ALI MOP V PRIMERU KEMIS ZAVESTNO KRŠI USTAVO RS


V začetku septembra nas je presenetila vest, da Vrhniška družba Kemis lahko po odločitvi okoljskega ministrstva, ki je razveljavilo odločbo inšpektorata za okolje in prostor in zadevo vrnilo v ponovni postopek, nadaljuje delo.

Naj spomnimo, da je Gradbena inšpekcija na začetku avgusta ugotovila, da so vsi po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra vrhniškega Kemisa črna gradnja. Podjetje je obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, so ugotovili inšpektorji in Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta.

Kemis se je na inšpekcijsko odločbo pritožil. Minister za okolje in prostor Simon Zajc pa je naročil, da ministrstvo pritožbo obravnava prednostno. Prav tako je naročil gradbenemu inšpektoratu, da mora prednostno obravnavati Kemisovo prošnjo, da mu dovoli začasno nadaljnje obratovanje tudi v objektih, ki so bili zgrajeni brez gradbenega dovoljenja.

V AAG smatramo, da tako ravnanje MOP krši poleg zakona še najmanj 14 člen ustave RS, ki pravi:

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.

Kot primer, da je MOP kršil ustavo naj navedemo:

1) primer  prebivalca RS, ki mu je v požaru 2017 pogorel strešje in je moral pridobiti gradbeno dovoljenje. Še prej je vprašal na MOP če zadošča. za vzpostavitev v prvotno stanje ostrešja po požaru,  odločba gradbenega inšpektorja za vzpostavitev v prvotno stanje ali pa mora po požaru ostrešja pridobiti gradbeno dovoljenje.

Iz MOP je prejel uradni odgovor na svoje vprašanje:

:gradnja_po_pozaru_P-page-001

2) Sodno prakso, ki to potrjuje 

sodba I U 2221_2011-30.08.2012 (4)-page-001

sodba I U 2221_2011-30.08.2012 (4)-page-002

sodba I U 2221_2011-30.08.2012 (4)-page-003

V AAG smatramo, da bi moral KEMIS, neglede na vse okoliščine moral pridobiti gradbeno dovoljenje, tako kot ostali, ne pa da oblast dela izjeme in črno gradnji dovoli obratovanje, saj v pravni državi, po ustavi, zakon velja za vse. Vprašanje pa je kam sodi Slovenija.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Advertisements
Objavljeno v Organizacije

Učinkovitost strateškega načrtovanja dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah


Računsko sodišče je ugotovilo, da Vlada Republike Slovenije pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije ni bila učinkovita, saj je z medsebojno neusklajenim načrtovanjem in odločanjem o nadaljnjem izkoriščanju jedrske energije za proizvodnjo električne energije v strateških dokumentih države, kot sta nacionalni energetski progam in strategija upravljanja kapitalskih naložb države, GEN energijo, d. o. o., Krško puščala v negotovosti glede tega, ali bo gradnja drugega bloka NEK mogoča. Vlada ni v zadostni meri spremljala, usmerjala in nadzorovala dela ministrstva, pristojnega za energetiko, pri pripravi osnutka predloga Nacionalnega energetskega programa, zato ta ni bil nikoli dokončan in sprejet na vladi.

Ministrstvo, pristojno za energetiko, je bilo pri strateškem načrtovanju dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije delno učinkovito, saj je šele v letu 2009 začelo s postopki za pripravo novega nacionalnega energetskega programa, hkrati pa ga ni pripravilo pravočasno in ga posredovalo v sprejem vladi. Prav tako ni dopolnilo osnutka predloga Nacionalnega energetskega programa in v njem predlagalo odločitve glede drugega bloka NEK. Energetskega koncepta Slovenije ni pripravilo v predvidenih rokih, Gen energiji pa ni odgovorilo na vlogo za izdajo energetskega dovoljenja za drugi blok NEK v obdobju 3 let in s tem povzročalo negotovost glede sprejemljivosti projekta.

Upravljavec kapitalskih naložb države je bil pri načrtovanju proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah delno učinkovit, saj je sprejel strateško-razvojne načrte Gen energije, ki glede drugega bloka NEK niso bili usklajeni z veljavno Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu iz leta 2004. Poleg tega v letnih načrtih upravljanja kapitalskih naložb ni opredelil podrobnih ciljev glede drugega bloka NEK, ki bi mu omogočali učinkovito spremljanje upravičenosti izvedenih študij Gen energije v zvezi z drugim blokom NEK. Od Gen energije ni zahteval, da mu pripravi posebna poročila o projektu drugi blok NEK, in ni zahteval, da mu poroča o vseh nastalih stroških v zvezi s študijami o drugem bloku NEK. Upravljavec kapitalskih naložb države ni opozoril vlade in državnega zbora, da je treba glede projekta drugi blok NEK pridobiti jasno stališče Republike Slovenije, in ni poročal, v kolikšni meri bil je dosežen cilj iz strategije upravljanja kapitalskih naložb države glede investicije v drugi blok NEK.

Gen energija je bila pri načrtovanju proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah delno učinkovita. V obdobju od leta 2006 do leta 2016 je pri različnih domačih in tujih izvajalcih naročila 122 študij in analiz v skupni pogodbeni vrednosti 16.088.214 evrov, ki se nanašajo na upravičenost in izvedljivost projekta drugi blok NEK. V tem obdobju je naročila 59 študij v skupni vrednosti 10.041.591 evrov, ne da bi javna naročila izvedla po enem izmed postopkov javnega naročanja. Gen energija ni podrobneje opredelila in z upravljavcem kapitalskih naložb države uskladila, katere študije in aktivnosti sodijo v fazo pred odločitvijo o projektu, prav tako ni vzpostavila pogojev za učinkovito spremljanje izvajanja načrtovanih študij in poročanja o izdelanih študijah.

Računsko sodišče je za izboljšanje poslovanja Gen energiji podalo priporočila, za odpravo ugotovljenih neučinkovitosti pa je vladi, Ministrstvu za infrastrukturo, Slovenskemu državnemu holdingu in Gen energiji naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov.

VIR: Računsko sodišče Republike Slovenije

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

POŽAR NA ODLAGALIŠČU ODPADKOV MALA MEŽAKLA


Rezultat iskanja slik za požar jesenice

V petek 13.09.2019,  pozno popoldne je na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla prišlo do manjšega požara. Takoj so se odzvali poklicni gasilci GARS Jesenice in prostovoljni gasilci PGD Hrušica, ki so ga pogasili in poskrbeli, da je v tem trenutku vse pod nadzorom.

staro smetišče

FOTO: EKO PATRULJA AAG

Na lokaciji so tudi zaposleni podjetja JEKO, ki bodo lokacijo še natanko pregledali in preprečili morebitno tlenje in s tem vnovični vžig. Pri tem pojasnjujemo, da do požara ni prišlo na lokaciji CERO Mala Mežakla, ki je zaradi deponiranja zbalirane lahke frakcije pogostokrat predmet obravnave v medijih in jeseniški javnosti, temveč na samem odlagališču, ki ga upravlja komunalno podjetje JEKO Jesenice. Vzrok požara zaenkrat še ni znan.


PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

Ministrstvo o menjavi strupene zemlje še molči


Špela Kuralt – DELO

Izvajalec sanacije vrtcev še ni izbran, v varnostnem načrtu pa je zapisano, da naj bi onesnaženo zemljo vozili na gradbišče severne vezne ceste.

Kdo bo odstranjeval strupeno zemljo na igrišču enote Ringa Raja še ni znano, niti ni znano, kdaj naj bi se to zgodilo. Je pa v projektu omenjeno, da naj bi zemljo vozili na gradbišče severne vezne ceste. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – Poletne analize zemlje na igriščih vrtčevskih enot Ringa Raja in Mavrica so pokazale, da je stanje še slabše, kot so kazale analize septembra 2017. Zemljo, ki ima presežene kritične vrednosti svinca, cinka, kadmija in arzena, nameravajo po varnostnem načrtu odvažati na gradbišče severne vezne ceste. Helena Grčman z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani opozarja, da to ni mogoče in da bi tudi morebitno začasno deponiranje te zemlje na nasipu morali odobriti na ministrstvu za okolje in prostor. Ministrstvo podrobnih informacij do izbire izvajalca ne daje.

Analiza, ki jo je opravil infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja biotehniške fakultete, je na delu igrišča vrtca Ringa Raja pokazala močno onesnaženje. Kot so zapisali, so tam odkrili velike »oziroma ekstremne vsebnosti cinka«, kritična vrednost svinca je skoraj tridesetkrat presežena, podobno je bilo pri kadmiju in arzenu. Sondiranje so opravili tudi v zeliščni gredi in sklenili, »da je zemljišče popolnoma neprimerno za gojenje rastlin (zelišč); četudi ne uporabljajo pridelanih rastlin, sta setev in vzdrževanje rastlin v tako onesnaženih tleh lahko vzrok za dodaten vnos tal v telo s prašenjem (vdihavanjem) ali zaužitjem prek ‘umazanih’ rok«.

Da največje izmerjene skupne vsebnosti predvsem svinca in cinka ponekod presegajo povprečne vsebnosti, ki so bile izmerjene leta 2017, so ugotovili tudi na igrišču enote Mavrica. Kot so zapisali, so tla »močno onesnažena s cinkom, skupne vsebnosti, večje od kritične imisijske vrednosti, smo izmerili v 12 sondah od 21«.

image

Kam s strupi?

Vrtci so bili med počitnicami prazni, tudi zaradi napovedane sanacije. Čeprav so zdaj spet polni, to ni noben problem, je povedal župan Bojan Šrot in dodal, da bodo otroke začasno že premestili na druge lokacije, ko se bo sanacija začela, in da z ministrstvom dobro sodelujejo. Ali so sodelovali tudi pri reševanju vprašanja, kam z onesnaženo zemljo, ni znano. Občina namreč načrtuje gradnjo severne vezne ceste in v varstvenem načrtu, ki ga je pripravilo celjsko podjetje Si Eko, piše, da naj bi zemljo, ki je ocenjena kot nenevaren odpadek, iz obeh enot odpeljali prav na gradbišče nasipa severne vezne ceste. Določeno je, da se ne sme mešati z obstoječo zemljino, da mora biti narejena podlaga iz folije, na katero se bo sipal material, in da mora biti izkopani material pokrit.

Helena Grčman z biotehniške fakultete, ki je nasprotovala odlaganju onesnažene zemlje iz hudinjskega vrtca na nasip severne vezne ceste že pred dvema letoma, tudi tokrat vztraja: »Če se izkopano zemljino želi uporabiti za druge namene, mora ta ustrezati pogojem, ki so opredeljeni v uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. Koncentracije kovin v odstranjeni zemljini iz omenjenih celjskih vrtcev presegajo vrednosti iz te uredbe, kar pomeni, da uporaba za nasipavanje ni možna.« Dodala je, da so v primeru hudinjskega vrtca onesnaženo zemljino izjemoma začasno odložili na tudi sicer onesnaženem območju Stare cinkarne: »Odlaganje onesnaženih zemljin, tudi če je začasno, v neonesnaženem okolju je zagotovo manj primerno in ga mora prej odobriti ministrstvo za okolje in prostor.«

image

Na enem delu enote Ringa Raja v Nušičevi ulici so odkrili tudi tridesetkrat presežene kritične vsebnosti svinca, problematični so tudi cink, kadmij in arzen. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Sanacija še letos?

Ko so pred dobrimi štirimi leti sanirali ljubljanske vrtce, je onesnaženo zemljo Kemis odpeljal v Avstrijo. Kako bo v Celju, ni znano, z ministrstva so odgovorili le, da bodo lahko več informacij dali »po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila«. Prijavila sta se dva ponudnika, po naših informacijah naj bi šlo za družbo VOC Celje, ki je sanirala že hudinjski vrtec, in podjetje Inkaing iz Ljubljane. Vlada pa je pred kratkim projekt uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov 2019–2022 in ga ocenila na 590.000 evrov. Letos naj bi investicija stala 400.000 evrov, prihodnje leto pa 190.000 evrov.

Malčki v kovinah

Špela Kuralt – DELO

Težke kovine te ubijejo na dolgi rok, ko si že pozabil, da si pojedel kilogram celjske zemlje.

Malčki v kovinah

Otroška igra skoraj nujno vsebuje tudi igranje z zemljo. Potičke, občasno obmetavanje s peskom in zemljo, če je zemlja dovolj razmočena, se je fino tudi malo pomazati. Modrost starejših, da mora otrok za normalen razvoj pojesti kilogram zemlje, je sicer pretiravanje, a kaže, kar vsi vemo. Da se otroci zaužitju zemlje pač ne morejo izogniti.

Celjska občina je že pred dvanajstimi leti naročila analizo zemljine na vseh otroških igriščih javnih vrtcev. V zemlji so bile presežene mejne in opozorilne vrednosti kadmija in svinca. Občina ni zamenjala zemljine na nobenem igrišču, se je pa obrnila na tiste, ki so v državi poklicani in plačani za skrb za zdravje vseh državljanov. Pri prim. dr. Ivanu Erženu, danes direktorju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so naročili posebno raziskavo, Eržen pa je ugotovil, da tveganje za zdravje otrok na tako onesnaženih igriščih ni povečano.

S skrb vzbujajočim stanjem v tleh celjskih vrtcev se tako ni nihče ukvarjal. Tudi v aferi mivka pred desetimi leti, ko je bilo v peskovnikih preveč svinca in kadmija, je Eržen povedal, da akutnih učinkov na zdravje otrok ni pričakovati. No, v vrtcih so le začeli kupovati neonesnaženo mivko. In taka je še danes. Pravzaprav je na igrišču hudinjskega vrtca čista samo mivka, zemlja pa je polna težkih kovin. Nepredstavljivo je, da so morali sprva starši sami naročiti analizo. Tudi po objavi rezultatov se občina ni vdala. Raje je mahala z Erženovim mnenjem in protokolom NIJZ, kako si je treba roke umivati. Namesto da bi takoj začeli sanacijo, so raje naročili in plačali svojo analizo. Ta je pokazala, da je vse še nekajkrat slabše: presežene opozorilne vrednosti bakra, svinca in arzena ter kritične vrednosti kadmija in cinka. Gre tudi za rakotvorne snovi.

Občina je za pomoč spet prosila NIJZ. Tam, kjer nas vestno opozarjajo na nevarnosti sonca, klopov, kajenja, debelosti itd., so glede rakotvornih težkih kovin v vrtčevskih tleh zapisali, da sicer otroci niso bili tako izpostavljeni, da bi to lahko ogrozilo njihov telesni razvoj in zdravje. Kako lahko to napišejo? Ali vedo, koliko posameznih toksičnih snovi je dovolj, da se razvije rak? Da ti zaradi kadmija odpovedo ledvice? Niso zapisali, naj občina zamenja zemljo, ampak so predlagali, da preučijo možnost sanacije območja. Verjetno se občina tudi zaradi prizadevanja staršev vendarle ni odločila za preučevanje, ampak bodo zemljo zamenjali.

To ni zmaga. Je nekaj, kar bi se moralo zgoditi že pred dvanajstimi leti. In je nekaj, na kar bodo v drugih vrtcih še čakali. Medtem se bodo otroci vseeno igrali s potičkami in obmetavali z zemljo. In medtem bodo mnogi komentirali, celo starši, da gre za pretiravanje. Da so za vse krivi tečneži, ki ne razumejo, da smo vsi »zrasli gor« ob težkih kovinah. In to bodo komentirali prav tisti starši, ki jih skrbi, da otroci v vrtcu zaužijejo preveč glutena in sladkorja. Težke kovine pač ne srbijo in pečejo. Ubijejo te na dolgi rok, ko si že pozabil, da si pojedel kilogram celjske zemlje. Zato je škoda, da nam manjka tečnežev v ustanovi, ki skrbi za javno zdravje.

Povezave:

Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Anice Černejeve enota Mavrica in vrtca Zarja enota Ringaraja v Mestni občini Celje

ONESNAŽENA ZEMLJA V CELJSKIH VRTCIH

Celje – eno najbolj onesnaženih mest

IRENA MAJCEN–ZMAGOVALKA “ČRNE LISTE” AAG ZA LETO 2016

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

O onesnaževanju morja in segrevanju podnebja


Franci - pomorskiklub

V prostorih Tržaškega pomorskega kluba Sirena je uredništvo revije Mladika je konec avgusta priredilo razgovor o vsebini rubrike Fokus, v kateri želi uredniški odbor v vsaki številki poglobiti določeno pomembno temo. V julijski številki so se v uredništvu odločili, da bodo v Fokusu spregovorili o onesnaževanju morja in globalnem segrevanju. Kot že večkrat prej so se tudi tokrat odločili, da Fokus predstavijo na družabnem srečanju, kjer so spregovorili glavni pisci omenjene rubrike v Mladiki.

Za srečanje so izbrali prostore TPK Sirena, ob morju, ker se je tudi tematika navezovala na morje. Na začetku je prisotne pozdravil predstavnik TPK Sirena, ki je povedal, da so zanje vse teme, ki so povezane z morjem, zanimive.

Na srečanju, ki ga je uvedel član uredniškega odbora Mladike Ivo Jevnikar, sta spregovorila okoljski znanstvenik Vinko Bandelj, ki je zaposlen pri Nacionalnem inštitutu za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko v Trstu, ter Franci Malečkar član UO AAG in jamar.

Vinko Bandelj je najprej spregovoril o spremembah, ki se dogajajo v Jadranskem morju in Tržaškem zalivu, kjer v zadnjih letih opažajo porast meduz in tudi rebrač (te so podobne meduzam, vendar nimajo vžigalk), eno največjih zajedalskih vrst, ki povzroča težave ribičem in gojiteljem školjk, predvsem v Gradeški laguni. Izginjajo tudi morske trave, npr. pozejdonka. V Tržaškem zalivu pa imamo eno največjih populacij leščurjev (to so školjke podobne klapavicam). Na splošno je Bandelj trdil, da so spremembe v Tržaškem zalivu tako pozitivne kot negativne.

Franci Malečkar AAG je povedal, da se v jamah vidijo luknje v kapnikih, kar pomeni, da je nekaj narobe s snovjo, ki odteka v jamo. Govoril je o majhnih stvareh, ki jih lahko naredi vsak posameznik za naš planet (na Madeiri npr. nihče ne kupi plastične vrečke v trgovini, ampak si vsi prinesejo vrečko od doma).

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

AAG podal pripombe na Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave


clip_image002

Alpe Adria Green (AAG), ki deluje v  javnem interesu na področju okolja in narave, je na Ministrstvo za okolje in prostor v predpisanem roku s strani MOP, 30.08.2019 posredoval  Pripombe, predloge in zahteve na Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2020 (v nadaljevanju Odlok2020).

PRIPOMBE AAG:

1. AAG zahteva, da se odstrel (odvzem iz narave) rjavega medveda in volka NE izvede v obdobju od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020, kot predvideva 5. člen Odloka2020, skupaj z Prilogo 1 in Prilogo 2. (za medvede od 1. oktobra 2019 do 30. aprila 2020 oziroma za del v celotnem obdobju; za volkove pa od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020, torej celo obdobje brez prekinitve). V načrtovalskem obdobju je predviden odstrel 175 medvedov. Dodatno k temu se ocenjuje še pogin 25 osebkov zaradi prometa in drugih oblik smrtnosti. Za volka je predviden odvzem 7 živali, skupaj odstrel in druge oblike smrtnosti.

2. AAG zahteva, da se Odlok2020 NE sprejme, ampak odpravi in postopek sprejemanja Odloka2020 ustavi, ker je nezakonit. Odlok2020 se namreč v ničemer bistvenem ne razlikuje od Odloka za leto 2018/2019, katerega obe prilogi, ki določata odstrel za medveda in volka je sodišče spoznalo za nezakoniti in ju zavrnilo zaradi kršitve pozitivne zakonodaje.

3. Poleg tega se Odlok2020 v 13. členu navezuje na Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. V tem zakonu je prekopiran odstrel iz Odloka2018/2019, ki ni smel biti realiziran, saj je sodišče ugotovilo, da je nezakonit. Odlok2020 naj bi se začel izvajati na posameznem območju po doseženem odstrelu iz interventnega zakona. Gre za pravi masaker obeh zveri. Po nezakonitem predvidenem odstrelu v Odloku2018/2019 je pred zadržanjem s strani sodišča že bilo ustreljenih 42 medvedov, 2 pa izvožena, kot smo lahko prebrali v medijih. Interventni zakon predvideva odstrel 175 medvedov, Odlok2020 pa ponovno 175 medvedov. Skupaj skoraj 400 medvedov brez žrtev iz prometa in drugih smrtnosti, ki se ocenjuje iz obeh predpisov na 50 medvedov.

Seveda je tudi interventni zakon nezakonit, saj predstavlja nedovoljen obvod odločbe sodišča. Tudi zato AAG zahteva odpravo Odloka2020.

4. Upravljanje z volkom in medvedom je katastrofalno v tem, da sta obe vrsti prikrito razporejeni v lovni vrsti, kar nasprotuje celi vrsti zakonov in evropskim dogovorom. Za potrebo po takem strelskem upravljanju ni nobenih znanstvenih dokazov in je zato povsem nestrokovno. Odstrel je predviden samo v točno določenih primerih in zanj ni potreben noben odlok, saj je že v zakonodaji in to je tudi ugotovitev sodišča. Odstrel vsepovprek kot predvideva Odlok2020 pa pomeni, da obe zveri nezakonito obravnava kot lovno vrsto. S tem sta strogo zavarovani vrsti izenačeni z lovnimi vrstami kot je jelenjad, srnjad in divji prašiči, kar pa je po zakonu o ohranjanju narave (ZON) prepovedano (81.čl, 3.odst).

5. Tako so v Prilogi 1 predvideni 4 konfliktni medvedi zaradi ogrožanja ljudi in premoženja in poseg intervencijske skupine po predpisih. Za odstrel pa je predvideno poleg teh še 171 medvedov kar tako, na pamet, brez vsake dokazane korelacije s škodami, kar je še en dokaz za nezakonitost in nestrokovnost Odloka2020.

6. Med zahteve vlagamo tudi peticijo proti interventnemu zakonu, ki je v številkah skoraj identičen z Odlokom2020 in povsem z Odlokom2018/2019. Peticija obsega več kot 13.500 podpisov iz vse Slovenije. Zato lahko smatramo peticijo za doslej najširšo podporo široke javnosti proti odstrelu medvedov in volkov in proti takemu nezakonitemu upravljanju z obema vrstama. Ankete, ki jih navaja obrazložitev odloka2020 so izraz nekaj rejcev, ki svojih živali nimajo dovolj zaščitenih, zato ni relevantna za utemeljevanje odstrela.

Peticija se nahaja na strani: POVEZAVA

7. AAG nadalje ugotavlja, da Odlok2020 nikjer ne daje zagotovil, da bo škoda zaradi odstrela medveda ali volka odpravljena. Sploh ne zagotavlja kmetovalcem ničesar. Škoda pa je pravzaprav tisto, zaradi česar nastaja pri nekaterih ljudeh negativno mnenje do volka in medveda. Odlok2020 torej ne rešuje osnovnega problema, to so škode.

8. Namesto, da bi vlada sprejela ukrepe za odpravo škod, sprejema odstrele volkov in medvedov, ki tega ne rešuje. To pa je v nasprotju z Habitatno direktivo, ki jasno določa, da je treba pred vsakim posamičnem odstrelu izkoristiti vse druge možnosti pri reševanju problematike obstoja obeh vrst. Tako iz Odloka2020 sploh ni razvidno, kakšen je njegov cilj pri reševanju morebitne problematike in kaj ta problematika je. Kaj namreč bo doseženo konkretno, z odstrelom?

9. Pojavljanje volkov in medvedov bliže naseljem ima namreč zelo veliko vzrokov. Nič od tega ni obdelano v Odloku2020, niti v njegovi obrazložitvi. Tudi zato je za AAG Odlok2020 povsem nesprejemljiv, saj že leta pri tem nismo prišli nikamor naprej. Samo streljali bi.

– V Sloveniji nismo rešili problema fragmentacije območij življenjskega prostora medveda in volka. Hrvaška ima na primer 11 zelenih mostov, mi nobenega. Poleg avtocestnega omrežja pa prihaja tudi do neusklajene gradnje gozdnih cest in vlak v osrednjem, robnem in prehodnem območju zveri.

– Dodatno k temu prispeva ograja na meji s Hrvaško in ne moremo več govoriti o enotnem prehodnem prostoru s Hrvaško. Ni predstavljena nobena študija vpliva na zveri, gradijo pa se še novi kilometri tudi tam, kjer je doslej ni bilo. Prostor preletavajo helikopterji, prihajajo ljudje (policija, vojska, migranti) in vozila v bistveno večjem številu kot doslej.

– Prav tako ni usklajen odstrel druge divjadi, ki je hrana zverem. Izjave lovske organizacije so jasne: odstrel druge divjadi v življenjskih območjih zveri je bistveno prevelik. Zato zveri iščejo hrano bliže naseljem oziroma jo najdejo pri slabo zavarovanih pašnih živalih.

– Že vrsto let se poudarja, da pretiravamo s krmljenjem medveda, a ni niti enega načrta, kako in kje krmljenje zmanjšati. Zato rodnost morda narašča, medved je postal krmna žival, tako kot ovce, samo, da živi prosto v naravi.

– Po gozdnih cestah in vlakah in po naravi se poleti (štirikolesniki) in pozimi (snežne sani) v življenjskih območjih zveri preganjajo vozniki, ki razpršujejo divjad in tudi zveri. Niti enega načrta ne ponuja Odlok2020 za rešitev tega problema, ki vpliva na preganjanje živali iz njihovega življenjskega prostora, niti v obrazložitvi tega ne zazna.

– Prav tako bi morali omejiti sečnjo dreves v teh območjih, saj tudi zaradi hrupa in prisotnosti ljudi živali bežijo v bolj urbanizirane predele. V besedilu ne najdemo nobenega načrta, kako upravljati v teh območjih s sečnjo za hlodovino, ki gre v glavnem v izvoz, namesto, da bi se porabila doma in sečnjo zmanjšati.

– Kaotična je tudi urbanizacija območij zveri, nobenega usklajevanja občinskih prostorskih načrtov z obstojem zveri. Če zato medvedka z mladiči slučajno zaide na neko dvorišče v osrednjem območju, ker je pozidava narasla glede na njeno navajeno prejšnje gibanje, je kriv človek, ne žival. Tak primer je bil na Vrhu nad Želimljami. Stanovalci sploh niso obveščeni, da so gradili na osrednjem območju medveda in kako ravnati in kaj pričakovati in kako odvrniti žival brez streljanja.

– V Evropi se vzpostavljajo območja miru (Quiet areas). Slovenija pri tem zaostaja. Prav življenjski prostori zveri so odlična priložnost, da postanejo območja miru. To je še ena od neizkoriščenih možnosti za zadržanje zveri v notranjosti območij.

– Velik, izjemno slabo izkoriščen preventivni ukrep za manjšanje škode je razvoj pastirstva, skupaj s psi. V obrazložitvi navajajo tisočletja ko omenjajo pse, ne navajajo pa, da so bili zraven tudi pastirji. Ti so še danes v drugih državah na Dinarskem območju. In napačna je trditev, da ni denarja za zanesljivo varovanje pašne živine. V Evropi se dobi 100% financiranje za to. Šele nedavno smo izvedeli, da Slovenija več let ni znala poskrbeti za več denarja iz Evrope za zaščito rejnih živali, ampak le 50-60% delež, ko je ministrica za kmetijstvo izjavila, da je uspela dobiti 90%.

– Kmetovalec v področjih zveri mora dobiti 100 % pokritje stroškov za varovanje čred. Država ga mora tudi zavarovati pri zavarovalnici.

– V zvezi s škodami zahtevamo natančno analizo škod. Zakaj je do njih prišlo, kakšno je bilo varovanje, je bil prisoten pastir. Brez analize in na njeni podlagi izdelava rešitev, je vsaka razprava o upravljanju zveri lahko le ”šank” debata za to pristojnih ustanov in ministrstev. Kar ta Odlok2020 tudi je, saj analize ni.

– Povsem neizkoriščena možnost je tudi razvoj in uporaba odvračalnih sredstev za volka in medveda. Na področju elektronike je obilo možnosti. Samo zdajšnji odločevalci niti nimajo tega namena, ker je cilj odstrel za vsako ceno.

10. Takoj je treba prekiniti trženje medveda kot odstrel, trofejo in meso. Ker to je zdaj

postal cilj odstrela. Gre za 1 – 2 milijona prihodka vsako leto za Zavod za gozdove (ZGS), ki upravlja z državnimi lovišči, kjer se največ na krmiščih streljajo medvedi. ZGS je tako v nesprejemljivem konfliktu interesov, ker je obenem predlagatelj odstrela, spada pa pod kmetijsko ministrstvo. ZGS je še v enem konfliktu interesov. Njegova osnovna dejavnost je gozdarstvo, izkoriščanje in upravljanje z gozdovi. In tako zaradi skrbi za mladice, tako sami izjavljajo, predlagajo prevelik odstrel parkljarjev tam, kjer je prostor zveri. Obenem pa spada ostala divjad pod kmetijsko ministrstvo, pri čemer lovci ugotavljajo veliko neusklajenost v območjih zveri, ki pa spadajo pod ministrstvo za okolje in prostor. ZGS tudi zaradi interesa po lesu gradi vlake in gozdne ceste, vnaša nemir s pretirano sečnjo na območjih zveri in je kriva za te vrste vpliv na razkropitev divjadi.

11. AAG predlaga in zahteva, da zaradi konfliktov interesov pri ZGS upravljanje z vso divjadjo, ne le zaščitene, ki je vsa skupaj nedeljiva in predstavlja soodvisen del narave, prevzame ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Strokovni del upravljanja pa Zavod za varovanje narave, ki spada v MOP, kar je veliko bolj logična rešitev. Prav tako se naj na MOP sprejemajo predlogi aktov v zvezi z vso divjadjo, ne pa na ZGS. ZGS je postala krvoločna organizacija.

12. V obrazložitvi Odloka2020 se navajajo razni dokumenti iz projektov in drugih objav. Nekateri podatki so zelo sporni in niso dokazani. Eden teh je število medvedov in volkov v Sloveniji. Pri medvedih se v javnosti navajajo številke, ki nimajo strokovne utemeljitve, kot je na primer 1.000 medvedov. Zahtevamo neodvisno revizijo metod, ki naj bi dale te številke. Če zaupamo v genske analize leta 2007 in 2015 kot v edino doslej znanstveno metodo za medveda, pa so od tod naprej le še ugibanja o številu medvedov in volkov. Javnosti je potrebno dati bolj verodostojen podatek, zato je potrebna strokovna revizija raznih modelov in statističnih metod. Velike številke potem izrablja še politika, da prikimava odstrelu. Ker je to tako pomembno, je potrebna revizija, kot jo poznamo v znanosti kot recenzijo, ki je pri nas na tem področju ne poznamo.

13. Prav tako ne vemo, kdo vse se smatra za stroko na področju volka in medveda. Zahtevamo navedbo, kateri posamezniki se lahko smatrajo za stroko in na katerem področju. Navesti je treba tudi reference, kot je to v znanosti običaj in nujnost, za utemeljitev strokovnosti.

14. AAG se ne strinja z obrazložitvami družbene sprejemljivosti v Odloku 2020. Dokler ne bodo odpravljene škode na pašnih živalih, nima sploh smisla delati ankete med prizadetimi. Zato so ankete in mnenja uporabljena za utemeljitev odstrela brez vrednosti. So tudi škodljive, saj so nestrokovne, ker ne upoštevajo razmer brez škod.

Kot smo zgoraj navedli, je še veliko neizkoriščenih možnosti, zato test, ki obravnava to vprašanje ni izpolnjen in je odstrel protizakonit. Obenem smo priča prav zaradi škod pravemu pogonu nekaterih proti medvedu in volku. ZGS in druge ustanove niso sposobne predlagati ukrepov zmanjšanja škod na minimum ali jih odpraviti. V zgornjem delu teksta smo nekaj teh našteli, in to ne prvič, a jih nihče ne upošteva. Zato odstrel tudi ni upravičen.

15. Zaščita volka in medveda presega zgolj lokalno prebivalstvo. Je splošna javna zadeva. Krivdo za škode nosi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ker ne financira v celoti potrebne zaščite pašnih živali kot to narekujejo lokalne razmere. Kmetovalci ne morejo nositi teh dodatnih stroškov. Prav tako morajo kmetovalci dobiti dodatne subvencije zaradi dodatnih del pri preventivi pred obiski volka ali medveda. Če tega ni, je tako kot bi ministrstvo naščuvalo kmete proti zverem. In to se zdaj dogaja. Nesposobnost MKGP in tudi MOP ne sme biti vzrok za odstrel. Kmetovalci morajo dobiti pastirje, ki jih plača država. Država pa zanje dobi denar od Evrope v 100%. Ne bomo zato streljali živali, ker nismo sposobni tega izpeljat.

16. MKGP mora izdati kmetu dovoljenje, da lahko goji živali v reji na območju volka in medveda. V tem dovoljenju mora tudi zagotoviti vse za preventivo, vključno z vsemi stroški. Obenem mora zagotoviti denar od Evrope. Imeli smo primer, ko na Kočevskem pride do napada volka in kmet se sklicuje, češ, da je vrtec v neposredni bližini. Za to bližino je odgovorno MKGP, ker mu je dovolilo v bližini vrtca rediti slabo zavarovano čredo. Z eno besedo, za vsak napad na slabo zavarovano čredo in bližino naselja bomo terjali odgovornost MKGP, ki slabo ščiti čredo in dovoljuje bližino naselja.

17. Prav tako je MOP odgovoren za širitev urbanizacije v območja medveda in volka. Dovolj je drugod prostora, prostor teh živali mora ostati čim manj poseljen, o čemer mora MOP izdelati tako strategijo in dati navodila upravnim enotam in občinam. Zdaj tega ni. Še ena neizkoriščena možnost.

18. MKGP pa je tudi odgovorno za pašo ovac tam, kjer travo in zdravilne rastline potrebuje jelenjad pa tudi zveri. Imamo primer na Sorici. Zato potem jelenjad hodi na njive in vrtove. Spet kaotičen razvoj brez strategije. Tudi ovce ne smejo biti povsod. Kakšna je ekonomika reje ovac pa javnosti tudi ni znano, in nas tudi zanima, zato želimo ustrezen odgovor.

19. Zahtevamo tudi na občinske meje natančno karto osrednjega, robnega in prehodnega območja. Posebej za medveda (Atlas okolja tega ne omogoča), volka in risa.

20. Obenem zahtevamo tudi kopije pogodb z Avstrijo in Italijo o vzdrževanju koridorjev zveri do njihovih meja.

Na vse točke zahtevamo odgovor neposredno na AAG, ne pa kot je bilo v prejšnjem Odloku2018/2019, da odziva na naše pripombe in zahteve nismo prejeli. Smo subjekt s statusom javnega interesa, zato želimo širši javnosti odgovore in naš komentar k njim tudi sporočiti.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije

Zalivski tok kot klimatsko stikalo


komat

Anton Komat – strokovni sodelavec pri UO AAG

Med klimatologi se vse bolj poudarja največja grožnja, ki jo lahko prinesejo klimatske spremembe, preskok v nov fazni portret klimatskega sistema, izražen kot hiter prehod v novo ledeno dobo.

Če povzamem, topljenje ledu in snega na območju Arktike in Grenlandije bo v Atlantik sprostilo ogromne količine sladke vode, ki bo preusmerila, upočasnila ali zaustavila Zalivski tok. Zalivski tok pa ogreva severne predele Evrope in severovzhodni del Severne Amerike. V le nekaj letih bi te predele po najslabšem scenariju zajela nova ledena doba, po bolj milem pa »mala ledena doba«, podobna tisti v času med letoma 1450 in 1850. Torej nam ne bo peklensko vroče, ampak nas bo hudičevo zeblo. To pa zna imeti precej hujše posledice za civilizacijo.

O klimi Evrope.

Na globusu vidimo, da so zemljepisne širine večine srednje Evrope in Skandinavije enake kot na Aljaski, severni Kanadi in osrednji Sibiriji. Toda klima Evrope je bistveno bolj topla, saj je podobna kot v ZDA, ki ležijo mnogo bolj južno. Na Škotskem višavju se pasejo ovce, hkrati pa ob istem letnem času na isti zemljepisni širini po poledenelem Hudsonovem zalivu kolovratijo beli medvedi. Vzrok najbrž poznate, toplo vodovje z ekvatorja na sever Atlantika prinaša Zalivski tok, ki ga v največji meri poganjajo razlike v temperaturi vode in njene slanosti, njegovo pot pa določa Coriolisov efekt zaradi rotacije planeta. Zato Zalivski tok teče proti severovzhodu in ne proti severu, kamor ga poganja razlika v gostoti vode. Povratni globinski tok hladne vode pa iz podobnega razloga teče proti jugozahodu in ne proti jugu. V severnem Atlantiku toplejša voda izpareva, zato postaja bolj slana, obenem pa jo ohlajajo mrzli vetrovi s kopnega. Posledica je, da mrzla in bolj slana, torej težja voda Zalivskega toka nekaj sto kilometrov pred Grenlandijo potone do oceanskega dna, se obrne v nasprotno smer in nadaljuje pot mimo južnega rta Afrike v Pacifik. Iz Pacifika pa se v Atlantik pretoči ustrezna količina toplejše vode in orjaški planetarni krog termohaline cirkulacije je sklenjen. Zalivski tok ima povprečno širino 70 km in hitrost okrog 8 km/uro, pretok vode pa za faktor dvestokrat presega vsoto povprečnih pretokov 15 največjih rek na svetu!

Edina varovalka.

Morski tokovi nastanejo zaradi razlike v gostoti morske vode, ki nastane zaradi razlik v temperaturi in slanosti. Poleg tega jih »poganjajo« tudi vetrovi. Ker se ta čas količina padavin veča in je povečano tudi taljenje plavajočega sladkovodnega ledu, oboje povzroča zniževanje koncentracije soli in s tem gostoto vode v arktičnih morjih. Zato se manjša razlika v gostoti vode v arktičnih morjih in tople vode v ekvatorialnih morjih. Posledica je slabljenje jakosti Zalivskega toka, ki je edina varovalka, da severna polobla ne obtiči v ledeni dobi. Izračuni so pokazali, da bi že zmanjšanje jakosti toka na 30 % prvotne jakosti povzročilo začetek ledene dobe.

Geologi in paleoklimatologi so iz analiz vrtin sedimentov morskega dna prebrali spremembe poti Zalivskega toka. V času medledenih dob je Zalivski tok ubral smer na severovzhod od rta Hateras proti Veliki Britaniji. V času ledenih dob pa se je Zalivski tok pri Novi Fundlandiji v celoti usmeril na vzhod proti Španiji. Nihanja Zalivskega toka levo/desno so potekala v ritmu 100.000 let, prav tako kot obseg ledenega pokrova Arktike, premiki evropskih gozdov v smeri sever/jug in rezultati izotopskih meritev planktonskih radiolarij (morskih praživali). S tem je bila z različnimi meritvami (vzorci ledu na Grenlandiji in sedimentov na morskem dnu, pelodne analize itd.) potrjena vrsto let sporna Milankovičeva teorija ledenih dob, katere ritem je že omenjenih 100.000 let.

Do nedavnega so bili raziskovalci prepričani, da so prehodi med glaciali in integlaciali postopni in da trajajo nekaj stoletij, toda nove raziskave so prinesle presenetljivo spoznanje, da za dramatično spremembo klime zadostuje le nekaj let! V geološki percepciji časa je to, kot da bi s stikalom prižigali in ugašali luč. Prehod med glacialom in integlacialom ima značaj geološkega trenutka.

Živeti v času naslednje ledene dobe

Gledano s človeškimi očmi burnemu vremenskemu dogajanju sledi pozna pomlad, hladno poletje in snežne padavine že v septembru. Sledi leto brez pomladi in poletje s temperaturami nekaj stopinj nad lediščem ter nalaganjem snega, ki poledeni. Času brez poletij na severu sledi čas brez padavin v pasu ekvatorja. Posledici ustavitve Zalivskega toka sta ledena doba na severni polobli in huda suša okrog ekvatorja. Kaj bi to pomenilo za človeštvo, si težko predstavljamo. To dobro prikaže francoski dokumentarni film Gulf Stream and the Next Ice Age posnet leta 2006. V njem so francoski glaciologi pokazali, kako so ledene gore iz odlomov kanadskih ledenikov pritovorile morensko kamenje vse do francoske obale. Dramatične dogodke napovedujejo raziskave, ki so bile omejene na področje morja okrog Labradorja in Grenlandije, zato ne dajejo celovitega pogleda v dogajanje. Pravzaprav je čudno, da ob vsej klimatski histeriji nimamo dovolj dolgega niza potrebnih meritev v oceanih, kjer teče Zalivski tok, niti ne vemo, kolikšen delež toplote se izmenja med oceani in ozračjem. Obstajajo tudi nasprotne teze, ki problem Zalivskega toka obravnavajo kot »evropsko klimatsko mitologijo«. Njihovi argumenti temeljijo na zamisli, po kateri atmosferski prenos toplote za večkratnik presega morskega predvsem v zimskem času. Bomo videli, kaj nam bodo prinesli prihodnji klimatski dogodki.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Objavljeno v Organizacije