihajala naknadno, tudi še 2 leti po pravnomočnosti GD. Tudi prekvalifikacija objekta iz nezahtevnega v zahtevnega ne spremeni dejstva, da so vsa predhodna soglasja bila podana za nezahteven objekt in so s tem neveljavna in nezakonita. Zato je GD pridobljeno na nezakonit način in je nezakonita tudi njegova »pravnomočnost« (datacije in vsebino GD in soglasij prilagamo v prilogi). Obenem večina lastnikov zemljišč, ki ležijo znotraj trimetrskega območja ob osi trase CO kanala (pas širine 6 metrov),kljub zakonskim predpisom niso bili obravnavani kot stranke v postopku. V k.o. Ježica tako od okoli 300 parcel ob C0 kanalu ni nobene, katerih lastniki bi bili obravnavani kot stranke v postopku v času pridobitve GD. Brez obravnav se GD prav tako ne bi smelo izdati.

11. Kršenje zakonodaje tudi pri izvedbi – nepravilna vgradnja cevi.

Sama gradnja, poleg ogrožanja podtalnice, krši tudi več zakonov in predpisov. Opozarjamo tudi na izjemno neučinkovitost inšpekcij iz več področij, kljub stalnim opozorilom javnosti o čemer je že obveščen minister za okolje in prostor Jure Leben. Projekt na večini gradbiščni ustrezno zavarovan in označen po predpisih in gradnja poteka brez ustreznih dokumentov. Vse kaže na zavestno in kaznivo kršitev veljavne zakonodaje s strani investitorja Mestne občine Ljubljana z motivom priti do 60 % nepovratnih sredstev iz 135 milijonov evrov vrednega projekta, kar pomeni 81 milijonov evrov nepovratnih sredstev za MOL.

Zelo veliko pove dosedanja tišina predsednikov strank in pristojnih državnih organov, kar pomeni, da predstavniki države niso bili obveščeni, ali pa so vpleteni v nezakonitosti tega dela projekta.

12. Kršitve zasebne lastnine.

Kljub ustavni zaščiti (44. člen) je prišlo do kršitve zasebne lastnine (delno tudi v lasti tujih državljanov), saj so stroji prekopavali kmetijske površine do 13 metrov v širino ob trasi C0 kanala brez dovoljenj in celo ob izrecnemu nasprotovanju nekaterih lastnikov. Lastniki ostalih zemljišč ob kanalu C0so zato prisiljeni s svojo mehanizacijo, odvetniki in varnostno službo na lastne stroške braniti svoja zemljišča pred temi nezakonitimi posegi. MOL še danes nima pridobljene večine soglasij lastnikov zemljišč (nekaj sto) ob trasi kanala C0, ki bi dovoljevala posege na zasebna zemljišča. Prav tako MOL nima služnosti na nekaj zemljiščih skozi katere poteka C0 kanal.

13. Kršenje ožjega in širšega pasu Nature 2000.

Protizakonit in kazniv je tudi poseg v območje Nature 2000, določene na podlagi direktive SPA (ptice) in o habitatih (p SCI) državnega pomena, kjer so namesto dovoljenega šestmetrskega pasu popolnoma opustošili pas v širini do 26 m – golosek gozda, odstranitev vsega rastlinja, tudi posebej zaščitenih vrst.Teh kršitev inšpekcije nočejo registrirati.

14. Opozorila evropskim organom.

Zaradi ignoriranja opozoril slovenskih organov je Mednarodno društvo Alpe Adria Green že obvestilo evropske institucije (v prilogi). V primeru, da ne pride do takojšnje zaustavitve del, s čimer še lahko rešimo evropska kohezijska sredstva, bomo vlade sosednih držav obvestili o tem katastrofalnem posegu v varovano vodovarstveno območje (VVO IIA) Ljubljanskega polja z dragoceno čisto podtalnico. Prav tako pa bomo obvestili tudi zelene stranke v EU, kako se z evropskimi kohezijskimi sredstvi ogroža podtalnica glavnega mesta Republike Slovenije, ki ima tudi ključen strateški vojaški pomen kot kritična infrastruktura po evropski direktivi in slovenskem zakonu.

ZAKLJUČEK: Rešitev obstaja.

Zahtevamo tudi takojšnjo spremembo trase na področje izven območju s strogim vodovarstvenim režimom(VVOIIA) po uredbi zaščitenega Ljubljanskega polja (UL 49/15). Za spremembo trase predlagamo enostavno,že obstoječo rešitev po Celovški cesti.Zaradi spremembe trase ne bodo izgubljena evropska sredstva, saj je sprememba trasa izven VVO IIA strokovno zelo dobro utemeljena, strateška in nujna.

K zahtevi smo priložili tudi nekaj posnetkov nepravilne izvedbe že izgrajenega C0 kanala na področju VVO IIA v dolžini nekaj sto metrov. Navedbe so dokumentirane s posnetki iz terena.

Na našo zahtevo so se do danes odzvali le iz kabineta predsednika vlade, kjer so  zahtevo za takojšnjo zaustavitev del na območju z IIA vodovarstveno zaščito (VVO IIA) pri izgradnji kanala C0 odstopili v reševanje mestni občini Ljubljana, ministrstvu za okolje in prostor ter ministrstvu za javno upravo.

VIDEO TV SLOVENIJA

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

Vodni vir za 23.000 prebivalcev je le eden


Postojnčane pri Počku najbolj skrbi, kako tamkajšnja vojaška dejavnost vpliva na njihove vodne vire in pitno vodo. Ocena, kako močno vojaško vadišče ogroža vodni vir, iz katerega se napaja Postojna, je zgovorna. Pripravili sta jo raziskovalki z inštituta za raziskovanje Krasa Janja Kogovšek in Metka Petrič in ugotovili, da analize tal na vadišču Poček kažejo preseženo vrednost težkih kovin nad predpisanimi normativi predvsem na poligonih za metanje ročnih bomb, na območju uničevanja razstreliva, najbolj pa na pehotnem strelišču. Krom, arzen, nikelj, kadmij, cink in kobalt so presegali mejne emisijske vrednosti. Svinec in baker sta povsod presegla opozorilno vrednost, na nekaterih tudi kritično emisijsko vrednost.

Rezultat iskanja slik za vira pitne vode Malni

»Povišane koncentracije teh kovin v sedimentih Malenščice kažejo na vpliv vadišča na vodni vir. Nevarnost pomenijo tudi netopni naftni derivati, toluen in ksilen,« sta jasni raziskovalki. Čeprav v dosedanjih vzorčenjih vode omenjene težke kovine niso presegle mejnih vrednosti, svarita, da lahko v prihodnje ta onesnaževala zaradi sprememb v tleh ali pojava novih snovi začnejo hitreje pronicati do vodnega vira in da takrat tega v procesa na kraških tleh ne bo več mogoče ustaviti. Pravočasnega ukrepanja ne bi omogočil niti zelo dober monitoring, menita. In kar je najpomembnejše: nadomestnega vodnega vira Postojnčani nimajo!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

Se obeta legalizacija neustreznih centralnih peči na lesno gorivo?


ogrevanje

zrak celje

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

PRAVICO IMAMO DO ČISTEGA ZRAKA


Stanje z zračno onesnaženostjo v naši državi je vse prej kot zadovoljivo.  Prekoračitev onesnaženosti zraka je še vseeno precej, odvisno pač kakor kje in kdaj, uradno pa od namerjenih parametrov iz merilnih postaj.

Povezana slika

V resnici je zračna onesnaženost tesno odvisna od vremenskega dogajanja. V dneh, ko je ozračje zelo umirjeno in stanovitno, se mikroprašni in drugi umazani delci kopičijo v najnižjih prizemnih slojih in jih pogosto vdihujemo. To se dogaja v zimskih mesecih, ko so tla mrzla in je zrak nad nami nekoliko toplejši. Težji in bolj mrzel prizemni zrak takrat zadrži lebdečo nesnago, ki se tako zaustavlja v našem življenjskem prostoru in se ne razpršuje v višje sloje. Ko je vreme vetrovno ali nestanovitno, pa je zrak čist. Stanovitnost odigrava ključno vlogo tudi v poletnih mesecih, ko so odločilne tudi visoke temperature in sončno žarčenje.

Zračna onesnaženost je odvisna od številnih faktorjev, v prvi vrsti od emisij, toda tudi in predvsem od sposobnosti zraka, da nesnago zadržuje ali odstranjuje. Zato je, denimo, manjša v obdobjih, ko je vreme bolj dinamično, večja pa, ko je bolj stanovitno. V lanskem letu so bile vremenske razmere v glavnem ugodne, zato so bili tudi uradni podatki o zračni onesnaženosti nekoliko bolj spodbudni kot leto prej.

Treba je tudi upoštevati, da gre pri merjenju zračne onesnaženosti za vzorčenje in je število merilnih postaj, kljub njihovi precejšnji pogostosti, še vedno preskromno. Včasih tudi niso optimalno nameščene za prikaz dogajanja v okolici. Nameščene so bolj “ zaradi lepšega” , da uradniki in podjetja lahko rečejo: “ SAJ IZVAJAMO MERITVE, PA NISO POKAZALE PRESEGANJ”

Tudi ob branju spodbudnih podatkov o zračni onesnaženosti smo lahko le ravnodušni. Zadovoljni bomo le tedaj, ko ne bo niti najmanjše prekoračitve, ker bo zrak resnično čist, in ne le navidezno zaradi vremenskega naključja in da se bomo zavedli, da čist zrak mora biti tudi v praksi človekova pravica. Ne le za nas, tudi za naše zanamce.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

e-novice AAG: HRAST 1/2019


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodjanuar/2018

This is the divider

Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.

Alpe Adria Green je 19.12.2018 vložilo tožbo na Upravno sodišče proti Vladi Republike Slovenije s katero izpodbija Odlok, ki dovoljuje odvzem 200 osebkov rjavega medveda (Ursus arctos), od tega 175 z odstrelom, v obdobju do 30. septembra 2019. Podalo je tudi predlog za izdajo začasne odredbe, saj bi z izvršitvijo …  

BERI DALJE

This is the divider

 

Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje

Železarna Žavlje december 2018 (1)Iz Alpe Adria Green smo 03.01.2019 poslali na Evropsko komisijo in Evropski parlament – odboru za peticije “Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno … 

BERI DALJE

This is the divider

ALPE ARDIA GREEN in CI Stražišče sta poslala zahvalo varuhinji človekovih pravic v zvezi z problematiko v IC Laze

ALPE ARDIA GREEN in CI Stražišče sta 07.01.2019 poslala zahvalo varuhinji človekovih pravic za poslana dopisa o izvedenih aktivnostih v zvezi s problematiko ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode na območju Industrijske cone Laze (IC Laze) in problematiko požarne varnosti objekta na  …

BERI DALJE

This is the divider

Prejeli smo: Prvi koraki v energetsko neodvisnost in sočasno k zmanjšanju toplogrednih emisij

Rezultat iskanja slik za ENERGETSKA NEODVISNOSTKoncem preteklega leta so se v Katowicah na Poljskem zbrali predstavniki držav podpisnic Svetovnega sporazuma za zmanjšanje oddajanja toplogrednih emisij, vse v cilju zmanjšanja temperature ozračja in posledično preprečevanja naravnih katastrof. Dogovorili so , da do prihodnjega srečanja pripravijo navodila , kako se lotevati preprečevanje  …

BERI DALJE

 This is the divider

Moravčani terjajo odgovornost za ekološko bombo v njihovi dolini; Kemis navedbe zanika

Moravčani so ogorčeni nad informacijo, da zadnji dve leti na tamkajšnji deponiji zakopavajo strupene odpadke s pogorišča Kemisa. To po besedah župana Milana Balažica razkrivajo dokumenti, ki so jih pridobili na občini. Od vlade terjajo takojšnjo prepoved odlaganja odpadkov v dolini, proti državi so  …

 

Župan Moravč Balažic – Slika: facebook

BERI DALJE

 This is the divider

Benzen in prah »morita« tudi na naši strani

Žaveljska železarna: V AAG zaradi onesnaževanja Italijo »prijavili« Evropi, minister Leben že ukrepal »Slovenska vlada kljub opozorilom v preteklosti nikoli ni zaščitila svojih državljanov, kaj šele svoje manjšine v sosednji državi,« je kritičen Vojko Bernard iz AAG (na fotografiji), kjer so bili tudi med najglasnejšimi nasprotniki načrtovane gradnje plinskega terminala v  …

Polona Malovrh – DELO

BERI DALJE

 This is the divider

ZMAGOVALEC ČRNE LISTE AAG ZA LETO 2018

zmagovalec - črna listaNa predlog Komisije pri UO AAG ”ZA IZBIRO NAJBOLJ NEEKOLOŠKE OSEBNOSTI LETA” je UO AAG v sredo 23.01.2019 potrdil da se, kot >ZMAGOVALCE ČRNE LISTE AAG ZA 2018< razglasi Mestno občino Ljubljana, MOL, za projekt kanal C0 in sicer zato ker MOL:– gradi kanalizacijo velikega pretoka v vodonosniku od Broda do Ježice, ki je glavni (iz)vir Ljubljanske pitne vode;– ve, da velike …

BERI DALJE

 This is the divider

Čisto okolje je tudi naša pravica

Vilma Stanovnik – Gorenjski Glas

Večina se zaveda, da je zdravo življenjsko okolje pomembna vrednota. Tako pomembna, da je zapisna v ustavi in številnih dokumentih, ki govorijo o človekovih pravicah.O skrbi za okolje se učijo že najmlajši v vrtcih, različne  …

BERI DALJE

 This is the divider

Zaključek projekta E-POL: razvoj in izdelava pilotnih polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehniških poklicnih šol

Z udeležbo na sejmu 11. Informativa, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 25 in 26. januarja 2019, Alpe Adria Green ( AAG) zaključuje projektne aktivnosti v okviru izobraževalno ozaveščevalnega projekta E-POL.AAG je v okviru projekta E-POL pripravil vrsto aktivnosti, s katerimi smo  …

BERI DALJE

 This is the divider

AAG vas vabi na posvet: TERMIČNA IZRABA NEVARNIH ODPADKOV

siswa_dogodek_sl-page-002Udeležba je brezplačna. Ker je število omejeno na 100 mest, je prijava na dogodek obvezna. Prijave sprejemamo do 7. februarja 2019 do 17:00 oziroma do zapolnitve mest preko spletnega obrazca. Prijavni obrazec pošljite po e-pošti na info@alpeadriagreen.com

 

 

BERI DALJE

 This is the divider

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN  mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU; Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450, e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

JANUVAR 2019

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Objavljeno v Organizacije

AAG vas vabi na posvet: TERMIČNA IZRABA NEVARNIH ODPADKOV


Udeležba je brezplačna. Ker je število omejeno na 100 mest, je prijava na dogodek obvezna. Prijave sprejemamo do 7. februarja 2019 do 17:00 oziroma do zapolnitve mest preko spletnega obrazca

Prijavni obrazec pošljite po e-pošti na info@alpeadriagreen.com   

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije